Skip to main content

Full text of "Bar Hebraeus Chronicon Ecclesiasticum vol. 3"

See other formats


•A il *a*flflU,fflSnl> lako **X>9 ♦ ^f 3 ^ ao ' 0<n ? •' U*f*? iUi^e aPOASa^i^ *i*ft^ GREGORII BARHEBRM 

CHRONICON ECCLES1ASTICUM QUOD P. C0D1CE MUSEI BRITANNICI DKSCRtPTCM CONJUNCTA OPERA EDIDERUNT, 
LAT1N1TATE DONARUNT ANN0TAT10NIBUSQDE THEOLOGIC1S, HlSTORICIS, GE0GRAPH1C1S 

ET ARCTLE0L0G1CIS ILLUSTRARUNT 

JOANNES BAPTISTA ABBELOOS 

S. THIOL. DOCTOR, ECCLSS. METROP. MBOHUN. CAN. UC*., ACAD. RfiLIG. CATH. ROM. BT SOC. ASIA!. PARIS. SODALIS, 

PAKOCHUS IN THJFFKl 

SI 

THOMAS JOSEPHUS LAMY 

S. TIIEOLOGI* DOCTOR, BCCtES. CATHEDRAL. NAMURCKN. CAN. HON., 

8. SCRIPTURE AC UNGtf. ORIBNTT. IN UNIV. CATH, LOVAN. PROFESSOR 

BT COLLBGU MARLS TUSRBSIfi PRASES 

TOMUS III PARISIIS 

AJ?TJT> MA.ISONimTJ"VJB: ET Ci« 

QUA! VOLTAIRE, 15 LOVANII 

HJXCTJDBBAT OAJR. PB3ETERS 

RUE DE NAHUR, 22 1877 w sb PMFATIO S£- r- 

Qui nunc prodit, Barhebrcei Chronici ecclesiastics tomus tertius, Primatum 
(Mentis, praecipue vero Maphrianorum qui Jacobitis ac Catholicorum qui 
Nestorianis praefuerunt, historiam complectitur. Cum vero Chronici eccle- 
siastici sectio prior, in qua de patriarchis agitur, binis tomis quos antea 
edidimus, absoluta existat, sectionem heic alteram exhibcmus eamque 
'idcirco nova columnarum notatione duximus distinguendam. 

Ceterum de hujusce sectionis editione et methodo plura dicere nihil opus 
est, siquidem fere eadem haec est qualis in priore adhibita comparet ; hoc 
enxm solo differt, quod lectiones varise non jam ad calcem libri rejici debue- 
rint, verum in singularum paginarum margine inferiori in curiosi lectoris 
commodum posit® Iegantur; istse vero non tantum e Cantabrigiensi et 
Oxoniensi codicibus desumptse fuerunt, sed etiam e Romano quodam, 
n° 388 in bibliotheca Vaticana notato, quern pro hac Chronici parte desctip- 
serat nobisque in apographo suo consulendum humaniter obtulit P. Martin, 
sacerdos Parisiensis, litterarum syriacarum cultoribus notus satis ; codex 
autem R, recentis originis ac vitiis scatens, ad Oxoniensem magis quam ad 
Londinensem aut Cantabrigiensem accedit. 

Porro antequam operi diuturni laboris nee fastidiorum immuni finem 
imponamus, grates omnibus lubenter referimus qui nobis opem prsestiterunt 
qualemcunque ; atque inter eos denuo laudandus est D r Gr. Wright, in 
academia Cantabrigiensi professor, quippe qui in dubiis prsesertim de lee- 


VI PIkEFATIO. tione codicum solvendis sese perpetuo prsestiterit officiosissimum. Neque eos 
prsetermissos volumus qui criticas recensiones in priorem sectionem evulga- 
runt in ephemeridibus, nimirum in anglico The academy, 15 Januarii 1878, 
pagg. 37 sqq., ac in germanicis Zeitschrift der deutschen morgenlandischen 
Qesellsehaft, vol. XXVII, pp. 161 sqq., et Gottingische gelehrte Anzeigen, 
2 Julii 1873, pp. 104 sqq., item 4 Maii 1875, pp. 547 sqq. Quas vero ibi 
eruditissimus Th. Noldeke , professor Argentoracensis, animadversiones in 
primum tomum operis nostri congessit, eee nobis non innotuerunt nisi 
postquam jamprelo exierat tomus secundus. Illud quidem dolemus : potuis- 
sent enim inde nonnihil locupletari Addenda et Corrigenda ad calcem 
torn. II adjecta. Interim sphalmata non pauca, ab illo castigata, sponte 
nostra ibidem emendata fuerunt et exstant. Nunc autem prsecipua quse 
corrigenda supersunt, Noldeke momente, adnotata reperies, lector bene- 
vole, coll. 645 sq. hujus tomi. 

Editobbs. Die 7 Junii 1877. fe $ •Si t V ■I St ..it. 
■m 
CHRONICON ECCLESIASTICUM 

I SECTIO SEOTJNDA PEOCEMIUM <--*5^ IjioUa ^l4.oAo V^ fA £> Ope Dei describimus alteram his- 

Jj^aa? VSu? * ^n.^ m*Tfi\ r \m b j,oAs» toriae ecclesiasticse section em, de re- 

^ U«oA *^> . UJ^ UuJ* bus ecclesiasticis Orientis,compositam 

* . ' * ■ "_ * a Mar Gregono, mclyto maphriano, 

£ H<noa . U^-4^ Ui^r^io ^'^t^ Orieniis aeque ac Occidentis lumine, 

jjs^sX ao] 0015 ..U>ps>io© 1-iJj^; a ^ as Abu'l Pharagio, Aaronis filio, 

. , vi . \ , "i i ', , medico peri to ex urbe Melitina, qui 

N ^ et J3arliebrcT3us cognommatur. Domi- 

<j£o:Ur^ ^ ^jAioj * Yte*^ mis adjuvetme! 

|A*^1 Ua^s ? Ue^ ^e I^U*^ Sectione quidem priore alterius 

+*] r -3 . IAaIo] Ijci 1 Ja-loAaJ^* partis hujusce chronici juxta promis- 

l*<^ 1*. t~ i — i k^ i sum absoluta, jam nunc cadem me- 

N ' thodo sectionis secundse mitium ab 

Ucuoyuai© irua . ll+U U« li^lioo exordio apostolico incipimus. • _1aj.4^° a) add. Vu*!*? — . b) om. j— o£o? — c) •* ^m.™ v» « — d) add. ^q..^ 
| iSsVuv^ — C prooemium ita contrahit . t -.. ^M>wV^ jj^iofca —l^sAja V^m^o? j<n^. ^ CHRONICON ECCLESIASTICUM. SECT. II 

PJR1MI APOSTOLI ORIENTIS. r- i 

i.. « 

UA^ \^>0]2 1 AxA*? ^.109 ♦ ^ wS^^D 

») Textas • doctrines Apostolontm « quem e co- 
dice saculi y ant VI nrotulit Curetonius, ita se 
habet : « OjJoi . U;Sa>» UoJaua? ]f*\ ^a* 

« Accepit manu* sacerdotii Apostolontm India cum 
omnibus regionibus mis et circumjacentibus usque 
ad mare extremum, a Judu Thoma qui fuit rector 
el prceceptor in ecclesia quam fundaverat ibi ct in 
. qua ipseministravit » Ch. Ancient syriao documents, 
edited by W. Cureton, London 1864, p. w^ 
Doctrina Apostolorum sub titulo : Doctrina ddai 
cdita est e codioe Saugerman. Parisicnsi a de 
Lagarde in Beliquiis juris scclesiastici antiquis- 
simi, Vindobonce, 1856, p. *££*. Idem textus re- 
citatur ab Ebed-Jesu in sao Nomocanone sub 
titulo : Canonea rituum et legum qttos constiluerunt 
Apostoli^.TAixiScriptor.vett. nov. collect, t. X. 1. Thomas apo&tolw, primus Orien- 
tis pontifew, 

Nimirum liber. * doctrines* sanctorum 
Apostolorum/' nos edocet Christievan- 
gelium ab initio per divum apostolum 
Thomatn in regione orientali annun- 
tiatum fuisse, anno ascensionis Do- 
mini secundb. Cum per earn transiret 
in Indiaui 2 perrecturus, populos evan- 
gelizavit varios, Parthos, Medos, Pcr- 
sas, Carabaeos 3 , JSactrianos, Margos 4 

*) S. Thomam in Indiam perrexisse postquam 
jam annos sex sedem Seleuciensem rexerat, tra- 
dit Guricl in Chronotaxi patriarcharum Chaldceo 
rum, adjecta ejus Grammatics ckaldaica, Itomse, 
1860. Dolcndum tamen est in hac Chronotaxi 
indicationem desiderari fontium, unde auctor btec 
et alia infra excerpenda hauserit. 

s) Pro Carabseis ubiquo incognitis Assemanus, 
Bibl. Orient., Ill, part. II, 33, legit Carmanos, 
qua; vera videtur hujus loci lectio; nan) Sophro- 
nius (ap. Hieron. Be vir Must, appendix V) 
omnino cum Barhebrseo consonans tradit Car- 
manos a Tboma apostolo cvangelizatos : 'Thomas 
apostolus, quemadmodum traditum est nobis, I'ar- 
thiselMedis el Pcrsis el Carmanis et HyrcanU el 
Bactris el Magis (MargisJ pradicavit Evangelism 
Domini. Dormivit in civitate Calamina, qu<s est 
India?. » 

*) Margi, populi Margianas (Mapyiav^s) regio- 
nis, ultra mareCaspium inter Hyrcaniam et Bac- a) Asaeman. B. 0. III. part. IT, 33, legit £%ji© — Ast R habet fiOdfas. . I'!''! 

ft!'; PRIMI 0RIBNT1S APOSTOLT 


al^a^ci ^otnulis ^ M rfH*.Jlo . 1^j~£itf9 • 4 

lj^L> >a^ ? oib> r^Ul loci ^i-sALo 

>o..Aa»U> v f-ifl <n~^ *4*<£l \|1 r^ 
ot^o-1 ov-^1° ^rfU 5 r-*'° 'hH 
. on ^r&^ lJ«? - <*^ fV°1° • ^H^ 
v l . Uoj.^o HA-a1o oci . l-iieolo et Indos. In eodem illo transitu ,suo 
versus Indiam, transiit quoque per 
presidium quod in Tagrit posuerat 
rex Ardaschir, cognomine Niger, at- 
que in illo prsesidio homines e vulgo 
magiae deditos invenit, quibus evan- 
gelii verbum annuntiavit* nonnulli 
ex iis crediderunt, inter quos prsaci- 
pue Barhadbeschaba 1 , Miherphirzati 
filius cum tota sua familia. Fertur 2 autem Thomam, cum illi 
praecepisset Spiritus sanctus ut in In- 
diam evangelizaturus abiret, in se- 
metipso obstitisse seseque ab itinere 
ad populum barbarum excusasse. 
Dumque hujusmodi cogitatione an- 
ceps hserebat, dictum ei fait regis 
Indiss negociatorem nomine Haban 3 
illuc mercaturse exercendae causa ad- 
venisse ; ilium adiit Thomas ut ab eo 
regionis habitum exquireret; inter 
euhdum vero Dominus illi sub specie 
negociatoris apparuit, illumque manu 
tenens duxit ad negociatoTem , cui 
dixit : « iste servus raeus et honestus 
in fabrica materiaria artifex est; si 
tu illo opus habes, erne ilium. « Et > T .:. II : l 8. S triam in hodiernoChorazano.Margi nomen trahunt 
a nomine Margo quod et Murgh-ab appellatur. 
Cfr. mt\Ar,Erdhmde t We8t'Asien t VIII, th. 227, 

') |^*^ i* -£, Bar-liad-beschaba, i.e. filius 

did dominies.' Nomen apud Syroa frequentatum. 

*) Cff. Teschendorf, ActaS. Thoma apocrypha, p. 190, 199; Pseudo-Abdias, Histor. Aposlol. 
1. IX; Wright, Apocryphal Acts of the Apostles, 
syriaoe et anglice. London 1871, 1. 1, p. 178-333; 
t. II. p. 146-292. 

8) U'\ Haban, vel Habban, grace 'A66a5, 
latine Add an. a) v^»$?M b ) C \±xdo] °) G om - 1*e©1^ — d ) hic et 3BB P laa V>**<* — e ) C 'r^ BARHBBRiEI CHRONICON ECCLES. SECT. II. 8 >i? ^sufid? ^^r 50 l^ojA^ JLa.^09 ^li© 

lA^a^i 1^5? 9 U<»J-? V^k> oi^ao 

U.!^0 r°^ Q **-^^o 8" AmSm 4? piool^ *a.ttO 
U^sl^ i-l.S5 >o t SnSs9 ^oio^^«A 

ya£<nJ ^»9 jlAlaa w^ls^J? |ioolA!^ 

}.&*9 J^i Cl^S au^so 1U^> lo«» l^oo^ 
V.$i© cn^A. {.o^a lid g.33 . j.Alr ^ o 

]AtflA-dfc {Ld]9 V^LA fSO . U^lo 

)Ldai*2 *££* llLcjo U oio^? )A^ \^&> 

w£>0^ jjfl >O|^0O . ClAflsl lAtfjA* respondit Habaa : « hujus rei causa 
equidem veni. // Hinc pactus est pro- 
tiumj eoque accepto, Dominus illi 
Thomam tradidit. Porro Dominus 
pretium Thomse dedit, et ei ut prse- 
dicaret sine metu pvsecepit. 

Cum autem peracto itinere inlndiam 
pervenissent atque Haban relatione m 
dc Thoma exhibuisset illumque intro- 
duxisset apud regem 1 , hie eum de 
exstruendo palatio regio interrogavit, 
Thomas vero se peritissiinum demon - 
stravit. Prsecepit ergo rex gaza3 suae 
custodibus ut quodcumque peteret 
Thomas hoc illi daretur. Interim rex 
ad quamdam regni sui provinciamiter 
instituturus, Thomam diligenter sedi- 
ficationi incumbere jussit, ut post 
ipsius reditum palatium inveniret ab- 
solutum. Thomas autem multum auri 
accepit illudque egenis et miseris dis- 
tribuit omnej at rex ah itinere redux 
Thomam de eedificio sciseitatus est, 
cumque percepisset ne fundamentum 
quidem adhuc exstructum 2 fuisse, Tho- 
mas iratus est atque eum cum de 
causa dilationis turn de usu auri quod 
acceperat interrogavit. Respondit Tho- 
mas : " aurum quidem in fund amenta 
expendi et aliud requiro quod in pa- 
rietes et fornices cxpendam. « Turn 
rex ira excandescens : » vere, ait, 
mente captus est iste, * eumque in- 
cludi jussit. t) Rex illo in actis apocryphis vocalur Gun- Reinaud, Mimoire Mstor. etgiogr. stir ffndebp. 

dapJiar vel Gudnaphar • ^1 *^ j et rcvera in Memoirea de Vacademie des Inscript. t. XV III, 

nummis regain India, Thomas apostolo coaeta- p. 94-96, Paris, 1849. 
neorura, legitar nomen regis Gandapharis. Vid. *) l_jaScj.fi© deest in Smithii Thesauro syr'mGO, n) CO om. )^oo)£^ ... ^a — b) C Oom. 04*00 
PR1MI ORIENTIS APOSTOLI. 10 
• fc&0? aOiaJ- <JlfD2] \.±±& jZlso 

. AaOGI (109 PCljaSJ JgQjO t .lA,ft*3 ^9 

V^str^ . Ut- a ^ <H|.££» ai^k ilp9 <*0I 

|loo]A^ )a^0 oias|o . y^t? ^ffi ]-#? 
.«aialS9099 1|»pLtfo ^oiomIo ogi . fauoio ^-^2 <-a|j C|Joi9 Uo-^ v-n^ foo 

^0 «Aj] Clj-jD? • jaiX? )^' r £lW \^AJl}. 

. oi^Loo juifli? aia^ «^°^> 1-al.i 

U^|-D Clj.^ ^Arf] 9^0 la^^o ^ V) A.Q 

Us") jA^o . dij^p ^0^0 '.iljVi^a^ 

^Incodico ayriaco MusteiBrit.17, 193fol.80, 

anno 874 exarato narratur in quo loco quis- 

que apostolorum obierit, et de Thoma asseritur 

'earn a Brahraanis fuisse occisum in urbe |^^ t \ n 

Calimaia. OfJovs ... }' r s] ] -* v -*- V_i*>o|Z 

j il^'o'fQ J , i Vi i Sn^ *9iQ.^k.$^ao • UojjJcn? 

2%omo« jlposMiw prcBdicauit... in India interiore 
et dow.it et baptizavitet contulit impositionemmanus Paulo post regis frater segrotavit 
et pervenit ad mortem, qui cum dein- 
ceps convaluisset dixit ad regem : 
« dum in morbi discrimine jacebam 
ego, vidi hominem ad me venientem, 
qui apprehensa manu mea ostendit 
mihi palatium stupendum cujus fun- 
damentura erat in terra, summitas 
autem ad ccelum pertingebat- eum 
cujusnam hoc esset inter rogavi , et 
dixit mihi : pertinet ad fratrem tuum 
regem, estque illud quod ei servus 
ejus Hebrsaus exstruxit. Itaque rogo 
te ut e carcere educi ilium jubeas, ut 
et ego aurum illi prsebeam, quo mihi 
palatium tui simile exstruat. « Quare 
rex Thomam eduxit, et credidit ipse 
et frater ejus et ex proceribus multi j 
quos ille baptizavit, coepitque libere 
prsedicare. 

Denique, cutn ascendisset ad mon- 
tem Indige, ut et illic evangelium Dei 
praedicaret, ethnicus quidam illius 
regionis eum in latere dextero pupu- 
git et occidit. Quo audito, rex corpus 
ejus sanctum deportavit Calaminam 4 

sacerdotii. Baptizavit eliam filiam regis Indorum. 
Interfecerunt autem cum in Calimaia brahm&ni. 
Ejus corpus delatum fail Edessam ibique repositum.z 
Ubinam autem sita fuerit urbs ilia Calamina vel 
Calimaia non ita in promptu est defmire. Hoc 
nomine designari vidctnr urbs Maliapor vel Mc* 
liapor in littore Coromandelico, urbi Madras 
proxima ad austrum. In eo enim loco incola? 
regionis sepulcrum divi Thotn® ostendnnt. 
Hsbg opinio confirmatur ab Amro, Mathai filio 
(ap. Assemanum Bibl. Or, III, part. II, 34) qui 
de Thoma ait : a Sepulcrum ejus exstat in insula a) R 9,^4 r s> — • b) C pro Jjoijaa?... ^y habet ^loijoaa? |i©?, ^-Jnjoa-s |<n? — c) 
i-plo — d) C om. uaj! — e) COR ^ ? _ f ) O R U^&o? — g) O R %*na«*| eoi . 
— h) R ^ao— C ,a A j^i^ > R ^ lt s n S n S . 11 BARHEBIUEI CHRONICON ECCLES. SECT. II. 12 Hi! 

■i! . :M • * 

Jjf»1 *«GUll >0^ 091? V^lD . |^o]^ illudque ibi sepelivit. Decursu tempo- 
ris adductum fuit Edessarn ibique in 
ecclesia magna sub ejns invocatione 
exstructa collocafcum, quemadmodum 
refert prsestantissimus Constans , Lucas 
filius 1 . 

Erat autem Thomas ex tribu Juda 
vel juxta nonnullos e tribu Issachar ; 
antea quidem vocitabatur Judas, dein 
vero dictus est Thomas, quia una 
cum fratre suo altero gemelli editi 
fuerant. Primum in Palasstina dege- 
rat, postea missus est in Indiam. 


2. Post T/iomam apostolum, An&vs 
mius ex septuaginta praconibus. Anno ab ascensione Domini trige- 
an? . ^ flifiLotf, ^AL2 -Ai4« simo> hoc est T i berii Csesaris decimo 

^9] 1^1 *. jjlo ^o^j-a^j li^^Alo-i*? quiritb 2 , Adseus Edessam venit, quo 1 '■:'''• ' Meildh' (ita, inquit Assemanns, Maliaporam vo. 
cant Arabes) in India ad dextram altaris in 
ejusdem monasterio.a Concinit JIUtoria Mala* 
harica e codice Lngduno- Batavo. a Landio 
cruta et sjriace ab ipso prolata : « Anno 52 
Domini nostri Jean Christl Dnue Thomas in Indiam ' 
venit el ' ad Mailopuram (aa^*^) appulit. Uic 
Evangelium multis nunliavit quos diseipulos fecit et 
baptizavit in nomine Patria et Fi'ii et Spiritus sancti. 
Deinde pvufectus est et in Malabarem perrexit ubi 
Moljokaren pervenil. Etium hujus regionis incolis 
prozdicavil, ibique altare Domino erexit, cui dubs 
presbyteros addidit. Exinde Kutkujel adrit, ubi eccle- 
siam condidit, quod item fecit in Irapeli et Gufcama- 
glam et Nernam el Tirubokut. Denique Mailopuram • 
rcdiitj ubi a genlilibus incrcdulis lancea trans fixus 
est, Land, Anecdota syriacakagd. Batav. 1862. T. I, 123. Idem tradit G. H. Mill Abraham, 
presbyter Travancorensis in codice Oxoniensi ap. 
Payne Smith Cat at. codd. Syr. Bibi. Bodl. p. 265 
Be apostolatu S. Thomae in India agunt Assema- 
nns, Diaaert. de Syria Nestor. 4, 25 sqq., Eanlin, 
ffistor, eccles. Malabar. Romce, 1745 p. 5-7; 
335*396. 

*j lix'Jeiia Jpoeryphis traditur reliqnias S. 
Thomae' ex India Edessam deportatas vivente 
adhuc regc Mazdaeo sab quo Thomas passus 
fuerft. Sed Barhcbr»us,Seet. 1,66, asserit arcam 
divi Thomae sab Eulogio (an. 387-396) epi6copo 
Edessam translatam hme;Ch.Chr6nico'nEde.'f}fefi. 
in Assemani Bibl. Orient., I, 399 et 403. 

5 ) Quamvis consentient hoc loco codices 
nostri omnes, admittendum tamen est errorem in a) C \4*ei b) C |E"»- — c) C pro fisu.]? ••• r^ on ha ^ el ^- 2t0 fc°°\ z r-*^ '«« 
- d) C r-^-4 ^U - e) C ^-au'r^Mr . It PRIMI CTRIENTIS ABOSTOLl. 14 gasF- 


'<$*% »$&* M 


iOiiifio ,)oci ^flatuCfon ffilfl.xa^, ai^s; 

fe;.m^aifc (ji^pojo ]Loh ]^o r * ^f**. ^5 1? 

nJ 01900— _^o Affl|4e r^r* y^Vuqio 

fJplgilAasia ^oriels U|.£ *?1 l^o 

^•^o^juvJ 5°^ *?) P$> 14 *«5o1.^oo 
^, il»1 t SftS ^i)loo ^J . ^qio i iSnS^ 

*%*&p 0010 .JjuAtf^s? JjjLtf Ifi.i^ aifd 
■-. ^cijol^i loci Up oaij l^fUa i-af j:|o SSs*. 

BK.- - m 


fe.tf< ?S; temporeAbgarregnabatqui^expeotabat 
regnum Dei atque sanationem a lepra 
sua cujus causa JJch&mb:(M#er) ap* 
pellabatur, scilicet per antiphrasiu eo 
quod totum ipsius corpus candidum 
esset et albesceret -ex lepra. Hie igitur 
cum Adaei adyentum intellexit,magno 
affectus est gaudio ilium que apud se 
excepit, crediditque et baptizatus est 
atque a morbo suo curatus fuit. Adaaus 
autem sumptijbus Abgari regis Edes- 
sse ecclesias exstruxit, 

Ex Edessa Adaaus cum duobus dis- 
cipulis suis Aghseo et Mari in Orien- 
tem profectus ibi evangelicam fidem 
praedicarunt. Postea Edessam reversi 
invenerunt regem fidelem Abgarum 
jam obiisse ej usque loco suffectum 
fuisse filium ejus ethnicum, Christia- 
norum inimicum. Ab eo Adaeus apos- 
tolus die trigesima Tamuz (JuliiJ 00 
cisus, in Ecclesia, quarn ipse Edessaa 
aedificaverat, sepultus fuit. w. t. r; 
I 

§§j£/> SsSrSV- nameris reperiri ; nam in prima Chronici parte a 
Brans et Kirsoh edita p. 51 Barbebraeus docet 
.Ghrk,tnm passom esse anno Tiberii 19°. 

Porro ex moaumentis syriacis et armenis recen- 
ter in lucem prolalis eolligimus Adtoum, quern 
Ensebius Caesareensis et Muses Chorenensis Thad- 
clasum vocant, Edessam missum fuisse ab Apostolo 
Thbma ipso ascensionis Domini anno. l'ostquam 
autem regem Edessae Abgarum cum ejus populo 
ad fidem adduxisset, et in Oricnte Evangelium 
pradicasset per duodecim, vcl nt alii tradunt per 
viginti annos, martyr occubuit die 30 julii juxta 
. Barhebr«um. In Doctrina autem Adai apostoli, 
euJQ8 auctor fertur esse Lebubna, regis £desseni 
8criba, traditur Adseum morbo mortuum esse die 14° maii, quo die Syri fesium ejus celebrant. 
Discrcpat tamen versio armena Doctrina Adai; 
ctcnim cum in textu syriaco Adccns dicatnr e 
mondo excessisse, in versiono armena asseritur 
ex .Edessa in Orientem porrexissc. De Ad$o cfr, 
Doctrina Jdeei et Doctrina Jpostolorumixp. Cure- 
ton, Ancient syriac' documents, Londini, 1864, 
Leroubnad'TCdessejiE/w/otr^rf'yf^irartf/ de Thadie, 
et Moyse de Khorene, Hist. iFAim&nie in Collec- 
tion des his toriens Armeniens, Fans, Didot, 1867- 
1869 t. 1 et II; Euseb. Hut. eccles. I, 13; 
Assemanus, Biol, Orient. I, 420; II, 391, sqq.j 
III, part II, 8, sqq.j Guriel, Chronotaxis patriar \ 
chald. 148. a) C j,Vn Slo? — b) R \j^> — c) O ^l^oo ^J — d) feu — e) C om. |_*j- 


15 BARHEBRJEI CHR0NIC0N ECCLES. SECT. II. 16 : dj-kia^ ^uJ |L|jnm^> a»] ?Aa 3. Pas^ AdoBum evangelii praconem 
Agh^us ejus discipulus, 
labial, losijjDi a Ur^ 14^ M« HicvestessericasregiAbgarotexe^ 

. 1*3 r £a^ wDj^a. 0LS9 >*?] V^..©^! ,-oo bat, et, occiso Adaeo magistro suo, 

,q"4o *j*y> oL^ao 01^2^ a^lo fugit . in 0rientem - Ccepitque pradi- 

care in tofca Perside, Assyria, Armenia, 
Upfli A^o V^so *,Sao iAiiojIo Media> Babylonia, atque Huzitidi 1 

.U*0|Joi? Uo'iZh Uoo^A^ l^|^ U^o region! et Gelis 2 usque ad region um 

Indicarum fines*. Deinde reversus est aoi9o)3 1^1 ^so . jnXSo r^'? ^r ? 
«m-L t-o]4&^ r-«pl? ^r^ (Ttl ^ D ^-P^ Edessam, quia timebat ne fides illic 
ob filii Abgari regis ethnicam supersti- 
tionem deficeret. Cum vero Edessam 
pervenisset, jussit eum Abgari filius 
serica sibi texere quemadmodum patri 
i^j|o . lo« ^ ^oias>13? l^isl . U'fr* suo fecerat; cui Aghams : « quo tern 

1^9 >A^j )i«AVi \i£>i\ 001A9 . ^J oil pore, inquit, magister meus gregem 

A*ooi w-^i |fr j— ^ oiA^jlp loci Christi P ascebat » equidem patris tui 

b , opus exercui; nunc vero cum mihi 

fli.J^_^ ^-l? Uxaio . *«iJ l r 4a^ commisit pascendi munus, aliud ne- 

jj^au? a^^l? jj] l^o )3 . i^cu^j^ gotium exequi non possum. » Quam- 

Ua^ oi W*. ttLfe . U»4 <**» ethnicos iUe indignatus, con- 

fractis ejus tibiis, eum occidit*. *) l£leoi 7 V *** regio Rusiiarum sen Ahwas 
prope Bassoram, cujus metropolis erat *- -> 
- fr«>V Beth-Lapet. Vid. Assem., 2?iW. Orient, 
III, part. II, p. 758 j P. Smith, Theaaur. syr, ad 
h,v. 

3 ) f y^f * GWare, t*})atot, incolse regionis 
^y Galan, Arabibas Ghilan, ad litlora 
maris Caspii ab austro versus occasum inter Ma- 
senderan et Aderbeidjan. Alluitur fluroine Kisil- 
Osen, sen Mardo antiquoram. Ritter, WesUAHen 
th. VIU, 425, sqq., 615, 643-659. 

8 ) Liber * Doetrina apostolorum « tradit uni- 

a) C O R ^vU — b) t aefe . 4. Post AghcBum ,Marbs alter A dai 
discipulus. 
Hie Mares cum interfectus fuisset 

versam Persidem, Assyrios, Armenos, Medos, 
regionesque circa Babylonem, Hazita9, Gelas 
usque ad fines Indorum et usque ad Gog et Magog 
christianam fidem ab Aghseo audivisse. Yid. Cure- 
ton, Ancient tyriac documents, p. ou^ _ r ^ 
*) Mortem Aghcei codem modo referunt Le- 
bubna in Doetrinu Adeei Apostoli ap. Cureton, 
ltd. cit. w^as, et ex eo Moses Chorenensis.ifw/. 
Armen. II, 34. Filius Abgari, de quo hie agitur 
a Mose Chorenensi appellatur Ananun, In Chro- 
nolaxi supra citata Aghseus dioitur sedem Edesse- 
nam S3 annos tenuisse. 


■f^M, wj-p 

££<££ 

t^Si* 

17 PRIMI ORIENTIS APOSTOLI. 18 ft . *oiVola *aA.k£* ^ajl *ao2 |3 

. Jjdjoj JjaXttJ ^oaO^o Vsitf? >As> 
UanS^n 'Al*,l© niSmS \Z] ^r*fl 

. ]o<n oUfi l-si ugo) t , .l«nS> ? 1*^ 
LaAr? lia^o* *<nd^. >a^?o .• *9^a socius suus Aghaeus, ultra Edesjse 
consistere nequivit, sed migravit in 
Orientem praedicavitque in Assyria et 
in universa terra Sennaar. Ferunt 
ejus tempore trecentas et sexaginta 
ecclesias fuisse aedifieatas in Oriente. 
Primum quidem docuit incolas Beth- 
Garmai 1 , postquam ingentes ab eis 
vexationes pertulisset; deinde petiit 
Seleuciam, urbem Persarum regiam, 
quam Seleucus rex, unus ex Alexan- 
dri Magni servis condiderat, et cui 
postea proxima sedificata fait alia 
urbs Ctesiphon appellata. Hano cum 
iugressus est Mares magise deditam in- 
venit.Ipsisautem adventus ejus diebus 
quidam e civitatis proceribus gravi 
morbo segrotavit : adiit eum Mares ac 
super eum vivificum crucis signum si- 
gnavit ; turn aperuit oculos suos aegro- *) ■- *Z \\ *—*£ BetA'-Garmu Arabibns Per- 
ma etZte~£an»a,Metaphrasti Beth-Germc, Agathice 
Cerma, regio Assyria, cujus populi Garmcei, Ger- 
med, Cermai et Garamai nuncupantar. Porro 
regio ilia plures urbes episcopalea habuit nempe : 
\lfJtAeiL Schaharkadta quse eadcm est ac 
Ji^JotL Schahargerd et episcopos habuit Narse- 
tem ejusque discipuium Josephum, ufc constat ex 
Actis martyrum Orientt. I, 97, 101; ^a^ K * *> 
Beik-Scluc > qaro et ] m J,' t LCarcha et de regionis 
nomine v*-iofrl h-^ Belh-Garmai,& Flinio vero 
et Strabone Soloce appellator. Ilsec urbs ad flumen 
Hedypnum in confinio Elymrcorum sita, metropo- 
lis totius regionis constitata fait, quura prius 
banc dignitatem obtinoisset Schahargerd; IL^s 
>o£a-Jj Beth-Nieator prope Nicatorium raonteoa 
non procul ab Arbela; Zysa L+-£Beth-Sori , for* tasse Bessara Ptolemsei aut Sosirate Plinii; 
yTjjjf Ardabad, Arabibus Persisque Ard-J6ad, 
apud Eliam Damascenum (Bibl. Orient., II, 459) 
Darabad, in media Garmsornm regione, nt *ide- 
tur, sita; ou- La*? Dahtka, alias >oo^^ Laschum 
utprobat Assemanus (2?tM. Orient., Ill, part. II, 
741, sq.) itinere qninqne dieru-m, juxta Abulfedam, 
ab Arbela distans; ^-J*f » driun, cui postea 
nomcQ fia-iLio MahuzsB inditum est; Chanigiara 
conjuncta liaschumav, Bavazigia vcl Bwsicfia; 
^ ' Gauehii%^ll Tahal. Vid. Assemanum, 
BibUfrient.,1, 188-189, 193; II, 458, 459 j III, 
part. I, 92, 116, 143, 156, 173-174, 187, 198, 
204, 264, 346; 111, part. II, 418, 722, 732733, 
747-748,796, 777,780, 783; Lcquien, Orient 
Christ. II, 1237 sqq., ubi recensentur dumtaxat 
episcopi Beth-garmse, Schaharcadta, Dakukrc, 
DarabadtB, Chanigars et Boazichs. a) *««eattaixo?. 19 BARHKBKEI CHllONIOON EOCLES. SECT. II. 20 21 :i.| jle]o lottos ocn *oioJj£* w*Aso . },*« 
jfltflp] (joi^ oiA*pk \y&£i ^oiojkjQ 

<4f<*i-3 ^f^lo i,] iVl h, _Lo A*J? 001 y*] 

oiA*pt ^li'hn AikAs ^o • <*lp^£o]o 
^9Jlo osi Vfi^'^lo . *^a!^ wruA^j 

• ^ooUlo 1Un^» r^l° t^a^4o . laiX) 
. Uli t V 1)043 aid 1^!^ jj^o <±' t +o 
^Qj] 9j-fcO _£!▲ lyTTTSAVtii ai.fi ?Aao 

A^^o _*AL^ ^ i S Vi 4,' |^o |A*j^o m£o ^a^ *lwk v <ji^o"|oj^£> 

• OLS )00l Up 5 \^t^s> tP^Ao U1>>U> Uj-oAio* tus dixitque suis : * vidi hunc pere- 
grinum velut qaempiam coelo delap- 
sum,qui me manuapprehensum erexit; 
cumque apemissem oculos vidi eum 
jnxta me sedentem. » Quamobrem 
Mares ab incolis urbis exceptus est 
tanquam angelus Dei, multosque ex 
eis docuit et baptizavit. Ecclesias prae- 
terea in eadem urbe exstruere coepit, 
mansitque ibi quindecim annos, con- 
firmans eos in fide. Inde egress us, 
vicinas regiones omnes obivit, virtutes 
et prodigia stupenda efficiens.Expletis 
autem in prasdicatione annis tribus et 
triginta, migravit ad Dotninum in 
vico qui Badrana* appellatur, et in 
ecclesia qaam ipse ibi sedificaverat 
sepultus fuit. " t'. 

&■ m 

Wnst • p^iViS*! «JVa^tfo^1 ♦. ^l^o 9A0 

• • • . 5. Post Marim Abrosius 2 ejus dis- 
cipulus. 

Hunc magister suus Mares ablcga- 
vcrat Antiochiam, ut illic fratres in- 
viscret sibique de illis nuncia adfer- 
ret. Defuncto interim beato Man 
•fideles Orientales Antiochiam mi'se- 
runt sibi episcopum postulantes , 


^ *) Badrana vel t-!l«?la Badaraiasexi Badraia ter, Erdkunde, JFesi-Jsien, X, 69 et 167. 

vicus prope Seleociam, in quo ecclesia, schola et s ) Airosius sive Ambrosiua in Caialogo Salo- 

coenobium S. Maris, quod coanobiuni Jja— d? ?jL»j nonis( Assem. Bibl. Orient. II, 387) et in Gariel 

DairKana, Dor-Kena, Doreena, appellatur. Cfr. Chronotaxi scribitur --m-|H . 
Assemanus, Diss, de Syr. Nestor, 22, 741, et Bit- a) C O R&»}£ . — b)ORM^ fi . i i 21 PRIMATES OBIENTIS : S.fflC. II. 22 1.4^|,Q >QmD U1 jSO • CIO? 'As©*© 
If^J *£JPO* — ^>9 1j.^|AlOO -. 01^,0 

loci ^a^ALo t+jpa*9,o ^an^) ^oia^f |£olJ]o iA^Q.3^9 \jJk |miJ^^S9 U&£ 
wt*9 }o«r°1 ^*r-^? qiA-^^-Lp a& 

|£0 . QkA^).J9 % itS 4^ UitV 4 V>9 \L^02. 

^ v^m\*i «li*a.a.| fli^ali. a&^|o «*a*i..0 
• • • • • • 

.oiAa^? lA^» V^o aiXXo . V-loIo 

+±£o 001 \.&J09 lA^lxO 01^ ^Q-«aO 

J9 l.nSV> ^?oA^]o . \x&'j.2 ^£> oCa^ 
Uj-a, ]?oio +u]2\o la^Lo9 aiffi V^i 

') In GntkliiOhronotaxipalriar .C^tW.asscritur 
sedem vacasae annis 11 post mortem Abrisii. 
9 ) Abraham Cascarensisobiitjuxta Assemanum atque illius loci discipuli Abrosio 
manum imposuerunt eumque remise- 
runt ut magistri ipsius cathedram 
occuparet; qui cum illuc advenisset 
fidelibus sedecim annos prsefuit.. Post 
mortem vero sepultus fuit in ecclesia 
Seleucienci; nonnulli tamen sepul- 
crum ejus esse incognitum aiunt. 
Fertur etiam Abrisium hunc a Jose- 
pbo fabro, Jacobi et Jose patre , ori- 
ginem ducere. 

6. Post Abrisium 1 Abeaham. 

Is quoque fuit ex genere Jacobi, 
fratris Domini. Antiochise ordinatio- 
nem accepit et missus est in Orien- 
tem, quo tempore Christiani vexa- 
bantur a Persis. Contigit autem filicr 
regis Persarum morbus comitialis, et 
regi renunciatum fuit ilium a Mar 
Abrahamo, christians religionis prse- 
sule, sanari posse ; quern porro arces- 
situm ad se introduxit, eumque ut 
niaestum tristemque conspexit de 
causa maeroris interrogavit. Turn ille 
mala quae ipse et populus suus tole- 
rabant a Persis exposuit; spopondit 
ergo rex se, si quidem san asset filium 
suum, Christianorum persecutionem 
sublaturum, sanctus autem vir preces 
fudit ac man us imposuifc filio regis ; 
ita sanatus est iile et pax data fideli- 
bus. Denique annis in officio peractis 
duodecim obiit in pace 3 . 

Bill. Orient. Ill, part. I, 612, vigesimo secundo 
episcopatus anno, Christi 120; juita Amrum vero 
anno Chr. 152. a) G % gcu mofral, B. ubique wttn.n »., icofral v e K , mn ftAtB*fro1 — b) ^u?>? lit! 23 BARHEBRjEI CHRONICOtt ECCLES. SECT. II. 24 . >.o aa^i ♦. >ootj.s] 1L0 7. Post Abraltam, Jacob. Ill 

sin 
ftii & 

111! W. . ill! InOjji&d |ooi ^oioAjo f ~v<^S 9?Aj^1o 
I iSinim %™.tfa*jas9a-3 ]oai oA*1 JJgm 

. ]ooi ,J^ f£> £*** ^aa^A . Jjoi JLftAO 
• ^ciaa|? ]**) , ggio t .fcte?^ ^oaia 9^9 r &9 
U*]]o . Usa^U ^lU ^a^A^LDo 

»|jLs<n ■ p*^ pso . >asia.49g-dhJo sAqin tMjrfrl 

fll-JD 0001 .OOLtA.,*] 9 1A+.QO Ctkn*)2\ Hie etiam erat e genere Josephi 
fabri. Hierosolymis electus et conse- 
cratus fuit, ac missus in Orientem. 
Paupertati voluntariae deditus erat et 
asceta; annos autem octodecim 1 mu- 
nere suo functus obiit et sepultus est 
Seleucise. Ejus tempore vixit Por- 
phyrius 2 Siculus qui evangeliuni im- 
pugnavit. 8. Post Jacobim, Achadabtjes 3 . 

Ob maxim am cum patre suo simi- 
lifcudinem hoc nomine fuit appellatus. 
Scilicet Jacob moriens praeceperat ut 
duo discipuli sui, Achadabues et Kam- 
jesus abirent Antiochiam, ut unum 
ex eis quern vellet patriarcha Antio- 
chenus consecraret et remitteret. Hoc 
illi fecerunt, camque ambo simul An- 
tiochiam pervenissent, in domo cu- 
jusdam fidelis hospitio usi sunt. Mox 
autem apud Antiochise principem ac- 
cusati quod explorandi causa e re- 
gione Persarum advenissent, in ipsam 
domum in qua erant captivi injecti 
sunt, Achadabues quidem aufugit >) Barhebreeum sequitur Assemanns in Bibl. Christi 190 ; qui si verus sit, sedes 13 annis ad 

Orient., Ill, part. I, 612. In Guriel vero Chrono- minus vacaverit post mortem Ab rah ami. 
taxi patriate Chald. sedisse dicilur annis 27. Amros 2 ) Porphyrias natus est circa annum 233. 
ejus mortem ooliocat in anno Grcecoram 501, *) ^aaafe l-^t) verbotenusyra/er .pa^m *«»' . % 
si a) O vw4.iWfro — b) O l?oj-Ah — c) U \zeiJ\ U: ■ ^JK- *jJ5» %** 25 PRIMATES OMENTIS : SMC. Til. 26 m' U1 OCR )Qlfc*90ls> V" -^ f° Us^\J1? 

• • • 

[ „ ^y^v* ja£sl axa-s) ^t**" ^°° 
,,oai^? U*9 ,1SJ r*? .U^»^ -*^fl 
)3o ^^^ oil V^ 1g*1 v aiafsaJ <aJ?i 
. lUsoAJLlP ,_oo^\|U? *-fllAffl-4 
. --ooLO ^-a^l^tfatf *.s1 as As© 

]3 ^-s|o . Uj«l09 )^5 i^U^OdOi^Lilo 
jAD^o . fll^ 4oL +1* 1 « ffft i V> -u Hierosolyma, Kamjesus vero ejusque 
hospes comprehensi et cruci tanquam 
exploratores affixi fuerunt. Porro pa- 
triarclia Antiochenus, cum audiisset 
Achadabuem versari Hierosolymis, ad 
episcopos illius regionis litteras de- 
dit, rogans ut ei manum imponerent 
eumque mitterent in Orientem.Atque 
ita fecerunt et cum Seleuciam mise- 
runt. 

Exinde vero permiserunt episcopi 
occidentales episcopis orirfhtalibus ut, 
cum eorum anstites obiisset, ipsi elec- 
tum suum con seer arent quin hie per- 
gere deberet Antiochiam, et systati- 
con quidem hoc sensu de hac re scrip- 
serunt 4 ,ut scilicet metropolita magnus 
Orientis ut catholicus, imo ut patriar- 
cha proclamaretur; quamquam heec 
omnia patriarchs Antiocheno minime 
placuerunt. 

Achadabues autem, officio functus 
annos qaindecim 2 migravit ad Dpmi- 
num et in ecclesia Seleucise sepultus 
est. &v~ . c UaL»* % *<naol? W *&•& 9. Post Achadabuem Schahltj- 

pha. 
p^ ^so o&+\ jaao %ai ^e U<n fjic eiat ex Cascar. Defuncto au- 

Ui^ .'my «J cuO^l ooioehM temAchadabue,conveneruntepiscopi 

n Hano epiatolam refert Assemanus in Bibl. ubi addit Achadabuem obiisse annoChr 220; 
OrL. % t. ill, part. I, 51sqq. camque ut suppo- Assemanna, Bill. Orient, 111, 612, tenet ; eum 
aititiam habet. H«o qutestio novo examine digna obiisse vigesimo episcopatua anno, hoc est Christ, 

159, Gtiriel Iradit eumdem sedisse annos 50 se- 
V1 *) Amrua haotenua cum Barhebraso consonat demque 10 annoB post ejus mortem vacaase. 
(efr. Bibl. Orient., II, 397), sed ab eo discrepat a) U|_J — b) C ^aj^Ujo — c) O hie et infra l-a&V* II. 27 BARHEBILEI OHRONICON ECOLES. SECT. II. 28 a-Aooio 

♦ *aia-*j..tf)o ^aeUa^o orientates eumque ordinarunt. Fuit 

Zs] rJ* ^yo*£j\, UZo^ \cu±oJlU> ip se primus catholicus qui ab episco- 

rP> ->i^ UxL ^*ji U . L^JJ^ pis orientalibus fuerit ordinatus. Post 

. r • r° annos viginti 1 in officio exactos obiit 

. ^ ri i Smn oio Seleuciae. . jLstd fen Sua *Ao 
loai i^ci^oo en U^^s 2uo —^ Jjoi 

.UJou? ^-£l4,o ^»^&*o Ijla-kkuA-Aa^s f ) Obierit, juxta Guriel 30o episcopate anno, 
Car. 244. » Liquet, ait Assemanus, loo. cil., 
episcoporum Seleuciensium seriem ab Adaso ad 
Sciachlupham mutilam esse, a 

8 ) In catalogo Salomonis cpiscopi {Bibl. Orient., 
IT, 387) etin Guriolis Chronotaxi is appellatur, 
rautata littera labialis,l_aa Baba. 

8 ) ^AiSn Maischan sea Maisan, Latinis Me- 
sene, nomen regionis non urbis. * Mesena regio ad 
Kuphratcn, inquit Assemanus, Dissert, de Syr. 
Nestor,, 430, * totus ille tractus vocatur,qui infra 
Seleuciam usque ad sinum Persicum producitur. * 
Fertur una cum Simeone Barsaboe martyrium pas- 
sos esse duos Mesame regionis episcopos, nempe : 
^-A*iej i-a^aj < ffl ia| ^1mOu» Joannem, epis- 
copum Careka Mesena,et Z'^ u-jols] ^Aoa 
^ *i V ? Bulidatn episcopum Phrath Mesena 
(Wright, Catal. qfthesyriac manusc. in the Bri- 
tish Museum, 1133). Porro Careha Mesena prope 
Seleuciam erat Tigridi lluvio cincta, ut censet 
Steph. JEv, Assemanus, Acta martyrr. orients., I, 10. Post ISckacMupham, Papas 2 . 

Oriundus ille erat ex Perside, et 
utriusque linguae syriacae et persicae 
peritissimus. Oborta inter episcopos 
occasione clectionis ejus dissensione, 
partes ei faventes prasvaluerunt. Ma- 
num illi imposuit David metropolita 
Maischanss 3 , anno Grsecorum quin« 
gentesimo septuagesimo septimo {Chr. 
266). 

Interfuit Papas 4 catholicus synodo 83 j ^4,1^1? Zj-3 Phrath -Mesena ea est urbs, 
qua? vulgato nomine Basra vel Bassora appellatur, 
nobilis scilicet Chuzistan® regionis civitas ad eum 
locum posita ubiTigris etJBuphratessuas aquas mis 
cent.De hac urbe fuse agit Ritter, Erdkunde, West- 
Asien, tb. X,1032, sqq.,de Mesene vero th.X,55, 
121.Quum igitur in actia martyrii S.Simeonis duss 
Mesan® regionis sedes cpiscopalesmemorcntur, dif- 
ficile est definire cujusnam David episcopus fuerit, 
nisi forte metropolis titulos,quo eum ornatBarhe- 
braeus ad episcopos Bassors, quae sub Nestorianis 
metropolis fuit, sit rcstringendus. 

4 ) Assemanus tradit Papam suo nomine Simeo- 
nem Barsaboam et Saadostum legates ad concilium 
Niccenum roisisse. .Certain est Papse nomen non 
rcperiri in catalogis patrum Nicaenorum. Juxta 
Barhebraeum, Papas dcceaserit anno post conci- 
lium Nicsenum dtcimo, id est anno 335. Apud 
Cowper {Analecta Nicana, p. 10) inter episcopos 
Mesopotamia? qui concilio interfuerunt nnmeratur 
Joannes opiscopus } ^p LkT>) Persidis ; pra- 
ter nunc, alius nemo Persidis episcopus indicator* ^ 11111 

Mm 

'lUf 

■'SB 


a) O R uaioo|a^c 


5S8£ " & 


im ^' fe. 1^' &fe 


b}*~ 


Mir 

[J/ 

"fit. 


§#P r &#■ Iff?*" L*sf*S ss " ; * SHo'*. 29 PRIMATES ORIENTIS t S-fflO. IV. 80 . UJgu? b A^o ,-aAIuZo )l^oA* AJUd 

. A.* A* ]3o ^i&^M ^JOOfX^asaa 

. *** qi t iVi\^ kJb, f» ,a^aj£k 13] 

«9 As a*A*]o U*3 r Vo uais] a^li^l 
Ogi.9 llnSnn 'A^Us IUn^ |Xi^9 ILsU? 
.guIoU^oiLaa l-i'^ Jjfr^atf ^ 
I l*n to iff) ^-so^ ^oia-^i-^l— oo 

*a*i\ . ]o<n I49A!*? ^og^ VL. |*o 9 

^Ji • f^1° «^a^ Un790d ^^ ton 
U'l? V^> 1A^> ^ A A | J AJ) 
lA^ta cuso . nSSVjVtS? ^o A^*o1 

. ^omu^ajD *A^o '^i**? ^— A-lo 

Uo^jlci 01.A J_aasP9 w-SLiLs] 02*40)9 

Imo dnbitatur an ille Joanne?, rcvera Fcrsidis 
fuerit episcopusj etenim aliqui earn cuidam Meso« 
potami® civitati, qua? Persa dicta fuerit, prsefi- 
ciunt. Asseroanus, Bibl. Orient. , 111, part. I, 
612, tradit Fapam synodum congregavisse anno 
Chr. 314, synodo supervixisse 12 annoa atque 
anno 326 obiisse 5 Amras vero rcferfc Papam ordi- 
natum fuisse anno Chr. 247, non 266 ut liabet 318 Patrum, quae anno sexcentesimo 
trigesimo sexto 1 (Chrisii 325) , exple- 
tis ab ejus ordinatione quinquaginta 
novem annis, Nicsese celebrata fuit. 
Asserunt nonnulli eum in synodo ilia 
ordinatum fuisse, sed falso ; alii contra 
opinantur ipsum ad synodum non 
perrexisse, sed Simeonem ejus disci- 
pulum ab eo fuisse ablegatum. 

Novem post concilium Nicsenum 
annis con venerunt episcopi orientates, 
atque multas contra Papam istum, ob 
turbas quae ex ejus incuria res eccle- 
siasticas invaserant, congessere quere- 
las, eumque prseterea criminum tur- 
pium accusarunt. Hie autem, cum 
sese a criminibus objectis nullatenus 
purgare valeret, educta manu evan- 
gelium adorandum juxta se throuo 
impositum percussit dicens : « lo- 
quere tu,si quidem tibi sermo sit,nam 
mini loquendi fiducia adempta est; 
// atque eodem momento dextera ejus 
obriguit 2 . Referunt quidam eum ab 
episcopis, rem spectantibus, depositum 
fuisse, quod jam com probata essent 
eorum accusationes ; alii contra dicunt 
eum minime depositum fuisse, quin 
dixisse episcopos jam ipsi satis esse 
correptionem ei divinitus inflictam. 

Barhebrajus, et scdem tcnuisso 79 annis. — * Hino 
in re chronologica ad hue nihil firmi statni potest, 

») Barhebraus hie corrigit errorem chronologi* 
cum quern no ta vim us sect. I, col. 76 j iilic forsan 
amanuensium vilio error irrepserit. 

a ) Hasc plenius referuntur in Aotis S. Milleaii. 
Vide Steph. Ev. Assemanum, Acta mrlyrum 
orientt.,1, 72. a) C || ***** — » b) O om. fiL^^o — c) C om. 0019 . 81 BAUHEBE^l CHRONICON BCCLES. SECT. II. 32 « « 

]jL*aa? I^Jo • OLA ^?°*? IAaOI^s 
^aisjl UUo J <3iXaVl4 \^ad V^ 

. fl^ 1?01 6l2o?j^0? lAl* ]*** ?Aso 

*) Juvat ex Chronographia Eli© Nisibeni quce- 
dam adnotare, ad primos ephcopos Nisibis spec- 
tantia, quorum illc primum ex qoadamV «v „ 

.^. .i; | p .v^o^y ^ »<^« I— J-^1? 8erie metro- 

politarum Nisibis, rcliqua ex £4ulo? |A ,V,S4^ 

»^ ..i« hisloria metropolitarum Nisibis de- 

prompsit. Ad annum Grcecorum 612, hoc est 

Ckr.300>301,li£Bcibi leguntur: >o_j^jsZZ1 oi_o 

ol2oa< uaa^l J-$uJ^as<?i-iu$£e? J^fc cu^ ^sn 

• Z/oc tf»«o institutes est Babu primus Nisibis 
episcopus ; verumtamen quia dignitatem metropolitan 
' ipse nondum habebat, reponitur ejus nomen in dy- 
plichis post nomen Mar Jacob. * Delude ad annum 
620, Christi 309 : J_sojataa| cos r ^l oLa 
|eoi ' t ViS? * *ir>n,s» saj^o s* a^jo ^OiJ) 

. I^oaku^I _x£uj) a So anno obiit Babu epis- 
copus Nisibis, et electus est Mar Jacob, qui habiia- 
verat in monte cum Mar Eugenio, el consiitulus est 
in ecclesia Nisibena episcopus. • Ad annum 624, 
Christi 313 : laasus] cson^ *po Wg-k, oils 

"1A ^fiu.) oui^o^^ 'Eo anno inccepit Mar 
a) O oU^ai . Feruntur datse aMar JacoboNisibeno 1 
atque a Mar Ephraemo ad hunc Papam 
occasione amissionis dex terse ejus epis- 
tolse consolatoriae, in episcopos vero 
quod temere adversus eum insurrexis- 
sent reprehensoriae ; ast opinantur 
nonnulli Josephum catholicum, cum 
esset ab episcopis damn at us, Mas com- 
pos uisse. 

Anno uno post hanc ejus poenam 
mortuus est Papas, munere functus 
annos sexaginta novem, obiitque in 
senectute provecta. Alii autem, sed 
erronee, eum post annos duodecim, a 
quo obriguerat ejus dextera, decessisse 
existimant. 

Jacob episcopus Nisibis magnum templum ezs truer e, 
quod spaiio septemannorum absolvit.— Ad annum 
649,Chr.338:|4^asoj.£^o ^oaoiw v^&e jJi. 

^_Lfi^9 ».>i S; Sn OI9&A }n i KlJLJ]o ^ '^'y 3 ? 
saoi5c|? |>Q_-8t=> &*{•*** 1«« ■ ^"' Mar Jacob 
metropo ita Nisibis, eique in cathedra successit Vo • 
logesch qui in monte Edessa vitam egerat solita- 
riam. • Paulo infra tamen legitur, sine indicatione 
fontis et manu forsitan alia^ adnotatio prsee- 
denti specie ten as opposita, nimirum ad annum 
664, Christi 343 : ^.^.o-lo *-A_~^j oi— s 
. ^<-i. i«n | ^ > Vwoj £ l*~ « Eo anno electus 
est Vologesch metropclita in Nisibi. « — Denique 
ad annum 672, Christi 361 : a „\p t IS olo 

. >©y£>| » Eo anno obiit Vologesch metropolila Nisi- 
bis eique suffeclus est Abraham, a 

Ex his liquet, si fides sit Elias, ecclcsiee Nisibc- 
bensc documenta transscribentis, primum Nisibis 
episcopum fuissc Babu seu Babuseum, eumquene- 
quaquam confundendum esse cum alio qui Sclcucioc 
et Ctesiphontis cathedram tenuit, ut vult Assema- 
nus, Bibl. Or ient., 1,18 ,neque etiam post S. Jaco- 
bam collocandum, quod contendit Bickell, Car- 
mina Nisib,, 20. I I PRIMATES ORIENTIS : 8MC. IV, 34 K _ Mr teoj*» low ^^A^ Jj«? «.l^>so Hujus tempore iiraotuit sapiens 

'*** feAa ^ 2u1o .*]££ o&oj* U*H> Persa > nomine Pharhadl » CU J US extat 

liber paraeneticus syriace necnon epis- 
^jjt&o . A-«Uatt-e V>oi-*4£o? tolge viginti du8e j uxta ntteras alpha- 

♦ A*a *£&? I^o^l "^ ^,1 r-A^^o beti digesta. §i& jL^dt i—£> ^o-^ia^ ^*< pii&sr 


lr^ . ^clNV)* o« ]o<n oA*]o . \s\s> 

Is^iao? tail UJ r ^? Uj^ <J^ J 
•Wa^lL^I? J.-1£>1 ^-io loci *saa^1 

\^ |. Afc.H t-45099 >0..© fllifi^OO 11 .Po5i Fapam Simeon Barsabob 9 , * 
ejus discipulus. 

FerunthuncSimeonem,Papa adhuc 
vivente, ab episcopis qui ab isto re- 
cesserant ordinatum fuisse. Fuit au- 
tem Simeon vir Justus et venerabilis, 
pauperum sollicitus ac peregrinorum 
amans. Ipse instituit lit duobus cho- 
ris orationes fierent in ecclesiis orien- 
talibus, quemadmodum in Occidonte 
a temporibus Ignatii 3 ignei , discipuli 
Joannis evangelists Zebedsei filii, 
fuerat institutum. Decrevit preeterea 
ut non ex libro sed memoritcfclerici 
in officiis psalmos Davidicos recita- 
rent. 

Ejus tempore acris persecutio a Per- 
sarum rege Sapore, Hormizdse filio, 
mota est in Christianos. Comprehen- 
sus fuit ipse catholicus ct cum eo epis- *) Alio nomine *_4<n^] Aphraatfa quo scrrao 
fait supra torn. I, 85-86. In codicibus Canlabri- 
giensi et Oxoniensi distinguitur Aphraates a Uu- 
zitide, ut indicavimus in lectionibus variis seel. I, 
p. 865. Aphraates sub nomine Jacobi sedem epis- 
copalem monasterii MarMattheei juxta Mossulom 
lenuit. Cft. Wright, Catalogue, 401. Scripta sua 
exaravit annis 337-345, ut ipse testator, atque vel hoc capite ostenditur ilia olira pcrperam S.Ja- 
cobo Nisibeno fuisse tributa. Cfr. Wright, The 
Homilies ofjpkroales, p. 22, et Bickeil, Aphraa- 
tes, leben und Schriflen, in BibliolheJc der Kir- 
chenvdter, n"> 102 ct 103, pp. 12 sqq. 

2 ) Quod nomen latine significat : jilius tincto* 
rum. 

3 ) Cfr. sect. I, p. 41-42. a) U^£^ i-a on ci^^U ,aiiaA . 14* >*•* o 35 BAHHEBKflSI CHRONTCON ECCLES. SECT. II. 36 fc*j*2o ^aS t>Zo oais] \±£ih\ oUaLo 
•ooud o r JAl*«|o \fMSf] .ooi^o r\tn*f]o 

^OOl^S} )OA4 (J1S0 • l^f^Uk 0-i-S?^l 

, ^D?Ar>o Jju^oA^j ^oio^j-D <o^-oAJ 
oqi I ooi w nA.lk) . ^n^a- S^nS n. ^ 
^▲j^oo <oai^ Ion «.aa^^oo <*aial£^ 

^OOL-Ls 5A-S0 . U05OTLtf? U-i Sr i ^ 

1 Aaa; |a^oj^9 )^0a^s 001 *$] %^.f2l 
l-Jiea*. on *i-.pZ] Ijsi^lie© . fa'a-*? 
001 _o 1 iVii> . ll*?a:*09 IAsoj.^ 

In cod. Vat. Nitr. II, et in cod. Lond. 
12, 174, quinqne numerantur episcopi : ncmpe 
wfiou^* Gadiab, )lU *aro Sabinus , ^-l_«a* 
. . A *H *<" **"■; Joannes Uormisdadschiri , 
^ .V»~ Bolidaus Plierat-MesancB seu Bassora et 
n ..* . Joannes Carchce-Mesanai. Vid. .^efa 
JlfarW. orientl., I,4l ; Wright, 0afa%«e,p.ll33. 
9 ) TiYtf ac martyrium S. Simeonis Barsaboc re- 
fertur in S. Marutha 4e/w martyrum orientalium 
a St. Ev. Assemano editis Uoma? 17-18, 1, 10 42; 
ubi martyrium ejus in feria 6 hebdomadis majoris, 
seu parasoeve rcpouitur. Our autem alio die fiat 
ejus commemoratio explicatur in codice Amidenai 
ap. Assemanum, Bibl. Orient., I. 3 : » Feria 
sexta hcbdomadae sea Ice ces talis fit commemoratio 
sancti Simeonis 'Barsaboe catholici pairiarchce, 
discipuli Mar Papa catholiei y et Palrum qui una 
cum ipso coronati sunt. Hi quidem lauream adepti 
fuere feria 6 passionis, anno Grrecorum 655, in urbe 
Ledan regionis Susitarum sub Sapore. At comma- copi quatuor 1 ac nonaginta novem 
presbyteri, diaconi et fideles, omnes- 
que slmul inclusi fuerunt ; quos Persae 
cruciatibus ssevis ex acerbis aftecerunt, 
quin ulla tenus viri a constantia deh% 
ceront. Quamobrem omncs coram ca- 
tholico occidi et postremo ipsum quo- 
que interfici jussit Sapor. Cumque 
carnifices illos occidere ccepissent, 
sanctus Dei vir singulos inter oculos 
araplexus animabat eorumque mentem 
confortabat, eos ut sese exhiberent 
martyrii coronis dignos incitando. 
Tandem post reliquos omnes, ocoisus 
est ct ipse feria sexta hebdoma- 
ds in albis ; atque idcirco vocata est 
dies ilia feria sexta Confessorum 3 . 
Officio functus est Simeon tredecim 
annos, ct corona martyrii dignus ha- 
bitus est 2 . moratio eorundem ad sextam feriam Confessorum, 
(pun MartyrurA omnium communis est,translatafuit. 
Porro hac. feria sexta ideo nomini eorum nuncupaiur, 
quia in ea allare S. Simeonis in urbe Ledan come- 
cratum est. Sepultus aulemfuit sanctus Simeon in 
Susan, Mamitarum civitaie, quam Arabes Sua ap- 
pellant, a Feria 6a confessorum apud Nestorianos 
et Jacobitas desiguat feriam 6 am post pascha. 
Specialis autem commemoratio S. Simeonis Barsa- 
boe fit feria 6a sexl« seslatis bebdomadis apud 
Nestorianos. Cfr. Rosen et Forskall Catalog. 31, 
40 ; Wright, Catalogue, 147, 180, 184, n. 70, 
185, n. 1J4. 

Quum Papa anno 335 decesserit juxta Barhe- 
braeum, marlyrium Simeonis tredecim post annis, 
juxta eumdem in annum Christi 348 referendum 
sit. Vcrum aBarhebraeo dissentiunt S.Maruthas, 
aliiquo scriptores grseci et latini , qui cctcro- 
quin iterum inter se hie non ooncordant. Fuse et 
docte quoestioncm tractavit J. S. Assemanus in 
Bibl. Orient. , I, 2-8, et post earn Steph. £7. As- a) O i-^jiso — b) G |^«l? jUS^ fatf 7w -*£?' PRIMATES 0RIENTI8 i 8iEC. IV. 38 


. Aaojfli . l£©£ i^» v a^^ >**> 12. Po«* SimeonemBarsaboe Schah- 
dost\ 

^ |**u> '2a»$^A&0» Up o«n Uaa U« Nomen istud est persicum; signifi- 

?~\ i ^ "• ? «r « iac, cat regis araicum, idque Grseci effe- 

p oA*| . a^ ^H> ^ l^a.o . M^? runt *^ rQerat flutem 8chahdQ8t 

| : iio^ *© <a^<iA? ^aoUj-^jl i-*^ i°« SimeonisBarsaboe archidiaconus ejus- 

l Y ^~ 4 ^. j5u-> <* <nA- 5.^0 que ex sorore nepos, ex Bethgarme 

^ « , ' !*<.,- aI M»>^ a oriundus. Tribus post magistri sui 

&!. »-*« ^** 1A ^ '** * ~^ 21 ° n ecem mensibus, Seleuci* clanculum 

5A©o . L+Umo wa*^xfl£> «© «^>?? electusfuitet ordinatus. Elapso bien- 

-feVrl' HaJ ? ]o>* lfr»,^ri*^S2 nio visionem conspexit, ignis scilicet 

TT , - * ' ». 1 M a terra ad coelum usque ascendentis, 

| w ^ -,* v a^o . U&o^ p»1 ^ giffieonem Barsabo6 vocante m et 

^cu^ A-jrajot-* *~*1 11^1 . r^'° dicentem : » intra, frater mi Schah- 

l^s>U on V-ai^o . *jle* en^o^ dost, in gaudium Domini tui. » Porro 

„ " . . vi," visionis illius fama ad impium Sapo- 

.eei r -^]o . fla-^ ^^ lo^ ? ^ ^^ comprehensu8 est catho- 

^iaj b j?fflMWo Bio siia^o .Iru^oA-o jj cug et cum e0 homines centum et 

.a-^l _..»^o U ? *>o >cJok>o *Xo duodeviginti , presbyteri, fideles et 

. . . , \ v monachi, ac duo Schahdosti fratres, 

,08il* o2t**4o . A»o?^?^ onmesqueob christian ee fidei profes- 

IjielAio . U + Alte o? 1A*5oJ ^1 Vi* s i onera necati sunt. Tertur autem 

^. ^ Aran*! JeioiAj fc^oi* Schahdostunifuisse primum adductum 

* * .t •/ . ^ s;i v .«. u ad Saporem, qui dixit ei : « ego Si- 

v o^o^ A^A* ^ W? «* rVolo ^^^^^^eap^unaque 

. aiSoi* wilsl <~^1° ll^g^r^? Im? cum eo n oimullos episcopos occidi; 

Uaf, 1^^ U*> A*o« U^ <-*? AJl quare ergo tu factus es caput populi J3F semanus mFra/aUone ad «4cto martyrumorienta- 
Uum, p. 71-84. Hie, omnibus libratis, censet Si- 
ineonem passum esse feria soxta majoris hebdo- 
made, luna 14 Nisan, anno regni Persarum 118, 
Saporis 32, Christi 341. 

Feruntur apud Syros bao Simeonis Barsaboe 

scripta: 1° Epistola, quas memorat Ebed Jcsu in 

Cataloao; 2© Cantica, quae reoitantur in officiis 

liturgicia. TJnum incipit)n*>n t«^y^; aitcrum 

ofil-^ ^Jf {*ffl. Orient., I, 12) ; tertinm £^i.o? w*io ^-i»'— ooA-quodediditOverbeck, 
Ephraemi aliorumqite opera seleeta, Oxonii, 1865, 

p. 424. 

') ^ao?tn-4» SchaMosl, vox persica a Sehah, 
rex, et Dost, amiens. Gr»ci earn vocant "£a$u>x 
vel Zo^wOj Latini Saadosl, Sadoc, Sadoth, Sa- 
dotfws. In catalogo Salomonis episcopi, et in al- 
tero quern producit Assemanua (Bibl. Orient., II, 
387, sqq.) necnon in Guriel Chronotaxi vocatur 
&.-go g V^- Jesudost, i. e. Jesii amicus. 


a) \-^r^ — b) C pro 1jja^lie-te ... r^LA* habet ^jau r-^« 39 BARHEBR/EI CHRONICON ECCLES. SECT. II. 40 |Ll*^.gU£d? }»**9? *l£ |~0 0910 . U\ 

,--.Lo ^o<n!> >a-4.n-!^9 ooio . 001 IciIL 
V^Lo2|o fOso ^arLAr Aku*2|o . J.L?) 

* quern ego dotestor? » Eique sanctus 
respondit : « caput christianorum 
Dcus est, atque Ipse quern vult prse- 
ficit illis. Quemadmodum autem inari 
non dcficiunt aquse,ita quoque Chris- 
tianismus non deficiet in terra. /.'Atquo 
idcirco indignatus Sapor euru cum 
sociis ejus enecare jussit 1 . .uoioA*] *£of„ A*s ^0 U<* . ^aol^o^ 

„ jlLo.^ V 0\^A,? ]A* £d O01 ws| 

» >■ n iSmo A*Uttd ^tk^Jj\o ^p^i 
ol^elao . >aicn^0 ^0 **? 1A*ao 

}o? . |V)S\ ^lo y*| : l?a* ^aii^uAJ 

. }3 O^ jOn*? U^-0 l<fcS0?9 ^o <OglaJ 

A^o Ud099 \.^ H> ^? U** ^^ 

c 13. Post Schahdostum, Barbasohe- 

M1N. 

Nomcn hoc est chaldaicum et si- 
gnificat hominem «quatuor nominum. » 
Erat autem ille ex Bethgarme et pa- 
riter Simeonis Barsaboe ex sorore ne- 
pos. Clanculura electus fuit et ordi- 
natus Seleucise in domo cujusdam 
fidelis. Porro clericos, religiosos et 
episcopos enixe adhortabatur, ut ves- 
tcs mutarent, albasque sseculariuin 
instar induerent, quo illatam ab im- 
pio Sapore persecutionem declinare 
possent.Ast lapsu temporis, postquam 
jam ccssarat persecutio ac Nesfcoria- 
nismus pervascrat Orientem, apud 
eos qui niutationem admiserant cum 
habitu etiam fides mutata fuit ; neque 
enim pristinum et sanctum habitum 
reassumere voluerunt ea maxime de 
causa ut segregati essent a ceteris 
populis christians, apud quos mona- *) Acta Schahdobii aS.Marutha conscripta edi- martyrium possum esse lana 20 februarii anni 342. 

dit St. Ev. Assemanus, Acta martyrum orienla- Schahdost vinculis onustus in urbem Lapetam 

Hum, I, 8302. Ex his Actis edocemurSchahdos- perdaotus fuit, abi martyrii coronam adeptus est. 
turn cum suis sociis numero centum et viginti octo a) C !««" — b) C .eoi^ta-ol — c) C O et Acta Mar it, Orientt., I, 110i y ^YWS*fr 
Cum codice Londinensi legit Bibl. Orient,, II, 400. 41 PRIMATES ORIENTIS ; SMC. JV. 42 i*r W*& i& P m *_£o 'r a ^ r-tf^AAl oila^o ov*]o 
.Ion I^Afe lojn W*? ^? V£ia frja^^fclfl.iNQH 5 ?^a clii per vestem Antoirianam humilita- 
tem profitentur. 

Postquam autem Barbaschemin jam 
septem annos 4 latenter munus suum 
impleverat, rumor dc eo ad Saporem 
pcrvenit, isque eum comprehendit una 
eum sedccim viris, pTesbyteris ac fide- 
libus, quos omnes per undecim men- 
ses carceri inclusos multis blanditiis 
ad magorum cultuni adducere nisus 
est; cum vero illi abnuerent, occidit 
ipsos in Ledan, Huzitarum oppido, 
die nona mensis Conun posterioris 
(Jamarii). Turn episcopi caput sibi 
constituere practermiserunt, eo quod 
illi quos adhuc constituerant omnes 
occisi fuissent. 

14. Post JBarbascheminum, Tamu- 

ZA 9 . 

Nomen Chaldaicum est, quod grsece AaJjcu *w%*te*? Ur** erf l*** 

...... ' i- w .i redditur *fy*>s (Mars) nomine unius ex t) S. Maruthas in Aeth martt. orientt., I, 111, 
sqq., refert Barbascheminum, quem Sozomenus 
Bap6ac7vp>35 appeUat, anno persecutionis sexto, 
mense februario jusbu Saporis comprehensum 
fuiase cum scxdecim sociis. Postquam autem un« 
decim menses atro inclusus carcere permansisset, 
Ledan in regione Huzitarum dcductus est, ibique 
martyrii palmam reportavit, luna nona Conun 
posterioris, id est juxta StepU. Ev. Assemanum 
die 14 a januarii anni persecutionis septim^Christi 
346. In Actis additur sedem Seleuciensem post 
illius obitum vacasse, annos circiter viginti.Porro 
exEliaNisibeno infra edocemur Tumarzam iniisse 
episcopatum Seleuciensem anno 384, adeoque 
oportet ut aedes diatiua vacaverit vel nomen ali- 
cujus patriarchs sit omisaum. Re autem vera Pho- tos (Biblioth,, cod. 52) memorat qnempiam Se- 
leucine episcopum nomine Bt?ou qui cum Marntha 
Maiphercata episcopo sjnodo Antiochen* anni 
383 interfuerit. 

2 ) Hunc scriptores Chaldoei vocant Tumarsam 
sen Turoarz. Cfr. Assem., Bihl. Orient., II, 400. 
Episcopatum Scleucienaem, juxta Eliam Nisibe- 
num, inivit eodem anno quo natus est Honorius 
imperator et quo Sapor 1IT regnum Persarura obtU 
nuit, scilicet Gr. 095, Cbr. 383.384.Hac enim ex 
8ocrate,cxU»rS? |^*>? \±*\ re 9 ttm P«r*Mi» 
annalibus et ex ^^ojl- Jesudenha adnotat Elias 
ad annum prcefatum : -^ <Jt#?oJl |— ?V^1 «•* 
oteo . ^a^4© \±±£* lieo-^a l^io sJA+uiU a) Codex mendose habet - f ^i* % * pro H^r" "" b) C ^^ " 


43 BARHEBREl CHRONICON ECCLES. SECT. II. 44 . IAaao siA*^ ^ |Lld on wsl 

UAaS* IfA^Jofli e'Mo . ^n^bA* 

»*nSv> . S yss IvuSs^ ]coi aa^ JJo 

UllS* *aj loci |^ ? V^ie . ? a*^s> 
<o<jil_^atf© , (.tso?* ASSo >a-Mjiio? 

. 0001 »"^^ fr] Cum autem impius Julianus ad 
bellandum cum Sapore desccndisset 
in Persidem ibique telo in latere per- 
cussus interiisset 1 , Sapor minime du- 
bitavit id fuisse a Domino, eo quod 
populum christianum iniquepersecu- 
tus erat ; quamobrem ipse a pravo suo 
consilio resipuit,pacem cum Joviniano 
Juliani belliduce iniit jussitque dirutas 
in Perside ecclesias restitui. Turn epis- 
copi congregati Tamuzam elegerunt 
atque catholicum ordinarunt. Vir erat 
virtute et sanctitate uonspicuus, de 
restitutione ecclesiarum valde sollici- 
tus. Ipse quoque rimas in disciplina 
per persecutionem effectas reparavit ; 
quippe fideles compulit ad legitimas 
nuptias contrahcndas, nee cuipiam 
juveni sedsenibus decrepitis dumtaxat 
perraisit ut monasticum habitum in- 
duerent, quia numerus fidelium ob 
persecutionem multum erat imminu- 
tus et multi a fide defecerant. Quum officio functus esset annos 
octo a , obiit et Seleucise sepultus est. Hi ff«gi-B:«i{ 


StflisS'sS' I n i.Noko » Eo anno natus est Honorius Theodo- 
sii imperatoris filius, die nona septembris ; eodem 
anno obiit Agaliw, Natineeorum episcopus ; eodem 
regnum iniit Sapor Persarvm rex; eodem constitu- 
tus est Twnarz catholicits. « 

') Hoc factum ex Socrate refert Elias Nisibe- 
nus sub anno Gr, 075, Christi 364: a r } n ' r <n»A«o y Sv)o "jn, Sols n |&A.e , ^- v : 

a Eo anno descendit Julianus in regionem Persarum 
etoccisux est die vigesima sexta Julii, eique in im- 
perio successit Jovinianus Jidtlis qui post septem 
menses defunctwt est. « 

3 ) Quum episcopatum inierit anno 384, ejus 
mors contigifc anno 392. a) O »«4reJ|Xfc9a*» — b) CO ut saepe J,-afc^oZ|jo . m& 


■&& Wv- i?. 45 PB1MATES ORIENTIS : BMC. V. 46 . j^0Q.AX> % ]]Z^oZ )&£> l-jk+r& >oa-aJj fl i ^ qJ lost ^sflu 
ja^-4, ]ooi yj,^; \.^lo • |JU^tt*£d? 

ai^aJ^ 5)A— a,]o . i^.J&u.a^a-^ |ooi 15. Post Tamuzam, Cajumas. Defimcto Tamuza , episcoporum 
nemo sese dedere voluit ut fieret chris- 
tianorum antistes, quia post mortem 
SaporiSjBeheram 1 ejus filius, christia- 
norum inimicus, in illius locum suc- 
cesserat. Turn Deo ejusque ecclesiae 
se devovit Cajumas, qui biennio 
post Tamuzse obitum fuit ordinatus*. 
Porro annis ab ejus ordinatione quin- 
que elapsis, inter Arcadium impera- 
torem Graocorum et Persarum regem 
Izdegerdem 3 , qui et ipse persequeba- 
tur Christianos, pax inita fuit. Missus 
est ad tunc legatus Maruthas 4 , Mai- §s?~ tm W & t) Juxta Eliam Nisibenura Sapori succcssit 
anno Gr.700, Christ! 3S8-389.Ex )-nSv? \-l£] 
j . ** ~ ft » Annalibus regum Persarum hsec habet : 

• ]*&$&! fri^^ jmio eon ?|iojooi yNv> 1 <n-is 

• JHo anno regnum iniil Hormizdas, alias Varahran 
(sen Behcram), rex Persarum. « 

3 ) Ordinatus igitur facrit anno 394. 

')• Izdegardes filius Saporit rex Persarum regnum 
iniitamio Gr. 711, Cor. 399 vel 400 ^iol also 

Nisib. 

4 ) J. S. Assemanus in BiU.Orient. I, 174, sqq., 
Steph. Et. Assemanus in Aetis martt. orient. I, 
p. XL1X et post eos Lcquien, Oriens Christ. 11, 
1336 Maruthatn Maiphercatae etTagriti episcopum 
faciunt; at Burhebraeas in hoc loco, Elias Nisibe- 
nus infra citandus,etEbed-Jesu inCalalogo 57(Bifil» 
Orient., Ill, part. 1, 73) Tagriti nullam omnino 
mcntionem facientes Marutham Maiphercatae dam- 
taxat episcopum faciunt.Putaverim utrumque Asse* 
manum in error em incidisse, atque confudisse Ma- 
rutham, Maiphercatae episcopum, cam Marutha 
Tagriti maphriano, dc quo sermo erit infra. Hujus erroris cuusii est qnod J.S.AsscuianusctSt.Ev.As- 
setnanus, loots citl. pro una eademque nrbd habue- 
rint Maiphercatam et Tagritum. Certum vero est 
aliam urbem esse Muiphcrcatara ct aliam Tagritum, 
quod agnovit imo ct probavil ipse J. S. Assema- 
nus in Oiss. de Syr. monophys. 92. De Maiphercat 
yid. supra t. 1, 306, not. 3. Maruthec sequcntia 
opera tribuuntur ab Aascm.(JJtf/. Orient. 1, 179): 
lo Jfl«jB^,orff.Prodiit syriacte in Missali Maroni' 
iarum, an.l594,p.J72,Ronu&,et latine perRenau 
dotiura, Lilurgg. Orienil. Tl, 261 ; sed in codicibus 
tribuitur Maruthas Tagritensi.Vid. flt'M. Orient. I, 
562, 574; Wright, Catalog. codd.syr.UusaiBriU 
p. 209; Zoteubnrg, Catal. des manuse. syr, de 
Paris pp. 43, 48, 50, 52. Inuno codice Maruthas 
vocatur calholicus Tagriti ct in altero oatholieus 
Orientis. Ex quo putet hanc anaphoram Marutha 
Jucobitm, Tagriti maphriano, non S. Maruth® 
Maiphercatse esse tribuendam. Ebed-Jesu enu- 
merans in Catalogo opera S. Marutbuj nullam 
alicujua Anaphora ab eo conscript® mentionem 
facit; cfr. Badger, Tlie Nestorians and theii 
Rituals, II, 368. Merito igitur omissaest in Mis- 
sali syriaco, Roma 1843 edito. a) O \M — b) C taJ±+\ — e) C i^}— ^ 47 BARHEBILEI CHKONICON ECOLES. SECT. II. 48 looio . Ina^e^ jlqS^o [Viang 'r^^ 
waJ-so . U^Lau^aL U** <n Actios 

InX? i^oio . ^A*=t.1 A^ctu*. >o^nJl9 lost 
^Zcls\> UU> B • UaAJD (312^^ oil* 

, «[,>,■ ;,o >oaaJ If?] y*1 l^r^»? ai^k 

• • • • ♦ » 

t% ol) )^LJ9 ]^0i^t^ws1 _aua1o . 1?<»1 phercatae episcopus,vir sapiens et doc- 
tor admirabilis, atque per ejus adven- 
tum pax reddita est Christianis. Turn 
Cajumas omnes episcopos orien tales 
Marutha praesente congregavit, eisque 
suasit ut ipsum tanquam debilem of- 
ficio deponerent : *etenim, ait, ego 
non nisi necessitate coactus, quod 
scilicet nemo vestrum prsefici vellet, 
melpsum obtuli; nunc vero, cum Deus 
ecclesiae suae concessa pace misertus 
est, sequum non est ut homo, qualis 
ego sum rudis et infirmus, ad guber- 
nandam ut oportet ecclesiae navem 
plane ineptus, eidem maneat praoposi- 
tus. " Cum cpiscopi eum officio libe- 
rare recusarent, eos interposito verbo 
Dei nt hoc facerent adjuravit, quin et 
Maruthae suasit ut eos ad assentien- 
dum cogeret. Atque ita licet aegre 
ejus abdicationi annuerunt, aliumque 
nomine Isaacum ordinarunt. , , niifflil * teocu-o \h*z> 16, Post Cajumam, Isaac 4 . 

\hk*Ze Ir^^ • °^*' «■*"*'* r$° I* 01 Is oriundus erat e Cascar, vir vir- 

hoie^9 lieoia^ *^> r~* • U*±**4* tute et nobilitate praestans, e familia 2o Qommentaria in Evangelium. 

3° Historia martyrum Persidis. Item Bymni et 
cantusineosdm. Memorantnr ab Ebed-Jesu. 

4.0 canones 26 in concilio Selcuciensi sub Isaaco 
oonditi. Eos edWit T. J. Lamy, sub hoc titulo : 
Concilium Seleucia habitum, anno 410. Lovanii, 
Peeters, 1868. 

5o Historia concilii Nicani et canones ejusdem. 
Memoratur ab Ebed-Jesu. 

') Elias Nisib. heec habet ^Jn < nn w ■) » Isaac tile constilutus fuit anno prim regni Izde- 
gerdis filii..., etvixit in episcopate annos undecim, 
obiiique anno Izdegerdia duodecimo, » Christi 411. 
— . Nota hoc loco, et ad hue bis infra Izdegerdem 
dioi Am$o j— o JUium Vahraranis , ast erasam 
fuisse vocem ^0150 et recte, siquidem scrmo est 
de Isdegerde I, filio Saporis, non de Isdegerde II 
Vahraranis V filio. x) C o-cualo — b) C om. ^11 v » c) O ^09) . M &&!*' :49 PRIMATES ORIENTIS : SMC. V. 50 If fe w: j**^A ^ w ]j. s ^ A |, >aoio^», a^UftJ 

• * * * 

l*Jcu? ] r abO —aA^Io li.LcA.A- 'AIajSo 

|^i? ^X0O9O]^ >^J5a«4.^i w^fiflS «.££££] 

* OCT |A*J.S? s-io]o p£ l«0? \,^» v^Sg^ 
I^OjiO -a1.S| ,— a.^5^3 wO02 9?Aa]o 

» nuTHil] \jo|o . 01^4? )ffi3^.f4A 'AJU.O 

>O*i^0 . w-tfO^JOg^O? *.-.£&-*£? ?A.£&» 
]ok.&02 {.JIQJLO ]jO$«.So 001 ^Od,„^ Tamuzse catbolici. Postquam huuc 
episcopi ordinaverunt, ei injunxerunt 
ut esset erga Cajumam senem tan- 
qnara filius obediens, et absque illius 
consilio et jussu ageret nibil ; quodet 
fecit Isaac, quippe qui illi obsequium 
preostiterit ac Cajumam rcfocillaverit 
donee obiit : a quo tempore penes ilium 
solum regimen mansit. 

Anno sexcentesimo sexagesimo pri- 
mo Grsecorum (Chr. 350) tempore 
Theodosii Magni Constantinopoli con- 
grcgata est synodus centum et quin- 
quaginta episcoporum 1 in qua deposi- 
tusest Macedonius Constantinopolita- 
nus qui contra Spiritum sanctum blas- 
phemaverat asserendo eum esse crea- 
turam. Porro iterum missus est Ma- 
rutbas Maipbercatensis legatus ad 
Iy.dcgerdem anno hujus undecimOjqua 
occasionelsaacum catbolicum de causa 
concilii ccrtiorem fecit ; itaque Isaac 
qnadraginta episcopos 9 ex suis con- 
gregavit, qui tanquam sectatorcs^cfei 
indcclinabiles depositioni Macedonii 
assenserunt. Maruthas autera prae- 
scripsit cis canones admirabiles, et 
Orientales disciplinam rectissime or- 


'■&"■% 

Sv *) Synodus 350Patrnm cat synodus Constan- 
tinopolitana quae habita fuit anno Christi 381, 
non 350 at erronee hie habet Barhebraeus. Porro 
Macedonius non in bac synodo sed antca in synodo 
anni 360 depositus fuit. 

2 ) Synodus lisec celebrata fuit anno 410, ut 
probat Laroy, Cone. Selevcice of Ciesiphont. pp. 3 
sqq., ct diserte tradit EUas Nisibenus, ad annum 
latum (Graecorum 721) adnotans : A—AlaZJ oi_o pal n\ c?t-A,o . ^uo^a^o? ^s nnw t ^ ]<£or& 

• Eo anno congregata eat synodus Mar Isaaci caiho- 
lici ei Mar Marutha episcopi Maiphercaia, in 
qua confirmaruni Eccle&ite canones, eosque innova- 
Tunlferia lertia, die prima Febrttarii, » 


a) -si* — b) C w&4Jo r ££0 — c) u-£Utf*>£ua^» ctu- ^? ., Mt Tff5^o^ — d) C 
nVtii^o — e) ,c<n<A^i» +* f) C aa^o . 51 BARHEBILEI CHRONICON ECCLBS. SECT. II. 52 * dinatam edocuit. Tandem ministerio 
functus undecim annos Isaac obiit et 
sepultus est SeleucisD. U}s>l . fcni* w^j V^> a ci Jal A ^o 
***V ^*? l-Jcn . A^jjU^tf ^| U'fM]o 

. wnAma as j.nf^|o oi^lo Ja^ *x* 17. Pos£ isaacwm, Acbueus 1 . 

A « fraternitate « desumptuni est 
nomen istud, eoqne ipse vocatus fuit 
quod crebro in suis homiliis et exhor- 
tationibus ad populum illam appella- 
tioneoi adhiberet; quemadmodum ho- 
die concionatoresdicunt "diiecti mei«, 
vel ut alii in plurali « fratres mei; « 
ipse autem dictionem « frater mi » 
in singulari usurpabat. Graecis autem 
'A^atos audit. 

Vir erat virtute et doctrina conspi- 
cuus, jejunio et orationi deditus, hos- 
pitals, qui in ipso oatholicatu monas- 
ticam vitarn duxit. Munere functus 
septem annos ad Dominura suum mi- 
gravit et sepultus est Seleucise. *) <4«1 Ahai vel Achsus episcopatum auspi- 
catus est anno terse vulgaris 412, teste Elia Ni- sibeno : IjJOi^^Z L "\ > ,o yc^ssZZ) p?i j 

» Achaus ille ins ti tutus est anno duodecimo fade- 
c/erdisfiiii..., vixitquein episcopate qualuor annos 
et menses quinquis porro obiit anno Izdcgerdis 
decimo septimo. » Discrepat Elias a Barkebrajo, quod hie, sicut et Amrus, Achao septem aanos in 
oatholicatu transactos adscribit. Praeferendus eat 
Elias ; nam Achsei successor Jaballaha, testo ipso 
Barhebrceo ordinatus fuit anno Izdegerdis 16°, vel 
juxta Eliam 17o, qai fuit «rce vulgaris 415 vel 
416, adeoque Acbseus nonnisi quatuor vel ad sum- 
mum quinqiie annos sedem tcnuisse potuit. Cfr. 
Asseman., Bill. Orient. Ill, part. I, 869, ubi re« 
citatur Amri assertio, Aehaio volumen aliquod de 
actis martvrum qui sub Sapore passi sunt attri- 
buens. a) O qi4%J»/i Vo — b) V^oor-* iSS"- 


:M PRIMATES OEIENTIS : SJBC, V, 54 

;^rX- ^ 


i;JS?fi-: 


H' ^"V r^?~ . louden* % o*1 ?Ao 1$. Post Ach&wn, Jaballaha 1 . 3 lr-u£^1 A-l^.rD ^jtf^l U^oo 
Iffif] oil. loaio . ^oujs] lAule? aoia^ 

jLtdo?? f*^ 3 ? ?W?V* ^ S01L ^ a ^ w^ij^o 

. oi^a^ oulio Ua^D 1<"^ Hoc est » donum Dei ». Vir 
sanctus et doctus, anno sexto de- 
cimo Izdegerdis, regis Persamm, or- 
dinatus. Fertur de eo quod mortuum 
suscitaverit. Magno lionore habitus 
est apud Persas; cum autem annos 
quinque rnunere functus erat, edoctus 
est a Spiritu Izdegerdem in eo esse ut 
ad insaniam suam rediret et persecu- 
tionem in Christianos denuo moveret ; 
turn vero, sicut in oratione petierat, 
ad Deum migravit. . li^s : la^ornu jAs> 19. Post Jdbattaham*, Magnes. 

fceo^juo >oii JJ« , Uxys ooi U*a Nomen persicum est. Hie cum Bar- 

.. -y^H loci oA-*1 *a£>]o aS>$Jo suma, Narsete et Acacio Edessas in i) Jaballaha eequivalet latino nomini : Deus- 
dedit. 

5) Do catholic is, Jaballaha, Maane sea .Ma- 
gneto, et Marabochto, Elias Nisib. hffiC habet : 

. n}M_£> ,501*0 y Sv>)o |i.-nV>V> ?r— ^l-» &*io « Jabalaha nalholicus factus est anno decimo septimo 
Izdegerdis, filii (Vahraranis), et vixil in eatholieatu 
annos quinque) obiit anno vigesimoprimo Izdegerdis. 
Post ejus obiium Maanes (Magnes), metropolis Per- 
sidis, factus est catholicus; at poslea huic iratus est 
Izdegerdes rex eumque ad regionem (jus redirejussit; 
reversus est ergo JUaanes in Persidem; etiam sub 
anathemate sancivit (rex) ne quis ilium culholicum 
appellaret sive in vita tive post mortem ejus. Poslea 
vero, mortuo Izdegerdc t regnum iniit Vahraranejus 
filius; el tunc Parucbochl (Marabocnt) episeopus ivil 
et confugil ad Miherschabur ducem exercitus, atque 
vi caUwlicalum occupavit; scd mox convenerunt 
patrcs eumque deposuerunt. » Qua de Jaballaha et 
de synodo ab eo et ab Acacio Amidensi congregata 
referant Amrus et Elias Damascenus vide ap. As- 
semanum, Bibl, Orient, III, part, I, 370-375. a) G fom.MU. — b) >a-*aie . 55 BAKHEBR^T CHRONICON ECOLES. SECT. II. 56 j.so . j^oam^ Uicu. ^0 ^03050^5 
0819 wmOA^) %SPaiJfi;Dfi^a«s? l^as^hAS 

|0C1 J,_Affi£3 Off! w-s]? 001 . UlS2s] 

enrols V^ w-^g-s^l i^-so . i-ffll^p 

w-#09090a90 w-fflO?09o|^9 JA-A^A©? 

%SP0909o|^9 ^oa&s i-sAso . *^j.flli2) 
(3a_09 *. _-£e2 cu»sAa|? w^050?a*?o schola Persarum adfuerat, atque ipse 
Theodori commentaries ex grasco sy- 
riacos fecit. Isti autcra Edcssa cxpulsi 
fuere opera Philoxeni seu Xenaia* 
Mabngensis 1 , qui pariter genere Persa 
erat, qui que cum comperisset collegas 
suos Theodori et Diodori sententia 
infectos esse eos impugnavit ; itaque 
illinc expulsi profecti sunt Nisibin, 
atque eoTiiin schola Edcssse subversa 
fuit ; libros vero onines Theodori et 
Diodori qui ibi reperiebantur, Rabu- 
las 2 Edessse episcopus combussit igne. Porro crebescente fama doctrine 
Magnetis, quod scilicet libros e grseca 
lingua in syriacam verterct, persicse 
regionis episcopus electus fuit et ordi- 
natusj dein, post mortem Jaballahae *) Barhebrscus infra tradit primos Nestorianismi 
fautorcs in Oriente.Barsumam, Narsetcm eorum. 
qne socios, errorcs suos sparsisse sub Babuaeo qui 
sedem tcnuit ab anno 456 ad annum 484. Aliunde 
ex actis Latrocinii Ephesini(cfr. Martin, Revue des 
sciene. «?ctay.,an.l874,p. 539) constat Barsumatn 
scholam Persarum Edessenam non rcliqnisso ante 
annum 449 j Ibffi enim accusatores ejus expulsionem 
exEdcssa magnis clamoribus cxpetebanr, in hoc con- 
ciliabnlo. Igitur Bar3umaa ej usquesocii in Persidem 
redierant post annum 449 et ante annum 489 quo 
schola Edcssena, jussu Zenonis imperatoris, fun* 
ditua everaa fuit. Quod autcm hie narrat Barhe- 
brceus, Barsumam aliosque cura Philoxeni Edessa 
expulsos fuisse, hoc si vcrum sit, non sedente 
Magnete, sed sedente Babuseo, factum est. Ad 
vcrsionem librorum Theodori (f 428) quod attinct, 
illam Iba attribuunt ejus accusatorcs in concilio 
Chalcedonensi. Cfr. Assem., B. O. Ill, 278 ; si re- 
vera Magnes aliquos Theodori libros syriace ver- 
terit, hoc nonnisi diu postquam catholicatn dejeo- 
tns fuerat, fecisse potuit, quum ante annum 430 plura liujus viri opera mundura essenfc edita efc 
nihil indicet ea tarn cito Persis inuotuisse. 

2 ) Justa {^oricl < rsqrtk,*? j. *1a<? UqJ-o 

Chronographiam Jacobi Edesseni, ab Elia Nisib. 
citatam, Rabulas episcopatum iuiit anno Graeco* 
rum 723, Chr. 412. Ea Elia3 verba : ja.s oi.fi 

h Eo' anno institute est Rabulas episcopus Jaco- 
hitarum (ita Eiias Nestorianus adversarium orUio - 
doxum designat) in urbe Edessa. a Obiit autem, 
juxta eumdem auctorem, annoGr. 746, Chr. 435: 
)a— so >^si?o|? l&^asua) |3osj A— *ie cuo 
) ^>. m oijj^s ■ %o anno mortuus est Rabulas 
Edessa: episcopus, eique successit Ihas. Do Ila- 
bula vide Assemanum, Bibl. Orient. , I, 197; 
Lamy, Saint Rabulas, Revue catkolique de Lou- 
vain, 1868, p. 519, sqq. ; Bickell, SUmmlliche 
Prosa-Schriften des Bischo/s Rabulas von Edessa, 
ap. Biblioth. der Kirchenv'a-ter , nn, 103 et 104. 
Kempten, Kosel. m PRIMATES ORIENTIS .* S^EC. V'. 58 

^Ah j^ob Usu&c&d *Mi&£4° catholicus proclaraatus et ordinatus, 

^Sz * ^- ^^.^o . ¥*^ ^ y erum t atnen Orientales, cum 

gJS fcr SVi ^ 6o« ^fl*y» fl U«l ©«^ tunc teinporis adhuc non essent divisi 

frA ., l_ivo jLjaiJ*. ^oiool^ t -d ab Occidentalibus, a Magnete, quem 

^]FLls1 : 5^o u*ii L»<^i', videbaut dogmata Nestorii tradere et 

£jr»i <*f— ^ r- confirmare,. scse averterunt eumque igu?*^.^. ife" fer W?z ■:3k -o&cf m]o • a-s>*A.oo c-A-lf 4o • oilSsc deposucrunt, in eos onirics anathema 
r.«. »» r^ Ioa^o^U <n^ fliiaAic? Val pronunciantes qui ipsum aut in vita 

, t . x ~ vi aut post mortemf ejus catholicum ap- 
pellarent 1 . 

• a Aa&£>l£* % Ix^o jAo SO. Potf Magnetem Marabocht. t -.-' >o^^21 t* iJfli • U^r 3 ooi'liaA Nomen istud persicum est. Is au- 

R- , . " ,. « , /- u </ tem,anathematizato Magnete,regi Be- 

^ r-^b w «»-*^ i— . i- ^ ] ierarao 2 Izdegerdis nho aurum por- 

1,.4» a«Jia*»i.a?1o wmis]3 ^o . ?S.^>* rex it e t coegit episcopos, qui ita ilium 

ij^sofs %miD] asoo^l^s •lA*p*'& ob illatam vim ordinarunt. Pbstea te S3SE3E i) Magne8 Jaballaha snecessit ultimo regni 
Izdegerdis anno, Christi 420, ufc supra notavit 
Elias Niaibenus. Eodem anno, regnaute adhuc 
lzdegerde, depositus fait. Non potuit proinde turn 
evulgasse errores Nestorii, quippo qui anno circiter 
429 Constantinopli hseresim primnm pnedicare 
eeperit. Num forte Magnes Ncstorianismum in 
scriptisTheodori latcntern vulgaverit? Hoc eo minns 
verisimile est quod prima Ncstorianismi initia in 
Persidc apparuerinfr diu po3tea sub Babuseo 456- 
454. Marabochtus sen Parucbochtus initio regni 
Vahraranis constitutus fuit et mox depositus. Ei 
successit Dadjesu3 qui, juxta Eliam, sedem tenuit 
annis 35 et sub Marciano, Grrocorum imperatore 
anno 457 defuncto, e vita migravit. Si igitur po- 
namus oum anno 421 catholicum constitutum, 
mors ejus contigerit anno 456 quoMarcianus adhuc 
in vivis erat. Ejus successor Babuceus, juxta 
Eliam, munus exorsus est sub Marciano adcoque anno 456 vel 457, et catholicatu functus usque 
ad vigesimum sextum annum Pheroais, regis Per- 
sarum, qui, teste eodem scriptore, fait Qracorum 
795, Christi 484; juxta Barhebramm vero infra, 
mors Pherozis, qua? anno ejus regni 26 accidit, 
ponenda est in anno Grascorum 797, Christi 486. 
Porro BarsumasNisibenus cj usque socii Nestoria- 
nismum in Pcrsidem invexerunt subBabuaoadeo- 
quenon ante annum 457, quod ex chronographia 
Elis Nisibeni dcducimus.Hsec animadvertisse non 
inutile erat ob turbatam Asscmani aliorumque 
auotorum in hac re chtonologiam. 

«) Ad annum Or. 932, Cbr. 420 yel 421, notat 
Elias Nisib. ex Annalibux regum Persarum : 

• Eo anno regnav'U Vahraran rex Ptrsarum. ° 
Agitur hie dc Vahrarane V , de quo cfr. Bibl. 
Orient., Ill, part. I, 396. 


a) C iwso£>iio, O A»aasiAp — b) l_a?o?s ' rag 59 BARHEBRiEI CHRONIC0N ECCLES. SECT. II, 60 a»j&oo ] ? J\ v ©<n.-^ ] pio ]Joa^© ? V ero ad proceres regni confugerunt 
r-^N^ ^aioo]|._Ao , Asao]j«ia-.l episcopi, atque opportimitatem nacti 7 Marabochtum deposuerunt penitusque 
rcjectum anathemate perculerunt. 

21 . Post Marabochtum, Dadjesus 4 . 

Nomen Chaldaicum est quod « ami- 
t-oo UU> |o« If a« {joi . l^ofs? cum Redemptions « significat.Vir fuit 

lA^i^o *hoo1h>o Jua] oa!^|o J™ 1 ™ et sancfcus > <l uem congregati 

. . episcopi electionc in Spiritu sancto 

.,-fu^ o aly^ >*] *<na<*v1o f a U059 peracta electum Seleucise de more 

£oJ± aoio^juo alpU] \.aLo jAoo ordinarunt. Paulo post accusatus apud 

fo^ >o^ May va«W]o ^5o jLa^o regem .' h "J US ^ USSU ali q uandiu inclu ' 

* ' • • sus fuit, donee Theodosii imperatoris 

la^o _vo** o?o|<£ ^ ] r ^\ W? Gr^corum advenerit legatus qui pro 

aiA^io U#fS5 U^a.^ waujs|o Uia-o ipso deprecatus est apud regem Per- 

Po **oi*JofciJ* uaisil Jko . na-^o Sarum; tum Hber dimissus est ille - 

*^ Porro episcopos ut ipsum munere ab- 

aa**4o . <n^ aa.^^1 13| asus^l dicarent enixe rogavit; at nedum ae- 

Vnio ]2^ Ij-oo? wjDxa^J JJj oi!u quiescerent,eihumiliiine supplicarunt 

... i. . ,. ne regimen ecclesise dimitteret; qui- 

* * N bus annuit ipse ac regimen tenuit 

donee obiit. >o-mio . ouol^p ioai U,a„Ao JLjgi 
*) De Dadjesu notat Elias Nisib. qua so- 

• Ufl^icfr ,Ti? lo wtfa^^a^ » Dadjesus /betas est 
catholicus tempore Vahraranis , Jilii hdegerdis, et 
vixit in calholicatu annoa triginta quinque. Ejus 
tempore ortuni est est dissidium Cyriilum inter et 
Nestorium. a Dadjesus, anno 430, congregavit 22. Post Dadjemm, Babujbus 9 . 
Erat ille origine Magus j sed postea 

synodum, in qua condiii fuere canones de regi- 
mine ecclesire ; pneterea ipse composuit Common- 
iaria in Danielem, in libros Regum et in Eccle- 
siasticum, quie laudantur ab Ebed-Jesu in Cata- 
logo ap. Assemanum, Bibl. Orient., Ill, part. I, 
2H. 

s ) De Babuceo bece notat Elias Nisibenus : 
... j}|^b [s*i>oi"]^a >a^4.2?ZZ| )-Joi ... o-afi 

^o[i-ks]? L±>o yijM,S Mi*io l^i^oooi}? |n\V( a) O v.oia-tt5^Do — b) C |~J3-?lo — c) G om. nmtaA/l Po wn * lOfAJ? — d) C fe«^ l H°? EtSSa' msf*. 61 PRIMATES ORIENTIS : SiEO. V. 62 m ; z-- MT m&, td-> ^o . L^^o l+-+r° l^'^? U^r^a 
oi*Ltt|? Utf^sj |a^^o aipU, ^4&^ 

3 ytf ]] 0010 ; |i,JtAA^aO 9Qh£L&J9 «JD 

Jas? ©>-«* „-.*? ^.-sixsl . U-A.ia^ 
^(Jia-4*i,£o|o aaiooi-A-^,. gi^a-. 1Sn «gi 

oj!^Ulo {loo.^s U^l oaw& loot oiU]o christianismum amplexus credidit et 
baptizatus fuit, atquc in sanctariim 
Scripturarum studio mediocritor pro- 
fecit. Ubi vero intellexit Pcrsarum 
rex eum, rejecta Magorum secta, Chris- 
tianismum esse atnplexum , iratus 
est illi eumque septem annorum 
spatio inclusum detinuit, suppliciis 
interim ut Christum abnegaret affi- 
ciens, quibus tamen ejus constantia 
minirue labefactari potuit ; tandem 
post initam pacem Persas inter et 
Grsecos, e carcere dimissus est. Epis- 
copi autcm ob spcctatam sibi hu- 
jusmodi fidei magnitudinem , eum 
elegerunt ordinaruntquo catholicurn. 
Vivebant tempore illo Barsumas*, *a&" &* 
$$r m 

»S)fi, [iwLioo . • Tiabuam hie conslitulus est tempore 
Marciani; Graseomm imperatoris \ anno aulem vi* 
gesimo sexto Pherozis, Persarnm regis, digito 
suspensus in cruce obiit.a Marcianus impcravit ab 
anno 450 usque ad annum 457; Pberozes autem, 
juxta Eliam, regnum iniit anno 45S. 

*) In Cod. Sjr. Vat. 39, Barsumas Nisibis 
episcopus ordinatus dicitur anno Graecorum 746, 
Cliristi 435, quod ogre conciliator cum Barbebrseo 
hie et cum Simeone Beth-Araamensi {Ribl. Orient., 
I, 353) qui trad it Bursumam ubi Edessa expul- 
sus fuit post mortem Tbseepiscopatuni Nisibis obti- 
nuisse. Hoc novum robur accipit ex Act is Latro- 
cinii Ephesini (Martin, Revue des sciences ecclis., 
an. 1874, p. 539) ubi Ibee accusalores Barsumam 
Edessa expellenduni volunt.Igitur Barsumas Edes- 
sssanuo 449 adhuc versabatur.Initia Nestorianismi 
in Persideinhunc raodum describit laudatus Simeon 
BetuArsamensis ap. Assem., Bibl. Orient., I, 
340, sqq. Postquam dixit Nestorium a Theodoro 
Mopsuesteno et Diodoro Tarsensi suum venenum 
hauBisso illudque Ibuj, Edessre episcopo, propi- 
nasse,pergit : ■ Ab Iba accepit (Nestorii errores) Mares quidam ex urbc HardasiMr : atquc exinde cor- 
pit. Persarum. regie, Nestorianismo inflci per Jbas 
epistulasct per versiones orationum et commentario- 
rum magisirai'um ejusdem. 

» Ab eodem Iba post Marim accepit Maro quidam 
Jilila presbyter Edessenus, qui in Edessena Persarum 
schola prceceptorcm agebat. In ilia autcm seholu 
commorubantur, quum Pcrsm ibidem litteris vaca- 
rent : quos inter Acacius Aramceusj qui ibidem 
a suffuvans quadrantem » cognominabatur ; Barsau- 
mas, Marce Carduensis servus, qui « natans in ni- 
disn dieebatur; Maanes ffarduscironsis, coynomento 
« bibens cincrem » ; Absotas Ninivita, cui cognomen 
inditum erat, quod litteris mundare ncfas est; Joan- 
nes Gurmachita, cognomento « porcellus » ; Michmas, 
cognomento adagono; Paulus Cachozi ex oppido Uu- 
ziturum, cognomento « factor phuseulorum »; Abra- 
ham Medas, cognomento (linflunimator balneorunw; 
Narscs leprosus; Ezelius ex monasterio Caphar- 
Maris; aliique ejusdem cum Iba sententicc. 

» Sed et alii erant,qui Ibce nequaquaiu consensere; 

nimiwm Mar Papas ex Beth-lapcth^uzitarum urbe; 

Mar Xenaias ex Tahal Belh-Garmceorum ejutqtte fra- 

" terAdanis\ Mar liar hadbeschaba Carduensis,quipost- 

modum abbas fuit monasterii In-Chene ; el Mar Ben- a) om. yjtf 63 BARHEBRiEl CHRONICON ECCLES. SECT. II. 64 loci ^1 l^j-fc^lrfl^^ ^^ ^ 

_a1ci ^o<tu.A£2 . ^^) l^o Ie« 

ooci ,-AffiASo© . ^aPcuja^saJj sjusaat 

^osi A*1 U?a^ Ueo^frolk fli^. wslo 
: \-^flO, P?o . ciAA-^as cu.2ai^ 
. G&. loci 1j^"1iU»aiftJ ^oZ 1^14^ 

^ wsais] . loci i&>) }i^aiA^ • 1^g»» 
e uifl^»?ci5 la)^ ^cia^io-fc r° U^r^ 8 

*oiool*»o al*s\£ Jja^o^ix? cUal 
'2.aflj , ^oci V* Uoj wnaJo . |*Jas 

jawinws A ram ecus, qui postea prafvit nxonaslerio 
Carilhce,ubi sclwta oral in ditionc Vmiinorum, ; alii- 
que qui opinioncm Ihve dct.csiahant.nr. 

n Defuncto autem lba (»imo 457) mines Persa una 
cum reliquis Messenis scriptoribus, qui ejusdem 
persuasionis erant Edessa excedere jussi sunt : Hem 
$chola> ubi Perm litteras edacebunlur, opera ac stu* 
tudio bcati Mar Cyri, Edesseni episcopi jussuque Ze- 
nonis, Romanorwn imperaloiHs, fundiius eversa 
est vujus loco templum nomini S. Maria Dei genilfi- metropolita Nisibis, et Magnes, olim 
catholicatu depositus, qui iterum per 
violeutiam regimen tenebat Persidis, 
prioris suae dioecesis, item Narscs doc- 
tor qui in ecclesia Nisibis locum occu- 
paverat. Tres illi Nestorii haoresin pa- 
lam prsedicabant confirmabantque , 
atque episcopis mulieres concubinas 
habendi licentiam faciebant; imo ipse 
Barsumas hujusmodi apud se in cella 
mulierem servabat, quam sine pudore 
uxorem legitimam vocabat, apertc 
asserens melius esse sumere uxorem 
quam, uri concupiscentia. Jam vcro, 
ubi episcopi occidentals cum de 
gliscente in Oriente Nestorii haeresi 
turn de episcoporum concubinatu cer- 
tiores facti sunt, litteras dederunt ad 
Babuooum catholicum quibus ejusne- 
gligentiam reprchendebant; ast hie 
responsum scripsit eis, sese ad nunc 
modum excusans : » quoniam sub 
impio regno constituti sumus, in reos 
animadverterc nequirnus; atque id- 
circo abusus multi nobis invitis et ad- 
versus canones nostros obrepunt. « 
Has autem responsi sui litteras misit 
per duos monaehos, a quibus ilias 

cis exdlalum. li vero qui Edessa pulsi fuerunt, in 
regianem Pcrsarum sese recepcrv.nl, ubi et episco- 
palian oblinuere; nimirum A aaius Asayriorum, ne- 
farius Barsaumus Nisibis, Maanes Uardasciri, Joan. 
net in oppido Beth-Sori rcgionis Garmtsorum, 
mehwas Laschunu GarmcBorum, Paulas Cached in 
oppido Ledan HiuUarum, PJiuses Curiati in urbe 
Sustra Huzitarum, et Abraham 3/edorum; Narscs 
vero leprosus Nisibi scholam instituit. » a) ] r \-^o — b) C w-BUfflVoi — c) Vf-^fl© A 
° f) C *-* . d) O r—aia^? — e) C ■ m 1 rnVn? SB? PRIMATES OBIENTIS : " SMC. V. 66 yfcrar -*■*».. ».> ai$t*o . --jJaLo ^,-^0 «4^!^ ^*p^ 

^£c& oii^po|o ^oerU^o ai&ttJo l^o.j^D 
^aio.j^o \^1o l^tf^s) fc^g 1°H-? 

!j— *=K« oaA^Io ]0f4.D rf-so ^cu? 

* /:-.v^r dumper Nisibiii transibari^ Barsumas 
blanditiis obtmuit,detuliique ad Phe- 
rozem 1 Persarum regem, catholicum 
vero accusavit veluti exploratorem 
Grsecoruiti. Porro Pherozis jussu ad- 
ductus est homo Syrus qui eas praelege- 
ret,neque lector ille.quantumyis id fa- 
cere meditaretur^yerbum «impium » in 
« prsestantissimum » potuit immutare. 
Quare iratus Pherozes edictum mortis 
in catholicum protulit : fertur eum 
f uisse uno digito suspensum, et csesum 
morefetur. Tunc aif fiarsumfs Nislbenus ad 
Pherozem regem : « nisi diyersa fiat 
fides christianorum in regionibqs tuis 
commordktium a fide christianorum 
regionum Graecarum, nunqpiam illi 
cor suum et' affectum erga te sincerum 
habebunt. « Cuius dictis Pherozes as- 
sensus prsecepit ut quod vellet ageret. 


*) Rex ille thronum conscendit anno Gr. 769, 
Christ! 458, juxta EHam Nisib. : } V^| cCs 

| ftff» yy* | «sVv« I *- 1 * 3 * eo ann0 re 9 num * n "* 
Phiru? rex Persarum. * Idem nece sublalus est 
anno 795, Chris ti 484 , ut ex ^ss — ^^v^ 
|ujjjs \fmjo hisloria ecclesiaslica Baraofiedis Car- 
ehensis (de quo vide Bill, Orient., Ill, 229) 
docet Elias : \Lsll> >qcuf-£) ] *-^*- j h- aa scuralus est sol (per eclipsin) die sabbati, decima 
quarla Januarii, .hora diei.terijaj el apparuerunt 
stellce; atque circa id tempos interfsctus est Pkiruz 
rgx Persjgrum. a I& L tabdis^.eclipsarum patet rec- 
tarn esse hanc observationem. Alii autem mortem 
Pherozis reponunt in anno 488. a) add. jJUo-i Ax± *,«*> oi^J l<no ^o^oio? ol ^DjVn^ o — b) C o^WJ; 
— o) \Qr-(-3 . ** 67 BARHBBRtfl CHR0N1C0N ECCLES. SECT. H. 68 lr»** filnA loci La] yo!± Uj-kj^Laj 

.055 l^k^o) iao°U> . <oAj] },1^„m,4ya? 
SnS OQ-ii ]| nWn. fro (Laaa^o .001. _4^uHj ^aJai V!u a^:o . ^n^tn^SSn 
% UJoit ^aioollxo lA^Ji 1?<n-oo • ^a&L 
wSaiA Jo . auj^as _«2i0 viClOol^O 
jli^mip v oai^al li] 11*4 *^ Aj] 

001 1f^| CiAnlL?^ *£d y^0?^jLa? 

Uao.fs j^?o • lof^a^ I ? ai *Jj.a^o 
±0^0 ^aa^ ^Lo ,-nAJo Utf^> j-*!^ 

UkUO&O? lU^f> 1^090 ^t^A AdLAS 

.Q^l'jj ^oiaio'Uo Uj Aif^J^ oiSoonS 

]j]o, K Cj] ^AOi \.«*J r S0o*ffUJnSffll0 

^oia-lo,-© _-2* w— oj—^p . ^s.ma^)?!] 
9019 ]Aoasj li^t^ ^*-^'I? w^oj^uLc 
. > aaSn? Ua^fi? al^ ^r^c? IjSonS 
. li-ieoi^ oil V-^o Jifio^ )2|o Et iste quidem Pherozi sic rem expo- 
suit : « patriarcha, ait, quondam 
Grsecis fuit, vir sapiens et doctus, no- 
mine Nestorius, qui natura sua Persas 
amabat, Grsecisque perpetuo suadebat 
dicens : si christiani estis vos, Chris ti 
vestigia sectemini et demissionem 
animi subjectionemque erga omnes 
inimicos vestros exhibete, ac pro iis 
qui vobis maledicunt orate. Hanc ob 
causam Graeci eum odio habuerunt et 
e sede ejus deturbarunt. Si itaque 
mihi copias dederis, universos ditio- 
nis tuse christianos illius viri senten- 
tiae asseclas efficiam : quo fiat ut, 
dum odio habebuntur a Grascis, hos 
et ipsi odio prosequantur. « 

Placuit istud Pherozi; Barsiimas 
vero, militibus Persis adductis, Seleu- 
cia egressus est et transiit in regionem 
Bethgarme, ubi multum fidelium san- 
guinem effudit. Inde profectus est ut 
ingrederetur Tagritum; sedTagriten- 
ses in eum insurrexere, minitantes se 
regem Pherozem adituros ut detectis 
illius cnmmdwsrejiceretur. Quare ter- 
refactus ille reliquit eos petiitque 
Arbelam; metropolita Arbelae ab eo 
aufugit in monasterium Kuchtse, hoc 
est Mar Matthsei in monte Elpheph* ; 
ast adveniente Barsuma et ingresso 
coenobium, monachi ob eo aufugerant 
seseque in montis cavernis abdiderant; ») Juita Mossulam ; de hoc vide plura sect. I, p, 285, a) om. .o J| .n-1 ml — b) G add. -.*,] 
M3t P*i1 18 ml T 


^ P 69 PRIMATES 0RIBNT1S : 8JEQ. V. 70 Ij^fO X^Lpo • 1q-1*I^ oci A-*Jo 
^foiso . Jjcts Jf^,-*^^ lAaJ^fi? 
c£o^*-|3; lU^a^ b V?Lo *£>o2 U'jaao 

\}l ^seno ♦ l-^*i-o? oi^a^5« Uf^oi 
cud r-A^o . *ȣ oi-io-M lA*;^. 

e cr!^rt V?U? ft-..4^? U^* ^» 

') |9?aal *-^ Beth-Nuhadroe vel siraplicitur 
ftjoia-J Nahadra, Arabibus Benihudra, Gracis 
Latinisgue Naarda et Nearda, Tlialmudistis #«- 
Aardea, urbs Babylonia? episcopalis sub metropoli- 
lano Adiabenico, deinde sub Mossulano. Apud 
Jacobitas subjiciebatur junadictioni mapbriani. 
Lequien {Oriens Christ. II, 1220) sitam putat 
inter Nisibin et Mossulam medio fere itinere, scd 
rectius Neubauer (GSographie du Talmud p. 350) 
earn ad Euphraten collocat eo loco nbi incipiebut 
canalis regius qui ab Euphratc defluebat in Tigrim 
prope Seleuciam. Cfr. Asseinanus, Diss, de Syr. 
monoph. 103; Dissert, de Syr. nest. 769. Barsohedem vero coenobii metropoli- 
tan!, qui aufugere non valuerat, Bar- 
sum as in vincula conjecit una cum 
duodecim monachis ejusdem discipulis, 
eosque misit Nisibin at que in domo 
Judaei cujusdam inclusit. Ipse vero 
Niniven descendit et nonaginta sacer- 
dotes interfecit in ccenobio Bizonithse, 
atque in pagis vicinis praeterea multos 
qui ipsius sententisehaud acquieverant 
occidit. Indein regionem Beth-Nuha- 
drse 1 profectus, in cellam Mar Sa- 
muelis ascendere cupiebat ; at per 
oralionem sancti jumentum ipsius ab 
itinere cohibitum est. Quapropter re- 
gressus est ad vicum Adri, ibique, 
coacta synodo episcoporum, canones 
condidit corruptissimos, ut episcopi 
matrimonium inirent ac ipse quoque 
patriarcha, si vellet, uxorem haberet 2 . 

Ferunt numerum a blasphemo Bar- 
sula 3 Nisibeno interfectorum ad sep- 
tem millia et septingentos ascendisse. 
Porro duas celebravit synodos, alteram 

a ) Simeon Betb-Arsamensis {JBibl. Orient. 1, 
354) de synodis a Barsauma coactis hteo babct : 
3 quum Husita ac Persa traditam sibi ab Iba Nes- 
torii ae Theodori doctrinam confirmaro vellenttflu- 
res in regione Persarum synodos collegerunt : ac 
primum in Beth-LapeiKHuzitarummetropolianno 
PAetozis, regis regum, vigesimo septitno (484* vel 
486). Deinde in Seleucia et Ctesiphnte, urbibus 
Assy riorum; item in Beth- Adri , oppido ditionis 
Nubadrensis . « 

3) Barsumas pluries ab amannensi cod. Londin. 
contemptim scribitur |lo^a Barsulas, id est filiw 
solea, boo vero loco scriptura, utedimus, inversa. . a) C *J^ao - b) C oJ^ - c) C few.? - d) on. ^-^JH ... >a-«o o) C % IS 71 BARHEBRiBI CHRONICON EOCLES. SECT. II. 72 Uiflo . v cLaau^a f *. Uib ^ <%iphonti, alteram in oppido Beth- 

^*?}*? «A.aad ^o!us7 A^aj la^ao Seluc in domo Jazdini publicani ; ca- 

. caj^Ll -^, Uc^> ^o.lffl^ DOneS aUtem condidifc proprib gcnio 

.. ' N . * consentaneos, quos S. Xeriaias duo- 

U>te ^Ls> Ulxs] T * v aJl +apo bus magnis voluniinibus impugnavit. 

. tyoioJ A*s>> \>4 aCns> j+ip yso Postquam vero universam regionem 

V^aI f*te>? Ulio?l? U^lso o^^ Nuhadrensium perlustrasset, au&e- 

i». •". . „ . . ,„ runt satrapae Armenor una ipsum iter 

• • /^ r" V » m suara regionem molm, imseruntque lol^j, oj^Uio \idiso ;ȣ& cti^Udo ad eum commiuantes,interposito jure- 
jurando, sesi eum vidcrentsanguinem 
ejus etfusuros. Atque itaab itinere in 
Armeniam abstinuit, atque Armeni 
quamvis subjectiPersis ab hseresi man- 
serunt immunes. Itaque reversus est 
Nisibin,et Barsohedem Ninives metro- 
politam eosque qui cum illo erant mo- ciAaaoj 6<n U ? o* 0010 . ciA^A^ nachos,quod ipsius sententise acquies- 

cere recusarent, interfecit; Judseus 
vero ille in cujus dome sanctus inclusus 
fuerat, eo quod ipse cum tota farailia 
sua credidisset et baptizatus fuisset, 
accepit sancti cadaver,i(lud unguentis 
delibuit et in area repositum adduxit 
ad coenobium Bizonithse ibique con- 
didit , quemadmodum sanctus ipse 
prseceperat. 

Turn episcopi, qui aufugerant a 

cu**lo • u^al %.^ yo^D <* oooi Bar sula,Se]euci8econvenerunt, sibique 
■ • * » . x~ catholicum ordinarunt quempiam no- 

. **u>) ola*? .^J(J Ifu^oAo <oatl mine Acacium 1 / Quod ubi audierunt loci ■ Vi»g» \-^lfi pO 001 ]©oi 
qi r ^ A ^ qfciQffll . oiAaa ol^so 001 *&&o 
ov^aolo j^aajLno ailatfo oil^Lmo p&i 
lias] oi^i ^0^0 . IAaJ^s) )**£* 
. |-o 001 ai^ ]o<n jAs; lM$*k~. 
83f ( it 


*) Acacii ordinationem refert Elias Nisib. ad . j^Ja-? [^4ia*klo ^i[ /] ? IJioi^ aw^ 
annum Gr. 795, Chr. 484 : yo^azA )Joi au>1 . i^^^a, ^^j ?a ^ ? ^[aj^o r [l]^o 

a) C v Or-^^ — b) |— iJiojPj — c ) wW*w?ct — d) \n 1Y l> — e) ]'» ~- ~ iSS&i 

'B. ^73 PRIMATES ORIENTIS : SJ5C. V. 74 /CL^A- \^k? f£Q . ^flloiOj-09 001 ^*1 tn^ Barsumas Nisibenus et MagnesPersa 1 
cum minis Acacio significarunt se, 
nisi acquiesccret eorum sententise , 
cum sicut ejus elecessorem occisuros. 
Atque ille perterritus eis acquievit, U*Ai> h^- h-o Uau2aAo' . .o<n^ maxime ob vetus quod iu ipso latebat fermentum; socius namque fuerat 
ipsius Barsumse necnon Magnctis et 
Narsetis in schola Edessae, indeque 
cum cis aufugerat ; idcirco absque 
negotio eisdem consensit. Porro syno- 
dum coegit in qua Nestorii fidem con- 
.tfo^o^UaJj \L+)oJ, ji.Ao.aflo^JUqtf finnavit 2 . Exinde Nestorianismus per ^^OatfJ^ ^Jj90 U^OJO |.^CO,i.S? 
P? 1)01^0 . w£j^» ^OOlifl^O , «*019O19 

w-sl —Also . ^osi^ >a-!^^ il-ia^ \Ju UcLUja^Lma *A^.t ls>9<n ^o 
^09^A^ jLna^U^o **1? *l<n^ i^>t^ totumOrientem dominatus est ; unaque 
fornicatio inter episcopos, sacerdotes, 
diaconos et laicos.co usque crevit ut 
retium expansorum instar super ster- 
quilinia et compita viarum christia- 
norum infantes jacerent, eorumque *]A!ia*£ ^^ IIa^jba^s? lj.^1' oo<n multi devorarentur a canibus; quare ii 


« Acacius constitutes fuit anno septingentesimo 
nonagesimo (quinto) Gracorum et obiit in diebm 
Cavadis regis Pertarum. a Obiit autcra, eodem Elia 
teste (vid. infra), anno Gracoruin 810, Chr. 499. 
Cam Elia consentit Ainrus. Assemanus, qui diver- 
sis in locis de Acacio agit, nempe Bill. Orient. 
II, 406, III, part. I, GO, 379-395, 614, non 
sibi ubique constat in definiendis annis , quibus 
Acacius sederit; nunc enim annos quinque, nunc 
imdecirn, raodo quindeoim admittere videtur. Tn 
hue intricata questions adhaerendum videtur accu- 
rals Elise chronologisc. 

1 ) Pro Magncte Assemanus hie et alibi scribit 
j ivts Maanes\ addit uutein, Bibl. Orient., Ill, 
part. 1, 381 : »quod a Barbebrao de Maane dicitur, 
haudquaquam probare possum, quum ille ante an- 
num Christi 490 metropolita Persidis fuerit , eo 
vero anno, ut supra dictum est, ex episcopatu 
Seleucise, quern invaserat, dejectus sit , adeoque 
usque ad annum 485 (483 vel 484 jnxta Eliam), quo Aoacius dignitatem catholici iniit, vitara ipsum 
prodoxisse vix credibile vidcatur. * 

-) Ncgat Assemanus, Bibl. Orient., Ill, part. 
I, 380-395, Acacium erroribus Nestorii aliquando 
adhaesissc. Vereor ne aethiopcm dealbare volucrit; 
nam omnia turn Jacobitarum turn Nestorianorura 
monumenta, qua» ipse recitat, contrarium testan* 
tur. tfatendum quidera est Amrum ejusque inter* 
polatorera, nccnou Simconcm Beth-Arsamcnsera, 
et Barhcbrtaura .inter se non in omnibus ad am us- 
sini consentire ; diffcrunt vel in annotanda clno- 
nologia vel in rcfereudis circumstantiis, scd 
conveniunt in affirmando Acacium, quamvis initio 
simulates cum Barsuma habuerit, tandem ab ipso 
ejusque asseclis victum Nestoriauismo adhajsisse. 
Idcirco suspectus haireseos fuit Greeds quum eos 
adiit tanquam legulus regis Persarum. Praeterea 
Acacium errore nestoriano infectum fuisse confir- 
matur e libro synodico , ubi refcruntur canones 
quos in synodo cum Barsuma condidit. a) <n&*-^$A^ — b) R ji-i.4? — c) O a_l*9a£atf? — d).0 E l ^^^fl g.* 75 BABHEBR^EI CHRONICON ECCLES. SECT. II. 76 — -Lo ^ooi]La#o . lA^'jol |^ \«Lo 
t^l<4» I^o r^> • 00fll y*VilALp Uzl^s 
—Ak>5^Ak> oLdj \JS\ r p^>o . *&o) ooi 
"lAjJas&s] ^soiao . | Ja*J'| ^r^l ooai 

. 1^0 °i 1 jj <X-^*9"| — AQfrLo a0019 ILtlL 

*tfjj^t jloo,^ <n?i-^° •teinSnS ANSo 
. Uo?jlD5 H<43 ^llo • ^aaJ — ^ 

ais saomo . jLis] — ^amk> ola*9? boi 

. w-A-OjJLio 0l3.S(5l]o {^eo.^d <*s}3 1-pp-* 
jooi USVi rr? U?oa |Jai y*1;o.oi.J r fc\J^ 
. Ujylao IAaXajo^sbJ lA*?o^ 5?QJk!> 

l^O,-^!^ wA^l 001 9?A^| U^'pS 0U30 

o^lo ai^a^k 1 > ^>y,S^ *sa£sl qaIip^Iq 

. y*Le r £9 lo^o^laL |3o£Ls V^Ijd 
13 Aj|o I^q-lJ")? Ia*££o )JaLo ^|^o 

Aj| |l]o . ^oicu^PjAi^ y%4) ^G-SCl^ 
^oolL a?oA<fc|o ♦ cniaL ^llo ^hLoZZ 

A+ll^as j-sj «.\14^1 t- 5 ^^&*9Q^sJ9 
. <n^9 ja^n??p {Is) . c\^ ]S\ ^ t i J3? 
^oolo wUl^ .^oqi.ar^\\o >aL Ulias^c 
**ojl\ \m1£c&> uax>] U) ^o . U&* jjai 

• • • 

■ i AAllo . A*£fi 0*3 ^09 Ufl0.j«aL, ipseAcacius coactus fuit aedes exstruere 
in quibus nothi colligerentur, atque 
mulieribus qui libidinis seinina educa- 
rent alimenta praebere. Barsumas 
autem et Narses inter se occasione 
pellicis rixati sunt; Barsumas vero 
Nisibi expulsit Narsetem, qui dum in 
regionern Carduseorum se recepisset 
ibi minime tranquillus fuit. Quocirca 
carmen confecit cujus initium est : 
« pauper temporis, « in quo suam erga 
Barsumam amicitiam significat j turn 
vero hie eum iterum in officio redin- 
tegravit.Hujusmodi ergo funestis aus- 
piciis Nestorianismi professio stabilita 
fuit in Oriente. 

Eo tempore Acacius a rege Persa- 
rum missus est legatus ad imperato- 
rem Greecorum , atque apud eum 
convenerunt episcopi occidentales , 
dicentes : « audivimus catholicum 
decessorem tuum ab aliquo ex epis- 
copis tuis inique fuisse interfectum 
atque ab eodem instauratos impuros 
canones fornicationis, ilium vero a te 
haudquaquam reprehensum. Itaque 
prsecipimus tibi ut, cum ad regionern 
tuam redieris, istum gradu dejicias : 
quod ni feceris dejicieris tu a nobis 
una cum ipso. « Promisit illis Acacius 
sese ita facturum. De haeresi autem 
Nestorii cum interrogaretur, negavit 
omnino se aut hominem aut illius 
hseresin cognoscere, addens Xenaiam 
ipsorum inimieum ipsis hoc infamise 
nomen imposuisse. Hinc in Orientem Wa *'-".<T "dSJK"''"-' l&^.'. Ps a) R |/o ilmpl — b) C ^o^? ^c)OK |L-s«li» , 77 TRJMATES ORIBNTIS : S.ffiO. V. 78 4- kv tJ ■'. V 1 JL*£>A r ^ T ^\ ?0^> ]A.t£*?? ,-A^I >o-dj 5Ao ^ap Awkio ^U^ud ?Aao 
. ,-iJ.a ^aLom .^aA^Ji oIqaspIo 

oiA-so? t— i*1° • ^otjoj-o 1©o» fc~ f 
|*n£> 1Aa«9o1 "lA*;- «a^*% oflio 

, oooi ^r-°* 

<^0tfl ^fc&A^lO Po^O »Ao >CLfiO 
. VCLA-0 ^^^ 1U&0 ^AA *AlAO© 

loot %-£>oi*> ooi J*^ -|oj-fcS AaIo 

ylSslo . ^Jl* \^b] oi? As cijjo %a^o 
llialio^ *A1as ortAs ^oiomI 9J.ao~o 

«) Narse8,aNestoriani3 flsancti Spiritas citharair 
appellatus,plara plura scripsit. Tribuunturei apud 
Ubed-Jeaumin Catalog o : loCommentaria in Genes., 
Exod., levii., Num., Josue, Judie., Ecclesiast.* 
Isa., Jerem., Ezech., Dan., 12 proph. »<*.; 2o 
Carmina 360 j 3<> Liturgia; 4° Expositio sacramen' 
torum et baptism-, Mermones paracletici,homilia ^ 
hymni, condones, adhortationes et liber de tur. 
pitudinemonsm.Gh. Bibl. Orient. Ill, 63-66. 

*) Assemanus, Bibl. Orient., Ill, I, 397, legit 
apud Barhebrssnm, annum Gr. 799, quamquam reversus, invenit Acacius Barsumam 
jam obiisse. Quidam referunt mona- 
clias in Turabdino, adversus eum 
congregatas in ecolesia, ilium clavibus 
cellarum suarum occidisse; alii vero 
Nisibi in ecclesiaMar Jacobi ejusdem 
sepulcrum ostendunt. 

Haud diu post mortuus est Narses*, 
postquam scholae Nisibense praefectus 
fuisset annis quinquaginta, ante quos 
Edesses alios annos viginti degerat. 
Ejus locum Nisibi occupavit Joseph 
Huzita ejus discipulus; hie autem 
lectionem Edessenam in Orientalem 
istam quam Nestoriani usurpant , im- 
mutavit; nam toto tempore Narsetis 
sicut nos Occidentales illi quoque le- 
gebant. 

Nisibi autem Barsulae successit Hu- 
scha, metropolita ejusdem cum illo 
sentential 

Anno septingentesimo nonagesimo 
septimo [Ckr. 486) 2 obiit Pherozes, 
rex ille qui tyrannicam potestatem 
concesserat Barsumas, atque post eum 
regnum tenuit annos quatuor Ba- 
lasch 3 ejus filius ; huic autem in regno 

codex Romanus ex quo variantes Line inde sump- 
simus habet 797. Elias vero Nisib., quern supra 
p. 65 cxscripsimus, mortem Plierozis memorat 
accidisse mouse Jaauario anni Gr. 795, Chr. 484} 
qui computus si admittatur, difficultateschronolo- 
gicro, quibos tarbatur Assemanus loc. cit. t facile 
solvuntur. 

3 ) Elias Nisibcnas ex l*tf ;p | nNv» JLJld] 
chronologia regum Persantm ait Balasch, aive Ba- 
lascen, regnum iniisse anno Gr. 796, Christi 485: ») c \iL^ . 79 BARHEBRflSl CHRONICON BCCLES. SECT. II. 80 o4Jij| .^x^^^Aao^i^ l^o successit frater ejus Cavades 1 anno 

aiatfo . *teo ^jioj )|V^SS Uju» octingentesimo primo Graecorum [phr. 

.aJ*i' -*^o _.^ ffl v> Ual* ,oa^ 490) * Jftm VGr0 Cla ^ sis n0vem annis » 

N x s convenerunt rnonachi in coenobio Mar 

lAruAaa ds> liioa^ ^ ^f^Uj Matthsei, et condidefiirit clones vi- 

. jAruAi* S mti du °s qui usque in praesentem 

diem eodem antiquo oliaractere scripH 

servantuf. 

oa1s4o .UAe&£ wfl-ol ^* ? A^ Postquam obiit Acacius catholicus 2 

wit*] U^oAi ^oai^ o*jjp|o ■ My*] convenerunt episcopi, sibique catho- 

l^w ^ JLa» li^u. ^ „w ,icuru ordinarunt quempiam nomine 

.. ^^ * ' * -Babi 3 , virum grandgevum et sseculs- 

jooi ^o^oio Uiso UAal <a^ A*] ? reinj q U j habebat uxorena et filios, in 

r-&-^o . l-sJAaj |i-oas7o UL-*rao Script ararura lectione et intelligent 

"oau^, j»^~ w_^ u»oOJ« rudcm - Ilics y nodum celebravit,atque 

v • .. sub poena suspcrisionis statuit ut om- 

^oaau . *<no*A* ^ujS ? U-^oAi nes cat holici posthac constituendi mu- 

. *mls] wsl Uaoio M^la^c Uj ^oaiii lieres in uxores acciperent, similiter 

•Uj*l wfiau oi^AJl lA^5 b Uas *JLoo efc episcopi'; presbyter vero, quoties- 

W^-&» .']L»ole a*,A*H^ C ™^ e T S UXOr d ^ ederc ^ aIiam 

N * ' ^- daceret. Quippe postquam fuerunt 

<-.*£>£ ^O^D . U>i-M lU^flU^ fide a ccterig p0puUs c l irisfciani8 fiepa . 

}3* ^cd i i in ^ciVtS oooi ^ f ,a^ eooi rati, quidquid libebat ad suas passio- *) Elias, Barhcbraeo fere consentiens, ex pr»- 
fata Chronologia regum Persarum Cavadis,Phcrozis 
filii, regnum inchoat anno 800 Gr., Christi 489 : 
{-tfJto? lnSv > "\o' r ±a r° ?««* yV*>l 012 . 

a ) Codex L. mendosc legit |_Jla^o£o . 

3 ) Juxta Eliam Nisibenum, Babi seu Babsus 
sub Zainasphe,Cavadis fratrc,institutus fuerit ; ast 
secundum Barnebrseum Zamasplies non nisi post 
mortem Silffi,successoris Bab»i,throuum occupavit. 
Scribit Elias : »- -^\^ y> » M rV) }.«jfli >« *~ 

[<-«J.]a w^a^ ... jLfcjto .Ul£>o )Z!U} cn.[^.] ]ooi 
Babi constitutus fiat in diehus Zamasphis, JUi: 
Pfierozis, regis Per8arum t habuitque uxorem et filios < 
vixit autem... quinque annos, Forro ordinationem Babi et Zamasplus rebellioncm reponifc in anno 
Gr. 810 {CAr. 498-499) : w-atflie] ?i-ie oi«s 

9qj3 <— 0|.^© . ^9ioj*l ?a-o \-!k 1°!-*^ r° 

oiiso ... ^ * 1 i. ^t^SJ s-aflJ^ ^Ssnjo 

J "t^V^Aw ^oo v^ , »,w//| , » jFo a#«0 rebellavil 

Zamasphes Pherozis JUius contra Cavadem fralrem 
suum; fugit autem Cavades, et Zamasphes Uennii 
spatio regnum occupavit. Eodem anno constilutus 
est Babi catkolicus, a Anno autem 812 Gr. (Chr. 

500 501) Cavades rediit : _io jq-o | ^ * dLo 

y^ojo OkbhjuDe ^8IOjm) ^^mj.Sol^ fM]o OL^SQ-fL. 

* So anuo rediit Cavades afuga sua, tenuitque Za- 
masphen fralrem suum, eoque ccciso regnavit. * •j ] "^Wv'--.v..-. t jjj.'';''.", ,. 

US'- (^-, 


^£ft' 'Jh^jj^^x ^ t a) om. l„n>\o^j ... o^AoZlo — b) |^^> -»c)OR om. f-^'C*^ . m PRIMATES 0RIBNTI8 .* S-fflJC. VI. 82 ssgrv 

^fr- 


IES 11 1 ss»-- ■tf- * . Uxd tyo ]JJoi.a iVAit | , i1a. odd 0<31 ■ aVjsa. pOO 

. Urf^- Uajm 13-4-4, si? Aa >o..do . A*io 
|ooi A*1? Ifr^. . QiMl & |AUa ^e? 
*<noA*)o . IALdo \Jioo \JLl\ a&> 

ISLSOG yoJA |A^5 ^Mb U?«AAr jo 01 

oiJjJSfrr&olo.oi^AJlj U^s^ r nS 4 V» ? 
g-nio .^. k '^ oi Vi*? *-*Jl {h-j^O 

.l±±±£> *S]bo oi^oao^b a|^i^]o • oi? Ad 
. A*io >0|1o U©] lit* J^i r^o 
^i^lo . *mis1 AIaO Uo^As AlsJo 
. [1.A.4,* OlJ Att ^.A^ks cul»^1 vfoUlD 

^OIOm^Io *».tfgJ OLLQmA,? 1t-^-^ Ur*»1° 

^•^o .. ntS»| ]Ad? I^s^=> Iru^o^lo 

\.^0 ?AOO • «&tf£.l^ 01 AnOqO l^^O^ 

• aoiatfjAco nes sine rubore et pavore explendas 
faciebant. 

Post annos quinque in munere ex- 
pletos mortuus est Babi, eique succes- 
sit Silas 1 , cujus nomen hebraicum est 
a « quaestione « derivandum. Homo 
erat iste habens uxorem et filios aG 
filias, prseterea arrogans, deliciarum 
et pecuniae amans , uxoris suss nutui 
subditus. Filiam suam nuptui tradidit 
medico cuidam nomine Elisseo, atque 
Elis&eum generum suum post se ca- 
tholicum conatitutum iri jussit; ast 
illi repugnavit Mares presbyter. 

Obiit autem Silas, aliquandiu mu- 
nere functus. Turn obortum est scbis- 
ma inter episcopos; aliis enim placuit 
Elisseus, SilsD gener, atque nunc ca- 
tholicum ordinarunt in ecclesia Ctesi- 
phontis - 9 aliis vero homo quidam Nar- 
ses nomine, eumque in ecclesia magna 
Seleuciaa catholicum ordinarunt. Quo- 
rum uterque ecclesiis viduatis episco- 
pos instituere coepit; at ope regis 
prsevaluit Elissous et Narsetem in car- 
cere inclusit. Narsete autem defuncto 
paulo post, sperabat Elisasus principa- 
tum penes se fore stabiliendum ; sed 
episcopi in unum congregati ipsum 
gradu dejecerunt. 

Eodem tempore insurrexit Zamas- 
phes 9 , Pherozis filius, in fralrem suum >***- 

-i i) Quas de Sila scripserat Blias erasa sunt in ') Cfr. notam 3am col. 79, ex Elia Nioibeno. 
codice, ita at legi nequiverint. 

a) R U]U* - b) C post jofl add. ^ - c) C E >*c« w^^oVl? - d) O E om. 
V*a!*? — e) (J E ~* \**\ — f) C om. )©H^ ....^. 

6 3«£'. Ml 83 BARHEBRJEl CHRONICON ECCLK3. SECT. II. 84 lloaa 001 tool ^^l? ^ A l^aa^e «-2>o 
• ^fla^kl — ^!i& ?^.-r> ^i-* lyfl^> t .ifc 
. U-Jqa Aa.2.!^ )laxo cai \]1 —^^(n 

i-+ZiZ ^o ' r £u & oSe ^i.i'x l^onVna 

^-^0 f . ,^ [Jo Ol9jlc9 Ul^'O^£QJ?0 

T --lal P) . ^ «SiSa UialotLs |loSo^ 
. a ^a po a.flQj ax^sglo aa<*9 .001^39 
joj^s *jd«la lla*l loci ^^o r A <&L £ ) 
lf-*lf>o Uoe.fA^ l-JL^a.* *flad| 

. }-»o j ., ^ lfl.£ ) 9 i^aL-alj *ai^ ){r*4-*? Cavadem Pherozis filium, illumque 
regno deturbavit,postqaam ipse Cava- 
des, BalaschAs fratris sui successor, an- 
nos regnaverat undecim.Tum vero per- 
rexit Cavades ad regionemGrsecorura. 
sibique auxiliarios paravit,acpost redi- 
tum suum annos 46 regnum occupa- 
vit 1 praeter duos annos quibus regnavit 
Zamasphes ipsius frater. IUic autem 
compertas habuit res Chris tianorum 
et Nestorianorum suae ditionis ; neque 
enim ulli ex populis christianis isti 
consentiunt, sed eis quos omnes repel- 
lunt et rejiciunt, ipsi adhserent eos- 
que recipiunt ; imo perceperat quoque 
quomodo Pherozes ipsius pater potes- 
tatem dederat Barsumas, qui fideles a 
fide eorum cum fidepatrum Occidentis 
communi violenter avertit. Propterea 
oderat illos vehementer, maxiuie quod 
patres eorum, nimirum catholicos et i Ex Elia Nisibeno b«ec est series cbronolo- 
giea regum Per sa rum : Pherozes mortuus est 
mense januario auni Gr. 795, Chr. 484. Ei succes- 
sit Balasces anno Gr. 796,Chr.4S5.[Iuicsuccessit 
Cobad vel Cavades an. Gr. 800, Chr. 489, quern 
throno dejecit Zamaspbes anno Gr.810, Chr. 499. 
Cavades iteruni regnuvit ab anno Gr. 812, Chr. 
501. Hsecchronologia deprompta dicilur ex Anna* 
Ubus regum Persarum. Differt Barhebraus ab 
Elia. Nam juxta ilium, Pherozes mortuus sit anno 
Gr. 797, Chr. 48'^.Post eum Balasces regnum te- 
nuit quatuor annis et succcssorem habuit Cava- 
dem anno Gr. 801, Chr. 490. Is throno expulsus 
fuit a Zainasphe post annos 11, id est anno Gr. 
812, Chr. 501. Zamasphes duobus annis regnavit. 
Iterum regnavit Cavades per annos 35, id est ab anno Gr. 814, Chr. 503 usque ad annum Gr. 849, 
Chr. 538. Porro in Chronici l a part, p. 81 Bar he- 
braeus refert, Zamasphem in Cavadem rebeilassc 
anno Anastasii imperatoris octavo, id est juxta 
eum, Chr. 501, at 499 juxta auctores. operis : 
Vart de virifier les dates. Denique Cavadis mor- 
tem ponit Barhebneus anno Gr. 843, Chr. 531* 
532. Unde patct Cavadem, juxta ipsum, non 46 
annos sed 42 regnavisse adcoque lectioni codi- 
cum Britannorum codicis JHom. lectionem esse 
prajferendam. Item in la Chronioi parte Barhe- 
braus refert Chosroen Cavadi successisse anno 
quarto Justiniani. Quom autem Justinianus re* 
gnum inierit 1» augusti 527, annus ejus quartas 
incidit ia annum Christi 530-531. wM s£n a) C Z^© ^*.^i|. sed R ^»z^© y*\=>$) _ b) C Jj-.j*a&aJo 

- d) R J], - e) C O R ^^j _ f } R ) rAJ ^ 0} . 0) O R ax^> ]UU*> \ HSSSSaE* 


85 PRIMATES ORIENTIS : S£iC. VT. 86 H" 


«*j] -i<ftr U^l oolo ^*5 looi A* J 
]A*j-o >oa.5Aa£> ^ ^ia^ caloA? 

jIoQnO ]•;&£? ouuJ VoA.*1 ^ iJfli 
yo^aJ? i-lj-oas 0U&0 *£isa2o fli^V^. 

^.*Jl Jj^o . la^e 1&. lAslAa^ 
,_.*•#: J\o . oiAa? l_*e^» l^ii^ 
Aj|^1 Aa ^iiaX»^2lo b a^? l^As 

A.2^o ^iSo^o IJialio^ AlA.sc 

) **->^ r-P?° ."eif— P ' Use-^l 

*) Simeon ecclesiam Beth-Arsamensem regebat de Mttrtyribus Homeritit. De ejus ortbodoxia fus 
ab anno Chr. 510 ad annum 525. Scripsit Ana- disputat Asaemanns, Bibl. Orient, I, 342, aqq. 
phoram, Episiolam de Barsuma Nuibeno et aliam 

a) O wfittJ? — b) *n»^4?, R -a^? — o) C R wfcso,-© episcopos, cerneret cum mulieribus 
commaculari , fomicationem autem 
nihili pendi apud ipsos. 

Erat autem per id terapus presby- 
ter quidara, Simeon nomine, ex Beth- 
Arsam, pago juxta Seleuciam sito, 
vir orthodoxus 1 . Hie cum regis Cava- 
dis consilium comperisset, eum adiit, 
jussionemque ab eo obtinuit ut totam 
terram Sennaar et Persidem univer- 
sam perlustraret, atque orthodoxos 
animaret ad libere conventus suos 
congregandos, impetumque Nestoria- 
norum a se retundendum. Haec ita 
ille pcregit. Quacunque autem transi- 
bat, chirographa accepit.a Grsecis, 
Armenis Syrisque, se nempe a Nesto- 
rii dogmate esse alienos. Porro haec 
scripta detuiit ad regem, qui eadem 
sigillis suis regiis confirmavit. Et ap- 
pellata sunt codices confessionis, et 
reposita Tagriti, quae urbs sola Barsu- 
mse corruptionem evaserat. Anno Grsecorum octingentesimo 
quadragesimo tertio [Chr. 532) obiit 
Cavades filius Pherozis,Persarttm rex, 
eique in regno suffectus fuit filius ejus 
Chosroes Anuschervan. Hie post an- 
nos octo Antiochiam invasit incendit- 
que, ejus vero incoias captivos ab- 

»xia fuse 87 BARHEBRJSI CHRONICON EOCLE8. SECT. II. 88 ^$7*^1 .Bo *gi£o] \-^ u£»# . w^itti»0 duxit atque eis Mahuzam 4 condidit, 
quam Antiochiam appellavit, eosque 
illic habitare jussit 2 . Quatuor post 
annos, anno videlicet octingentesimo 
quinquagesimo quinto (C/ir: 544) ag- . L*jd*s> Aao ^.al ^ai»lo | t UaLA gressus est Edessam, quam tamen 

>o^ . Ur^ qooomW Lj*o ^f e non P otuit > sed regionis in- 

.. * a .' ^^ colas in captivitatem abductos inter 

i4» liMA** UJjiDflC^olocji A^ Persas habitare jussit. Itaque multi- .1^1 Jaixo plicati sunt orthodoxi in Oriente; ve- 
rumtamen in toto Oriente episcopi 
nulli erant, prseter unum Carim, Si- 
garae episcopum, ad quern orthodoxi 
confluebant undequaque ut manus 
impositionem reciperent. 
U^o4* U^\ o'flCo ^a ? looi oA^l Erat per id tempus catholicus Ar- 

•ii lr^* ^Gho^a^stu^ ^|io Ul&o?l? menorum Mar Christophorus , vir 

«* A „ u- k~ a • M , sanctus, Syrus genere. Hie, cum in 

• m ' ^ ccenobio Mar Matthaei monachos de- 

U?*? <si£> cuOe^l *Aio «j£o ? l^loo^? nuo congregatos esse audiisset, illud 

lpu.o ]p*a^ ail* 1^1 }oo ^j, <* coenobium petiit etex eis elegit vir ura 

, # i . .i i" quemdam castum,Garmaeum nomine, 

™ p ^*A eumque in locum Barsohedao, abbatis 

A-ao^fi . 1^00.^ oj^U^d ou»jjp)o et martyris, coenobii metropolitan! 

\jlo *_a^*o . °lj«i»o U=>1 l?ouffVa constituifc. Dein inde profectus, in 

regionem suam regressus est. 

^*y] oatfAi ^ ^, lu?o£atf Nestoriani, postquam deposuerant 

%f**>9 UjA^ lo<n oA*]? ^ooixu^oa* Elisseum catholicum, Silas catholici ') \\ <\ * \> Mahuza °urba duplex, inquitf As- copalie sub Garmaorummetropoliianoknnna dicta.* 
semanus, Zto*. <fe ityr. Nest, 761, aJ/*r« m 5a- Hie agitur de Mahuza Babylonia quae tmius diei 
bylonia apud Ctesiphontem ex altera flnminis parte, itinere distabafc a Ctesiphonte. Cfr Hitter, West- 
ad provinciam patriarchalem pertinent, eademque Asien, X, 170-171. 

Bagdadi suburbium, et Carcha, Corch, seu Charch, 8 ) Cfr. Chronici partem I, text, syr., p. 8ft, 

appellatur. Alteram Assyria seu Adiabene, epis- vers, lat., p. 82. Si 

a) O om. l-MJylc ... «cj-s — b) C folio uno manous hiat ab _*^a£^o ^o r ^s ^» usque ad 
novum titulum : JAchudemzs. -c)OE Jjcud . ' MS; 1 14. Hi. %■■■ 89 PRIMATES ORIENTIS : S.EC* VI. 90 ■ * • « X • 

. IAJUjo U^J^« giih loa &*1 l^AJl 

• Ua^o >OtJDQ^ loci ^oioA*!? . U>] 

* • 

< - ^v Vjlo . |_*3a+ Ir^* fe« generum, elegerunt quempiam no- 
mine Paulum, ecclesise Seleuciae ar- 
chidiaconum, qui pariter habebat 
uxorem et filios ac filias, eumque ca- 
tholicum ordinarunt. Hie post annum 
unum in officio peractum vita functus 
est. Successit ei Abas 4 , qui magus 
antea fuerat, postea vero fidem am- 
plexus et baptizatus, Nisibin abiit 
ubi linguam syriacam didicit. In his- 
toria ecclesiasticaNestorianorum scrip- 
tum invenimus hunc Abam, postquam 
syriacam linguam didicisset, cupiisse 
pariter linguam grsecam addiscere. 
Idcirco Edessam profectus prsecepto- 
rem habuit quempiam nomine Tho- 
mam, virum Jacobitam, qui graecam 
linguam apprime callebat. Cum illo 
Alexandriam petiit ejusque familiari- 
tate usus est dum libros e grseco sy- 
riace convertebat. Quae quidem indi- 
cia innuunt piumThomamHeracleen- 
sem, qui primara novi Testamenti 
versionem a Mar Philoxeno Mabu- 
gensi elaboratam correxit j verum an- 
nus quo ordinatus est Abas, nimirum 
annus sextus Chosroae Anuschervani 2 , 
septuaginta etocto annis prsecedit an- 
num quo a Thoma in ccenobio Anton 
Alexandria emendatee sunt Scriptures, *) Sedit Abas ab anno 538 ad annum 552. Bomilias et Canones in totum Davidem; 4° Epts- 

Plura scripsife qua enumerat Ebed-Jesu in Cata- tolas synodieas, canones ct ConsUiuUoms ecclesias- 

fo^, videlicet lo Translation* veter is Testamenti ticas. Cfr. Assem., Bibl. Oftent. t lU t part, l, 

e ffrseco in syriacum ; 2o Commentaria in Gen., p. 75-80. 

Psalm., Pro '., Bpistt. ad Rom. Cor. et ti* qua. *) Id est, juxta Barhebrasum, anno Gr. 849, 

seqnuntor et in Epist. ad Hebr. ; 3o Carmina et Chr. 537-638. a) It om. l**9&u 1ja» ... ' ,nij>miftiiSfigo — b) l^?o* 91 BARHKBRisi CHRONICON EOCLES. SECT. II. 92 &4o (looU ^ US|1tffnV ? <cl2l2U> 
looi A*) Ui*] U*oU j^aso . UJa*? 

«t^ o.ffi? ^a*]o . flilLo 9A+0 1^1 oai 
U^le <]oj-*aJl ojjas Iff loAo^U U# 
. iA*?oJ V&2*> crtifli. *a 5 io . l^i^njl 
llflla^ v qj) lias s*l <^Ud ai^ f^lo 
uva^ 9 anlo ^io] Mk J^ >cu.^ ? 

ooi >a^p^1o . ^iSnnV *J&aA9a<itflttko 

r^o . ]o<3i +&+*&& jj^ ^00 ]oai 
U^laup? j^iVi'S v o<n^s? . ^li ^ jj 

^l+j&1 il 9Q^£> ^1*0 : ^aa^ 
"ifi ll^o . — JA^.QnSp *tfaA9a^Ual^o 

Ua*l v ^a-aAjooj.oo . ^a.sA*9oA© videlicet annum octingentesimum vi- 

gesimum septiroum Graecoruin [€hr. 

516) 1 . Igitur forte Thomas alius exsti 

tit doctor ante Thomam Heracleen- 

sem. 

Ferunt pariter Nestoriani Abam 
cum Joanne Grammatico tritheita con- 
versatum fuisse et per ilium in soientia 
profecisse; dein, quomodo eumdem 
Abam catholicum arcessiverit Chos- 
roes Anuschervanus, rex sapiens, et 
cum illo disceptaverit de fide, dicens : 
'/huraera mihi quot dentur gentes 
quas Mariam vocant Deiparam atque 
Cyrillum recipiunt, quot vvero sint 
illae quae earn ita non vocant et reci- 
piunt Nestorium.Ad haecobmutuit ca- 
tholicus,quod mentiri non posset atque 
a veritate redargueretur ; cum tamen 
urgeretur respondit omnes Christia- 
norum gentes illam vocem usurpare 
et Cyrillum recipere, addens : « nos 
soli hanc vocem non usurpamus et 
Nestorium recipimus. « Turn vero 
eum iricrepans dixit rex : « ergone 
omnes mentiuntur et vos soli verum 
tenetia? Re quidem vera multum a 
Christianis fide vestra vestrisque mo- 
ribus discrepatis. Ubinam auditur 
catholicum aut episcopum habere uxo- 
rem secum commorantem quemad- 
modum apud vos? Aut ubi mortua i) Codex Lond. mendose habet \U* \nu ^^o . Etcnim Thomas Heraoleensia yersionein 
^*8 v i ^ a V a pro quo numero reponendum 8Ua ™ confecit anno 616 (vid. scot. I, 267, n. 3) a 

est cum codd. Ox. et Rom. ^.ij^o Rio ^z qU ° T" * 8ttbducatur 78 « re8ta * ^s'qoi est 

^ "*" ,1W «H» -^** aunu8 6ui Chosroa3. 

a) O R |Ufi^Z -b)OUo-o)OE ^ .n,.,* . 

F! \&. — 1 93 PRIMATES ORIENTIS t S^EO. VI. 94 A ,j9 o] n .oa^? I^aa] oilo^ fcioil? ]ooi^ uxore clericus aliam ducit, et post 

J^mi U^l U*^ '^ujI *»2a^ hanciterum aliam, prout clerici vestri 

' faciunt? « Catholicus autem respon- 

o-juf*^? l-i*»1 Uh»1 U*-J '*~°° dit : . nos, inquit, quoniam haud ex 

_l*o . *ls Loa^oA^o . — AfrKtf v&a^*? Maria initium sumpsit Verbura Deus, 

Uo* ^aaJ >o*jio _*o o^> Vjio >o^ non "surpamus vocera Deipara.Porro 

~ " uxores quod spectat , ecce niihi uxor 

. lnX m 4p> <J->p*l B : l^^» K*> nfm est neque f u | t unquam; decesso- 

Jooi lis] UAa] ^ tfl l« • l*J? U>t-A.o res vero mei licentiam acceperunt per 

i lv. ^o ^^ Qj^o- ,» ^ divinumApostolamdicentem •»!«&•«« 

^^ b, " ." " tfs * accipere uxorem quam uri concu- 

w^ : ji*|j fmmqN asml t*3i^ piscentia* ; » prseterea quod clerici 

. ]A-«rd a"1^ v ? — ^o teAJl , ^jftteS accipiant plures uxores successive, ii 

I4i^ Uj v ^» ; .se^ 0**^0 similiter ex eodem Apostolo causara loaiJ >a^ *▲£? i^olj lA^ aAffiJ 
13 ^^ ?Ao ^9 V* • n ^ ^p<sU 13 

a^^ J3a-^w 00^ l«4.a^o _»aiolo surapserunt, quippe qui dixerit ut 
« presbyter sit unius uxoris vir*, « 
scilicet ne duas simul habeat, quin 
tamen una post aliam prohibeatur 3 . » 
Eespondit rex : «omnes hujusmodi 
allegationes inanes sunt. Eteniin ipse 
Paulus dicit se esse apostolum « non 
ad hominibus, neque per hominem, 
sed per Jesum Christum 1 * ; » et patres 
quoque nostri, magi, nisi novissent 
Deum esse qui ex Virgine natus erat 
in Bethlehem, ex Oriente ad eum 
adorandum non perrexissent, neque 
eidem munera obtulisscnt. Illud au- 
tem : « melius est ducere uxorem « ad 
filios sseculi, quos libido carnis occu- ») ICor. t VII, 9. 

«) Tit.,l t 6. 

8 ) • Uac, inquit Assemanus , Bibl. Or.> II, 
*13, a Barhebrao ex Barsuma aliorumqus Nesto- 
rianorum sententia dicta sunt; quam a Mar Aba ex 
parte tor rectam fume ex Amro et ex praxi Nesio- rianorum qua usque in praseniem diem viget, pa- 
lam Jit, Clerici enim et presbyteri apudeam sectam 
uxores ducunt etiam post ordinationem ; non tamen 
episcopiy aul patriurcha, qui calibaium eadem ra- 
tione observant ac ealeri catholicatecelesw epiecopn* 
«) Gal., 1, 1. a) R j-aj — b) R j„ak^S — c) O R om. )^ *&e ^*? 1r- ~ oUie Aaatn . m 95 BARHEBILEI CHRONICON ECCLES. SECT. II. 96 l U^9 fea^t *lflk : \2*J] ~.™v-V 

^o . UA-* oir^l <ooia Ijs£& Ifsaa 
J»oio . )~^oo] '^r^ °^° ffiJ? ^°?i 

^-.iaJ ,_*^?2? . ]ooi wlOpl U^^>^ 
j.-As : Ir-^S, r-^ r-AOcnJ ||.ms| 

. .. ri i Sffl . — ic ai?$^ : >cl^a P j-oo 

^*? [a] . aflttsjbZJoP |J|^ AaIo^Io 
^Qr-itt 1-1^] %-▲£> r -s . lo*-^oA^> 
^q in *Sfl o^a ^09 j-ap7 ^^50?^ 

O^CflSJ GiXa? l±&] «^J»0* OI9A0 >O£0 pat, dicit Apostolus; nam eum, qui 
in gradu apostolico constitutes est, 
amore Dei nbn conjugii desiderio fla- 
grare oportet. Quod denique pertinet 
ad illud : « presbyter sit unius uxoris 
vir, a si ssecularibus permisisset ut 
duas uxores simul haberet unus vir, 
tunc forsan credibile foret quod non 
nisi tale quid prohibuisset presbyte- 
ris. Itaque auctor tibi sum, o Aba ca- 
tholice, ut ab ista professione recedas 
et adhsereas rcliquis populis christia- 
nis, eritque tibi honor apud nos et 
apud illos. a Cum autem ille non acquiesceret, 
Seleucia expulsus atque inde pro- 
fectus in Adorbigana moratus est. 
Destructa turn magna Nestorianorum 
ecclesia apud aulam regiam, ortho- 
doxis vero ecclesia esstructa fuit. 
Porro Abas catbolicus, cum aliquan- 
diu in Adorbigana mansisset, arbi- 
tratus se modo oblivioni datum apud 
Chosroem- regem, rediit Seleuciam •. 
quod ubi audivit rex eum catenis 
ligatum inclusit, atque ille in carcere 
e vita discessit. 

Successit iili Joseph, Chosrose regis 
medicus, anno octingentesimo sexa- 
gesimo tertio Graecorum {Chr. 552)*, 


«) De anno ordinationis Joseph! Barhebraeo synodo Josephi catholici adnotans ^* ^ oua 
consentit Elias Nisibenus, ad annum Gr. 863, ) .yS^n uawa- ' y^ nA/h K .v Vj U>] 
Chr. 552, ex \xu^oJ^ wa»o, ? wttojouJa* ahA s> . Eo anno obiit Mar Abas catholic us, a) R, I i ^^ -* b) B ,-^>« -olOE om. ^^ato^A fef-ie ... ^nS /j . j*!gr?a„> _ 


10^7 PRIMATES OBIENTIS : S.EC. VI. 93 m&: e." MS 1 ?-. ?C?fes !*<S- *> Ujbs Ja-1? U*<»a* *p^1° • U*°-+l qui superbus exstitit ct avarus. Quo- 

-""-,. , .11 \mo ~* ties enim homo aliquis simplex et 

' w • ~ f rudis ad ipsum mgrediebatur, hunc a 

. ^qi ol ii ViAViS looi ,os . -aioiO|-D ^ acon i s Sl ,i s ligari jubcbat juxta 

.^.^ j^^ol \J* «^ oo« ^ysi]o praesepe ejasque capiti capistrum 

.,.,'.. , . _ j v . ft . imponi ac si asinus esset. Episcopi 

^ ' Ip — -. y-, r autem congregati istum deposuerunt; 

fliA^»j ,--^ ^ , a<na.tfjA..oo tjtus] at ^ mC (; Um regis a lium in ejus lo- 

]^o^ . ttAsopO Mh*1 a^.^1 fl lr^°? cum P rius nou ordinarunt quam mo- 

■■' . ' ,« A<v \ . A ^ A v,,, reretur ille, videlicet tribus post illius 

' ^ deposition em annis. 

looi *A*V M-**|- ci^o^ *-o© Turn suffcctus ei est Ezechicl , Abse 

' , . . ,' , , . k. catholici discipulus et gener Pauli 

jbc&o*, U^o InAoA* W? W*^ cathoUci) hujugce nimiTam fili ^ ma _ 

jjai . ciJj.0 V^£> AasoI jaAoA.o ritus. Erat hie regi carus, atque eo 

1o« ijio w-^J^o . 1«W^ U^* looi usque inflatus ut episcopoa suos csecos 

, .. »..',.. . - )i et duces csocorum vocaret; ipse vero 

. US** ? | ?s j Ua» <n^ ? aflutfl ^ finem v . t£B suge c ^ cus factug est 

| ioV;\^ looi ^AS* llol U<*» Eo tempore scientiis ecolesiasticis 

. . •' . , ;• . . et profana philosophia inclaruit Pau- 

w^«^ ** r . »- r- ]ug p ersa q Ula( i mir abilem mtroduc- 

U<n*4e^ lA-1^ ai.-l Vl° l-^H 5 tioncm in dialecticam composuit.Spe- 

lonJ? looi Usa±> )J« - Ua^f^iao rabat ille se metropolitam Persidis 

^ >a^'fl r ,o .u.h^ 4*- f ° re ' CUmqU6 6Um - P ° P ! ll . U8 ^CCUSa • et, 

h^ ^^ r .. . permixtus est magis et ipse magiam 

. ^ooilk. lojno U<4«) w^^^l professus est. 

a v^ocua^A w-^jj»22l )—U5>o auso Eadem tempestate Jacob, Burdeana 
Uc£a*** \-^? JA^ ? 50X> ^rA^e>- {Baradceus) ob vestitus sui simplicita- 0jt»^9 ♦» locum suffectus est Joseph ealholicus. . clesia wlituerent, sed impeditifuerunl ; deinde ad 

Vmterea ex eodem fonte meminit Elias alia gesta annum 8K5 } Chr. 554 : wtfo?aUaiff &a.1s4 ols 

Joseplii nimirum ad annum 864, Chr. 553 : y, . ^ CQ0! , ^^y rtg> - / |. n t \ e^j ^Aaa-> 

^a^ IsauiilAalo |^^QJ3o-^-Aio a^lsZ] <ia o % mnQ con(jre gata est synodus Josephi catholici 

UrJ*! jJ^Lo ^,5^-3? l^^oS-o w-sffla^ ^ (repressit) turbas in ecclesia vigentes. * Dc Jo- 

aac^Zlo . »^o «««o convenernnt metropolis et sephocfr. Assem., Bibk Or., II, 413 j UI, 432. 
episcopi aptsd Josephum calholicum, ut eanones ec- a) O R pro ws&a^* wm^o2^1 habent wsoa^ •i4y»^o ]om ^,-^^9 . 4' 99 BARHEBltvEI CHRONTCON ECCLE8. SECT. II. 100 <oo&a^ 1-a^oI^ oj^Ui© <n~*,a£L±i tern appeliatus, a patriarchis qui ob 
v* . j.a^iico UJj^as) offlfijoZiol persecutionem in urbe imperiali in- OOOI T b«fc&.U? l_S.*?9 o-sj:— A|.^LS .JM3|SnS Orotic oloja*) ^jSnS *m^Sp]o clusi tenebantur ordinatus est cunctis 
orthodoxis in Oriente et in Occidente 
metropolita cecumenicus 1 ; porro cum 
in Orientem advenisset, Mar Achudc- 
demem in Orientis metropolitan! or- 
dinavit. . l«J|Iaa? amsioZio]? |La2015 5A-0 23. Post persecutionem orthodooco- 

' . U>&* os^^US* niojo-l ** ™ m Orientis, Achtjdemes* wefropo- 

fo'to Orientis, • w&0£&*? Alia _*4fJtfZ^l j-4-s. {.loi 

i4^H?o . fla.^4 ^>9l1^o lU^po )lnftV> 
^j^)]o . l^o^a^.0 |L^» ^<Jio P *j.£> |oi^> Quippe ordinatus hie fuit a prav 
dicto Jacobo, anno Graecorura octin- 
gentesimo septuagesinio (Chr. 559). 
Fertur eum a Christophoro, Armeno- 
rum catholico, ordinatum fuisse Ara- 
bia* 8 episcopum, cidem vero a Jacobo 
metropoliticam dignitatem pro Oriente 
fuisse concessam. Adiit autem Mar 
Achudcmes Arabicas gentes quae sub 
tentoriis degunt, eoruinque plurimos 
doctrina evangelica imbuit, Deo per 
rnanus ejus virtutes et prodigia ope- 
rante. Creavit quoque sacerdotes et Saw «) Vide £«*./, 385.228. 

9 ) 0l20?Om] pro enlo]? v*oi3j»| /rater matrix 
sua}. Hffio stint Achndemis scripta qure in Ebed- 
Jeau Catalogo, Bibl, Orient., Ill, part. I a , 192- 
194, recensentur ' lo Liber adversus philosophos ; 
2o Liber adversus magos ; So Beftnitiones rerum 
omnium ; 4° Liber de logica ; 5° Orationes metrica 
de compositions per sonar urn ; 6° //« voluntas potes- 
tatem habeat; 7° De natura, Orationes metrics 
duee ; 80 Liber units de anima et corpore microcosmo. 
Habet praeterea varia documenta eleganti et claro 
stylo. s ) \ - "7^ h^a Arabia. Arabi® episcopal us 
duplex fuit, alter Arabum absolute diotus, alter 
Taalabensium sen Scenitarum. Prior sedem habuit 
in Akula, aliquando etiam in Balada ; posterior in 
Hirta Naamanis.Ita Assem., Diss, de syr. monoph. 
65. Idem auctor addit in Bibl. Orient., Ill, 
part. 2a, 507 : * nomen ) ^^ ^fi) nou Ara- 
bum regionem aut populos indicat, sed oppidum 
quoddum apud Nisibin Mesopotamia civitatcm. » 
Vide qnaj de Hirta diximus sect. /, 202, not. 2. a) I ft«\qqoi4^ . *&*-!*.' At" *- PRIMATES ORIENT! S : S/EC. VI 102 


m* 5^5* 'K ■■■■*>' ^— ^ l^r**l 1r*?° • l^d? ^*r^ monachos, iisque ssdificavit ccenobium 

"^ 'V , a , 4 . , i. quod In-Kenna vocatur, necnon aliud 

^ ^ coenobium apud Tagntum, Lrathani 

, U*c^c ? ll-^a» ^^ A^A° a pp e Uatura. Denique Tagriti ctiam 

) m t . ^e ^j\ j ^ffv wsl r io^o multos magbsedocuit; edocuit pafiter 

" <. o A 1 M .. to . i^Vv*, adolescentem qucnidam e regia Per- 
cifli-^ixo CTjio^lo j—xtfjisj l^aaiiie? ^ p 

•' sarum stirpe, eumque baptizavit et 

K' W^ o« ^-JftA t-so . *^°l^ Georgium appellavit Hoc autem nbi 

>oq-ls <niMa*1 ^pfi? (JImA^j ouasLs 9^0 percepit rex, iratus est et Mar Achu- 

' A w. U . a ^^ __ A ,j lAooji. dcmis caput araputarijussit,feriasexta 

^ die secunda meusis Ab (Augusti) anni 

- a±p2o . U'^J Aao ^*Ue2o l&aU*^ Grsocorura octingentesimi octogesimi 

no-f^oo oia^a^o . tn r ^ U^a*^ secti (Chr. 575). Cadaver ejus petie- 

. ho*^ I/a^ runt Christiani illudque curarunt at- 
que in ecclesia Mahuz83 sepelierunt. 1§K BS££ . ^>n 4 i Vt f> alios cui*] jAo 24. Post Achudemem, Kamjesus 1 . ;&r *? <n&0?ajj aj^o 1^o?<Jtffls V^i^l r° Postquam Mar Achudemes, pater 

JuL b ama,o^o1 a*-s . ha^oM et ™ 1 ^ mart F io coronatus fait, 

orthodoxi triennii spatio absque capite 

oi-flto A-*io? llo r ^. . Ua*j Jl? ^.-aIa p ermanserun t, nimiruin donee Chos- 

A }}+sn ]) Vi^y^ Zc-lA.n ^o^aj] rocs Anuschcrvanus, qui Mar Achu- 

\ i v ^ > «. a- ^ * >»« demem intcrfecerat, obiisset anno oc- 

' * " tingentesimo octogesimo nono (Cnr. 

<iudo . oiiAa <1?>^m©gi flij^» Xujo 57g ^ Huic cum succeS sis8et Hormiz- 

OAii^l : J?j^ojoci5 IAaLc,^ ]Aj-a.£> dan ejus filius, eodem anno, priiuo 

, , . " -« videlicet Hormizdani, convenerunt fi- 

»■• °^ h ' v fc • ' ^ deles, sibique patreni communem con- 

U r lu? Uaiik> looi oA*1? waJ] li-a^ stituerunt virum quemdain, qui in 

VAfi wo^oP -^ofl, "ZuloA 1^ ecclesia nova » ortnodoxis ad palatium 

regium sedincata, doctorern egerat, 

oaio A nA^i) < n **m 6<n . Uaa^k> Xamjcsum nomine. Is autern locis 

.«£<n ^la? ? lAi^o^ wmisl *m&\ quibus opus erat ordinavit epis- ') %9U+ ^ 7 latine t surrexil Jesus. a) C ^^ s et £»W. Orient., Ill, 192; 4-^0^, R 4&**x ~" b ^ C atto ? oZ »l X 103 BARIIKBRiEI CHRONICON ECCLES. SECT. II. 104 I 

f ■• 
I : 

i 

i " 
i ■ 

l! 

T ;: 

!; f ogi-a a-aLs5oZ?*o] 6001 [l-k.^5? \™&* 

) .i i^ oA.o J oai **f??1? oai oj^ULo ^oj-M 
ffl Vi*; w_^j] <n^do r o }a-£ tiles'? j? 

jAoo . Up] ^aA* <n£<L4.? en^lA^A^ 
. ^h.V»V> a, ]?oitf 9 Aso . {sou? if] ^aA* 
|ooi oA^|? Soso^suts ^a^^oj^ ?Aso 

1 001 )*-£? 001 I-QA^OA-JD ^J._A£]-tt 
>3.£0 , A-ti0 ^.Ji ^A.^5 J U^S? wJk-S copos; rari enim hoc tempore erant 
orthodoxi. 

In coenobio autem Mar Matthaei, 
cum obiisset Garniaius metropolita, 
qui fuerat a catholico Armenorum 
ordinatus, suffectus est in ejus lo- 
cum homo quidem Tubana nomine, 
quern iile adhuc vivus ordinarat ; si- 
militer Tubanas, appropinquante jam 
morte, discipulum suurn Jesuzacham 
ordinavit; Jesuzachac succcssit Saha- 
da, Sabadge Simeon, Simeoni denique 
Christophorus, qui tempore Maruthse 
Tagritensis vivebat, uti mox ostende- 
mus. 

Sub Hormizdano 1 , Chosrois filio 
Ezechicl catholicus ille qui episcopos 
suos csecos appellaverat, ipse csecus 
factus est; obiitque, postquam duos 
annos caecus permansit 3 . Ejus in loco ! 1 *) Hormizdas.Chosros Anuschervani filinsjuxta 
Kliara Nisib. thronum con3cendit anno Graconim 
S90 (Chr. 578-579), ejusque successor et filius 
Cliosroes Abruiz anno Gr. 902 (Chr. 590-591). 
Quippe ad annum 890 Gr. ex V— «oi>o| - ^^, 

|~.A.a^3? |-sui.iaD? ), ..in] V20 -o Jacobo Edesxeno 

el chronographia regum Persarum hsec adnolat : 

)■ i>r7|p? ls£^o . > Eo anno obiit Justinus (IT) 
Gracortim imperalor die 4» OclobrU eique in regno 
8uccessii Tiberius. Eodem anno regnavil Hormizdas 
Persarum rex. » Deinde, memorata morto Tiberii 
imperatoris ad annum Gr. 893, indicat ad annum Gr. 902 initium regni Chosrois Abruizi ; quern 
locum recitavimus in sect. I, p. 258. 

% ) Ezechicl, Mar-Abas discipulns, post Joscphi 
obitum ex Zabarum epi$>copo in patriarcbam sen ca- 
tho'icum electus fuit.Anno 577 synodumcocgil ea- 
nonesque39in ca condidit quos pluries laudatlibed- 
Jesu in suo Nomocanone. Sub Kzechiele, si fides 
sit Amro, institutum fuerit jejunium Nmivita- 
rum, oocasione pesLis quce tunc grasaabatur. 
«Causa, inquit Annus, cur prcsdicta peslis sublala 
fueril, ham ast, Me.troj>olil% Beth-Garmm el Ninives 
episapus inter 8e decreveranC ut roya-tinne* indice- 
rcnt. Qua dn rr. hunc patrem (Kzechiclem patriate 
vham) ccrtiorcm fecere. Qui consilium corum appro- 
bans, ad univcrms orientales regiones seripsit ul 
omnes concurdi anirno essenl et jtijunareul orareni- 
que spatio frium dierum, a feria scilicet secundfi, 
qumvigesima est ante jejunium magnum, a c Deum a) om. )_i*] ... IL^ ?? VfciD — b) C V-.j^'p* — 0) O JEl psaaau»P yK^**.*' PRIMATES 0BIENT1B S.EC. VI. 106 ^^■bjJJ-tT -V-^, - * *>* ^w ]3 r so . loci w2-*jai ^»a? •?&?' 

£•&■' £Y>-~ S^t-.* 


&a constitutes est Jesujab\Arzuiri epis- 
copus; qui, cum munere functus cssct 
15 annos, profectus est, ut Naaman 
cliristianum Arabum regem inviseret 
curaqne sibi aggregaret, eo quod nos- 
tris jam adhasrebat ; at,consilio suo ad 
exitum minime perducto, obiit in ta- 
bernaculis Maadenorum, et sepultus m2' t a c r l*cnv 1**^ i.Atf2lo Ug^c"? est in ccenobio Hinadse, Naamanis 

(a^p* l^o^e? *?*'? -™ v*~ ■ rat E j ug diebus ex5 t r ucta sunt duo 
Um ^ZhJ. +1bj& oiteoa^o . ^e« coenob i ai a lterum Saidi juxta Mossu- 

lum, alterum Manzuri in Ninivitica wftfflO ^01 . loui} H4*? *$^? re S 10ne - 

| »mv^ ^ ^1 jo -*> 4?>^5Cffi Hormizdan autcm, cum annos duo- 

" * . ' c ' decim regnasset, Persae aggressi sunt 

.****«> U**s -«"^ **** *^ e( . interfecerunt . Regnum post ipsum 

.%*A£o? t <nf-o 0^2© cijis y^olc ' m [ v ' lt Cbosrocs ejus filius, dictus 

J*>\ .' Uo lfc*W liifi Vbjal Abruiz, anno nongentesimo primo* 

* m - .. (Chr. 539-590). Porro octodecim an- 

aiAioaAOo . U^o ^A.^2 1*X* ^5 nog regnav i t> jjujus vero setate obiit 

afto >aao Io*2*Jlo ^oi^a^ A^o Jcsujab 3 catholicus , eique successit 


prccorenmr m^ eoruro mtsertos, prccea ipsorum 
mscipercl, sicuti Ninivitarum suscepit, avcrleretque 
mortem a suo populo. Edixit vero ut hoc triduanum 
jejuniumpcrpeluo ob&ervareiur Id quum ii percgit- 
smt, exaudivit eos pastemque suslulil. Easinde vero 
appellatum fuiljejuniummniviticum t quonium dxxe- 
re: imilemur Ninivitas, ctquoniam sic\U Mnivitai, a 
flayetlo liberaii sunt. Ecre consonat Elias Damas- 
cenes. Vid. Asseman., Bibl. Orient., II, 4L3, 
426; III, part. 1,435-439. 

*) Jesujabus ille Abrahami commentatoris di»- 
ciptdus « scripsit adversus Eunomium ; necnon 
adoersus quondam epUcopum hmrelieum disputa- 
tionem instituit; Hem qucestioncs duos supra viginti 
de sacramenlis Ecclesitu; et apologiam et cpistolas c t 
canones synodicos,r> Ita Ebed-Jesuin Catalogowp, Assem., Bibl. Orient., Ill, part. I, 108-111. 

*) Discrepat Barhebraeas saltern aliquot men- 
sium spatio ub Elia Nisibeno, supra recitato ; hie 
enira initia Cliosroje ponitin anno Gr. 902. 

3) Morlem illius contigisse anno Gr. 906 {Chr. 
594-595) refert Elias ex \s*2*} \a±$J&s£z>A 
historia enclesiastica Micha : ,_A_^ m-^ 
\_*y\*\ | *wV ~*-a ^8uiAA- » Eo anno obiit 
Jesujabus Arzunita, catholictu. » Illius vero sne- 
ccssoris initia ponit in anno Gr. 907 (Chr. 596), 
. ad quern annotat ex fide wi^lo l^io? ua^l 
(lay ]oJ&?) historia ecclesiastica Michael his- 
tories ccclcsiastica (Alahazache?) : >o*»^.i «i© a) K «^^ — b) O R ) 1n»v> L*p — «) fl-M, O r±*l> ^ f^?? 
jtt.^aal? — e) O R jojo . — d) C R 107 BARHEBIUEl CHRONTCON KCCLRS. SECT. II. 108 a r 7 ^ -a^A^ M ^ w.^ Sabarjesu, ex regione Beth-Garmai 

. ?Ia1joj*s Uh>A^ ? ]2u±£> ex P a g° q«od Pheruzabad appellant 

oriundus. 

r-a feaL^feMO |UoS^ Ai^ao Anno nongentesimo decimo quinfo 

U&oo? aL^ ? ^oi*| ojjto *^* (^ Ar - 604 ) Chosroes Abruiz, ubi res- 

. Uai U ~«ala» ^;«L* civi ^ Maaritium socerum suuma Gr ffi . 

, * * ^^^ C1S tuiase occisum 1 , pacem fregit, pro- 

U** U»^ H ? \_^ 1^ aJ*||o fectusque Daraui novem mensibus 

ooi aiia^ |qoi affioZulo . aik.sxoo °PP u S nav it et subjecit. Eum comita- 

^ A^ ^ In^oA. W.,^ S r Sabar J esu « ^tholicus, qui ibi 

^ .. r obut cum sedisset annos octo 2 ; sue- 

-ul ctAsoj.0 >cloo . li^ Uu, ^ cessit huic Gregorius 3 quidam ex Cas- 

Ua^e jaas <* wfl7cu?a^; K aiioA, car ' ecclesia3 Seleuciensis doctor, qui 

, . ™^> * avaritiffi ct lasciviae deditus depre- 

U^>a-^^|o ^A» ? ]^ ? hensusest.Discipuloshabuitpessimse 

.iie^ ^Lito tiia^ OT.V, oocio.U*i.Ao fam8e > quorum causa ipse dedecus 

e . t ' '. passus est, non a popularibus tantum- 

? o*^> o^ . v o«,A^io Ioct ^A^o modo su is, se d etiam a Persarum \ e9uao • l-^^s? I ~*~-*mij j-- v^* ,, ~ 

\ ' "^ 'S 3 ? * -®» an »o Sabarjesus, Laschumi epis • 
copus, /actus est catholicm feria quintet hebdomadis 
pasrha; atque sub Mis diebus Gregorius consti- 
tutusfuit metropolita Msibis. -— Sabarjesus scrip 
sit Historiam ecclesiasticam\ Anno autcm ipsins 
in patriarcham elcctionis congregavit syuodum, in 
qua damnati fuerunt monachi nonnulli eo quod 
peccatum original assercrcnt. Nestoriani porro 
quidam scriptores peccatum originals negaruut, 
non uutcm uni?ersa sccta. Cfr. Assem., Bibl ' 
Orient., II, 415 • III, part. 1, 441-449 ; Badger,' 
The Nestoriaas and their rituals, II, 94-97. 

*) Necem Mauritii accurate ponit Elias, ex 
Jacobo Nisibeno, anno »Gr. 914 (Chr. 602) 

U*a <n)Ls> y^io]o .. ^| » Eo anno inter- fsetus est Mauritius Grcecorum imperator, una cum 
uxore sua el liberis, die 23» Novembris, eique in 
regno successit Phocas. # 

V Ulius mortem refert Elias ad annum Gr. 9 i fi 
(Chr. 605) : ^ . oiJas? feas^,, j,^^ 

U^=H» >oa-»^ ^a| |^j>kO i) 4nnol5o Cho-- 
ro'is obiit (Sajbarjesu taMolicus in urbe Nisibi, 
mense Augusto, die dominica. « Sumpta sunt htec 
ex historia ecci. Michm. 

s ) Elias Gregorium institutum auno Gr. 917 
(Chr. 606) nolat ex |_aj |n^ ? ..^ ^/,/ 

eacl. Alaha-Zachee oj— »oa? : m sz &tA r b —i^r : 
\k\4fZO y * \ u ~ \ |a^o^.jj ja^_,j^ ^LUJZ 
I— ll^olj |^£i«a Joa^c • Anno 16o Chosrots at 
tholicu* instilutus fuit Gregorius in urbe Halah, 
sabbato IJosannaium. » Occasione electionis Gro 
gorii, Seleueiae habita est synodus qute varios aba 
sus repressit. Cfr. Assemauus, Bibl. Orient., Ill, 
part. I, 452. 9) H *^>*r« ^*S5 b) C R Wloj— * - c) B. O. Ill, I, 449, -.v\: : ; $m 


ft; u» v*t 
1Q9 PRIMATES ORIENTIS : S^5EC. VII. 110 1-1A909 ^-^o P) . <n^o^ *tl£> — Lo 
. ^oofii Ion ulIsj jng?g? ]oe^9 

s tnSV J-*.. <n^k lcoi A*]? lab IfA^I 
UoA-tfo U^Va^SLl) J—UaS, |j|jp joci 

l^a-aiaio UJa*? ^.Aj.&aLo lj,^S,iw2 

. ]Ana,LaN proceribus. Porro, cum annos qua- 
tuor functus esset munere, mortuus 
etsepultus est Seleuciao'. Turn Persae 
discipulos ejus qusestioni subjecerunt 
donee omnem pecuniae surnmam a 
iaagistro ipsorum collectam prodidis- 
sent. 

Eo tempore floruit Chosrois Abruizi 
regis medicus quidam orthodoxus, 
Gabriel nomine, Singara urbe oriun- 
dus, qui ob magnum quo apud regetn 
gaudebat honorcm dicebatur Ai'rir 
Dastabad.Erat autem Nestorianorura 
hostis accrriraus, eorumque antisti- 
tum eversor et accusator. Post Grcgo- 
rium vero Nestoriani octodecim anno- 
rum spatio absque capite reraanse- 
runt. Deniquc Kamjesus, orthodoxo- 
rum metropolita ," pastorali munere 
functus annos triginta et unum, obiit 
anno nongentesimo vigesimo Graeco- 
rum (Chr. 609) senectute confectus. 


■■„r .\-a^o.%a.A, \ ^aA*Vt n $Afi 

^ A ] QJ2990^90] C4-3 y^^" fl^ fO 25. Post Kamjesum, Samuel. 

Post mortem Kamjesu, orthodoxi 
annos circiter quinque sine anstitite 
manserunt ; porro Mar Samuelem vi- 
HA^o lj.a^ V^loioA ^fria^ v offiL rum probum anno nongentesimo vige- 

. m^ojao _«2.&£fcO 1 1^^ a > Aljko simo quinto {Chr. 614) sibi praefece- 

runt. 1 ) Juxta Mam Grcgorius obiit anno Gr. 920 l^-n*.No2Lo io—.^- « Anno 19o Chosrois obiit 
{Chr. 608-609), adcoque quatuor annos integros Gregoriuscalholicus, * 
sedere non potnit : r ^ ©jjoaa* • «*^ *. j ^ j ^ I a)*0 R post o-oul? add. ^poi^ — b) O )^a»», r ifiLo? — c) O om. {091 . r U\ ill BARHEBIkEI CHR0NIC0N BOOLBS. SECT. II. 112 li 

]:■.■ 1.1 .'•■: 
I < : 

■L-- : i * • 

ft 

El ^ ! Uj.*? Woj.^0 loot oA*1 JJon oiA&ogua 
Aas? H21 ^-S* . USA-***.© wja.*ja4 
; <^v . w^1?q-a. <n^aA9 lA*j«o ^0 1??siaJ 
Uj.^5 ^o-^ 1o<no . **8??iJ? li-^rO ^*? 
.wtfasuJolU^ **!* ^le^ ^oo . llavoo 
,-*r*^> UAitf *s] *jie? lr A f° i^ 

\J\ —-so . ]2a-soAa w£^*o ^aijol* 
]^l aid >atfo . *A^> ^i.-^? Ir"^ 00 ^* 
1 r-"^ r-* • If-*-*-*' l-^Q^Uo 

H^oX*^ 'Alto «^ ^c£> ^1* i^ft^ Illius diebus floruit Maruthas, mo- 
nachus virtutibus Celebris, ex Beth- 
Nuhadrensium rcgionis pago, dicto 
Schurzak, oriundus. Moratus est pri- 
m urn in raonasterio Nardis, ibique 
factus est monachus et presbyter; 
inde commigravit Callinicum, atque 
in ccenobio Mar Zachsei viginti anno- 
rum spatiuni transegit, divinasquc 
scripturas sat bene didicit; ex quo 
loco profectus, habitavit in monte 
Edcssse et scribendi arti operam na- 
vavit. Deinde ad ccenobium Mar Mat- 
thaei venit, atque in eo ritus legesque 
optimas instituit. Ubi autein regno- 
rum turbae fieri incccpissent, et, de- 
functo Gabriele regis medico, monas- 
teria nostra apud regiam Persarutn 
aulam essent destructa, profectus est 
et Akulae sive Cuplisc 1 in cella Rab- 
ban Schabur (SaporisJ coramoratus 
est. Eum Mar Samuel metropolita 
Orientis voluit Tagrito ordinare epis- 
copum, sed ille recusavit. 

Mar Samuel "vero, munere functus 
annos decern, migravit ad Dominum 
anno nongentesimo trigesimo quinto 
(Chr. 624); et post eum ecclesia nos- 
tra quinque annos viduata remansit. it "* i > ») Akula proleptice Kufa seu Cupha vocari 
vidctur ; nam Kufts nomen non nisi postea loco 
inditara fuit, nimiruen postquam Saad ben-Abu- 
Wakkas, sub Calipha Omar bellidux, expugnata 
Madain (a. e. Seleucia et Ctesiphonte), illic Ara- 
bibus sais mansiones exstruxerat : quod juxta 
Eliam Nisibenum, infra reoitandum.contigit anno 
638. Sita eratcivitas ilia prope antiquam Vologe- siam sive Iliram, ad littus ocoidentale Kuphratis, 
in confinio Arabiee desertse quinque mansionibus 
a Bagdade distuns. Cf. Assemanus, Bibl. Orient., 
lit, part. II, 715 ; Hitter, 2$rdfrunde,West-J8i6ti, 
th. X, 58, 62,183. — Ab hao urbe, in qua 
diu floruit schola Bassorensis ajmula, nomen ha- 
bent antiqui Arabum cliaraoteres Cuphenses. a) E *tt©?iJ? — b) ^o — c) C om. o.<n, om. e n wAlfl* ... o^-^e V.laicLk» Wgio, R ea- 
dem omittens legit : w^o )ZU> \*]al*+ ^jio? *jlo© - d) C O E om. ^*» ^5^... '^ao . 

113 PRIMATES OEIBNTIS : S2BC, VII. 114 


iit' )^!- 

sy&fi 

AC ■> 

3/ -<- Q^MJjp] w- tf 0*90^tj~ 9A-A ^081^,—^ 

V.,gao ^-*^o fl Vi^>a2 'A-lA£> 

*JMOO? *l^i 'A-1.A, WJI) . |L-&la_*9 

^-4 f ^3 *«i? . wS9A1a Ul^5 t^aa^o 
t nSSo i>a-L li^vl 9?A.*1o . )'ih*±o Nestoriani autem, cum ecclesia ip- 
sorum post Gregorium octodecim an- 
nos vidua fuerat, Seleuciae catholicum 
ordinarunt Jesujabum 1 secundum , 
anno nongentesimo trigesimo septimo 
Graecorum (Chr. 626), qui est annus 
septimus ab apparitione regni Arabum 
in Jatreb sive Median, quee urbs ubi 
exstructa fuit nomen accepit a Me- 
dian, quarto Abrabami patriarchse filio 
quem peperit ei Cethura ejus concu- 
bina. Fuit autem catholicus ille sum- 
mopere sollicitus de doctrina, scho^ 
lasque quae cessaverant instauravit; 
episcopos quoque probos ordinavit. 
A rege Persarum missus est legatus 
ad Graecorem iraperatorem ; c.umque 
de fide interrogaretur, se idem curn 
Grsecis profited significavit suscep- 
tusque fuit. Quod ubi dicecesis ejus 
fideles audierunt, offensi sunt,ejusque t m *) Elias ex Jesudenha, metropolita Nisibis, ad 
annum septimum Hcgirce, qui, ut ait, incipit anno 
Gr. 939, adeoque partim respondet anno Cbr. 
628 hoc adnotavit : J^^io ojjjos V^uoZ] 01s 

s*90A£0 . flljX <+0>\m> Oth&Si sf^io]o . |-»J0)pS9 

» So anno occisus est Chosroes (Abruizus) rex Per- 
saram, et regnavit post eum Siroes ejusjilius. Sub 
initio regni sui jussit ut Jesujab Gadalensis, Bala- 
da episcopus,eligeretur et constituereiur catholicus « 
Ad hsec moncmus : primus annus eerse Hcgirae, 
a qua Mohammedani suos annos lunares compu- 
tant, incipit die 16a julii anni »r» vulgaris 622 ; 
annus Arabum septimus extenditur ab ll a Maii 
628 usque ad 29 am Aprilis 629.Porro Barhebrseus et Elias Nisibenus concordi sentcntia tradunt Je- 
sujabum Gadaleusem anno Hegirae septimo pa- 
triarcham fuisse conititutumj solummodo dis- 
crepant in eo quod Elias reponit, et recte quidem, 
annum septimum Arabum in an.Grajc. 939, Bar- 
hebrsBus vero in an. 937 ; sed hie error negligentia 
amanuensium in codices irrepserit, aiquidem in 
priori Chronici parte p. 100, Burhcbreus docet 
Hegiram inccepisse anno Greco. 933 adeoquejuxta 
ipsum quoque annus Arabum 7 US incidit in an. 

Grffic. 939-940. 

Ex Ebed Jcsu Catalogo discimus Jesujabnm 
scripsisse : Commentarium in Davidem, Episiolas, 
Eistotias et Oraliones metricas variia de rebus. 
Cfr. Assemau., Bibl. Orient., II, 416-417; III 
part. 1, 105-108, 475. Si" a) E Li^ioj]? — b) R pro ot^ habet pala^ m—lio &' II 115 BAHHEBR^EI OHRONICON ECCLBS, SECT. II. ■116 !*i a^^^l {3 oil 1o<n i^o la^? X^l^o 

.(Jr*1 Uu^o&o y*| |2Aj] wA£0L]9 U^ 
. ai^a*^ 2AJJ] <n^a^ -Aa| 9 r «*o 
Q1 . oi-^ ^-s^oAaIa )a-^ JI 9 *omo 
Uoo.j.sc. «1&^ fl^^a^l jj^oas V^tio 

ai-x^j-s wA.aA? ^m^s] U.aS,V> ^aJ) 
fLo|o ai^£a_^ wf>As9 UkiJajD? j^^lo 
1|UAJ ^oolaASA^ A^oj.^1 tfaXj . cru^ 
*flJC90?o]^o wfflo^o^OAi^ A^o{.s l^r^? 
. <j»a^*?aa^ A^&io . *-.fl?o.*?a.^mJo 

|Xoja.D ao^aSfl,^> l*Ja* ynnQA >ocAk» 
U*Of&a^o \.*aie (.1*] . iGoukOf^aSi 
. ^ooi ttp Aj| >o)mO? ^oJoi ^a^», ^ A*] 

l*aJ f&ukoLo %^ r o^1 lists atoo 
1, 1, aq ^i^n loai <*<noA-*|o . l*£^? 

lAdOialpo LLm ».o,.m3 jLlcn . *.*tf ai£aA9 
• • • • » • nominis proclainationem omiserunt. 
Quum vero rediissel apologiam fecit, 
se scilicet Graecis nequaquarn consen- 
sisse; et quia rex eum adjuvabat,con- 
tradicere ipsi non potuerunt, sed eum 
susceperunt proclamaruntque denuo. 
Eumdern pariter compulit rex ut 
catholicorum ceterorum instar uxo- 
rem acciperet : qui ad se accersivit 
mulierera quam juvenis habuerat, 
contcndens se ab ejus consortio absti- 
nere, sed earn ob praeceptum regis 
secuni habitantera habere. At vero 
doctor quidam Barsumas, Susae epis- 
copus,* incusavit eum in epistola in- 
crepatoria , quam ad eum scripsit 
diccns : « nisi tria ecclesiae luminafia, 
Diodorum videlicet Theodorum et 
Nestorium anathemate affecisses, et 
Cyrillum suscepisses, eamque vocem : 
« Dcipara Maria « protulisses ; niini- 
me permisissent tibi Grrseci ut ad ipso- 
rum altare sacrificium offerees. Qu am - 
nam ergo excusationem habes ad eos 
quibus prases et quorum occupas se- 
dem? « 

Eo tempore innotuit Mohammed 
Arabum propheta ; eratque tunc prin- 
ceps christianorum Nigranensium de- 
scrti quidam nomine Said : hie, as- 
sumptis muneribus ac donis, una cum 
Jesu episcopo illorum Mohammedern 
adiit ilia oblaturus, accepitque ab eo 
diploma pracclaruni, nimirum decre- 
tum ad Christianos pertinens, ut Ara- a) C R V-$Ac — b) E vtoL-AJa-fia—a-^iJ) — c) E. om. «1_^. - d) C R ai/n S 
> e) C O R ^-aa^t^aa-^ -f)OR ^, ,. ^v**, — g) C hio et infra yVrta M o,V> ye*. ; 


PRIMATES ORIENTIS : S^EO.VII. 118 fft ^ fip . IAjO&^bSp ^oolLs ^o )++4 ^cd] b es a b omiri vexa illos tuerentur, tion 

If;; *ipfcas .ooiaS* ^aaajj ,aj] v c^U c °g erent ip soa ufc secum propedereut 

r j * v .«• ■ * ' . ' , ad bellum neque mores legesque illo- 

** % \ r \ ' rum lmmutarent ; cum chnsliani vel- ■ * 1 «*> o J_-*-la-^ ■ ,t, g >: j^ao ] ei ]t collapsse ecclesiae aedificium in- 
P% 1 1 ^ ^oJ] .ojjXJ 2Lo^l? U r -1* staurare, eos in hujusmodi sedinca- 
*- 4rs ~ , . ,, • ,. . ' tione Arabesadiuvarent; porro tribu- 

V. • * • ^ • turn egenorum, qui non essent sacer- 

dotes aut monachi, quatuor zuzas 
non exccderet, mercatorum autem et 
divitum esset zuzarum duodecim ; 
cumque mulier Christiana versaretur 
in domo cujusdam Arabis, is earn 
baud compellerct ad fidem ejus dese- 
rendam, neque a jejunio precibus ac 
ipsius fidei disciplina minime prohi- 
beret; atque id genus alia. 


s§^- 'Wk^t kSjSKS^ 5** RsSSJjS- ^90 .\[o] j-ffl^j^ I^-aA^o 1'r^l^o 

« 

^a2o ^-tA^Zo IUa^aJ A-1aa 

. AaLd© p 1h* \A±± "r* ?lsaj>^^o|o Cobad 1 , ejus filius, annum unum et 

.1 . t , mortuus est; deinde regnavit post 
**a2***o.«*B«H»^,ly^lo W Ardaschir e jus filius, contra 

aiik^io d 5 U3fliA aCto±9 \l£>'ioh ^o ?* qucm insurrexit quidam magnatum 26. Post Samuelem, Martjthas, 
maphrianus primus qui sedem habuit 
Tagriti. 

Anno nongentesimo trigesimo nono 
(Chr. 628) interfectus est Chosroes 
Abruiz, Pcrsarum rex, regnavitque &&■ W£ 1 ~ i *) Cobad, qui efc Cavad seu Cavades et Siroes 
vel Sirinua. appellatns est, rex proclamatus fait 
die 24 februarii anni 628, quatuor dies antequam 
pater ejus interficeretur. Regnavit unum annum 
sed non integrum utin Clironici I parte, text. syr. 
p. 101, asserit Barhebraus his verbis : « Sirinus, 
Chotroa filius, qui a paire in custodia delinebatur, 
e careers elcpsvs, Chosro'em pattern insecuius , inter- 
feeil, regnavitque post eum mensibm novem. « Obie- rit igitur mense novembri anni 628. Huic succes- 
sit Jrdaschir, qui et Ardwtirus, Artasirus, Arte- 
ser et Artaxares nuueupatur, ac regnum tcnuerit, 
juxta BarhebrsBum Chron., 1 parte, text, ajr., 
p. 101, annum unum et novem mtnws^Bibl.Orient., 
Ill, part. 1,41 7, decern menses). Porro Barhebraeus 
sibi non constat, quandoquidem hoc loco Schah- 
riar, &\\2&Scha/caviah et Sabareajdim anno Grrec. 
940, Chr. 629 regnum ocoupasse memoratur. %&j a) R j ~i«~ — b) 1^-^Ujo -c)OH om. 1^..^ — d) R m^oboi^^ Sfe> Ml 119 BARHEBRJ1I CHRONICON ECCLES. SECT. II. 120 a&xoi? |AJU|^0 ^+ol^s <ool^ taflouo 
AaS? |Al*|^0 ]h^ Ua^ . <ooU^o ooen 

IJSnS ±2. AXt <*oi? | A * * ^ ot-ao 

|A*^o U^Aaa ^Lo9 )olio ^04 
)A^! \.™Aio U^r^? U^o ^o^ 

^JLmOa 001 m ^30 . Ol^t? IA^aS 
]ji Lon^?a O^O^U^ «J»05O3OAj(U|^9 

kr*? ^-S*^ 1>ffc j^o . lr»rt*9 *;1;o 
^▲jIAJ? ^oj| wsus) x J.a^j.00 jLa&l 

*i^0 001 wA-lOO . l r -*g>) .OOi^S 0& 

<.A*a*fj? i.nrffi.ft(i oj^aLo cls90«A£B*jjs 

o • d — 

avLs5]^.o . ,_Lc? AaS9 a^j_o . 1??ciqJ 
^a^ a^] ^Ua*? ciia^o . \o]|^.9 
^ooila^ a^oolc . ^ojl^AaVim fr*j-As 
^*a*? Ifioo^j oUio^ȣa^]jua~|A^ 
^o >*aia^ ^H°h l^o^a^ . |Aij^> 
r+i-fci 2.0^ f£0 . U13 o |oi^A**U o ^^S 
ol-ILo a^s^o . oiifl^ o r **^| g,^lLo nomine Schahriar, illumque occidit 
et ipse regnum occupavit. Hie pa- 
cem iniit cum Graecis eisque civita- 
tes quas Persae illis eripuerant resti- 
tuit omnes usque ad Daram urbem 
finitimam. 

Eodem anno, videlicet anno non- 
gentesimo quadragesimo (Chr. 629), 
postquam pax firmata erat,Athanasius 
patriarcha, cognomento Camelarius*, 
discipulum suum Joannem diaconum 
ex pago Beth-Elaia ad regem Persa- 
rum propter domestica ipsius negotia 
allegavit. Cum autem pervenisset 
Joannes ad ccenobium Mar Matthaei, 
cui tunc Christophorus coenobii me- 
tropolita et Adaeus archimandrita 
praefecti erant, cumque vidisset ibi 
ccenobitas esse pios sanctosque, illis 
ut unirentur cum patriarcha et cum 
Occidentalibus suasit; illi vero omnes 
simul ipsi annuerunt, atque ipse Mar 
Christophorus metropolita congrega- 
vit episcopos vicinos, Georgium Sin- 
garae, Danielem Beth-Nuhadrae, Gre- 
gorium Beth-Raman et Jezdapnem 
Scharzuli ; hi autem numero quinque 
profecti sunt ad patriarcham, et se- 
cum adduxerunt tres viros praestantes 
e ccenobio, electione episcopali di- 
gnos, nimirum Marutham de quo 
supra diximus, Aithalaham et Acham. 
Cumque ad patriarcham venissent, 
ifBMl 

ifflii ! i. ») Cfr. Sect. /, 261, sqq. a) O R om. on — b) C w»o jo-s a^ja*-^ — c) C O om. ^$.*_ Lo — d) O • ir-'i^ff^" 
— e) R «n-la^o — f) C R ^>8v_a, ? -g)CO om. l^so-^? . m 
121 PRIMATES ORIENTIS : SMC. VII. 122 


oj^Uieo . UopaL af^ -sais] <oJ<n 
oil ^.ffinjZ] jl* , . ^ ? oU*la* ^o cum ipso unionem inierunt, et postu- 
larunt ab eo ut Orienti consecfaret 
episcopos; ast consentirenoluitpatriar- 
cba ob decretum synodi Nicsena?, quo 
sanciebatur ut defuncto metropolita 
magno Orientis, ipsiepiscopi Orientates 
sibi caput patremque communem or- 
dinarent. Itaque episcopi illi Maru- 
tham 1 elegerunt ac metropolitan! ma- 
gnum Tagrito ordinarunt , eique 
potestatem commiserunt in universam 
orthodoxorum in Oriente ecclesiam, 
utque ipse ccenobio Mar Mattbaei 
metropolitan! ordinaretj metropolita 
vero coenobii a mapbriano Tagriti 
ordinatus poneretur in sede ad dex- 
teram mapbriani supra omnes quidem 
episcopos, sed infra maphrianum. 
Pra3terea ibi etiam Aithalaba ordina- 
tus est oppido Gumal, quod ex majo- 
ribus est. Margensis regionis, ad 
orientem et septentrionem montis 
Elpbepb; pariter Acba Pirscbaburo 2 «) Juxta Barhebweum eleclio Marotha contigit 
annoGr. 940 {Chr. 629). Ab eo quinque annorum 
spatio differt Elias Nisibenus; nam ex -iO^a-*-. 

>^i. i< 0|—^-l1o Jesudenha metropolita Nisi, 
bis ad annum Cbristi 621, designalum ut &_!▲ 

. ] »i w.< * annum tertium (Hegirse) qui incipii 
die dominica, 27 junii anni 935 Qracorum, h»c 
adnotat : ] i t -«|/™ ^soiali n AlnZ] «_ o 

. |al-«J? K4s? ^^^ ^r*? Ir-r^* U^r 3 ? « Eo anno convener unt Jacobita Persica ditionis 
in monasterio Mar Mat thai Ninivitica regionis, 
atque ex consensu Aihanasii patriarch* Maru- 
tham Tagrito metropolitan! primum constituernnt, 
ejus poteslati decern episcopos subordinates. Deinde 
vero numerus (eorum) duodenarius itnplettis est , 
post erectionem (sedium) Bagdadi et Gazarta. « 

*) jo-aA-i-kS PhirSchabur vel Pheroz-Sapor, 
Pirisabora , postea ^-aal Anbara dicta, urbs a) R 1 >" A ^v - b) C O R oo. ^e •. fi-i^U? ^-H^ — c) R om. vsl . 123 BARHEBILffll CHRQNIGON ECCLE8. SECT. II. 124 ESS IS . *A£o *jlo9 Ij. ^riS^ ,. m>g| |Aa|o 
^09^*0 Ajo . VLoo^. waVu>? . .o]}| 

. ClLcjJ ^.flUk? . -_ £Lfc"|]o Adkfi *»oi9 

.IVjaiaJAAO <^J? . ojjjj Ujj^. JjJo^ ? 

^Q-JOIJ ), lifllftiy ff U*JhJ l^&&^9^9 

. |aL*J lA >S|V> ?ni>So 1^* : Ij-^oa^? 

]^^o ]2$+r£> 0199010 «As:o A*j1|A^ 
)JL^9 j^nnSV ciALca^oo . aus Up? 
oi^ali-o P iaso . Ua?jLs A*s &4^Ltl episcopalis ad Euphraten, a Bagdado decern pa- 
rasangis distans. Cfr. Asseman., Diss, de Syr. 
nest., 718; Diss, de Syr. monoph., 104; Hitter, 
Erdkuhde, West-Asien, X, 145-147; EbedJesu 
Khayyat, Syri orientates, Roma, 1870, p. 124. 

') De fatia posteriorum Sassanidarum et inva- 
sione Arabum in Persidem beec apud Eliam Nisi- 
benum reperiuntur : 

lo Ad annum Hegira decimum, qui incipit 24 
Aprilia anni Gr. 942 (Chr. 631), ex ... (Pheroz-Sapor) episcopus ordinatus 
est. 

Turn maphrianus cum metropolita 
coenobii et episcopis sex ad ccenobium 
Mar Matthaei regressus est, qui ad se 
alios qui reperiri potuerunt episcopos 
convocarunt, et duodecim dioeceses 
sub potestate maphriani Tagritensis 
ordinarunt : priniam Arabiae , secun- 
dam Sigarae, tertiam Maaltiae, quar- 
tern Arzuni, quintam Gumal, sextam 
Beth -Raman quaa et Beth-Wazik, 
septimam Charmeh, octavam Gozar- 
t89 Cardu, nonam Beth - Nuhadrae, 
decimam Pir-Schabur, undecimam 
Scharzuli, duodecimam Arabum chris- 
tianorum qui sunt Taglibenses sub 
tentoriis degentes; demum metropo- 
litae coenobii sola dumtaxat Ninives 
dicecesis attributa fuit. 

His stabilitis, Maruthas Tagritum 
concessit, atque earn urbem monaste- 
riis et ecclesiis ornavit decoravitque. 
Ejus tempore regnum Arabum Persi- 
dem 1 subegit; ille autem sapienti I— *££? \l£\ \-co- |-.<n?ol Jacobi Edesseni An- 
nalibus Arabum hoc habet J^or^ojl] * V 1 p ->] 
}\ i^oiooi 0iik2 y SVi|o . ) fcfiTfra? \* "\s» 

« Oecisa est Azarmidochi regina Persarum, et re- 
gnavit post earn paueis diebus Hormizdas, quern 
Perscs regno dejecerunt. » 

2oEx <jjd\i\r\ n \ ... ii-ie j_s ; v* -^ 
Mohammed ben... Choware&mio, ad annum undeci- a) R *£>r$ \**f*&} — b)R '0£u, ^e^a^ — c) R om. oaisl .... l^eol^ — d) R 
l^iie — e; ^\\ — f) R wa^li jyfco -- g) C >nn«»ft, fi >o-a^ loj— ^s — h) COR 
%o^ova. Mm 

n 


I 
'■' ,8,1 -'->J» ^S m PRIMATES 0BIE1VTIS SJEG. VII. 126 [29 UfttM .oailb %«As l&Vunii eensilio arcem Tagritensem eis ape* 
rait, quo factum est ut incolarum 
nemo damnum sit passus. Sub idem 
tempns orthodoxi multiplicati sunt in 
Perside, atque insignis congregatio 
Edessenorum, qui a Persis in captivi- 
tatem fuerant abducti 1 , domicilium 
suum in Segestana et Chorasana fixe- 
runt, mittentesque ad Marutham ma- 
phrianum antistites sibi postularunt; mum Hegirce, qui incipit 23 Martii anni Qr. 913 
(Ohr. 638) « ^j^ v t— s i ^-*^ i-_*io oLs 
.; .Nv^o . r- s ,t? l^iNa *> 1 n * "tl*iZ )oa*a 
oi^ifA-L ; ~~ a— s] }V» •■^ ol_s oij&s 
<£**£>] ols© . o^)A ^f-kioj ^oZa ^fr S 
olso . jjjsp; |. nSvi ^?oiJh> j— s ?H*. , V* 
y^**^ ^ls ovio^l^ Zfc-kia » Eo anno obiit Mo- 
hammed Ben-Abdallah, feria secunda, in fine 
Sqjfar (mensis secundi Arabum) ; eique in regno 
success it eodem die Abubekr Abdullah, Ben Oth- 
man, cognomine Alsidik. Eo quoque anno regnum 
iniit Izdegerdes, Schahrjari filius, rex Persarum. 
Eo denique obiit Fatima, filia Mohammsdis. • 

3° Ex }*iiflij]a3 Chowarezmio, ad annum Hegi- 
rse sextum et decimum, qui incipit 2 febr. anni 
Gr. 948 {Chr. 637) : o-sljs ,-!» «.ka ois 

w»laS l*tf^ Joo&JBo^ ol^mo \.A4 t n Xo© 
.oScu^loo htttSfllS w*»&s© . ]\*V» r n l^o-,. 
>aL Ij-io] jm*V> Vik olso . lA-j-*] lyloa^-a 

l_klD f .fi Uaa C.O0IO . U^ooV) liZJ] f-il>4? Ik* 
olso • I »Yj ,—Stf {^loscn'j £ubO,^> ^-^? 

OLSO • >Q. Sa»>o|3 w.s]&3 |~- a f^OO^ _*fc^S 
L-tti-fcl OLS© . «*OI9o|o W-r° ^*^>^3^| 

. ji*so oLsao * #o a»so expugnavit Sdad-Ben 
Abu IVahkas urbem Kadischam et occidit Rustum 
Persam in mense Gumada priore ; Seleuciam autem 
et Ctesiphonlem expugnavit in Gumada posteriory 
Eo anno prqfeclus est Misrah emirus cum exercitu Arabum in regionem Gracorum, atque ille exercitus 
primus fuit qui ah Arabians Gracorum diiionem 
invaserit. Eo anno expugnavit Omar Ben-Chatib 
Jerosolyma, eoque pariter eapugnala fuert Sarug et 
Edessa.Eo deniquefundata/ueruntCupha et Basra. « 
4o Ex eodem auctore ad annum Hegirse vige- 
simum primum, qui incipit 10 Dec. anni Gr. 953 
(Chr. 641) : Uffl-fs? \n\ic ?t-M?>- «-Of^ oLs 

OUOLA^k ^ jS jj£&» y-JkLa OLSO . Q|Vl^ 

. JM tl *-~ « Eo anno Izdegerdes.tex Persarum,fugit 
ad urbem Matu. Eo quoque expugnavit Omar Ben 
As urbem Bar hah. « 

De Perside ab Arabibua subjugata deque Isde- 
gcrdis obitu cfr. Barhebrseus Chron., £ pars, text, 
syr., 105, vers, lat., 105 ; ElMacin, Hist, sarac, 
22, 24: Mirkhond, Hist. desSassanides, ap. Sjl- 
vestre de Sacy, Mimoire sur diverges antiquilis de 
la Perse. Paris 1793, p. 415-417. 

') Edessse expugnationem memorant Theopha- 
nus ad annum Cbristi 602, Dionysius Telmaha- 
rensis ad annum 603, Chronicon pascbale ad an- 
num 699. — De aliqua Edessenorum captivitate 
loquitur Elias Nisib. ad annum 627. Quippe ex 
1 ■ -i n v - f i^v^A^ «vv*».. Simeone diacono 
Jacobita, ad annum 6 am Segirse, Grsecorura 938 
notat : *SoZ abai^o . v»tnJo|J pjg^a oaa. ols 
. oioVo ao ]Zji^. w—wjo-j-Jik >_s1 > Eo anno 
Persa Edessam depopulati sunt, pariterque obsedc- 
runt Rhodum insulam eamque sunt depopulati. » a) R ^^1 — b) C R Vloka w^-j — c) O R om. \b±>Z i: 


18 I IS! ** 127 BARHKBR2BI CHUONICON ECCLE8. SECT. II. 128 9|-fcO A^fcSio?)] UA^Jo . 0*901^ 

]2' r SlW Lm^SO A^UJD^l UsfllO . ^0j| 

. UtJf^o o&as .air Zo^h^i 

\l+h^ wOot^Sn 4 4 A*ie jLlof^ oiso 
oijA© >QmCo . jj-k'ja^jajj fruSo^jLo 
^sj^jo ^o]?l ,_S*> )ooi oA^l? oilolfLo 
,i mSmn <u»jJgJ2lo . tn>J; tSmmjo 
>o-po . |Jl^ ^>14>' A^>2 ■ i Vi i . |— so 
jooi 5A*1? , U-aAa^J ^ojl* oijAs 
i onS? |Jai . \,oLo5 Oj^U^ >u t n1V> 
]2|^ UpSnS oooi <-*a*? . affls) o^9o{3 
IfMOJuD IUn^ loa^So jja*»o A,n Snn 
ogi . 1 1 1 1 pS oi^i^Lso i-L* r ^ <-*i-o? 

\*'\± . iVn>] fS AaJ^J^J l^Oj^0 ,-*9 
i^is ^*r^ )Aax }oa* fl^k .^ijWS 
. 1_aJo*? — -*A-a,|o ]j ViSa^ Al-* 
loot I40 0019 IA09 i-^r^o i-=w=^1o 

i) a— <»in Herju, arabice et persice Herat, 
grace 'Apsia, urbs Chorosanse regionis priumria. 
Cfr. Asseman., Dm. <fe 5yr. nesior., 754. Hit- 
ter, Erd&unde, TFest-Asien, th. VIII, 58, 127, 
239-258. 

2 ) Assemanus, 2?»W. Orient., II, 420, daos 
duaitaxat episcopos, Segestanse nimirum et Har 
xrase (Herju), a Marutba ordinalos memorat. 

3 ) Elias mortem Jesujabi refert ad annum He- 
girce 23, inchoatum 19 Nov. anni Gr. 955 (Chr, 
fUR^nitftnn |; «■>. Z. ^ . v. . ^ A v w a . Jesuden- 

ham metropolitan Basra : sjaauxiAj^ ,,i s a£ao 

| » v . l"^-*** • .Sb anno obiit catholictu Je» ille tres episcopos, Segestanse unum, 
alterum Herju 1 , tertium Adorbiganse 
ordinavit ablegavitque 9 . Sic itaque 
per universum Orientem professio 
orthodoxa celerrime extensa fuit. 

Ilia tempestate 3 mortuus est Jesu- 
jabus secundus, catholicus Nestoria- 
norum , eique successit Maremes , 
oriundus Arzuno, in schola Nisibena 
educatus, qui Seleucise ordinatus fuit. 
Porro is officio functus annos tres, 
obiit, et successorem habuit Jesum 
(i. e. Jesujabum) tertium , qui fuerat 
antea metropolita Mossuli. Hie" resti- 
tit oithodoxis Mossuli ecclesiam sedi- 
ficare volentibus, multam pecuniam 
erogavit per dona quae judicibus 
obtulit , et sedificium impedivit 4 . 
Marutham autein Tagritensem quod 
attinet, cum annos viginti munere 
functus esset, obiit die sabbati, se- 
cundo Iar (Mail) anni nongentesimi 
sexagesimi Graecorum [Chr. 649), et 
in ecclesia magna quam ipse in arce 
exstruxerat sepultus est. 

sujab Gadalensis. * Cfr. Assemani Bibl. Orient., 
II, 426 ; 111, part. I, 104-107, qui Jesujabi 
mortem ex Thorn a Marge nsi et Amro ponit in 
anno 647. — Scripsit Jesuj a b Gadalensis Comment, 
in David., Epistolas, narrationes et orationes de 
diversis. 

*) Rem fusius narrat ipse Jesujabus Adiabenus 
in Epist. ad Oabrielem, quam refert Asseman., 
Bibl. Orient. Ill, part. l,144,sqq.,ubi etiam refe- 
runtur Jesujabi acta et epistola contra Sahadunam 
episcopum, qui, ejurata haeresi nestoriana, ad fi- 
dem catholicam redierat, et contra Simeonem, 
Ravardscbiri episcopum qui se ab ipsius obedientia 
subtrahere volebat. ■ mm :s. M&i'- ' 'P ." v& m |29 PRIMATES ORIENTIS *. SjEO.VII. 

. Ul? ♦. teojie jAa 27. Pos* Marutham Denha. 130 Uojio y^? l^J^ *<** r*^ ^ 
^toi? «-^r^l ^ * ***** 1'°?°^ 

lot****? u**i . b ^n3^ u**^4 

.*U*r*> U**>® -^N C ^r^ 'f* 
.U^J^e aL aia^xo . ai&li ^a-j] *p]o 
l&euA&s lio-o <o<n£> fc-j-ol? jAs 

UH° • >°^? ° fl ^ V ***** 

*il09 oiH^a^^ UA UJ^i^J^ aa^ 
•I 50 jo] 2 ^i^d ^o£u ^aia^so]o Uoj^o Eodem anno quo obiit Maruthas 
maphrianus, obiit quoque Joannes 
patriarcha 1 , Athanasii prasceptoris sui 
successor j excepit eum Theodorus pa- 
triarcha, qui maphrianum Tagrito 
ordinare cupiens, quemadmodum pa- 
triarcha Alexandrinus Habyssmis or- 
dinat metropolitam, epistolas misit ad 
episcopos et magnates Orientis, eos- 
que sibi conciliavit. Igitur consense- 
runt illi Orientales, postquam Htteris 
systaticis et testimoniis praesulum oc- 
cidentalium'sanxisset fcedus, ut, cum 
patriarcha decessisset, maphrianus re- 
cens constituto manum imponeret, 
atque ita neque sine patriarcha ma- 
phrianus, neque sine maphriano pa- 
triarcha fieret. Turn vero Tagritenses 
Denham, Mar Maruthse discipulum, 
elegerunt et ad patriarcham Theodo- 
rum adduxerunt. A quo cum Tagrito 
et toto Orienti maphrianus consecra- 
tus esset.profectus est ut sedem suam 
occuparet. 

Eo tempore, mortuus est Jesujabus 
tertius 2 Nestorianorum .catholicus, >) Joannes juxta Barhebraram obiit anno Grsec. 
960, mense decembri, adeoque Chr. 648, non 649 
uti impressum est Sect. 1, 280. 

*) Elias Nisibenns mortem Jesujabi II Gada- 
leusis in anno Chr. 644 collocat. Hinc Maremes, 
ejaa successor, qui juxta Barliebraeum tribus an- 
nis sedem tennit, e yiris cesserit anno 647; ac Jesujabus Adiabenus successerit Maremi anno 
647 vel 648, non 650 ut vult Assemanus. Deces- 
sit autem, Denha maphriani munus apud Jaoobi- 
tas gerente, adeoque ante annum 660 quo Denha 
obiit. 

Jesujabi Adiabeni soripta hoc recensentur ab 
Ebed-Jesu in catakgo ap. Assem., Bibl. Orient. , a) O R om. <n>fc-o - b) C O R 1^^, quod et L apposnit in margine - c) O R 
U-^A — d) O ] .'\ ^ ; | , *. »- m ^e) O jk^ol&ioajw — d) O hie et plerumque fc^.^^ • 

y mm WBSBt 131 BARHEBR^l CHR0NIC0N ECCLES. SECT. II. 182 a, 
£$0^5 |O0l w^jio U092|LO 1 001 ^S |j(J| 

>a^9 Ui^? If^l ^ a ^ -*<no.£o a^s| 

. \A.l? ip^ U ^o . I^cij oOio ^wp^o 
llo t i tnn no IjJLa *cial^ V-aio 
14*^ Uy^o I^Lei Aia^j . *©«* 

• Uojio eumque Seleucise excepit Georgius 
ejus discipulus. Perlustrabat ille re- 
gion es instaurandarum rerum eccle- 
siasticarum sollicitus, dum adversarii 
quidam ipsius euni apud Arabum 
emirnm accusarunt quod ad colligen- 
das pecunias regiones circuiret.Quare 
liic ab illo aurum exegit; eumque 
dare recusaret, imo perpessis etiam 
tormentis et carcere non daret, indi- 
gnatus emirus plures Akulae et in 
tota Hirtae regioiie ecclesias evertit. 
Georgii tempore Joannes medicus, 
episcopus Beth-Vazik 1 , cum fornica- 
tionis accusatus fuisset, virilia sibi 
amputavit, turn vero gravius damna- 
tus et depositus fuit. 

Denha autem maphrianus, pasto- 
rali officio decern annos perfunctus, 
obiit dietertiaTeschrinposterioris (No- 
vembris), et in ecclesia arcis apud 
Mar Marutham sepultus est. 28. Post Denham, Barjesus. |*-*ol» **-io ^io «*»ut U* Hie, postquamTagritum decern an- 

A 1 iS) U^aIo j«o %^Aie9 r*r^s nis pastore viduata fuisset, ordinatus '■ iH S& ^u^^m^HtmtoiU^mmmpro Smith in 2Wr. «r., ad h. t. 
Epislolas et Disputationes. a) R om. | <n -b)OK 
subducia lineola notavit. »}lo •— c) C R ^juo-o — d) O R om. $_©, L vero 

133 PRIMATES ORIENTIS : S2EC. VII. 134 ?i^r- dSUm^fSO l**gJ? loilal^ ^-^h A*j^jAo 
AIaa . |2p0 i^ 5 T-J-^a-* 019AS >af o fuit a Mar Severo patriarcha, cogno- 
mine Bar-Maschke, anno nongente- 
simo octogesimo (Chr. 669). Barjesu 
tempore splendida ecclesia sub invo- 
cation illustrium martyrum Sergii et 
Bacchi Tagriti fuit exstructa. 

Ejus aetate obiit Georgius catholi- 
cus 1 eique suffectus fuit Joannes Bar 
Marthse, anno secundo Jazidi 2 filii 
Muavise, Arabum regis qui in Palaes- 
ooi °|c<ji oA*|o . jU^w^a^ y^H* tin a regnabat. Erat autem Joannes 

jam senex et annis gravatus, infirmi- 
tatibusque subjectus.Porro, postquam 
biennio munere functus erat, obiit, 
eique successit Ananjesus Magnus. 

Eodem vero anno, videlicet anno 
nongentesimo nonagesimo quinto(CAr, 
683)obiit Barjesus die decima septima 
Conum prioris (Decembris), et sepul- 
tus est in ecclesia arcis Tagritensis, 
annis quindecim in officio expletis. • )uS9 ^oAilLt 019 Ad >afo . fl^ .^-l.*, 
jj^v*.; Alxo 2uao] lAl^s cvoo 

c 
AL^a i_S |J^ w iVlaO ^ >Sa2o 

yd . A^j^j^? Ufa*? lA^ . >ooi^] •. ^caa fa ?Ao . A*j~U d Um-9 arcis Tagritensis. 29. Post Barjesum, Abraham. 

Hie ordinatus fuit manibus Atha- 
nasii patriarch® cognomine Baladen- 
sis ; cumque exiguo tempore vixisset 
obdormivit et sepultus est in ecclesia ') Georgii gesta describit Thomas Margensis 
apud Asseman., Bibl. Orient,, III, part. I, 149, 
sqq. Ebed-Jesns in Catalogo haec Georgii scrip ta 
enumerat : Condones rogationum, nonnullas Or a- 
lionet metricas, et Canones. a ) Jazid ben-Moavia regnum iniit anno hegira 
60 (inchoato 12 Oct. 679). De Joanne Bar- 
Martha vid. Assero., Bibl. Orient., II, 42-2; III, 
part. I, 615. a) R om. |o<n — b) ^iZ — c) om. Ao -d) OR ) imn^? . ■A I 135 BARHEBRjEI CHRONICON ECCLES. SECT. II. 136 ^ Imcu ?Ao >0.£9 ^-*9 ^OAaUm 
. jL*i^? ^ajho ^*£ut 'AIaa . niSmn 

a£»ol3 *aaJ . f^ltf9 i^?P U^9 U^o 
y-*1 l^a£. oi-L ^fcso ^▲▲U* oen 

oj ^ ]y*&iC )J^09 G&l* 0.810 . ] r ^ 

%-4lo ooio . U^? |A*9oAa IoaLo^o 
. j—^1 {.jiJo^ ^a\ loan -3.*j.4 ^*^f? 
a-Lo A^r V „q a mo? <*oi l^a-nSVi 
"{A-ailA. ]2ju-^?As? |Ja,. l La «tn 
lAfuA^, -cno . Jjj*.aLp9 %»<n y*l ImAaSso 
i^so . la^>o '&AomJ\q . i^ok) ^s 
>** 1 1 aio^slo . <n, IiS wnttdAJ? 
jl? r a£> —a] . ^oiclo]o^o aiA^l** 
y H A*K joaio . <+eiQ.Vc f ,e> i^AJ ^ao2 
. aLt* a iSViA^nS ]?^1 r*^? l°r<& 
j^As 01^ oa&Uo Us?o£^ r"^° 

JXa? oiik wOfio oi^oL ^-LmCu. osi \}|o i) Concinit Elias. Nempe ad annum 67 Qm He- 
girse, qui incipit -^ LLk,f }eic2> JLs i&-ajo 
] *i*'.« (ft* sabbati,2S a Julii anni 997 Gracorum, 
ex. Jesudenha tnetropolita Basra, hjeo inter alia 
scribit |ru!^okj> ^a^.ll*» <^e }eu.fflZZl ouao 
« JEb a»«o instituius est Ananjesus catholicus. » Ananjesus autem qui Joanni Bar 
Marfchae in dignitate catholici succes- 
serat, ordinatus fuit Seleuciae anno 
Arabum sexagesimo septiino 1 (inchoato 
%&JuL 686).Huic Joannes metropolita 
Nisibis, cognomine Garba (leprosus), 
offendiculo fuit hanc ob causam. Cum 
Abdulmalik Merwani filius, rex Ara- 
bum, in terrain Sennaar advenisset, 
Ananjesus ei obviam processit eique so- 
litas apprecationes exhibuit; quern ille 
interrogavit : « quid tibi, o catholice, 
videtur. de religione Arabum ? « Hie 
vero, quoniam valde promptus erat ad 
respondendum : wregnum est, ait, 
quodgladio constitit,non fides quae di- 
vinis miraculis confirmatur, ut fides 
Christiana et antiqua ilia Mosaica. » 
Quare indignatus rex jussit ejus lin- 
guam abscindi; ast nonnulli pro eo 
intercesserunt eumque liberum dimi- 
serunt. Nihilominus praecepit rex ne 
amplius coram ipso appareret. Hinc 
prsefato Joanni Garbae occasio fuit 
ambitionem suam explendi; nimirum 
proceres subornavit qui ipsi procura- 
runt scriptum ad Baschirum Bar- 
Malcha Akulae praefectum; ad hunc Hffio ejus scripta recensentur ab Ebed-Jesu in 
Catalogo ap. Asseman., Bill. Orient., Ill, part. 
I, 154: lo Homilice et Epistola; 2o Paracletici 
sermones et documenta ; 3o Complures Qucestiones 
et Orationes metric®; io Gratiarum actiones; 
5o Historia Sergii Dodae ; 6o De duplici scholcs 
usu ; 7° Elucidalio analt/ticorum. a) C R et Bibl, Orient., Ill, 423 |*<n^ Kr*?&£ ? — b) u*u.a|o — c) B, ■ ^^^ . iiiS •$m: 

PRIMATES 0K1ENTI8 : SJEC. VII. 138 ^^B?-- : ^A.t%.,.V oiA^ul oino . ^ctasl? *U> Aao perrexit Joannes, munera illi ofierens 

^\ . " . . et patris ejus rescriptum; ille autem 

g^tfUlfcapo «-Joi.^» wsquo a*^o arcessitum Ananjesum exuit, ejus- 

r>..aoia*j#jp . *a*^B^ ci^o ^J.**a^, que ves tern pontificiam ac baculum 

. . tradidit Joanni, quem Seleuciam mi- 

? V*V °P ( * Aa *° ' ^**° j r^ sit. HUc eum vi coacti ordinarunt 1 et 

oLftdV—s . feo^l l-i^l ^a^AlLi^ Joannes Ananjesum aliquo tempore 

'' . ^ ^^ . carceri inclusum tenuit, deinde cum 

}}:. ^ «y^ x ^ «^ ? '!"* duobus discipulis 8uis eum inde educ- 

/■ auiaa»l .dJaio . Ha^? 12?*? ^e 1,-*^ tumadquoddamex montismonasteriis 

.b ... t -i j«- n * .%. misit. Isti autem eum ad montis fas- 

r - x^ ^^ • tigium ascendere fecerunt, mdeque 

l^d^U o^]o . «.-^ A-ile ©r-* ^-^? praecipitem egerunt, ita ut eum mor- 

*<naX^b UaJ ovs> A*],* ^flini»n^o tuum credcrent; at advenerunt pas- 

, ' ' . tores qui eum adhuc spirantem repe- 

a<*cJ»a»o v o«iial^ A^ ^oia^olo ^^ eumqQe in ^ ^^ depor- 

- '.w.ii ^^ Ij^t^ ^o«n2a^ ^ ^JLao tarunt ibique cuiarunt. A quibus ille 

_i^ -L>2. loflio \ a^ej fe.4s* recessit in monasterium Joannis in 

^t^^'^t ? 4 • • re gione Mossulensi ibique babitavit. 

1U^? laoi? *ciab£» lofl ^aij V^ie Interim Joannes, cum multum auri 

auV. lo« 2U^o . V>^1 r» • WB pra*cto solvendum in se suscepisset, 

* essetque quando illud exigebatur sol- 

U*.asu4S 01.00 . aa-2|o . ^r*^ yen(Jo impar, carceri fuit inclusus et in 

.^oaaIIa IsflJjas wAa^ ^lo L^c eo mortuus est 5 . Turn Ananjesus regi- 

Wtt-i- Contigifc hoc anno Ilegira 74©, cujas initiam 
recle ponit Elias Nisibenusin/enator^a, 13 a /«r 
f Afrit) «««« 1004 Graeorum (Chr. 693). Que ad 
praedictura annum habet Elias sumpta fuero ex 
| .-. ^ i^^^ Chovarezmio ct ex j-$-^ wuJf^fc** 

Jesudenha metropolita, atquc haec sunt : ^t* oi£ 

j.-ifiQ^ |. .SA>^Q ^r^? I-^ -^ U » &0 » 

)._cu^o^d ^n 4^.1 3a wok-*] ai-oo J_oaaa l^jbaso Pa^s ^oiaa^M y**jo2.J.]a l-»iiiia|3 
{ t 1fp; _Xmcw » Eo anno obscuralus est sol die vi' 
gewnanona Dschemada prioris (mensia quinti Ara* bum) teu quinia Tesohrin prions (Octobris), et 
visa sunt stellce. Eo quoque Ananjesus catholieus in 
exilium ejsctus est, eique modo impio et violenlo 
sufecius est Joannes odibilis. » 

4jt ) Juxta EHam obiit Joannes anno Hegirffl 76o, 
qui incipit feria quaria, 21 memis NUan (Aprilis) 
ami 1006 Or a car um (Chr. 69 5). Ad hunc annum, 
ex Chovarezmio ct Jesudenha metropolita, hsec 
habet Elias : v o^o ^a } SVi\|nS y-os ais* 

|„A-»5 5qa*J P? i — ^* t-^ • l r ^- > n " ° a) R om. p&^o ^Lfc? •» r^ £ ^«^ — b) R o»-a»l? — ^ c) C , . Wil iM w|io? 139 BARHEBIUEI CHRONICON ECCLES. SECT. II. 140 .aZo.£L*4 ^a^ioA |o<ji oL+\ mte*<L~> 
l^o^l >a*jo , HAaIo ioci Ux] Jj<n 

■ *fr?^i oioAa )1AOO 
l&oAs? Uoo^ 44^] ^^ ci^o 

r» ySV i V ^5 l^lAio . UJ? >ocu 
Ijlo^ <- m±m, iA^oAa ^cn^a if^? 
a^o ak^o 1 J^ v ooi^ lujlm >ga « men denuo adeptus est , et obiit 1 an- 
nos quatuordecim munere fuDCtus. 

Hujus diebus vivebat Simeon Tai- 
butha. Hie medicus egregius erat, et 
monasticum institutum amabat; de 
instituto monastico librum scripsit, 
atque ex titulo libri sui nomen acce- 
pit 2 . 

Eodem tempore jejunium virginum 
quodjejunant Orien tales tribus post 
festum Epiphanioe diebus instauratum 
est. Ferunt Abdulmalechum Mer- 
wani filium, cum de pulchritudine 
mulierum Hirtensium audiisset, ad 
praesidem illius loci misisse, ut cunc- 
tas virgines viris aptas eligeret cas- 
que mitteret ad ipsum. Quae jussio 
cum advenisset atque prseses ilias 
congregare coepisset, christiani uni- 
versi in ecclesia convenerunt, jejuna- 
runt et orarunt, coram Domino pros- 
trati ut indignationem ab ipsis amo- 
veret. Jam vero die tcrtia, cum Joan- 
nes eorum episcopus evangelium lege- 
ret, facta est ei revelatio in spiritu de ■m w P> UUxti] b*£>9 U|^ A-^SO . fj^a^^V. 

v » i *A ' l i TftMVo Z » So anno jussit Abduhnalek 
filius Merwani ut zuz<z et denarii euderentur in 
moneta arabica. JSo anno obiit Joannes odibilis, 
qui vi catholicaium occupaverat. Prohibuit Had- 
schadsch (Ben Jusuf Safian Ben Gabar) neanstites 
praficaretur Christians ; quare Armenomm ecclesia 
absque antistite remansit usque ad montem Had- 
schadschi, id est per oatodecim annos. • *) Obiit Ananjesus anno Hegira82o (Chr.701- 
702 ) ut docot Elias ex Jesudenha : ^ ds, 

^Jo* * Eo anno obiit Ananjesus catholicus, ei sepuh 
tus est in monasterio Mar Jonan. a 

a ) Ebed- Jesus in Catalogo &p\i& Assexnsxi. t Bibl. 
Orient., Ill, part. 1, 181 ipsi adscribit opera 
quce scquuntur : lo Librum de medicina ; 2o Librum 
de regimine-y 3° Expositionem mysteriorumcella. a) C O R om. Uo-j-j ... uS>M© — b) O R om. mjA± ^^J] j-aJo . \ lit rt$&S m PRIMATES ORIENTIS : SJSC. VII. 142 ifc- Sfi^fi ssey;,." SA-bo . ii. VtSS $._£*» o . ^-^-ifiL-^s morte Abdalmalechi, quam et populo 

yzm+aite a_*j^o . U&l 99A4.I ]Aioa* annunciavit; porro post aliquot dies 

'.•11.1 i. i. .' confirmata est hasc annuntiatio; coe- 

^M Ui»}*_ . Ho. hooj ^o^J? pemntque fide]es hoc jejunium jeju- 

ws^Uj ]o<n oA-*l }— *oj^>| a ojjoa? nare. Alii tamen dicunt Chosroem 

JSoo, ^r4^1 b oiASo«iAao . lA-LoAa Abruizum rapere voluisse virgines, 

. . . atque illius diebus istud jejunium in 

. MUj^as fjoi ori^e restitutum fuisse 1 . IzfcM^ m fc: 


^ . a ■■«?-* ]A^| ?A_ao . i-^Jj^G^o 

«jdo . r+i-fel l^^-^p ^><n^a^ \lU? 

!▲** U? A*j^> 'Aj^o . ^^ f lL. \]1 

^ i i •• c 

^*r*<n ~*j |oai ^oioA*| . . tl 4, Am* 

lA^L^a^ sJOls] *Myxii UAk> Uj:*) 
^** 091 . tea^kS — !*> ^L^?]? i^lglo? 
j.-Sa]o . ^ol^Lql^ wflUdi4 P r _b 
9Ql4o1? IfoiflJ ^0 tl^a^ ^. A^L*. 
A-aj^Uj j,,l A | ?SnS? \— ^ . )9<n 
ooi VcanJ ^so . jjai jJL^a* ^obia ^| 30. Post Abraham, David. 

Postquam obiisset Abraham, et pa- 
triarcha quoque defunctus esset, non 
exspectarunt episcopi orientales donee 
constitueretur patriarcha, sed conve- 
nerunt et hominem nomine David 
Tagrito et Orienti maphrianum ordi- 
narunt. Porro post sex menses ab or- 
dinatione sua, ab episcopis occidenta- 
libus evocatus est ut cum ipsis ad elec- 
tionem patriarchs procederet ; cum- 
que abiisset, ibi defunctus est, atque 
ita Tagritum sex annos absque an- 
tistite mansit.Eratautem turn coenobii 
Mar Matthaei metropolita Mar Joan- 
nes Senex, vir sanctus, quern monachi 
Matthaeani ut dicecesibus Orientis 
pastoribus viduatis ordinaret episco- 
pos urserunt ; sed ille eorum consilio 
minime obtemperavit, dicens : » mihi 
per legem nulla est potestas ut hoc 
faciam, quandoquidem hujusmodi po- 
testas competit maphriano Tagriti; is *) Ofr. quse de origins » jejunii virginum a tra- II, 428-429. 
dit Elias Damascenus ap. Asaem., Bill. Orient., a) C E om. o^ma — b) K om. oiteeoLso — c) C Uu> — d) C om. ^^ei . £ 148 BARHEBILEI CHRONICON ECCLES. SECT. II. 144 — l*a* afrle? . 91^ oj^ojo )on )a.J59 

jJa»jL , t i,na ^&*a r° ^*? J*?^* 
w~aJ] oj^U^o <oail* 9^* % ^oaiA&e 

oIh^soQ If^y SnnS n,.rm . ]j V»nS^ 

iA^Jaifc \«0O |^09 ^w-^-A. pD ^LttO* 

^a^ao.V^fi^l 1?afiS giSVtAr yd ^*? 
~t£±cJ, i^ocLfc? I^&sla. h*£> oA*£oo itaque, quando institutus erit, dicece- 
sibus episcopos ordinabit. « Ccenobi- 
tse vero ei idcirco offensi, ad [fpatriar- 
cham recens constitutum 1 miserunt, 
dicentes illi : « Mar Joannes, metro- 
polita noster jam senio confectus est 
seque ecclesiae regimine abdicavit. 
Itaque rogamus te ut nobis illius loco 
alium mittas metropolitan!. « Et pa- 
triarcha quidem, verborum illorum 
sinceritati credens, illis metropolitam 
quemdam a se destinavit : qui cum 
adveniret et ascenderet ad cccnobium> 
exierunt cocnobitae in occursum illius 
eumque sub canticis introduxerunt. 
Senex autem Mar Joannes ubi clamo- 
rem audivit et cantionum sonura, dis- 
cipulum suum interrogavit, dicens : 
» qusenam est tumultuans ilia vox 
quam audio ego? « Responditque dis- 
cipulus : « metropolita alius jam in 
locum tuum succedit, » Quod ut au- 
divit senex, indignabundus egressus 
est ccenobio, et ad monasterium Beth- 
Urba juxta Tagritum profectus, ibi 
habitavit. Atque, digressus ipsius 
tempore pestilentia ccenobium inva- 
sit, qua unius hcbdomadis spatio oc- 
toginta nionachi perierunt ; metropo- 
lita autem ilie novus, miraculum vi- 
dens nee ultra in ccenobio manere 
ausus, quam celerrime ad patriarcham 
reversus est ; coenobitse vero ad senem 


lb k&T-.* iwm *) Is erat Julianas, de quo vid. Sect. I, 294, sqq» 

a) om. ^ai^ if+.^Ur** °r*-** — b) R <ni> |iol© — c) R U*^? — d) R 


ssssfSr-"' ^E : :"'-i45 t&T: PRIMATES ORIENTIS .* S^EC. VII. 146 ^i dor . 1iiee&^ ^odi^t y&aoiJ'o perrexerunt , atque ad pedes illius 
procumbentes veniam ab ipso postu- 
larunt, et ut secum ad ccenobium re- 
diret ; porro eis benedixit quidem, sed 
reversus non est. 


&&•->? ■feST" &* . {.Atf ^1*Q* % g»*C5 >A^ 

uj£o l-^asa^ *aia-^2jo . A-* j.— ^jAa 
a& asotAO . AaJ»JA^ . ']jlea^9 ^Xho* 

t£>Q . U^J^ w L^fl ^o . A-*j_^U.^ 
. ,--**£* IA-ao Iguu |Al> . ■ ■ SV\* 
a^io Ja^ oJ.a vjfLtsI |A^2 w^f^lo 

IjJ^lAk) ^U&* >*£o U&? j-k* *flia^S». 
• UnX (i^fi Ij^n^ i*So > nX^x? 

. ]±>bZ ImJ^ % iAS9 ^1«oa ?As 
:_l*a* ajle Ifiitf? ^*? aOgJa^ 9 As 

e s^ l*J9 Ol^OA? wA3l ]jA^UA$-a.^ 

.^Jo ^a^o 1Ufli^2 AIa. . }?U> 31. Postf David, Joannes Saba. 

Post liscc autem episcopi sex Ta- 
griti convenerunt et senem Mar Joan- 
nem e ccenobio Tagritum adduxerunt, 
eumque consensu quern illi dedcrunt 
Tagrito ac universo Orienti maphria- 
rum constituerunt. Hie, expletis anno 
uno et sex mensibus cum- episcopos 
ordinasset tres, migravit ad Dominum 
feria sccunda, die 14 Conun poste- 
rioris 1 (Januarii), ct sepultus est in 
ecclesia ptimatiali Sergii et Bacchi. 
Ab isto Mar Joanne ferunt aquam in 
vinum divina virtute inutatam fuisse. 32. Post Joannem Sabam Denha 
secundus. 

Post obitum senis Mar Joannis, 
episcopi convenerunt Tagriti et ma- 
phrianum ordinarunt virum quern - 
dam nomine Denham, die 13 a mensis 
Adar (Martii) anni nongentesirai no- 
nagesimi noni (Chr. 688) a . Patriar- ! ) Jaxta Assem., Bibl. Orient., et Cod. Rom. gia. Etenim in prima sectione (282, sqq.) tradit 

Joannes obiit die 2» Januarii anni 688, non vero Theodorum patriarcham mortunm esse anno Chr. 

die 15a. 667. Ei successit Severus Bar-Maschke, patriar- 

2 ) Intricata est hoc loco Barhebreei chronolo- cha ordinatus anno 668, defunctua anno 680. a) l&*, R &** — b) *l*o — c) R om. ^djOK om. ^*» e) R •m£u . 
10 147 BARHEBRJBI chronicon ECCLES. SECT. II. 148 I^^L jj^s 1^9 oaio , ?a^s IxJUm 
• • • 

9^ U>a* ? U ? ^j cOi&e|Lo jli4£ ,-aj 

UJiU^J^ IjflASeo wS^s) 2a^ |oci 
.UdOA^Jl? U^?aa^ ^*^ r llo ^o^AJj 

oV> a * ><4 ^A|„40i. | r ia[J^ loffi ^SSn 

V|lo , 1*1 ,la!^? lA^lle —Sao ^oioojif© 
w^o^Ua^ A*09]o . Ir^J-o? Ir*r° *©A* cham adire neglexerunt, eo quod is 
sine ipsorum consensu et ad verbum 
solum monachorum rebellium metro- 
politan! misisset ad ccenobium. Den- 
ha autem Tagriti novam exstruxit 
ecclesiam Mar Achudemse nuncupa- 
tam, earnquc inter primatiales tcrtiam 
esse voluit. Interim Julianus patriar- 
cha perpetuo literas amore plenas 
ad episcopos et optimates Tagritenses 
mittebat, ut sedi Antiochenas iterum 
unirentcr; Denha vero maphrianus 
unionem totis viribus impediebat; 
idcirco maphriano infensi facti sunt 
cum episcopi nonnulli turn etiam Ta- 
gritenses; ille igitur etsi invitus ad 
patriarcham perrexit. Comitati sunt 
ipsum episcopi illi adversi, eumque 
coram patriarcha accusarunt atque ei 
rcditum in Orientem interdixerunt. 
Petiit ille monasterium Kenserinense 
ibique degit ; synodus autem statuit 
ut Bacchus, Akuke episcopus, ejus Hujus successor Athanasius Baladensis ordinatus 
fait anno 684, obiit mense septembri an. 687. 
Post earn Julianas Romanus sedem tenuit ab anno 
688 ad annum 708. 

In liac autem sectione refert Abrahamum ma- 
phrianum ordinatum fuisse ab Atbunusio Bala' 
densi, adcoque intra annos 684 et GS7, ct paulo 
post morte sublatum. Ejus successor David ordi- 
natus est statim post mortem Athanasii patriar- 
chal, anno igitur 687 ad finem vergente. ISlapsis 
indc sex mensibus interfuit ordinationi aovi pa- 
triarchse, nimirum Juliani circa mensem Martium 
anni 688 ordinati, ibique dum adcrat} codem anno 
mortuns est.Posfc ejus mortem sedes vacavit annos sex, ab anno scilicet 688 ad an. 694. Joannes 
senex scdem tenuit per annum cum ditnidio, de- 
cessit igitur an. 695. Ejus ergo successor Deuba 
nou anno 688 scd 695 ordinatus fuerit. 

Prtctcrea ex collatione eorum qua? hie habet 
Barhebrseus cum lis quic in l a sectione refert, 
alia exurgit difficultas. Nam in vita Severi Bar- 
Maschkc loquitur de Joanne sene ac si is jam 
tunc maphriani munus gessisset : quod sane stare 
nequit si Abraham maphrianus ordinatus fuerit ab 
Athanasio Baladensi, nisi admittatur a Barhebrao 
illio Joanni titulum, qucm nonnisi postea gessit, 
proleptice fuisse Iributuin. a) C O II ^oolIh.? |/qViSa>? — b) l^.|l^.^2, R ^w^„»,S^ — c) R *%pA — d) C O jfc&ig- 3 *- 


W". BP-X^.- 149 PRIMATES ORIENTIS I S^SO. VIII. 150 i^ik lft :; ~ \u&£d ]*+*£} ffu.o Ipoi f-A «?-— ^? i-^J? 
Ur° f- oc H ^? l- 4 ^ ^ a .- D0 • U^a* 

. A^|-jA^ wAm45,J^£) jj^jftVlX OTASOl]o 

)a-^ )o— 4fliVT..S **o)o . A_a|.^JA^ 
Jap . jLn^o^l^ ^n.ft.jLllit _a? ?Ao 

^Le i-sj^, ^ImOa >q.a^ ei^&d jj<n 
j..a^2|o . \a«2o ^.aA^o wfi^, A_l^ dioecesin rcgeret. Porro Denha cum 
biermii spatio in monasterio fuisset, 
quosdani ex Tagritensibus sibi per 
epistolas conciliavit; interea vero pa- 
triarchs Julian us obicrat ; et praefec- 
tus est Elias e Guba Baraia qui ma- 
phrianum Tagriti restituit; inio pa- 
triarcha ipse Tagritum petiit et, 
fidelibus cum maphriano conciliatis, 
ad sedem suam revcrsus est. 

Ananjcsu catholico successit Saliba- 
Zacha, qui ordinatus est Seleucias. 
Erat ille ex Carcha Pherozis, qua* 
hodic vocatur Carcliani, regionis Tir- 
hanensis*.E dyptichis Joannis Garbaa 
nornen expunxit, atque episcopos a 
Garba ordinatos itcrum ordinavit, 
Ananjesu vero, calumniis oppressi, 
nomen cum rcliquoruru catholicorum 
nominibus reposuit. Annos quatuor- 
deciin munere functus, obiit 2 . Den- 
ha maphrianns quoquc, cum in offi- 
cio pastorali quadraginta annos ex- 
plesset. obdormivit die 19 a Teschrin 
prioris (Octobris), anni millesimi tri- 
gcsimi noni {Chr. 727), et in nova 
ecclcsia quam aedificaverat Tagriti 
conditus est. ^ci^—^ Tirhana, urbs episcopalis ct re- 
giuncula Assyria trans Tigrim ad provinciam pa- 
triarcbalem, juxta Eliam Damasccnum,p'ertinens, 
Cfr. Assem., Bibl. Orient., Ill, part. II. 785. 

2 ) Juxta >11iam Nisib. obiit Saliba Zucha anno 
Chr. 729 vel 730. Etcnim ad annum Hcgira* un- 
decimum supra centesimum, qui incipitjeria ter 
tia die 5» Aprilis anni Gr. 1040, ex ^iko&s? ).lil annalibus catholicorum ita annotat: 
l^ox^ofi^e |__=l^u^. j.lik ou© » Eo anno obiit 
Salibazacha cutholicus. > TJnde colligitur Salibam 
Zachnm sedem tenuisse annos 28, non 14 ut vult 
Barbebraeus. Porro Saliba-Zacha institnit metro- 
politas IlerioD, Samarcandsc ct Indorum. "VIA. 
Assem., Bibl. Orient., Ill, part. I, 346. a) C R om. a_*i^|i£fc ... ws] ^lo — b) C ^sa^c^u?, O l_£6_4a*?,, R l—sa-^oui? 
— c) R ^Aifl . : ., 151 BAllHEBRiEI CHRONICON ECCLES. SECT. II. 152 loci oA^lj j-fcj^Ls ^mlJl^) ajio <Js0 

eio ]$±£l± jLtta^ )a_tfo . Aa^JAs 

■. lALAjJias 

. a^?t«^Ax£) ~a? ]cci oA*]o . ^)oif^9 

|i. ftji^tt ^^^1 — -ADAGIO . \,-AO r ^ 

w£t87o]o . *^aatf1? wfiao . oiJl>eld 

l^a'axa ]A-.fiffic~io© • ll± Vaa 
)lLtiSn5l3 ? 1^1 A^ . ]#£> lA^ax^o 3S. Pos£ Denham secundum,, Pau- 
lus. . 

Defuncto autem Mar Denha,electus 
est Paul us presbyter et archimandrita 
coenobii Canuschse in ditionc Siga- 
rensi, atque ordinatus fuit a Mar 
Athanasio patriarcha, qui olim mo- 
nasterii Gubee Baraise fucrat arclii- 
raandrita 1 . Paulus ille partes Tagriti 
divisas reconciliavit, ct optimas in 
ilia urbe ordinationes edixit. 

Salibae Zachse successit Phction 
Tirhanae episcopus, ex Beth-Garmee 
oriundus. Ordinatus fuit Seleuciae 
quum adhuc juvenis esset, seseque in 
munere suo diligentern exhibuit,scho- 
lastici quoque instituti curiosurn; 
quippe qui studiosis portiones ali- 
mentarias addiderit, necnon singulis 
annis vestimentuin novum , atque 
munera per hebdomades diesque fes- 
tivos. Ferunt numerum studiosoruru 
in ipsius schola ad quadringentos as- 
cendissc. Episcopis et popularibus 
suis aeque venerabilis crat ob suam 
castitatcm. Qui cum undecim annos 
munere functus esset, obiit anno Ara- 
bum centcsimo vigesimo tertio 2 (in- ■ SlSi •?*J Sfr^rJ 


*) De hoc Athanasio vid. Sect. I, 299, sqq. 
9 ) Contra Elias scribit ad annum 122 Arabum, 
quiincipit feria secunda, 7 a DecemOris anni Gr. 

105 L (Christi 739) : fji^oAjs ^a-^.9 ,Ji. oilfi 

a Eo anno obiit Phetion caiholious. a Elias ibi duos nominat fonf.es, videlicet |— s* Ji~Jasoi»? j.3yn t SD 
Redo res camobii magni , ct J.A,aio ~s \~»|^J? 
■ n.V t Danielem, Mot/sis filium Jacobitam, Quae 
ex Daniele suinpta fucrint,recitavimus ex integro, 
SecL Z, col. 305. a) O It om. 1-j-oZ — b) C v^ss&^o)^, R > -«»»W* <* — c) C « n.v^^, _ d) R 
| fro**^S — e) O R om. ou^*? .». o£^]o • 
PRIMATES ORIENTIS : SiEC. VIII. 154 fiMn\ 


choato 26 Novenib. 740), eique suc- 
cessit Aba Bar Brich Sebianeh* ex 
Cascar. Hie versatua erat in libris 
ecclcsiasticis et diabetica, ac com- 
mentarium confecit in Theologum, S\^ ^ VJ, a-*^* aJliAdo omniqae tempore librorum lectioni 
Uip- .. deditus erat 2 . Interim scholee ejus- 

^^-^u-SkoA^ Lg>l a-iOAJlo . c:AriiUo ^ re(lituum pot i t i 8Utl t clerici , 

aina^o oUSe -a^A.^1 Ijoi^o . ailio atque catholici auctoritatem ab ilia 

Ao \tfo ^AwV remover tint. Quare hie molestiis ab 
^ ilia affectus reliquit Seleuciam, ct 

inde profectus in monasterio prope 
Cascar habitavit. Turn illi clerici ejus 
proclamationem supprcssere (eum e 
dyptichis eliminando), at postquam 
litteris eos placasset rediit ad ipsos, 


,J~ 


I£3> £53^ Jfc* -Aia . i^jiao f w2?U£> **!£>? Ijai • ipsique iterum eum rcceperunt. Ejus 

rotate desiit caliphatus Arabum in 

ooa <o<jl*A*1o .J^Lfc ^^o ^r^° Palsestina, coepitque caliphatus Abas- 

.aiffl --io *.-**..*. \ljk&stu-i£> *£a*> sidarum in Oriente, anno videlicet 

, , s .' . MW ,^.' ^>. cen'tesimo vigesimo nono Arabum (w- 

w * • r • e/wafo 22 Sept. 746); porro isti 

]Jlo J.-© jJi* . i-a^ 1-aIa la^o^J-o rnelius in christianos affecti fuerunt ■fca ») Latine verbotenus : /4A<3f (Paler) jKt'w hominis 
dicti Benedicta voluntas ejus. Abie electionem, cum 
aliis factis pluribus refert Elias ad annum Hegirae 
123, qui incipit die sabbati, 26» Novembris anni 
Gr. 1052, respondctque aimis Chr. 740-741. 
Pontes citat j-iio]*l&s GImoarezmium ct jj^jio 
\a'i Ij—iea-^? nctore* ccenobii magni V-S* oi—s ^^x, jj # * £b tf««o ingressus est Suliman Ben 
Hincham ngionem Qreecorum^ et victor rediit. Eo 
anno obiikfLeo (111) imperator GrcBcorum, eique 
successit filius ejus Constantinvs . "Eo anno electus 
est Abba Cascara episcopus et imlitutuB est catho* 
licus; eoanno Oyprianus constitutus est metropolita 
Nisibis. a 

9 ) De Maraba 11 hac habet Ebed-Jesu in Ca- 
talogo ap. Assem., Bibl. Orient., Ill, part. I, 
lfj7 : o Aba, fdius Brich Sebianeh, composuit 
librum Stralegis et expositions cum interpretation 
nib-us varia rc/ertis eruditione. » i)COE U ^ .w »- b) B. 0. Ill, 431^^2?, R pro |^,^ ? U-H^ habent 
\£l^> - c) C a^o^tfl - d):C a&ii&Al -- e) C «Aj m . S « «» - C >j8ta^ - g) R |ofl» , 155 BARHEBRJEl CHRONICON KCCLES. SECT. II. 156 . w-juSm a> £a_a4o _„ju.a, V»^° ^-*?a» oiioAj ^.aJ] eiJAo >afo 
^vti .ralSo loo! a<noA*lo . saoio^ooj© 

UfU^oA^ w_*j.tfj^l ? ']A«lA£» (AAO 

P? • CT r-*l ^?U w-miks] aattj? ?As 

<oai^, ^al&J) < ranis auQ*s|o . IXtf^o 
|3| . ^savo Ur^cuk ^ AaI ^ Ml? quam ii qui erant Damasci, Denique 
Aba catholicus, decern annis in offi- 
cio peractis, obiit annos natus decern 
supra centum, et Seleucige sepultus 
est. 

Sedit post eum Surinus quidam 
nomine, Seleuciensis, vir moribus suis 
minime probabilis, aui antea fuerat 
metropolita Nisibis, W inde transla- 
tus in Halavan 1 . Jam vero, ipso anno 
quo ordinatus est catholicus, deposi- 
tus fuit 2 . 

Tunc Jacobus institutus atque Se- 
leuciae ordinatus fuit, postquam epis- 
copi chirographum ab eo accepissent, 
quod neque legem transgrederetur ne- 
que canonem violaret. Ejus tempore 
Nestorianis aedificata fuit ccclesia in 
Tagrit, opera Salibae Zachae episcopi 
Tirhani. Is enim una cum Jacobo 
catholico in vincula conjectus fuit, 
cumque liber evasisset coepit ecclesias 
suas instaurare Tirhani, atque etiam 
Tagritum advenit apud Paulum ma- 
phrianum, cui suasit ut Nestorianis 
sedificandaa Tagriti ecclesias licentiam 
daret, Respondit ill! maphrianus : 
mi ISStf' 


Up ») « Ilalava est Chalach, a S. Scriplura civitas 
Medorum appellate, fuitque urfo in conjinio Assy- 
ria, trans Tigritn, posita, cujus quatuor episcopates 
suffraganeos memorat Elian Damascenus. Sequiori 
esvo Walavanensis sedes in urbem ffamadanam trans- 
latafuil. Chalach creditor fuisse in loeo, ubi hodie 
est urbs Suleimania dicta, ad metropolitan Chal- daum Sena, regni Persici, pertinent, a Ebed-Jesu 
Khayyat, Syri orientates, Roma, 1870, p. 151 , 
De Suleimania vide Ritfcer, Erdkunde, West-Asien, 
th. IX, 565, sqq. 

a ) Scripsit Sohtionem opinionis hareticorum, ut 
docet Ebed-Jeau in Catalogo, ap. Assem,, Bibl. 
Orient., Ill, part. 1, 168. 


a)CO^jfli>o, R*o- b)OR^ s _o)COKs»oio r :i 2±* — d) C R om. ouioL ^ \j m >&-\l 
^t*" - t_y* ** 


f 


!Z£Ct?sii— *; aws C3?>3'« 


PRIMATES ORIENTIS SJ5C. VIII. 158 ?^' 


sta**- ffl • Ijl *JJ-o liJ^j^J^o f^|^.d ^0 « ad me quod attinet, nullum exinde 

m ; o^ >> ,y v,]^ ? jJl ^ mihi erit detrimentum, ast a patriar- 

~ ,3 ' " cha et Tagritensibus vereor; quare 

V^ v a-A S (jii ? . ^oJ ? U^a^al^ aucfcor tiM gum ut Nigibin concedas 

^ r AOio..ofliJio oa^j»? I^^i^aa^* ibique Nestorianis suadeas ut Jacobi- tis ecclesias ab illis ercptas restituant; 

turn sane permittent Tagritenses ut 

■ ~. £ 0?l •!' r^° * ^ ai ^ Q ^ '^^ vobis apud ipsos quoque ecclesia ex- 

ll struatur. « Itaque cum Saliba Zacha fiSVjfc. )3 . oo8i ^' t MAU> ]}+]<£ i* ^l] Nisibin perrexisset et Cypriano 1 me- 
tropolitss seni supplicasset necnon 
Nestorianis Nisibenis , isti populo 
nostro celebrem Mar Domitii eccle- 
siam restituerunt, ac tunc e mercato- 
ribus Jacobitis qui Nisibi degebant 
decern abierunt Tagritum, postulan- 
tes ut illic Nestorianis aedificaretur 
ecclesia. Perrexit quoque Saliba Zacha 
ad patriarcham Georgium* qui adhuc 
Bagdadi versabatur in carcere, iique 
Tagritensibus in hunc finem scripse- 
runt. Porro, quamvis juvenes quidam E .. fervidiores repugnarent, his tamen 

\l+",*fra£> ]^o ? ***+ fll . U^ v oJl minime obsecuti gunt senegj ged Neg . 

.A^o? \J* ]Ai*p^>5 l?o^5 Uj.s la-^ torianis ad partem moenium civitatis 

UboJ±\ IA-jJo'^ .oaiL 2uis^1o exteriorem juxta Tigridem concesse- 

runt locum, illisque ibi parva ex- u^ ois ^ ,aaVi lU> |cio .\*2 1 A1a£» ciJU.Ino j^. °"*H* • ll^ocu^ structa est ecclesia, in qua usque in 
hodiernum diem sacra sua peragunt. v y av , aVm ^ iRp Earn aedificarc cceperunt anno Ara- 

bum centesimo et quinquagesimo (in- 
choate 5 Febr. 767). ') Cyprianus scripsit Expositionem Theologies 
Gregorii Nazianzeni et Ordines Chirotonia.JbbQ& . 
Jesu in Catalogo, ap. Asseni., j&tff. Orient., Ill, part. I, 111. 
*) De quo vid. Sect. l t 319, sqq. a) C R Uyi — b) R ^^ao-o »i_*o^ — c) OR^ooi — d)OR on ^| -e) OR^jifl^ 
Pl.^^b^QOEws^so— g)OR|Att — h)C |^JLj? . 159 BARHEBR.EI CHR0NIC0N ECCLES. SECT. II. 160 _-*A^]o J.S^L AlA- . 99^© j. A Si MO 

_*^%^ 9Aao . 1-Sj.a^.d wiOAlJ|cu.]o Porro Paulus maphrianus cum mu- 
nere functus esset annos noveui et 
viginti , obiit die vigesima quinta 
Adar (Marlii), anno Grsecorum rail- 
lesimo sexagesimo octavo (Chr. 757) 
et in ecclesia arcis sepultus est. Ipso 
vivcnte, defuncti sunt Athanasius pa- 
triarclia et patriarcha Joannes, ac 
duobus post illius obitum annis ordi- 
natus est Georgius patriarcha. I""' Wl sAW^i' . UJo^a ~l4*a* k tatfa^Q£ 9 A© 
(.l^^aSo wiPa^o-s? <nJ|Ja^ j-^- *A© 

w^U?4? .^j.iala^| jcusl^ja* V^ie 
loci l«c; }3o . ciAt^.^? al£> <~£s 

■ Waiftj uOlOoJls fSO . U»-*j-A-S >O r .O 

*si09 r -^o . *»AJa3 >*j— ^0? li—Lcal^ 
. ^Jaa^ <nJ? 1-^1 oaio . Aa^JA^ 84. Post Paulum, Joannes Chio- 
nita 1 . 

Post obitum Pauli maphriani, con- 
gregata est synodus episcoporum 
orientalium in coenobio Ganusehso in 
ditione Sigarensi in causa Jonae , 
Gulmargae 2 episcopi , qui a suis 
dicecesanis accusatus nolebat in sy- 
nodo Orientalium judicari, sed coram 
patriarcha. Gum vero episcopi Jon am 
officio interdixissent , elegerunt Joan- 
nem Chionitam, e coenobio Mar Mat- 
thaoi, eutnque miserunt ad Georgium 
patriarcham, a quo cum essct Tagrito 
maphrianus ordinatus ipse advenit et 
sententiam tulit in Jonam. 

Ejus tempore accusatus est Geor- 


») Edidit Assemanus, Bibl. Orient., II, 432 a ) Qidtnarg. Docefc Assemanus, IqJlS 5«o»aw,quod,ipselatinescribit^w«tVtf. Do Syr. monoph., 85, hano urbem sitam fuisse in 
Off. lectiones varia. re S"> fle Sigarensi. a) C O R jji. — b) C om. l^^s ^hlojMo — c) et Bibl. Orient. ,11, 432 |„ . in * *> ; 
ifea quoquo dubie R — d) >od — e) C ^noPa -^ f) C \jjft«4«$ ©)a» . 

•kg?'!'". %:■ iii PRIMATES 0EIENTI8 : S^EC. VIII. 162 


jjfrj *JD # Aao . loci laffiio o^A^ 

2K- if r gius patriarclia noster 1 apud Cali- 
phara, et Bagdadi carceri inclusus 
est; inclusus pariter fuit Theodoritus 
patriaicha Grsecorum, et cum illis 
etiam Jacob Nestorianorum catholi- 
cus. Ea occasione medicus quidam 
nomine Isa ab omnibus episcopis 
munera sibi datum iri sperabat; JU\o . <e&0? oj^Uie Ut^a.0 ^a^ scripsit itaque epistolam ad Cypria- 

-b/ . ,, , •• » „ , • mim metropolitan! Nisibis, quae sic 

. ^ - ? iMt- . . habebat : « Calipha audivit esse in 

., ,aso . ,-a^u^i? Wp^> 'U^ aa? U^' ecclesia Nisibena vasorum aureorum 

yo^ .oaiiio li=uJo . fy-id? v o<jv^ J r A^ ct argenteorum magnum numerura, 

,',„'• ., • \ eaque ad sc mittenda jussit ut inspi- 

lo<n A*] <A? <"^ 1>l° • -a^° Ipg ^ Aaooi l^ao . *j-a*l A^ao ilAJa^ 
Vi 13 teal? . Ur#?^ U« *^ r^'U 

^o . oil Ul ^»4^» W l°g ^ a ^° 9l r «^al A~aJ ^«no^ P? . ^ AfiA ^ f 

*) Cfr. Sect. I, 323, sqq. 

') Cjprianuaillc, tc3te Ma Nisibcno.obiit anno 

Hegira centesimo quinquagesimo, inchoalo 5 a fc- cyprianus, metropolita Nisibis. « ciat, et quidqnid ex illis sibi placuerit 
seligat,.accipiatque; » porro sequens 
in ilia dabat consilium : » quod si 
prudentia adhibeatur et me honorare 
noveris, possum ego jacturam illam a 
te avertere; an iorte ignoras regni 
hujus animum in manu mea es3e po- 
situm, et quomodo illud pro mea 
voluntate vertam? « Statim ac epis- 
tola ista ad Cyprianum 2 Nisibenum 
pervenit, hie sine cunctatione Bagda- 
duni profectus est, atque ad unum 
ex optimatibus nomine Rabia confu- 
git, qui ilium ad Calipham Mansur 
introduxit. Accusavit ibi Isam medi- bruarii anni Gr. .1078, Chr.. 767 : y-l-i. oua £ulJ? \,m fl.»VO wI02J^pQ-O So anno obiit a) C om. |i.Va4Jaa? - b) C R pro |^oi?? L-* \ ... Ui—J ^^-so habent ^-^? ^«- s 
^« ?? LA UW? 0^^^ - c) R ^ isbtao - d) C ^a-1 ^^o, Ret Bibl. Orient., Ill, 
112 , ^u ]te>rto — e) R *5io^ — C om. j©^ a&^s -ia^. ei^M one — g) R 

11 16S BARHEBR^lI C'HKONIOON EQCLES. SECT. Ti. 164 ]$*&) &.±o |coi» ?A.s lji.^a^ ^ j n«l^o^lj » net n\+ 001 wa2*oj» r oo 
^>ttAA l l» 019 A-o /O.po . r l^ .^.* Ui^ 

w-^4^£C^2l OX-^2^59 O-CflL*.^) jj..o2 
|J90 . |,^> lfi2a^9 12s^awaA ^cu^tta 

|Aa-a...^a, oLLa-^o ai^a-A^c? )j>9 
. on U^]j o\2. t p*D\ r oo . I^culs^j 
loL*i^9 aU] ^"j..* . oi^ ^t-Saslo aiA*Oift 
<*_£> ooio . g|^a » i,,aJ ^01)9319 001 

s • • • 

t— ^^ j-H l-^axsAo 01a ^ao^l 
U*9o| <*o Ua-Jj.-.r^aio i^a ]]) 

«) Ananjesus catholici dignitatem adcptus est 
anno Hegiraj centesimo quivquayexitno nono , in 
choato feria tertia, die 81 Octobris, anni Gr. 
1087, Chr. 775. Colligitur hoc ex Elia, qui ad" 
hunc annum, ex ... ^*_io ? i-*!-*? V-aa... 
annalibus metropoliiarum (Nisibis) ita adnotat : cum afque etiam epistolam sibi ab eo 
scriptam exhibuit; hinc Isas iratus 
Calipba omnera ejus possessionem 
fisco addixit eumque rejecit, catholi- 
cum autem dimisit e carcere post- 
quam novem annis faisset in vincnlis; 
liberi pariter exierunt ambo patriar- 
chae, noster videlicet et Graecorum. 

Porro Jacob catholicus , ruunere 
functus annos 19, obiit, eique succes- 
sit Ananjesus' secundus, Dakukae epis- 
copus. Ordinatus est Seleuciae opera 
Isae pharmacopolflo, er postquam an- 
nos quatuor in munere exegisset, de- 
functus est. 

De Isa isto pharmacopola fertur, 
aliquando dum in taberna sua sede- 
bat advenisse mulierem ex aula Cali- 
plise, secum alabastrum urines haben- 
tem ; quae arbitrans ilium esse medi- 
cuui istud ei ostendit, dicens : » vide 
qua specie morbi laboret ille cujua 
Laec est urina. « Ille vero , postquam 
urinam considerasset, sine scientia et 
citra omncm artis peritiam, sed tan- 
tummodo ex opinione et per modum 
conjectures ex vultu desumptae dixit : 
» aquae illae nequaquam sunt alicujus 

. l**a* waaJ oiloo . |^*^ko2u& >aiXflZZ)o 

oi tiffing <+2>tno . « Eo anno clcctus full J nan. 

jesus, Laschwni epixcot us, et constilutus ca'kolicut, 
Eo tjtuqve Joannes melropolila Nixibia e carcere 
exivit el ad sedem reversus est, • a) O R oue«upo ?? -b)OR om. \ja.+& — 0) K om. Jjai — d) C O R om. ^suiU ,«© 
nZaJuo — e) R om. |^j| - f) O It om, ^01 — g) O R l ^?;^vr i)V . •!**.. J: "165 !*is*- m 


m M PRIMATES O MENTIS SjEC. VIII. 166 J&L Xjai&o . auiA^a %»;«.'&&? aiAscjj 
'li^a^j (SiJg^ V^ *sa5ffl; eiJj^o ai^ 
l_au^ oat aj-^o . ^A^jo ^lA ^ a A ^ 
U^r^ *Uo^$»o U^co^o 1&£?}ao aegroti, verum mulieris in utero ge- 
rentis puerum roarem, aliquando re- 
gnaturum. Erat antem ista mnlier 
Chaizaranae, concubinae Mohdii Cali- 
phae, ancilla, statimqne ad dominam 
suam cucurrit cui quod modo audie- 
rat significavit. Rcs|>ondit illi domina 
ejus : « cito ad virum ilium revertere 
et die illi : si verificetur verbum tuura, 
te ministerio meo addicam et divitiis 
cumulabo. « lllico cocpit Isa confugcre 
ad erclesias et monastcria, ad eanctos, 
eleemosynas, jejunium ac orationem, 
donee sua eveniret praedictio ; tunc 
vero obtigit ei in aula regia maximus 
honor. 

Post Ananjesum secundum sedit 
Timotheus 1 episcopus Bagasch, quae 


i»^ 
%" 1 ) Anno sera vulgaris 780. Nimirum annum et 
diem quo Timotheus Ananjesu successit indicat 
Elias, scribtns ad annum eenfe&imum aexogesimum 
tertium Hegira, inchoatum ferin sexta, die 17 
Sept. anni Gr. 1090, Chr. 779 : ^a-+aZZ) aiso 

— ^* * | y^*- " . a Eo anno institutes est 
Timotheus caifolicus, die domimca,vigenma septima 
Sdiabun (mensis Arabum oetavi) » Ananjesus II 
ca'bolici dignitatem obfinuit. anr.o Grcecprum 
1087, at docuit in nota praecedente Elias, obiit 
nutem postquam annos quatuor sedcui occupav'crat, 
quod ex Barhebr&o novimus, adeoque anno Grce- 
coruin 1091, quo anno mense Maio electus e3t 
Timotheus. Hinc corrigendus Assemanus qui ex 
Amro et Barhebraeo obitum Ananjesu 11 in annum 
777 vel 778 reponit. Tempore Ananjesu erectum fertur in Sinarum regione celcberrimum monu- 
mentum lapidtum, siiiicis et chaldaicis littcris 
cxaratum, anno Grseeorum 1092, Chriati 780-781, 
in quo Christiana fides a Syris Evang.lii pneconU 
bus jam ab anno Christi 636 in regnum Sinarum 
illala fuisse asseritur. Hoc monumentum anno 
1625 repertum fuit in oppido Sanxuen apud Sin- 
gan-fu, Xensi provincial metropolis Contra hujus 
monumenti auctoritatem urgebatur ilia difficultas 
quod in lapide asseritur monumentum hoc sub 
Ananjesu anno Grsecorum 1092 erect um fuisse, 
duni ex auctoribus Syris constare putabatur Anan- 
jesum anno Goec. 1089 obiisse. Ex ailatoautem 
Elise tcxtu difficultas illaevancscit omnino. Quum 
cnim cxinde constet Ananjesum anno Graec. 3091 
obiisse, et satis prolixum tempua rcquisitnm fuerit 
ut fama obitus Ananjesu ex Assyria ad regionera 
adeo dissitam pervencrit, intelligitur quomodo a) C O \b+a*a*i-^*a** ~ b) C O R, eia^ — o)Rbv1M»- d)OR^i>-*p? 
V^> 1^> *Z*± - f) C O R *lAi*±,J Li] - g) C Ua^ -WOE om. \i*hZ . CO .# 


* 167 BARHEBE^I CHRONIOON ECCLES. SECT. II. 168 iQVilLo . llfl^O w&LLs{ Al^O 1 ityko 

'ff U . ? | j.-^o°|Al> t-*9 <o<nJlo * oooi 

1-^0 ^o j.L.'Jaj jlLoo . ^Pol^n^Q.^ j 

l--fc^»-l^o ci^a-^ 1 j. do . ai»2a_2* 

. <oauib f^o]o A^Jj-j?) ag^m^a'axa^ 

|A-^9 vA A*] *laa3>) V^o AjOs 

alVutn . a^L^^I fd ^aJoio . |Aa^ 
p5 \~n^ oAal) aasJo , aA^a^*, 

Ua*^oA£o w -n Am,-^ *eiaJ^oo|o una e dioecesibus raontium Arbeli est. 
Nimirum defuncto Ananjcsu disseosio 
orta est inter episcopos et popu- 
lum, aliis qiiidem Ephraemum Gandi- 
saporis metropolitan* cupientibiis , 
aliis vero Timotheum Cascarae epis- 
copnm , aliis denique paucis Ti- 
motheum supra dictum. Turn Timo- 
thcus ille, arte usus , marsupia nutn- 
mis aeneis implevit et sigillo raunivit; 
porro ea seeum ferens scholasticos 
noctc ad se clanculo arcessivit eisque 
dixit : « totam hanc copiam zuzarum 
et denariorum vobis collegi, illamque 
in scholam vestram expehdere equi- 
dem cupio. Quare adjuvate me, ut 
bene vobis sit. « Illi autem decepti 
fidem verbo ejus adhibuerunt, exie- 
runtque ut omnes impugnarent qui 
Tiuiothenm non admittebant; episco- 
pos vi adduxerunt, Timotheum vero 
assumption deduxerunt Seleuciam et 
catholicum proclamarunt 1 . Porro, ubi 
sedem jam occupavit, eum dejicere 
non potuerunt, atque prsaterea pro- *t V" 

74-'-* recte in lapide exarari potuerit : a Diebm patris 
noslri Ananjesu calholicipzhiarcha, anno Oraco- 
rum 109*2 Mar Jazedbuzid, presbyter et chorepis- 
copus Chumdan urbis regies,., etexit hanc labulam 
lapideam.in qua descriptor sunt dispenaatio Salvato- 
ris nostri et pradicatio patrum no&trorum ad regem 
Sinafum. * De hoc monumento aguut Asscmanus, 
De Syr. Nettor., 538-552 j Pauthier, De la rtalitt 
et del^authenciU de I? inscription nesiorienne deSi- 
nganfou in Annates de phil. chrdt., an. 1847, t.I, p. 43-60, 258-280, 450-465; t. II, p. 127-153. 
266-280. Ejusdem U inscription, syro chinoise dc 
Singaafim Paris, Didot, 1858. 

Ananjesus scripsit ; Episiulas, Sermonet para- 
clettcos, quinque tomoi Homiliarum , Orations* 
metricas, ct decern Qua&tiones. Assem., Bill. 
Orient., Ill, part. 1, 135-167. 

i) Kern alitor narrant Thomas Margensis el 
Amrus apud Assemanum , Bibl. Orient,, 111 , 
p. I, 158, sqq. a) R wj-^w aialsf — b) C afi^^, O JasVaL^yi^j, E, JacUia|L^ — c) O R pro 
U>Va^ .» ^»}-« . (Jai habent ^bo)Zo±dU c« (Rwaj^Zj) up-pS^j ^-.,-Kn . |-Joi \jiho.* Uioo 
)±iz* ipoo — d) C &*U}\> — e) K ?a«aa_)o — f ) O R fc .-*- r » — g) O R om. w«o©z 

et O habet JJ© , *9* W&' 169 PRIMATES ORIENTTS : S^EO. VIII. 170 ", y* *- a-tf9A.oo ^a-^As *p«? )r*r s °r^° 

,_j»©t2oia.»^ %£>]© . ^.-^.s?]? 1-^00^9 
_s . 1-LoolAli 01.^0^10 i—Jji^l *a!s 

^a-iJ^5 l-lo^ l^ooU )a^* W° 

).^oolJ ooi j.^1 cujAjw] ^o . lA^-il 

.oua Ajj 1 A-^cl^ V^ik> .**aiab»^ Aa$-o 
1 5^o . Ut^i ^o<n2|.^ losi^9 ^cn ^1 

<TUM49aA9 ^oLAs ^ ^ AftA SP i-^r-^ 
n^fiaso |^a^9? <ji.Ldq.S9 o'si y*l a\c^Lo9 
.aj'cno .isf^o . *^. a„»A£>^] JjA^aaJ? 

aVa^ Uoi? <jU»^ ke*^? l^lA^o 

0001 ,-AA.a^ ffo-lfc . UPfrS? H^l? uBis) priam avaritiarn prod ere erubuie- 
runt. 

Earn autem oppugnavit Thomas 
metropolita; quipps tredecim congre- 
gavit episcopos, qui Bagdadum pro- 
fecti atque in monasterio Mar Phetio- 
nia versantesTiruotheum deposuerunt, 
dorainica tertia jejunii quadragesima- 
iis. Vicissim Timotheus alios congre- 
gavit episcopos etThomatn anatheina- 
lizavit. Deiiide iidelium optimates 
inter illos se interposuerunt; at prius 
assentiri noluit Thomas, quara iterato 
Timotheum ordin asset et orationem 
sacramentalem recitasset super eum. 
Porro prandentibus illis , dixit Tho- 
mas 1 : « psalmum * Deus laudis mea, 
ne tacueris, « legi super ipsum propter 
maledicta qua3 in eo continentur, 
quale est illud : fiat finis ejus in inte- 
ritum,et in generations altera deleatur 
nomen corum, et cetera. » Quod ui 
audivit Timotheus ait : « si verum 
hoc est, sufficiunt mihi verba initii 
P'salmi, quale est illud : os impii et 
os dolosi aperta sunt super me, etc., 
necnon ea quae in ejus fine habentur, 
scilicet : induaniur pudore illi qui me 
me aversantur, etc. » 

Fertur ad Timothei usque tempus 
episcopos regionis Persaruin alba ges- ») Est psalmus CTX, in Vulgata CVI1I, e quo recitantur juxta versionem » Peschita * et hebrai' 
desumpti sunt versiculi 1, 2, 13, 29, hoc in loco cis accurate respondent, 
a Barhebrao rccitati. Porro verba hujus psalmi a) ^aiajJ? - b) R ^ - cj C |wa^j — d) R |M°^- 171 BARHEBR^Jl CHRONICON KCCLES. SECT. II. 172 0001 ^a^sIo . fca^ *l£ <+jLp ^t] 
. wn^l^j la-i^oAnL oo si ^^ nSAii^f 

|LiooUj Ipla^O^ ,_!*} OOOl r-AJ-lol 

w&J] ofr4*2e ^oft^ wj*|.^|o • tni-aX -ojl 
JJj **aia-!^» >a_i4^o >a^SaA, ai^a^) 
l$a* ijjii'o . ^o?p \Ls] liJtto \ao]lJ 
t^>5 <n^ wS&s]© . *4\p.L) 9a«^A fcSiM 
)lo . ^a-J] jiSa^JI 001 • rnVoj . ~|TflJ 

It-*^" U« 1?«o . ]AaJ£m] wtfUs^sooij 

UaAioo r -tt£> t-*<^l r-» • ©f-^?? 
V* r^oilo . ?lr^£> VI ^i-5^1o 
aiLL.| opio . iJLsjo'5 ^o %AJ| *£-.] 

lAdOia^O ffl2* wS0L*O ^^aS^ ^3^ 
^,-al 1 fti L 081 ^^^01 . Ul«t^p 

^oai!*s? . f^olo U^aAjisj e v o<n^.ju> 
^* A^ Uioojj Un n\V> ^«*^J Vb> sisse vestiraenta, sicut presbyteri sse- 
culares,carnem manducasse et duxisse 
uxores, et praeterca catholico Seleu- 
cia> iiod paruissc. Dicebant eniin : 
» nos ThoQise apostuli discipuli sumus, 
et nihil nobis cum sede Maris com- 
mune est. « Illos Timotheus sibi con- 
ciliavit et conjunxit, eisque metropoli- 
tan! ordinavit aliquem nomine Simeo- 
nem, cui injunxit ne carnern comcde- 
ret, neque nuberet, nequc uteretur 
albis indurnentis aliis quam laneis. 
Porro permisit ei ut quando ordinaret 
episcopos, ipse illos perficcret ita ut 
non adigerentur, instar ceterorum 
episcoporum aliarum provinciarum 
adire catholicura ut ab eo perficeren- 
tur 1 . Atque haec cousuetudo 2 usque in 
prgesentem diem viget. 

Illo tempore Joseph metropolita 
Nestorianus Maruse in sodomia de 
prehensus et publice convictus, Bag- 
dad urn concessit et ibi opera cujusdam 
ex optimatibus factus est Ilagarenus. 
Ille eum introduxit ad Calipham, cui 
multa munera obtulit. Prseterea ma- 
ledictus ille christianos calumniatus 
est ct dixit : » omnes pro triumpho 
regni Graecorurn die noctuque preces 
fundunt. « Hinc, jam minitante Cali- 
pha se perdituruin christianos, dixit n Episcopus consecrahw, antequam mmms batur. Vid. Lamy, Concilium Sekucia, p. 40, 

episcopal© exercGret, a catholfco. p*rficiendus eral ■-. not. 1, et p. 86. 

Erafcaufem per/eclio pcracta veluti consecrationis *) Voccm j^*^ cojus loco spatinm vacuum in 

confirmatio, quam nisi episcopus a patriarcha ha- cod . Londiu ; relictum est> ex aliia codd> c It 

buisset ab exercendis pontifioalibu* maniis arce- iQ ed Ui ne nostra supplevimus. 'mi m a) cu^itflu.ia^ — b) C o^sj ci K ^9tC •&* ' \ 173 VRIMATKS ORIENTIS : SJEC. VIIY. 174 s ■\v |*O0I U^*1 . ^JbAjOA i-^> i-ELf^ 01^*9 

*A*^3 _LeJ ]ooi 2u|o • ^ <_*ltf 
j^o . >a£?19 lj.a*Lo 'r 2 *^ Ulo09 waJ] 
_a*lj jju'ja^lfltf V^iLo oiA^a oi^Im* 
V-^o w04f^Ls ooio . ^as^a^ <aJ] 
•.atfa* l^U^ coi9 jUias&e looi V^-^9 
, j.- ^e]o aUJo • <*oia-.*^. |J? Lp. 

. ^J r V ,-Iao ) r ^ \aiJ9 oi^ ^Iaaaa 

*«A2»©]o . 0La*^9 ttW^ »ttJ llS 010 
1^*1 |Aau.O I^aL w^ttO* 001 wSOi 
w£go]jlSaft».^ >00k3 Vi* l-«-*J wflibo 
>Q^ U-*-l? • U^O099 l&^0 r *. *^0A.O 

^tfo* ooi j-^lo . Aj] U]o • wDas27 

I]?] {A wAJ) —LO ^99A^J9 . OLAa^^ 

{a^b ^aL w£>Ao ^Kj? ta^oA^9 
<a. la^ 9 r ~^ Aj| r as Jo . {^leos? 
ciA^a w^aaoJ \f jjo . ,-^3 lazsaJo] 
aiA^s .f aso ♦ ^h$ ox^mclm.1 ^&s 
*a&j p-^o , \]JJo Ia:9 — ^ w^mJ? 
loa-^e ol^ ^»5oAa.| »▲!] IttsaJo] 
tosAd 0019 )^K<^ <n^» wSol*o Ujoi?? illi uiedicus ejus Isa Bar-Kuresch : 
" quomodo hoc verum sit? Etenim 
Grseci nos magis quam Judseos ode- 
runt. » Erat autem ibi tunc in carcere 
patricius quid am GraBcus, vir hones- 
tus, qucra ad se arcessitum interroga- 
vit Calipha dc Nestorianis, quo scili- 
cet loco apud ipsos haberentur. Porro 
patricius, eo quod maledicti illius 
Josephi proditionem audiisset, ilium 
redarguere voluit: itaque respondit et 
dixit : » Nestoriani penes nos ne 
christianize] uidem sunt; cumque illo- 
rum aliquis in nostris Tegionibus ver- 
satur, illi baud pcrmittimus quamdam 
ex ecclesiis nostris ingredi. Re enini 
vera Arabibus magis sunt propinqui 
quam nobis. « Atque ita sedata est 
ira Caliphae. Ast maledictus Joseph 
turn aliud scelus addidit^non, scrip- 
si tque epistolam nomine Tiraothei ca- 
tholici ad imperatorem Grsecorura, in 
haoc verba : « Arabes hie infirmiore9 
sunt ; itaque auctor tibi sum ut proce- 
das, certo vinces. « Dein Joseph dixit 
Caliphse : » a quopiam qui apud ca- 
tholicnm secretorum arbiter est certior 
factus sura epistolam ab illo ad impe- 
ratorem Graeeoruin fuisse scriptam; 
si ita prsecipere velis, mitle mecum 
eunachum quemdam, atque una eel- 
lam iliius invadamus, ut forte episto- 
lam inveniamus. « Perraisit autem 
calipha ut adduceret qucmcunque vel- 
let atque illuc abiret; porro cum acce- 
pisset eunuchum , promisit ei auri a) B, ^o* — b) l^ooi l?oio, R U^oVo — c) E ^»r\l* — d) R ^ — e) R 
— f) R om. av^, L duplici Hneola delendum indicat. ifeli 175 BARHEBRiEI CHRONICON KCCLBS. SECT. II. 176 ^plaSil? ap»o o^jl r so . ciAi>nA>]? IaJA^^J^ ^0 )j.A^aO UJa*d ^Uoa 
tSoaSg *aio^£» wAaIo {og^t^" 3 5°*° 

OVO |^i^Ld **00]L GUfcjJW] U^ 

^atfa* ws] r 1 ^ * jL^jAnlto j-aJa*s 

IAIa Hi-^- s ^aaa* >a?o . jld^^l^ 
w^qjdU^OmO 019AO }afo . A*£co I,-* 

i- I'Alo >a-^ ^a-j) ^.aJo A*i£oaJ-o • .oaiA^ ooai — -ka> r ^5 *) Cb.Sect. 1,329. summam, tradiditque ei epistolam 
quam ipse scripserat, dicens : " hanc, 
cumcellam ingressi fueritnus et arcam 
aperuerimus, illuo injice, atque dcin 
coram christian is earn clem inde re- 
trahe, quasi illam reperiisses. « Cum- 
que pengcreut in via ct vellent dolum 
perficere, dctexit Deus illorura artifi- 
cium, ita ut ad effcctum perduci non 
potuerit. Quare et illi confusi sunt, 
et cognovit tunc Calipha omnia quae 
de Christianis assercbantur in malam 
partem fundaniento carere. 

Georgius autem, patriarcha noster 
cum carcere Bagdadensi cxiisset, Ta- 
gritum advenit et uiagno cum honore 
exceptns est. Porro Joannes Chionita 
maphriauus a Tagritensibus accusatus 
est coram patriarcha, criminisque reus 
inventus, officio depositus est. 

35. Post Joannem Chionitam, Jo-' 

SEPH. 

Hunc ordinavit Georgius patriarcha 
in ipsa urbe Tagrit. Paulo post, obiit 
Joannes Chionita de gradu dejectus; 
obiit quoquc Joseph,exiguo inde tem- 
pore elapso ; denique decessit etiam 
Georgius patriarcha, eique qui succes- 
sit Joseph patriarcha post annum 
unum mortuus est 1 .Huic vero successit 
patriarcha Cyriacus 2 , quern Tagritenses 
per legatos rogarunt ut ipse per se ad- 
veniret, ipsosque cum Matthaeanis 
schismate sejunctis reconciliaret. 

*) De quo vide Sect. I, 329, sqq. a) O \' i*r — b) C euiieSl - o)OR\||-d)CO R oro. ... £-*i^ ., nwn ,■# >o-oo US-- 


WX m #1 


r«. sl^&v ajfi- - IK" "2 1 i t 
4 1 177 PRIMATES ORIENTIS ! BMC. VIII. 178 . \^.sj.a *ja.tfa*. ?&s V.^ ,fiA* ?o.^l P l-*** r-*° 

. « «A-> eij-Lia^ 81 <-a-^1 P ^Jl 
^ loci r ^ ? l^aas wflA* \|1o 

. ysoi ^j-a^o ^ofc..* *£U*£l] fl *» 36. JPost Josephum, Scharbil. 

Cyriacus autem patriarcha, utpote 
qui originc Tagritcnsis erat, a Tagri- 
tensibus rogatus iter Mossulam versus 
minime recusavit; verum ipse per se 
advenit, ambasque factiones, Tagri- 
tensiura etMattna3anorum,ad invicem 
conciliavit.PorroScharbil,Narsabadse 4 
cpiscopum, virum prsestantissimum, 
elegit ipsisque maphrianum ordina- 
vit. 

Is autem cum annos non paucos 
jam in cathedra sedisset et multos 
ordinassct episcopos, leesus fuit ab 
episcopo Carmse, qui illi exprobrabat 
quod deseruisset Narsabadam paupe- 
rcm , ut regise Tagriti cathedrae insi- 
deret. Quo offensus maphrianus noc- 
tu surrexit,uemine prater discipulum 
suum animadvertente, abiitque, in 
turri quam sibi Narsabadse extruxerat 
vitam acturus ; jam vero quantumvis 
operam apud ipsum interposuerit pa- 
triarcha et Tagritenses quoque insta- 
rent, reverti omnino noluit. 

37. Post Scharbil, Simeon. Quandoquidcm Scharbil maphria- 
nus redire et sedem suam occupare 
h^o au&boASi -oAJo ^a-o^ I^U? recusabat; imo etiam suam chirogra- 

^ 1 . «j*J ? Wr±* «H *** ^ Pt0 obsi S natam abdicationem raise " 

i) Quanam sit hceo nrbs NarsaM, vol, ut W^^^^T^^^^ 
codi ol B legunt, CanaU* aut Carsaln, nobis tjsque SJ »p^»oW--»o. C*. B*tar. West 
incompertum. Eorte sermo est do Khonabad, Amn> XI, 241 sqq. 

.) B u«-»- - W C liU-* " c > ° W» R ^^ - d) B ^ 

^ . t\ n Tt 11a — ffi C lj -i *^ mutavit in. Wr* 'i ^ ' ^ » 

— e) ~«n ** r B -rf-najaao — t) L, Li \lo -~ E) ^ i-J-r*" 8 r-r-i— 

O B habent |j^ i . ai »a S • &-. 179 BARHEBILEI CIIRONIOON ECCLES. SECT. II. 180 V*^£ ?A^O . 1^0a|a \«ClD^] \J\ r O 

^«aJ |UjAa£~U A*o ws|o . _*.a+£3? 
oooi«4^£? ,M* All? aflifi 'GlA^io t^Orf? 
lAJL^I f£> Ju.?Q-4.so . |3 {j£*1o . crtL 

eoi *• ^ A ' |3o ^_^j.As ^a-.^ ^<no..L\ 
._*p^]o oi^i '1^4^ ^H* * ^ooiSno 

• • • 

looi U^^0 Ja^ <oci*9^ ^sd llsoio 
jlis*? iLDrL Upfl? wA^o . °|.JAsa4 ooi 

J^oA^d wtfol Jaia*^ ^il Ufi>}a fliso 
.U^? ^£>?1o ^4^ 'AJ-i, .UAJa^ffiJ? 
^ l*&{ |a^o (.aIom (Jffi j-x^ yh*] 

. 1U^0 ]£&:> >atfo » ^nSn)V>S . ^^11 

)._nAoo . ^J&o]Jj {.a^apo . \h90M 
ajLticlL*]) jj-*asj )^Aso • %Asad9 rat, patriarcha Simeonem discipulum 
suum, ex oppido Badia oriunduni, 
maphriaDum Tagrito ordinavit. Hie, 
ubi advenit, honorifice exceptus fuit ; 
at paulo post eum irapetiit Philoxe- 
nus episcopus Nisibenus ; atque inter 
Tagritenses pariter dissensio circa 
ilium oborta est, aliis eum accipienti- 
bus, aliis vero non. Etenim initio cum 
eum pluries Tagritenses qui ill! ad- 
versabantur apud patriarcham accu- 
sassent cumque ad allegationes ipso- 
rum non attenderet , hunc quoque 
probris afficere cceperunt , diccntes 
quod ergo ilium utpote ipsius disci- 
pulum personarum acceptione usus 
esset. Ab illis tandem devictus, pa- 
triarcha Simeonem dejecit et amovifc. 
Ast tunc illi qui Simeonem expetic- 
rant patriarchse quod ilium expulis- 
set convitiari caepcrunt, atque ita 
ambarum partium beatus illc convitiis 
fuit obnoxius. Duravit autem dissen- 
sio usque ad obftum Simeonis. 

Eo tempore obiit Timqtheus Nes- 
torianorum catbolicus, anno Arabum 
biscentesimo quarto (inchoato 28 Jun. 
819); quinque reguiri Arabum suc- 
cessive oequalis fuerat, nimirum Moh- 
dii, Hadii, Raschidi, Amini et Ma- 
monis. Multos libros composuit, nec^ 
non carmina de festis dominicis totius 
m Hudrse » (anni circuit), pariter ex- 
positionemTheologi,libriim de stellis 


r * 

m, m> 


a) C uaa.Lflta^.2, - « f» i «■«»■> W^ 'R-^url -"~»W^» -b) OR ^oou-^ -o)OR 
oiii looi — d) C om. on — e) O V-lae-^ - f) O R om. h»)^ ^ - g) C O R ]^jio 
— h) C pasaa? ~i)OR u4Jai-i.|? . 

ISS^r'- 181 PRIMATES ORIENTIS : SJEO. IX. 182 55» -4P 


. <--^t? Uaj^j^s *-^°k^ ^ AaS et librum disputationum quae ipsum 

1|XL..U«iol *ecul1o« oAjoU^o infcer et Oeorgium patriarcham nos- 

^ trum habitae fuerunt 1 . Illius tempore 

.U»?a4aJ* \*^<>t± -aaJ? Isaac^ flomit Job BdeggehU8| pfcilogophuS, 

qui Nestorianorum sectae adhsesiti 

^cJfo %oaa ^fo]2oia^ jAo >a*o Timotheo Josue Bar-Nun 3 ex Beth- 

.1al±a> ti4c» 1A*H> lr*H>^ ^ Gabbare, Niniviticae regionis pago, 

a '..".. ^ successit. Annos bcto et tfiginta md- 

'Hf° ^* te°^° r?*±<* ***© ratus es t i n monasterio Said juxta 

1o« ««0|ioo . Voii *sd™ Vitf rk2*JD9 Mossulam , eratque in doctrina versa- 

U*-J 1o« r-^° • U-^a-^ tissimus. Confutationem seriptorum 

Timothei catholici confecit illique in 

.laAo^jD *vo1za&o*i? ci^oldAa^ omnibu8 a d ve rsatus est, vooans eum 

# ol-^ )ooi ^£L^e\^o >o t , VrSno o Tolematheum, id est « Deo injurio- 

loai 1**' 1<*^ ^ « b ^J&S^4o ^m .. Porro Timotheo defuncto, in 

prarfatum Josue Bar-Nun propensi 

aA^I .uvoUa&a*j A^io r*© . «^ fuerunt Qabriel Bar-Bochtjesu et 

jn-o' V-^lfja^ JJoi sa-Ji-a^ a AA ^ Michael, medici Mamonis; a quibus 

. 'm4& U*»\ V4*u*o ^^a a adducti > e P isc °P^ ^ Se i euci8D ordi - 

^ ' ^ narunt anno Arabum ducentesrmo 

. , n < t ,S w io ^oiOMftflo -sksl a^lo q U i n to (inchoato 17 Jw». 820). Ferunt i-AV ~" ^-.*2l^> *A1a» . *-£n^M£> 
*jg)o\2.r\h\^ oai9 )|»LelA^0o . U-1^9 
HI alio? wk0ie£4^ j.» ai^a^i <~s>» autemTimotheum ,cum instante morte 
interrogaretur quisnam idoneua esset 
ut post ipsum prseficeretur, respbn- 
disse Josuam Bar-Nun esse idoneum : 


E* r i) « Tmotheua fecit librum de aatria, et Dispu' 
tationem cum Mohdio, et Dejudiciis ecclesiasticis, 
ettomos xynodicos. Habet prater ea biseenium circi- 
ter epistolas in duos tomos distributaa, et qiueationea 
uno comprehenaaa volumino de variia capitulia : 
una eum historia. » Ebed-Jesu in Catal. ap. As- 
scm., Dibl. Orient., Ill, part. I, 158-163. Obser- . 
vat Asscmanus Qumstiones uno comprehensas volu- 
mino nihil ali ad esse quam Disputationem cum 
Gcorgio patriarcha a Barhebnco raemoratam. Sab 
Timotheo date habitse sunt synodi, prima anno 
Christi 786, altera anno 804. Horum synodorum oonstitutiones sub Timothei nomine refert Bbed 
•Tesus in sua Collectione canonica, 

2 ) Josue vel Jesus Bar-Nun (i. 6. Nuni filius) 
» scripsit librum qui theologia nuneupatur ; et 
guastiones in totum Scriptura textum, quas in duaa 
partes distribuit ; item decisionea judieiorum et 
causctrum; consolationes sen paradetieoa sermones 
et JUpistolas, Scripsit <etiam de distinction officio* 
rum; necnon Interpretations et de virtute hymno- 
rum. a Ebed-Jesu ap. Assem., Bibl. Orient., Ill, 
part. I, 165-165. De Josue agit Assemanus, hoc 
loco et torn. II, 434-435. a) Ji-n^)? — b) C vi?]abiol^Jo, o u»e|2U>absJo, R wxM&ia^J© i*.- 183 BARHEBRjEI CflRONICON ECCLES. SECT. II. 184 £v uJLs qij A» •— ^o j.4«t*.o >oaoJ? )a*^ 
A-^j^JjJ? |.1a|..^ — -a? ^a^a* 

r • 

alj|o . Aa^U? U^iio ,-k> Isj-d 

*• * • * 

,\^lf^!| wAa| J3o . oiA*?oA£) i^okl 
. ] Al* r ^ *-^^ t-D^o V*? JJUH 3 -^ 


// nam,ait,quamquain me toto tempore 
tempore prsefecturae ineae impugn a- 
verit offenderitque, non possum ta- 
men qiiin nunc a vobis interrogans 
aperiam veritatem. » 

Postquam autcm Simeon, Tagriti 
inaphrianus, patriarchs Mar Cyriaci 
olim discipulus, depositus fuit, ejus 
loco ordinatus est Basilius. 38. Post Simeonem, Basilius Ba- 
ladensis. Hie erat vir sapiens, sermone cum 
apud principes turn apud omnes po- 
tentissimo prseditus; adversus quern, 
cum decern annos in muncre peregis- 
set, a Moslemis Tagritcnsibus bellum 
motura fuit; nam ad judiccm Bagda- 
densem perrexerunt, cum accusaturi 
quod unus ex popularibus ejus, Abi- 
dani nomine, Arabum prophetso ma- 
ledixisset; itaque Abidani compre- 
hensus fuit et Bagdadum perductus, 
ac mox requisitus ut fidem suam 
ejuraret, cum assentiri noluissct, in- 
terfectus est. Turn maphrianus timore 
correptus ad urbcm Balad aufugit, 
ibiquc in domo parentum suorum mo- 
ratus est. 

Sub id tempus disputationem ha- 
buit Josue Bar-Nun, Nestorianorum tors, 


ft- 


1 a) C R om. joa^i? — b) R j-fcJ^ — c) R om. U« — d ) c u . mn i VS i fft j-a, 
■ fl f^ - e) C \1^ ~f)ORoji-g)ORft. R !«' 
185 PRIMATES ORIBNTIS : BJEO. IX. 186 -y^i?^ '£1 si. ■-■ s£& ■1® •$ig #X 
ait I- 

C'r li»tfo Uisifi? I^a* ^ • rr^? 

. a, 

a.i> ol . J>^lo fl*i^ lA^o loci 

, »ig» ^*9^ 1* flilann q!sji ,1o . Ilia 
■ fn ^i Ifjaaie |A^lal &] UU© 
. l|4tt£^ Ji^ a^« - l^«A3l l^a^^e 
UalOfS >a^ Ipoio . ^aa^as j^ol? y*1 

|3 U050 U>1? U^o . la^ol? „-a? Uoie 
|3 fco&^o . d J 4 lY1 . -? ? l<4&0*a °. 0<n 

Uo^a ,-*? yd . wffcu^oU? U>As 

J3 I^Ji-^ U iQ^^? ^*" ^*«^° 

.)^aifl.A^ ^ j^A* Uls Ji£e? V}a* 
^1 a^o i-LJ1 U^V* fc&*° \^r° 
. go] ' s \LLa±JLVUDOM ai^*? ^*^9i 
. Aa^AaI 13o |.l1 U'l? $*el IffiX 081 

^.s^] *£&*&*]> UZ>*><£>+ vp^lc catholicus, cum Papa, presbytero ex 
nostris, de effato : « Verbum caro 
factum est, « eique dixit : « die mihi, 
ntrum in natura sua Verbum fuerit 
prsaputiatum , siquidem circumcisus 
est, an vero non in natura sua; si au- 
tem in natura sua, sequitur Patrem et 
Spiritum esse prseputiatos, quando- 
quidem una natura est illis ; sin vero 
non in natura sua, tunc duse in eo 
habentur natures. « Cui respondit Pa- 
pas : " Verbo incarnato adhaeserunt 
infirmitates humanse, minime autem 
non incarnato, juxta id quod dixit 
Paulus, nimirum* : » factum est in 
similitudinem hominum, et dbedivit 
usque ad mortem , mortem autem 
cruris. » Porro manifest um est Patrem 
ct Spiritum nequaquam factos esse in 
similitudinem hominum ; atque id- 
circo ncque prseputium ipsi habent, 
neque aliud humani quidpiam. « 
Ccepitque Papa preelegere scriptum 
Theologi : « ubi nativitatem Dei au- 
dis, et Virginem, et fasciae, eaque 
omnia quae ad corporalcm egressum 
pertinent, in nullo erubescas. « Ca- 
tholicus autem, ubi verba Papsa, eo 
quod essent e libris sacris et non so- 
phistica sicut verba ipsius, animad- 
vertit magis placere auditoribus, ait : 
« dixit ipse Deus 2 : » Ego sum et non iiii h ') Philip. II, 7 sq. !) Mai. Ill, 6. a) K -a-Je |m - b) B om. nJ^a ^ ... l^^o 1?» - e) E ,- f - Q COR 

v ..,-.. , o a l-^»— - h) c o R post v_?1 Ml? •«»* v o»-i-^l. et om - 4. 


187 BAHHEBR^I CHRONICON ECCLES. SECT. II. 188 w_m3]Ak»5 I riAi^oAaL U^U> ^oi*}^*? 

]L,AJLfc ^cJg.oSo li C9I ^^ * «^o 

UAJ| looi w£jj[Jo . l^.^ ^Lo oZulj 

• Uia] Vtlau&o V^lfja^. *ciooj^.o 

*4\JL*/ w-£U.^S2S ^.A^olo w*ftf^|o 

y+1 JLa» oA*]o . UkJ? i.mVto ^*4&0 

♦ U -a l o^ ^» )on 9OA0 , _*.£▲ li^j.s 

• •• • ■ ^Jor j « vos autem Jacobitas Eum mu- 
tatuui-esse dicttis. » At Papa respon- 
dit : « veruin est Deum esse immuta- 
bilem, sicut paulo ante jam dixi; 
scd propter inhuinanationem nomi- 
na humana Illi applicuerunt Apos- 
toli et Patres. » Turn Papas, quia 
videbat catholicum in angustias com- 
pulsuui, disputationem abrupit. 

Josue I3ar-Nun, annos quatuor of- 
ficio functus, obdormivit et in inonas- 
terio Caliljesu sepultus est. Successit 
ei Georgius ex Marga 1 , qui uixorem 
inde a juvcntute sua acceperat,deinde 
ver9 coenobii Beth- Abe archiraandrita 
fuerat, et postea metropolitan hie 
autem per Gabrielern et Michaelern 
medicos electus, Seleuciao catholicus 
fuit ordinatus anno Arabum ducente- 
simo decimo [inchoalo 23 April. 825). 
Senex crat centum circiter annorum, 
doctrinse plane rudis, sed bonis mo- 
ribus preoditus ; obiit vero post annos 
quadraginta 2 in officio exactos. *) |— ^^-io Marga, quam Assomanus plerum- 
que Margam, interdam vero Maragam scribit, 
forte erat oppidum Mesopotamia propc Mossul, 
de quo videsis Dissert, do Syria Monoph., 94 , et 
Rittcr, West-Asien, X, 1142, qui illud scribit 
Marg. Cum Maraya cn^Ae, nobili Adorbi- 
gantc civitate, certo eonfuudi nequit. Cfr.Sect.I, 
339, note 1. 

s ) Codex L banc in margine babet notam,ipsius librarii manu, ut puto, appositam : Jj) 

1 1 V I * H^° ^-»^U^ • ?&•!•* jooii j.^. jio] 

U^4? Zaaai jy.wSn.in ^»A£o JsJulg enks 
v-Vil i> teoZo r-uhJ^J. _jls|^u|. aUxistimo heic 
adesse errorem scriptoria circa Qeorgium\dicit enim m a) C R oiZoj^ls — blC^-cjCOR heic et infra 1& — d)OR wnooWa« 
• e) C pro \om Jo-oo habet j-Jcija a, .no — f) R \^ - y . . lj-so? — g) O R 


Li It 3 IF 


189 PRIMATES ORIENTIS .* S^SC IX. 190 loci qA*]i ^o-AAj-aa? «*&o $Of o 

Uoj loan 5Aa]o . l^ A.*o? k 5 * ^ 
c jaa? V^£> >©r© . «fr^£> UaJo 
>qw^1o . UA? e 'r°°? ^° '-^ '9 01 

liJ^ois uiALocu.so • {l^o 1r^°? 00<J1 

wtfO^tfOJJcU? )CL£0 Q_Sa090^50|5 

. flrw«V*«>^ «A^^1o • i^JO-t? ^A^O 
1 081 oAa] |. l .,l^i„ < >^ SlJ^AM \— ^.^00 

l^tlA^U oj^ol . } r -+] >©-**? U>?y 
. t^aj? ^.UaaA >o^ U? Ulf^ 

111 . i.-AjA A j.-j^ s*cioA-A^ ^^ Post ilium sedit Sabarjesus, antea 
episcopus Haran , dein metropolita 
Darnasci, ac denique Seleucise catho- 
licus constitutus, anno Arabum du- 
centesimo decimo septimo (inchoato 
6 Febr. 832), qui obiit quatuor in 
munere annis exactis. 

Successit illi Abraham secundus, e 
monasterie Beth- Abe, qui quidem fuit 
corpore pur us et castus, sed indoctus 
ut erat regendse ecclesise exstitit im- 
par : nimirum Ephraem ejus ex 
sorore nepos et alius amitae ejus 
films regimen per vers um exercue- 
runt. Ejus autem tempore in magnis 
angustiis Christian! fucrunt ; nam 
Basrae quinque ecclesias demoliti sunt 
Arabes. 

Sub id tcmpus obiit Cyriacus 1 pa- 
triarcha orthodoxorum, et constitutus 
est Dionysius Tclmacharensis, anno 
Graecorum millesimo centesimo vige- 
simo nono (Chr. 818) 1 . Basilius ma- 
phrianus patriarchs ordinationi inter- 
mit ; quamquatn vero penes maphria- 
num jus erat manus imponcndi, 
Tagritenses tamen prae odio dixerunt : 
« non permittimus ut ordinationem 
ipse perflciat, eo quod non sit Tagri- 
tensis, sed ordinationem faciat Theo- eum constitution fuisse anno ducentesimo decimo animadversio. Quare legendutn omnino est, cum 

Arabum et quadraginta annos ministerium exer- Codd. et R, et Bibl. Orientt., II. 135 : post 

cuisse; Saber jemn vero ei successive anno Aueenle- annos septem, non vero : post annos quadraginta. 

simo decimo septimo, pariie:' Arabum. Ubinam 4 ) Cfr. Sect. I, 3d3-344!. 
manent triginta tres anni? a Recta est isthiec 

a) om. jooi ^-a ... . nw.qj, R om. | 90 i ^s ... »nfflH looi - b) C O R b^o — c) R 
1»as? — d) R wal — e) R V^ao? . 


191 BARHEBBJBI GHRONICON ECOLES. SECT. II. 192 0019 . «-»ffa_ftA,.J a^l&i *-£>q.x&q)q\£ 
6 A-*]? cua-aVqjd A_j~s? l-^©,fr» 
^oa& oViN^o • >u*^mi ooi in*JA*i-J^ 
AIapq . o r &^ Us cio . |dkoySV> aaiLDl 
]2| r ^=> . ij-140 —-^sjlo ll^oo w^uk 

• • • ^ 

• A+j^JA!i ysai . .a^cilo qiq,<So ^c£* 
. U^asa!^ V|to wnp^o dosius , alias Barsumas , e familia 
Oyriacorum , Tagritensis gcncre, » 
Illis episcopi occidentals assenserunt, 
atque ita fecerunt. Anno autem mil- 
lesimo centesimo quadragesimo primo 
(Chr. 830J, cum patriarclia Mar Dio- 
nysius Bagdadum ad Calipham Ma- 
mon venisset, per Tagritum revcrsus 
est, atque hinc per Mossulam. Obiit 
autem Basilius raaphrianus in monas- 
terio Anikitarum extra Baladam sito, 
et patriarcha Danielem ordinavit ma- 
phrianum, ac porro inde profectus 
Syriam repetiit. 


f — f 

PH. r 


r * &% y£01 fS> . >»t-^S wfiB0LAtfoJJa*?9 OlJio 

A-Afr^A^ <jij^ ^AaJ^Io . lAl^yio 
. oi2*?aJ ^p69 Ur^fi) ff^^io 
*a»*- i^ • U-^oA.0 >ooi^a1 ^s]o 

UttO^? ^9^9 laAO f -ȣ) imSfflO 

^Al^o ,--aA^ '^uJLAd , Mr* 
01^*? Usf] ^aA*Asao V^ Vso Joie 39. JPosJ Basilium Bar-Baladen- 
sem t Daniel e monasterio Birkum. 

Vir erat asceta, qui a Dionysio" pa- 
triarcha, c Bagdado reverso, ordina- 
tus fait ; cumque in pastorali officio 
quatuor annos exegisset, obiit in urbe 
Nisibi. Corpus ejus Tagritum fuit de- 
portatum et in ecclesia Mar Achude- 
mee sepultum. 

Obiit etiam Abraham catholicus, 
officio functus tredecim annos, eique 
successit Theodosius ex Beth-Garmai, 
Seleuciae ordinatus dominica secunda 
jejunii dominici, anno Arabum ducen- 
tesimo trigesimo octavo (inchoato 23 
Jun. 852). Ejus tempore indignatus 
est Calipha Mutawaldrii in Bochtje- 
sum medicum suum, eumque inclusit 


r, ise. 


5^ 


fi- 
ts a) O U ^fSttAo 


**3wr; 


m PRIMATES ORIENTIS : SiEC. IX. 194 

?*-.» . loci (Xd? >o^^.s po . oiao*© 

]offi a&ioA*! . l^^tf! Aa.s ^*X* A^ 
m^Lt; |il|1 *jJ| . ll£>1 ©sis ^*? 

*£a4o . U'J-J ^a'xio U&D09? Uoj^fl 
.,-sai V*. l^o|J5 ci^ r af^lo |.a^©A£ 
.lALooS* ^ lis ^*s ltfo£aJ; $°] °< no 
^s]o |Lfl?aia3 %J*» jj&jjj Ml V* B° 

w^A^fi^O Outsold fll"! tSo r O£0 . J.C&0] ac omnem possessionem ejus diripuifc. 
Una cum illo etiam catholicus inclusus 
fait, qui triennii spatio mansit in 
vinculis. Nirairum vivebat hoc tem- 
pore Arianus quidam, nomine Ser- 
gius, Caliphae Mutawakkili medicus, 
qui multis calumniis impetebat ca« 
tholicum, dicebatque quod perpetuo 
ad Grsecorum regiones litteras desti- 
naTet et nuntia deferret. Atque id- 
circo intcrrogatus catholicus jussus- 
que ut emitteret desuper juramentum 
respondit : « lex nostra juramenta 
vetat, neque legem ego violari possum 
etiamsi moriendura sit mihi. « Itaque 
jussu Caliphae denuo in carceremab- 
ductus fuit. 

, 3! 5? 

k 

f ^e s.-»- r xJJ) . \'r+ols> aj.-id Aa£>? 40. Post Danielem, Thomas Tagri- 
tensis, 

Habitabat ille in monte Edessss, in 
Mar Severi coenobio. Ordinatus fuit 
a Dionysio Telmaharensi patriarcha ; 
cumque Tagritum advenisset, Geor- 
gium Bahraini 1 episcopura, qui pos- 
fcea a fide defecit, deposuit; deposi- 
tionis autem causa erat quod iste dioe- 
cesin Charmse illegitime usurpasset. 
Porro cum ab ipso Georgio, tuna a 
Charmensibus maphrianus certamina 
multa sustinuit, eo usque ut prsesidi 
traditus per octo menses carceri fuerit *\ I" ^ Bahrain , Assemano 

Behrin, urba episcopalis Charmse proxima in pro- vincia Tagritensi. Cfr. Assem., Visa, de Syr. Mo- 
nophys., 70 j Smith, Tlus.*yr.,aA h.v. a) R v»oiaa ji-o 13 II 


195 BARHEBRjEI CHRONICON ECCLES. SECT. II. I' I; 196 IaXudJ, wA.p^2l3 lt-*^P ^flia^^^]? inclusus. Hinc exiit absolutus; atque 

A v» A rSQ . jUs-j uxaJ -s . -4«ju annos tredecim officio functus, obiit 

. I . die sabbati, octava Iar (MaiiJ anni 

. |A-=^ >oaxfi> |J^ ijatt^A^ *■ v urillesimi centesimi quinquagesimi 

^Vmo ]Utf o w^X LUb . i^U> UlU>^ octavi (Christi 847). 8ij U*s^ Jiia^igio . l^joU ?A© 41. Potf Tkomam, Basiijus SE- 

liJoAxol 't^k CUNDUS > flfcas Lazarus Stylita. ■ %L Is?*-?' I?- « i*^* ^l«a* «_-2tf *M m t x2Z]o . loot 

}.♦ ^Vrtk>> ta _^a^£0aJUaA? j As >Q»f » 

IjJA*?^? jL^ooU *j-*0? Ur-^o II le in columna Betb-Bottin Hara- 
nae regionis babitavit, atque a Joanne 
patriarcba , Dionysii Telmabarensis 
successore , Capbartutse in ecclesia 
Mar Tbomse Tagritensium ordinatus 
fuit,. die 23 Ilul (Septembris) anni 
millesimi centesimi quinquagesimi 
noni [Chr, 848). Postquara autein in 
niunere pastorali annos circiter decern 
exegit, gravis inter ipsum et patriar- 
cbara Mar Joannem dissentio exarsit. 
Turn Tagritenscs qui in Occidente 
hdbilabanl nomen patriarebse in ec- 
clcsiis suis e dypticbis expunxerunt, 
eisque Basilius episcopos ordinavit, 
videlicet Haranse, Callinici et Rhesi- 
nae, episcopos autern a patriarcba con- 
stitutos deposuit atque excomraunica- 
vit ; patriarcba vero coacta synodo de- 
posuit maphrianum et maphrianus pa- 
triarcbam. Delata causa ipsorum ad 
Calipbam Mutawakkil, ambo coram 
illo comparuerunt, seque mutuo ac- 
cusarunt. Prsevaluit autem patriar- 
cha, perrexitque Tagritum, cupiens a) C Ifi^ks, R^-b)CO ^ml^a — c) R IsaAiM — d) R Uffo5oJa» . 
Os& "JSSc J 5? 
i mfMtil&l 


sAeT Z3&~ PRIMATES 0R1ENTIS : SJ&C. IX. 198 ** ffl LA W^9 VJico »»q*Sftffia alium maphrianum contra Basilium 
^ ' ' ordinare; verura, quia maphrianus -i r - — . ^ ■ - _ ^ adjutores raultos habebat Tagriti, non 

PI . \ya ja-^au JL-*U^| r*r^s potuit pa t T iarcha id publice perficere, 
« # i a A aw*> -«j ni«w. ntipmfUm nomine Melchise- a u3;t*fi&^ sed clam quemdam nomine Melchise- 
dech ordinavit. 


. \\~»»K Hso] .uffculxsao SLs> 42. Post Basilium, hoc est contra 

>5iA&^tf ipsum, Melchisedech. . wJD?l ;i» ilAjo^fla? Iaa^oA* oltfojol^o 

^v>jafi> *»iS02JL\o ^a*^? °r&A° 
JA1*? (jiAAflato Uh+ *©l» r*° ^r^ 

jjd Utf ] ^Ja^lom 6A*1 llfi>1 oaio Erat liic ex Ephrsemia ditionis Tel- 
liaphar, et a Joanne patriarcha in 
nova ecclesia Tagriti clam ordinatus 
fuit. Porro Basilius cum gravem dis- 
sensionem propter ipsum Tagriti cer- 
nerct, urbem illam reliquit et Nisibin 
perrexit ibi habitaturus. 

Theodosius autem catholicus Nes- 
torianorum postquam carcere egressus 
esset, adhuc duos annos vixit, obiit- 
que et in monasterio Caliljesu condi- 
tus est die sextaTischrin prioris(Otfo- 
bris) anni Grsecorum millesimi cen- 
tesimi septuagesimi (Chr. 868). Sue- 
cessit illi Sergius metropolita Nisibis, 
qui insequente anno die vigesima 
prima mensis Ab (Augusti) Seleuciae 
ordinatus fuit. 

Floruit sub id tempus Honain me- 
dicus 1 , Isaaci filius, librorum medici- jrrssrfflsr: cars stzzs. 

a) ^V^* - b > ° om - "^"^ ~ C) ° ****> ^ ****"' " ^ ° ' T ~*^' iU 

.■>w, , a ^ ^ - •) c »4>i», B »-W« -" 00R "- M -■*— * ** ifjSC. 199 BARHEBRiEI CHRONICON ECCLES. SECT. II. 200 l±&] Va1|J(u1 >ai> l^CLao^^rs oiL 

V^Ij^BaI ooi |*^p |,Vft^i.^ m t \£>\o . ova*^d 
)fm^o Ua^oo • lfaA.a!^o oiA*^© 

^OfT) ^oioXoolo . lovSfcy "^t^? JJLoeu 

\»*1rfflJo , oiA-^k> ^t^ol? 1^9 As 
13 o . oi^s w-jso? . ooi 'Ij—sAs J . j^ol 

w£|.i£^? *01 — Ls —-aJQm 001 j^L!*}.^.] 
Ol»*A*]o fll-^—fc^S ?j-±0 . jLl^Oi^O 

\.-^o ouJ^lXo . oi^a^ truSoAn^ 
% 1?o • |2 o] <y\2o.J± |1 nnSo J |—l£a_*. 

. ols w0? r ^ w A^j4^Ak> U^0 ftan^ 
|]j ^oili^As a-lo a.-l4 1— ft^oA^o 
]3o a^i>«A^Ala^o . .i-^:? ouLol? \Zbo, 
ova^s r c^so . ou* w^l^? U^sa*^ 

. ^.▲JQnmL I n*\0 AD OLAttSO Olifij^*]o 

^ej ooi . Utf] wffi^^Ltf llo^o auoo 

\Lj&AZ +l£ ol-L oooio iJUia^J? 
m-L» i^po • OkS 0001 — ±^AdA^o nso interpres. Simultates habuit cum 
Israele medico Tiphurensi,atque hunc 
apud Mutawakkilum Calipham accu- 
savit dicens : « imaginem sivc idolum 
colit 1 Israel iste in domo sua, et 
nomine tenus tantum christianus 
est. « Misit itaque Calipha qui 
domum Israelis perquirerent , iique 
imaginem Deiparse apud ipsum inven- 
tarn ad Calipham detulerunt. Asseruit 
Honain hanc revera esse idolum de 
qua significaverat. Turn Israel : « si 
idolum est, ait, expue in ipsam. « 
Honain vero in imaginem expuere au- 
sus non est.Quare Calipha catholicum 
ad se arccssivit, eumque interrogavit 
de imagine, utrum ea apud se admit- 
teretuv, necne, et si quidem admitta- 
tur qualem poenain mereretur qui cx- 
puisset in earn. Cui respondit catho- 
licus : » nequaquaa\ idolum est, sed 
imago matris Domini nostri, quam si 
christianus quis contempserit anathe- 
matizandus est. « Porro jubente Ca- 
lipha catholicus Honainum anathema- 
tizavit et ccclesiastica communione 
privavit. 

Eodem tempore Sergius medicus, 
hsereticus Arianus, unam e Nestoria- 
norum ecelesiis cripuit , et quos n ac- 
tus est sententiae suao sectatores in ilia 
disputationes agebant. Porro rogavit 


m s?? m m ZSzTk 

serat, teste Barhcbro30,viginti quinque libros prater 
cos quos e grseca lingua in sjriacam et arabicam 
transtulerat. Ebed-Jesu Sobensis memorat tantum 
Honaini Capita de timcre Dei, Orammaticam et 
Lexicon. Barhebrsus docet eum transtulisse e 
grwco in syriacum Librum Nicolai fife summa phi- losophies aristotelica et Syntagma medicum Pauli 
Mginetao, Cfr. Asscmanus, Bibl. Orient** II, 270- 
272, III, part. 1, 164-165. 

*) Scite animadvertit Assem., Bibl. Orient., 
II, 488, Hoouinum in Graecorum ditiono heeresin 
iconoclastarum hausisse. i a) R %jf).nv — b) R e oi — c) R om. oa-^jjo k V ^Pf c jjt.- '■£-" 


"^v^- s-r 


ft ^ ¥l l if 

i it ? . 2D1 PRIMATES 0EIBNT1S : SJEC. XX. 202 1 ^/v fl i a >a-^ *~*o*rl; «uflA© Caliplia ut coram ipso cum catholico 

. . disputarct ; itaque vocatus est Sergius 

j^j* ooi afr-f* . **ia-*r* catholicug ut cura g ergi0 medico 

a U*r ^^t-* *^ «^oy? la^o^o arianQ disputarct. Quia autem catho- 
l.aAoA.0 looi Vu^j ^^o . U+h\ licus in doctrina et dicendi arte parum 

% . ' , «. - versatus erat, christiani timebant ne 

oA* |A^ ^a-*^o Ul^o^ ^^^^ caderefc cQram . Calipha< Cum 

.oiaAs ^ *A«fc*AJ l^> U^sa^ip igitur uter( p e a desset, dixit arianus : 

i^ . |j^] -*) .. ^01^5 J oa*^ r°° " nos sumus christiani veri, qui tamen 

JT " " " , , . i ^ non profitemur Deo esse filium Ipsi 

fl, . l^j^ U^auj* ^*\ X± consubstantialemj sed Christum esse 

cuL Ioa i-^Xo 1*-© 1«^P ^r*l D e i creaturam, quem sicut creaturas 

)....^ |„X 5 o« oi^i-o M . U»°l* ceterasllle creavit.»At vero praevaluit 

"' . , / , i m .-, catholicus, doctores Arabum qui adc- 

V^flo . A»m W^ **1 «*+** rant sic alloquend o : . Ad, qua»o, 

^^a^LVcj UiLj? lrAffi^ S-^fc U^oAa coranus ves ter de christians habet 

V^o .oasAo giol >o^ U^o? °°* eos profited Deo esse filium, an non? « 

. .„, ,..'.• .. i i. .- M Illi vero responderunt ; « coranus 
,^P 1^ M Ad, ^1 ? U^ur- nogter test J r eam egse chTiatiano . 

]98i» . ?oi» U>A»9 cuJ^ ^?» • fl c l rum fidem, ut Christum dicaut esse 

l<a^? ]§.£>? ilx^tfu^? 12u?o2 *<n Dei filium. « Turn catholicus : « vos 

. , " , ■ . i ,.g, igitur, inquit, juste judicate : num- 

.& UAo^o . U^ ?r»U q g uidilleq 4 uih0C J nonprofitet ar chris- 

^Siol fl? 6ai . &+UU aJojj V*ai* ^oAJ] tiatius est, necne? « Omnes autem 

.bailso . 13 ol ooi *ll+jjtui* 1?<^ oi^ dixerunt : * Sergius rcligionem pere- 

x e n "u , M .«. «.v«i grinara, cuius nulla est mentio in Co- 

ijaii^Do . ^-£i^ ,-aAao aU ? flia^ mos i emus fi er i tenotiir. » Sic itaque 

waaJ Usffio . ija*4 UJai^Jbio looiJ? victor evasit catholicus , et gavisi 

jcuila c o^ cu r -40 . U^o^e ocn U°\ suntnonNestoriani solum,sed maxime 

. ' \ , . „, d, % \. . % nostri, siquidem arianus ille omnium 

.^,^0,0 A A V-^fl1 ; lU.o*«J ^ in . micus> Calipha tamenj quia 

'on M ooilooi ^oei.^5 i)Jj»3 V^io arianum diligebat, eum ad amplec- 
m. k ]oai >Q^9j V^o ^.^jfluaA© tendam Arabum fidem non compulit; 

J31 • UaW Ou* «^ B . U^'B ast P ostea nihil ° minus moslemus 

, . . f actus est. 

a) R om. M - b) R post 13? add. \lls - c) C p, R |3 : oi^ - d) t^*fHr« 
— e) C |j|i| . Has 203 BARHEBRjEI chronioon eccles. SECT. II. 204 i_il^ Us^^s Vojdq.^? tefl^o$.£> 

* 

AIa . )a-ApD — -a|.a As g w^A #^ A 

• r* Uf-*o U£* ^j-m^ % 01^0^99 

• ai^0ax& /Q-.-o? .ftp *-.V\* 08 | wS | 

• octi w-j9| A— *J^ •. . — jgft AiS>A.fftirri 

• f-*t-£s? ^noJ'ltf ^o^Lio wilslj 

w-^ ^ i ^Sft^ i-if^lO sAfll*^ fest^o 

>o^ ^aAaJo U^l ]Aao ? ai^ \AJ? 

• j.lO]^> ,.*£> ,001^9 ]^^^ }l^\ 

o-aatfo . |Al* r <* " Uo^Aaa . *^sl^ 
U+r&A±U>r+r&2 A*o Ux^^ Ij^Jjd 
i. A j^Ls ? i l * Si * ,_-ie? A*^Aa >oJuOj 
^o V^l • w^u^AJ ys U Ai .aii wfi>A3 
^asai . |L*a?^o UjfliaAAA? ^oaila 
U*j..aS09 01^*90 lA^a^^9 j^oaaso Basilius autem maphrianus in ea 
simultate, quam habebat cum patriar- 
cha, vixit undecim annos ; turn vero 
Nisibi obiit sabbato, die decima sep- 
tima Teschrin prioris (OctobrisJ anni 
millesimi ccntesimi octogesimi (Chr. 
868),annisviginti et mense unoin offi- 
cio pastorali expletis .Dcinde post dies 
quadraginta a morte Basilii decessit 
quoque Melchisedech, qui illi fuerat 
oppositus.Nempe in eo jam fuerat Ba- 
silius utin Occidentemproficisceretur, 
contra Joannem patriarcham ope epis- 
coporum occidentaliura, qui patriar- 
cham oderant, alium patriarcham 
ordinaturus ; atque idcirco patriarcha 
vocaveratMelchisedechum ut ei alium 
locum tribueret, ipse vero cum Basi- 
lio reconciliationera iniret. Deus au- 
tem, per utriusque mortem quoe eodem 
tempore accidit, pacem ipse perfecit. 

Eodem anno (Christi 869) mense 
Schebat (Februario) patriarcha in urbe 
Caphartuta synodum episcoporum oc- 
cidentalium et orientaliura coegit. 
Conditi sunt ibi canones ooto 1 ad pa- 
triarcham et maphvianumTagritensem 
spectantes : scilicet ut maphrianus, 
ubi prsesens esset, ad dexteram pa- 
triarchs sederet supra omnes pontifi- 
ces occidentales , similiter ubi officio 
divino interresset; utque impositio mi #$&£■: ??' : ?. v0S 


t *) Ooto isti canones reoitantur in Barhebrasi card. Mai, VetU Seriptt, no v. collect., X. part. 
Libto Directionum sea Nomocanone qnem edidifc II, 40. a) Rom. ^ajL>y . ^McH 


iffiS^^.* 
^ -*'* ! r*<<&k. 
IK> * ''ir 
P y < n " f \ " 


*&$ 


ri> 


Jfisg 


EJj.'iA* 


'^S* 


EfcE/cfc- 
ife'"^ 


~k$ft 


m' 
fisL," 


J^B 


[eL — „ 


Wa 
m 


Wi&^ 205 PRIMATES ORIENTIS *. S-<EC\ IX. 206 \JL )ooi w*i^b «Ja?spo • ^dCTO^a ^ O 
*soiu2l il*V^A^o v j. <t *° w^aa^Ja^U manusin patriarcham novum pertine- 
ret ad niaphrianurn. Prostcrea absolu- 
tio Basilio raaphriano ej usque sociis 
data fuit; episcopis vcro quos ille Cal- 
b i* • in <..<.. linico, Harause et Rhesinao consecra- 
verat alise diceceses concessae fuerunt. is. -Ti' 


'J Br 

a? 

■ Hi 

Hi fcA^. y&^ Wr° I 001 l*r*? k« 
. ALJo «-,*UaJo )U*o .sX'AJU^ 

A,a& oj^UiD *-aoJ1 oijA^ }a«po 
°fli^ lOaiUiDQ . {lal A^£> U>fU V^Jo 

o| Aj] 1-aaoJ] loai - r Jx>\ eiy^MSi 
•f^o] oiIao.j Ji£>an^5 ^Jo ♦ U^j-a^l 
1 JaD^o J U^oo oil loot ^an^le loai 43. Pos£ J/edto^ec^ww,.SERaius. 

Monachus erat in ccenobio Aluch, 
vir praestantissimus et vitse simplici- 
tate conspicuus. Ordinatus est autem 
in ecclesia Mar Thomas Tagritensiura 
Callicini sita, anno millesimo cente- 
simo octogesimo tertio (Chrisii 872). 

Sub id tempus dcfunctus est Ser- 
gius catholicus Nestorianorum, anno 
tertio Caliph** Mutamed duodecira 
annos munere functus. Postquam eo« 
rum ecelesia quatuor aunos vidua re- 
manscrat, successit illi Enosch metro- 
polita Mossuli. Nimirum magna divi- 
sio in populo orta erat,aliis Enoschura 
postulantibus, aliis vcro Israelem Cas- 
carse episcopum 1 •> ubi unus alteri 
occurrebat, ab eo quaerebat : « es ne 
tu Enoschita, an vero Israel ita? « At- 
que ilium si contra voluntatem ipsius 
respondisset, vcrberibus el plagis pro 
viribus suis afficiebat. Denique scribaa 
ac mcdici regii Enoschi partes am- *) Israelem scriptoribus syria accenset Abul- pus, cdidit librum De fundament** fidei. « I)issi. 
barcatus ap. Asseman., Bibl. Orient., Ill, part, dium eum inter etEuoaum ex Amro describit As- 
I, 612-513 his verbis : - Israel, Cascarte episco- semanus, loc. cit. a) K .- «-.*. *v) » — b) R om, jfiyj-^ -c)0 Bom.nl- (1)0 ^1^^,^ — e) E ^ w 207 BARHEBILffil CHRONICON BCCLES. SECT. II. 208 

■» • 

. ^^Ifsu]] affiaaj*?1o . ^aqJ]3 aaaJ plexi Israelem removerunt; Enosch 

hU 5^ --w* w*al] m*»2i|o vero Seleucise ordinatus est post fes- 

a . turn Epiphaniae anno ducentesimo 

. A^2o ^&±]o ^»A*o Ai* l-rf?? sexagesimo tertio (Arctium, inchoato f» 24 5^. 876). |, "J V-*^o _*ik>^o Ditfo ^a^ *AJur>o Anno autem millesimo centesimo 

Ual-L^AS** ^o^ia* ZUls 2| ^ octogesimo u° ao (<^*' ? 78 )> s y nodo I 

congregate pro ordinatione Ignatii ^ 

, B _m2a] U^>?1 . r^,-^ -» a^Ll^l? patriarcnse qua tuor quidera episcopi £ 

. w^OjJ.aasaa oio a-Aj^2] i - A* Jg . k ) orientales interfuerunt, at maphria- 1 

. ' »,i n M . M A , Li^. «L^, nus Sergius ad synodura non ivit, eo I 

x ^ quod ejus zn dyptichis proclamatio f 

• **hH ^° «-*>l°r» ' 2oei l a +* s > Tagriti fuerat suppressa; cujus rei | 
y *>V ]1 lA_^£Ve w-o?]9 -ci 'Aia£*a ratio erat, quod dioeceses attribuisset £ 

aMLSO^h ° *«**1 • ^^ r- r^* Elissoo et BarhadbeschabaD, episcopis ^ 

. • qui, utpote ab epivscopis ccenobii Mar s 

13 *A2* ^ l^o^? .mis] ^o ooai Matth8Bi legitime ordinati, turn a 

\^ o.^ i—JuXs Aj>.*2e . A-^l^oMJ Joanne patriarcha turn a Basilio ma- 

t oauA*l U^i^o u0a**ufifi>o ^ P*™™ sus P ensi fuerant > im0 ^f^" | 

v ... sedech maphrianus alios eorum loco Or 

, %1+rSt* ^l^l^o ^ *s| . oooi episcopog or dinaverat, atque ipslseor- £ 

. Ur"l wSflisl ^oiAaso'i^d Ion «*i.#1 sim tanquam rejectanei raanserunt et 

]A^ Jdal . 1^ .oJai ^ trigintiannoruraspatioveluti depositi 

m -*~~ T ~ . '. ' fuerunt. Verum Sergius mapbrianus, 

• ^£* ^*±4 U^ oon ^4oo quia consecrat i ni patriarch;© non in- 
^j^|A^ 031 w_£u.-^^| fl? V-^-ioo terfuerat neque in electione dignitatis 
^MoU^^Mo^a^^x su* ab Occidentalibus ratio habita 

• . ' . e A fuerat, patriarch?© proclamationem in 
emuas . l-<k-£>?^0 ^-^> iA-*^ totoOrienteipse3iippressit.Hincgra- 

• Mr* "^ <r* r^ s ? 01^0^ vis exstitit contentio inter Tagritenses 
.^v Uj^ Kv U Ju* 1o« l*» (Uoo etSyrie incohs; res eo usque duravit, 

^ * ' quoad patriarcha et episcopi carcere 

*_t*a*2l; ^flu-^ IsH' *r*° • ^^ i nc 1usi et bis mille denariorurn mulcta 

^5^ ^1 s Or5a-»o . —asflsalo t+i.&£> puniti fuere. Tagritenses quoque in 

^o2 \.-+*U^o . l ? -l* ? I.^^ Syria degentes principibus aurum R jOfi add. | . ^; > — b) O R om. .iool — c) C Jl ^-*? oais) — . d) K ... v oox— fi.^ 
iJU^aio -rr l-^ - — e) O B. ]fiJjA© — R oi nn MT) — g) O R ^uo . ft* •«*■•■ 


209 PRIMATES OEIBNTIS : S-dBC IX. 210 

r I. 

! 

i it l*JU> *j£oX fit Idj^oLd s-aoJ] ^1 

-LttO* 01? AjD >OfO . U^9 ^AA Q 
*<ne££> . ^j^ &▲£> ^-ie otfp f£> 
otkLA) l-Jf^l Ur*? ^^o }j<nj j..^ 
jaisl? ^oSo^A>*A^£J ^oa^ wfiOA 

Aj-*J U^) IsLsOmD o^d nVi Atf^2lo 

• „n>Smo -ttfrtfZ^lo ^jJj.^ ^L»a*? persolverunt, et patriarcham quamdiu 
in vivis fuit prsedicare noluerunt. De- 
nique Sergius maphrianus munere 
functus annos undecim obiit die un- 
decima Teschrin posterioris (N6vem~ 
bris). 

Pariter Enosch catholicus munere 
functus annos septem obiit prima Ha- 
ziran (funit), anno Arabum ducente- 
simo septuagesimo [inchoato 10 Julii 
883) 1 . Successit illi Joannes, Bar- 
Narsi ex Beth-Garmc. Quippe in hunc 
et in monachum alium, Schubhal- 
jcsu nomine, episcoporum suffragia 
ceciderant ; quare istorum nomina in 
schedulis descripta fuere atque in tes- 
seris luteis subter altare reposita, 
Postquam autem jejunassent et oras- 
sent, eductum fuit nomen Joannis 
Bar-Narsi, isque ordinatus fuit Se- 
leucise, anno Arabum ducentesimo 
septuagesimo primo (inc/wato 29 Junii 
884) 9 . Elapsis septem mensibus ab 
ejus ordinatione Arabes scelerati coe- 
nobium Caliljesu subverterunt ejus- 
que supellectili combusta et direpta 


t) Concinit Elias Nisibenus, ad annum Hegiras 
270 hsc ex'CoJLo? \l£\ %^a* «rw catholico- 
rum adnotans : f^rn No&j -— *oJJ ^ii. 01— s© 

a Eo anno obiil Enosch catholicus, feria secunda die 
terliti mensis Dulhedscheh (in mense Junto 8S4).« 
Gfr. Assemanus, BibL Orient,, II, 439; III, 
part. I, 512-513. s ) Elias Nisib. e fonte modo indioato diem ac- 
curate determinat, ad annum Hegirse 270 usee 
scribens : ,.n*.?>\ v*tf|J ^s «-J-*4Q-» ^^ =l ^ 0kSO 
>oo-jka |_Qft v ^" yry m kmfS\o ?o£u,"|oj— »^? 

» Bo anno elecius est Joannes Bar-Narsi episcopus. 
Pheroz Sapor is y consecratu&qite fuit die dominiea 
%I*,D8chumad» posteriori*(mmsisAxafoam. sexti). « a) B, om, |,i,t'S-^ ^ — e) R post \Ja Vi Sa> add. ^^|? — d) E i-feof- 

— c) R xso «t om. ^ — f)OR om. jntSoANp .« o^ano . 14 k 211 BARHEBR^JI CHRONICON BCCLES. SECT. II. 212 hoi <n-^d A^o . Ldoas >*oiac>rH 
tMSl \jb±x± ]o<n \bh 1**4 l*» f«^ 

. ]&*!*£> ^* >Of^ <n^» *»ofc*AJ? loos 

^1 ooi 1^1 . ^jo^yo M 01 >°f r*° 

2.^1 1-fl^oAxio . oiAjO?) \l*ifl^ 1**^ 

ooi? Ual* ^ r . fr&Ak&i \^o 

Ja^ «Uio? *U*4 om^IjAo . Ul^ 
_U}* *-** o?gitfo Ui*A ^JJ« ao rf ° 

- lAA^o 1|^ra ooi U*^ i) Contigerunt h©o anno Arabum 272 {inchoaio 
18 Jan. 885); teste Elia Nisibeno, qui tamen 
ab'am maleficii causam profcrt.Nempe ad pranota- 
tum annum ex U^f£> j.-iai»aio e t i— ^ °— s \ 
Mohammed Ben Jahia et Abu Giaphar Al-Taibari ^suh\o ?i-^> *-£=> *V fll " a patriarchs cella sepulchrum Enoschi 
catholici effoderunt atque ejus caput 
abscissum et lanccse cuspidi kaposi- 
tum per plateascircumtulerunt.Totius 
autem maleficii causa fuit patriarchse 
avaritia : nimirum Arabi cuidam seni 
qui ad orationem vacabat in unam ex 
moschseis , cellee patriarchalis proxi- 
mis, solebat aliquid ex cella donari ; 
qui, cum constitutus esset Bar-Narsi 
iste, pro more stipem petiturus adve- 
nit, catholicus vero dixit : « nolite cum 
hujusmodi rei assuefacere, ne avidus 
fiat et nobis quietem nullam relin- 
quat. « Ille autem, quura vacuum eum 
remisissent, consilium iniit cum aliis 
consortibus suis ; et quadam die, Ara- 
bibus defunctum ad sepulturam defe- 
rentibus, aliquis sociorum illius senis 
e latibulo lapidem in defuncti feretrum 
projecit. Hinc concitari Arabes, et 
qucerere quis lapidem jecisset ; acces- 
serunt autem ceteri, conlestantes se 
vidisse lapidem e ccenobio elabentem. 
Efequo postquam abiissent et mor- 
tuum sepelivissent, redierunt atque 
horrenda ilia facinora in coenobio et 
cella perpetrarunt 4 . 

ciJUls? Ijo^e otb*s© ai>Tff'j r> aLo]o oioJZuuo 
joci OUSO . ^^ZO ^iSOA'O *-*4** ^-^ 

a Bo anno (umultuati sunt Bagdadenses, et vocife- 

Is' $& i ; mv^ r-*^? a) B. o_^xso f^^»i-»?) ? »■■■> — b) C oooi — -£uj-ci? } O Ion w-s^jpO? It— ^ 

218 PRIMATES OMENTIS : SjBO. IX. 214 

L .:*.<£ s> . jgotttUM % Wa j m *A» 44. .Postf Seryium, Athanasitjs. 

^pj\o <nioA Ion wOjLjj» JJ<n ^1 Ulius quoque nomen erat Sergius, 

. , *n*\\j\ sed Athanasius appellatus est. Erat 

^^ autem genere Tagntensis, e coenobio 

afr-S*? ]'?-+* ^-io l-sax^ UJA^j^U j^ ar g ever i ^ n mo iite Edessse. Porro 

^m iv/ jy <+p2\.*mb*h feo-^? fc*ol» electus fuit, atque ordinatus in urbe 

a,^/ ivJ.i w^ a^l* io v.}^ Amida, feria quarta, die octava Sche- 

1&A.O |~ >1 >oo* r t*» feat ^ ebrmr ^ anm - miUesimi cente- 

IJioo *.*^ U+ . ^as Ul^ gimi nonagesixni oc tavi (Glr. 887) 

^.jJojote sa^I ^o ULp2o ^*«£o manibus Theodosii patriarchse, alias 

\ * , ... . '. » • Romani medici, die quarta ab ipsiua 

m>oa» ^i*»i . . r-r p a t r i arc h(]o consecratione 1 . Christiam 

Jocio . r^r^ 3 ? oiaJ-a^Aio* |iS*oS ma gnoperc gavisi sunt; et prsefectus 

j .^ ^J . |,i A ^aup^ 1&&* Uop* Amidaa, Ahmed Bar-Isa patriarcham 

u&* U^ . l«* *• ^-J r*h et ma P Manum re * iis induit vesti " 

•™~ . _ • • mentis. 


Hujus maphriani setate Hassassi- 
nitse 2 hominem Zebina nomine, 
Joan*ni8 patriarchs discipulum, qui 
adhserebat Gubensibus, anathemate a Jad cooi o&oh^i* v*-*« ^*> c y riaco > D^y™ et Joaime P atriar " 

^ ' cha, ob formulam » panem coelestem 

,_l*a*o uvoivoia^ ^tfaatiao fratlgimus3> „ per culsis, produxerunt 

}**<^ |L<a*^? JLs^o V^o a»j^?^s 

. lA^yAfi) wAAj-4? a0IO0l>J*? V-^O 

for«»< adversus Christianos propter equitatum in 
equo.., Perrexerunt ad camobium CaUljesu, ibique 
omnia diripuerunt j quippe abslulemnt res aureas et 
argenteaa qui in eo reperiebantur, illudqw porro 
8ubverterunt t Wffna ejus omnemque a&ficiimateriam 
vendiderunt. Quod e eententia Abu-Giaphari Al- 
Tabbari contigit anno 272. — Sodem anno /actus 
est terra tnotus in Mqypto t quo multa adificia ac sibiquc patriarcham feccrunt, quippe 
quern in doctrina subtilem et ad tuen- 
dara hseresim suam aptissimum vide- 
bant. Porro Zebinas Hassassinitidi 
r<?y&Waliqu£m, Pheraam appellatum/ 

magna moskhcea eorruernut et homines mille uno die 
perierunt. « 

*) Cfr. Sect. 7,391. 

*) Populus regionis Tagriteiwis, do quo ofr. 
BibL. Orient., II, 215, 366, 440, 452; Lequien, 
Or. Christ., II, 1583-1586. 

3 ) De hac controversia vide Sect. /, 331-333, 
345, 363. a) O E om. \~*~ — b) O fiuA-1, ^«jl-M — o) B. ^ B-A 


215 BARHEBRjEI chronicon eooles. SECT. II. 216 ai as i I l^i-s lioD#vio5 waJ|3 wjfcj^l U^C) OOIO 

liffiaX loci ,£a^Z^l? . {IA^0 'r^S, 
. ^.nlo fl.flflA ^«s (.s^a fa l^o^o 
. ou^k n1,n»? l-^? ^-A*» • l«*Jv^^i 

♦ Vl£6 1i-4]o A i,n^ on ws) oi^») 
%.*! ?i-£<4 |JLas]o . ]pfi*io Vai^lo 

)081 s.-^^JI^e l-Jol JJLSJ.O 0LSO 

._Lo9 Zu.09 uo^s) UU fo IjvoIo UflQ* 

]A.a*A£> *-oAo 2?o. fli^L wAJbio 

1 Alias . Ue&Ale? j^Aalo U^?o 

. )2uJ?J 
.*tf pi-S IomoAd ^l*o*t? aiA^oa^AO 
l^oaal % e V^.^ias£u1 )^o *&&* 
o.oi \|lo • l2a-a*L©A-M j—aMjos? 
|j|j3ad %ii£flJo gin iS*> ^al In^oAn 
|^1 pso . U?aal ysaU* l^o? ei Jal 
Vjio *\'r*\ Q «^Uj lr*1° ^°^ In^oAx) metropolitam ordinavit; Pheraaas au- 
tem Mossulo episcopura ordinavit 
queradam nomine Bar-Nasicham, vi- 
rum eloquentem, episcopi Moysi& Bar- 
Cephas aliquando discipulum, sed qui 
postea, eo derelicto, Hassassinitis, 
propter gradum sibi ab illis col latum, 
adhaesit. Zebinas cum tumultuari coe- 
pisset, ad sedem veziri perrexit, eo 
consilio ut sibi Tagriti ecclesiam ra- 
peret; ast maphrianus una cum epis- 
copis suis pariter ad veziri domicilium 
pervenit, ibique honorifice exceptus 
fuit. ContraZebinas repulsus fuit atque 
rejectus. 

Eo tempore claruit in ecclesiastica 
scientia ac profanorum sapientia reli- 
giosissimus Moyses Barcepha 1 , Beth- 
Itamani episcopus, qui inter pretatus 
est totum volumen bibliorum antiqui 
et novi testamenti, necnon libros dia- 
lectical, sermone prolixo et admirabili, 
prseter alia qum composuit scrip ta. 

Tempore Joannis Bar-Narsi catho- 
lici. rapuerat vezirus Ismael pagos ad 
catholici sedem pertinentes ; oatholicus 
autem calipham adiit ab eoque obti- 
nuit edictum quo vezirus pagos resfei- 
tuere jubebatur. Porro cumad vezirum 
venisset catholicus, interrogavit eum 
vezirus de illius fide; cui catholicus 


as I 
Si i :: It 
ii «) Cfr. &0l« h 393. 

a) R add. ^bri &*s? usual— b)R ,-a^,? — c) R » . .*.,^* «.- 
- e) RVfciiaa] — f) O |jo?w? — g) R om. \^\o c£^\± . — d) R fc_o»te»> «' 217 PRIMATES OEIBNTIS : SMC. IX. 218 

v.: 

ftp. If r :*.:■ ?&■ . U* r © Ml wataio 13? ^.^ ^°« t*h lii, ]3 ? v oaiL ^1 ■• &\ U^oLd 
Ij-^o <n^e . *JUo o^oa llo W 

. ^fi^^Q^O? | j-DA^09 l^ <31 i Uol 13? U^ i^s© . A*Hp^ respondit : « libera me ab hujusmodi 
questionibuSy eo quod in disputatione 
versatusnon sum. « Vezirus autem eum 
reprehendit dicens : « talis cum sis, 
quare hominibus factus es antistes, 
quandoquidem minor es illis, illique 
tc prsestantiores existunt. » At catho- 
licus : « dixi illis, ait, me non esse 
dignum, sed illi me audire noluerunt. » 
Nihilominus cogente eum veziro ut 
quocunque tandem modo diceret quid 
profiteretur de Christo, ipse coactus 
respondit : « sicut Paulus dixit, dico 
ego : Christus mediator est inter Deum 
et homines. « Porro obiit Joannes ca- 
tholicus anno Arabum ducentesimo 
septuagesimo nono {inchoato 25 Apri- 
lis 890) officio functus annos octo 4 . 

Anno millesimo ducentesimo quarto 
[Chr. 903) decessit episcopus Moyses 
Bar- Cepha, die 12 schebat (Februarii), 
et in coenobio Mar Sergii in monte 
Sahia, quod Moallak appellant, sc- 
pultus est 2 . 

Anno insequente, feria secunda, 
die 27 Conun prions (Decembris), obiit 
Athanasius Mapnrianus et Tagriti in 
ecclesia Sergii et Baechi sepultus est 
Remansit porro Oriens octo annos 
sine patre communi. 

Catholico Joanni Bar-Narsi succes- 
sit Joannes Theodosii catholici ex ») Convenit Elias Nisib. citans seriem catholi obiit Joannes Bar-Narsi catholicm in die 
eorum : \~>\~ k~ wtfjJt 9 ^ \mq* ^ ouao Nativitatis. » i) R l*Jl> U*r» — b) O E M i-y© — c) E l&asfliifc© — d) E ]ti*J. . 219 BARHEBR2EI CHRONIGON ECCLES. 8ECT. II. 220 1 ]om oA,*| U* . l-n^oA* fr a tre nepos. Is erat episcopus aderat- 

V^o . oAji^Jj wm^s)->q^ \a±jj\ <l ue cum episcopis pro electione ca- 

lA-Lai^ U*-<^oA-* ? j a : ^ th0 J ici P er dies Pentecostes congre- 

• b ^ S atis ; eumquc cum rogassent ut ad 

>o^AJ ? flUSo oi^o . ^L^oa^U^j populum die dominica sermonem ha- 

*H?° -UaAs ^ >oqao lifii, *a^ V^ beret, ccepit S. Gregorii Theologi de 

\* ^oi*U ^w ^,. ]^ .^, Sp^S.homiliam^ujusimtiumest : 

ia » n «. " - //de hoc fest0 P auca disseramus 1 , « 

I A*>o&l 1 ? ^ ^Lie . <**+„ . ^ ^ it a recitare, ut nihil illi adderet, neque 

*"oi r -^^a . r _o^j c Usailsoa?al^ quidquam ab ea dctraheret. Itaque 

capta sic universipopuli benevolontia, oAa|o. ^1^ > Jo ^aAS* AJL* ^ A w ? eum dilexerunt assenscruntque ut ca- 
tholicus fieret, et Seleucioa ordinatus 
est anno ducentesimo octogesimo(Ara~ 
bum t inahoato 23 Martii 893)2. Joan- 
nes autem ille, praeter quam quod 
erat doctrinaa ecclesiastics peritus, lA- A frqjb S* 3A-iocLo l~l_o? \±1Z*J*> statura perfecta et corporis forma 

y» 't \*. i^. ^ j a1 . . " praestabat; ast gulas deditus, ventri 

^ . ~ mdulgebat et amabat pecumas. Dioe- 

.^oSaj |A*^ u^ , Uffiso U*^ cesim Mossulensem Joamri Bar-Bocht- 

*- aa**s1 ^a-^-4Asasj $„.© ^-JUoa^ j esu » Maalti893 episcopo, concessit, 

Uj^-n* Uoa^j i.^aajo *UA^J, Spenm8 insi S nem auri s^mmam sibi 

• ■ attributum iri. At ille, scientiae suaa 

VaoJj V^lLo 6oio . oi^ ^Afs J.o<njj et potentisc confisus, id prorsus ne- 

B© wLofl) siUa^o aiA^.* S^ | 001 ^ et ne unum <i uidem obol ^ m 

j h : . obtulit catholico; neque catholicus, 

^-sf© . j^lo 1^ Us) >AoAa^ ^sjj quantumvis variis modis aliquid per- 

*) Greece : mpl rfc eoprft Ppcc X icc yiWoy^pev. episcopalis Neatorianorum in ea Babylonia parte 

Cfr. Migne, Patrol. gr. y torn. XXXVI,coI. 428. qua* ad Assyriam acoedit sub metropolitano Adia- 

*) Concinit Blias ex <L^o ? \JLsy V-r>cu benico. Cfr. Assemanus, De Syr. nest., 700. Re- 

*^rw ohronologica catholioorum^dnotans ad annum censetur quoque Maalta sivo Maaltaja t ^ngvi8 apud 

280 Hegirae : |a^o^-o ^xflLO|a-, >cluoZZ| aLso Singaram, De Syr. monophys., 92. Cfr. Lequien, 

" JEo anno Joannes imlituius est catholicus. * Or. Christ., II, 1584, sq. 

s ) |n»&^£c Maaltia,Aiahibxi& Maaliaja,wba t 

Si 

1 a) O oa^^lo — b) O R oiaze — e) O ^w»^^ r \ a ^A\. a — d) O R om. 
e| «-a - e) O R add. ?_^^ ? - f ) C O R I— H^~ g) R »2L^-^Uio ? - h) O R q 

- i) R,*, i m PRIMATES 0RIKNT1S : SjEC. IX. 222 i! i"*' '■§2 life tedAloL Itu^oAjd \sff^2\ I^U^sa 

UVuqiSc o2{o . cUooi <*lX . <nJai9aa 
• • • 

V-3* ^n VhSao IJoj—^o V-j^V 
til^ilo $Aao . ^oJ| o^oi^so astted 
. Axo ^iA.I^^o _*A£e AIa JaaLoA.0 

* 

^0 ^idl] . ^jAL teals* ^Atfjo 
j— a <^A2£? jjtu^ j^3 ^Ua* sAd 
oj^Uio ji7o?o9o|^ ? As {Jr^lo.l^A^k 
U*j wjknJ jAoo . 9aslm* r aa^| cipere conatus fuerit, quidquam ob- 
tinuit. Porro quinque annis inmunere 
exactis, contigit catholico apoplexiae 
morbus; cumque in iniirmitate animi 
deliquium pateretur, advenerunt fi- 
deles qui omnem illius rem familiarem 
scrutati sunt et sigillo obsignarunt; 
mpx vero illi ad mentem roverso nun- 
ciarunt discipuli quid fecissent fideles, 
atque ipse hos vooavit, et iram in eos 
significans sigilla solvit. Deinde dis- 
cipuli ejus Michael, Maruthas et Sa- 
lomon bona illius administrarunt dis- 
siparuntque. Paulo post, videlicet 
anno ducentesimo octogesimo sexto 
(Ardbum, inchoato 17 Januarii 899) 
obiit catholicus 1 . 

Turn populus in duas partes divi- 
sus est, aliis quidem Joannem Bar-Isa 
Bar-Hagire 2 cognominatum, consec- 
tantibus, aliis vero Theodorum Gon- 
disaporis 3 metropolitan!. Tandem post P 

1 7£P" t 


&t y- -V >) Hujus mortem Elias quoque ex 
■•• |-iX? historia eecksiastiea Mics.,\ adeundem 
annum refert : t_a*^o2uo wja*J]a.# jJi, at-^o 
Concinifc Assemanus, Bibl. Orient, II, 440, ex- 
cepto quod annum Hegirm 286 erronec ponat in 
annoGrsec. 1209. 

a ) Alio cognomine vocatur Bar-Abgare. Ejus 
hisfcoriam fuse narrat Amrus apud Assemanum, 
Bibl. Orient., Ill, part. 1, 232, sqq. Discrepat 
autem utraque narratio in exponcndis electionis 
circumstautii8, Porro Joannes Barabgaro post 
snam in catliolicum consecrationcm, syuodum 
congregavit in qua canonea 28 oondidit, quos lau- 
datEbed-Jesu in Collect, canon. Scripsit preeterea 
Admonitiones 28 de Altar i et Eucharistia quas 
edidit Assemanus, lib. eit., 258-348, Quastiones a) R add. U^? ecclesiaatioaa, 28, quas paritcr edidit Assemanus, 
lib. cit t> 249-254 , Judicia et De hcereditatum 
divisione. 

Sub Joanne Bar-Isa e vita migravit Elias, Da- 
masci episcopus, qui Golleetionem canonicam et 
Tractalum de concordia fidei scripsit. Cfr. Asse- 
manus, Bibl. Orient., Ill, part. 1, 518. 

3 ) ?&, i -jm »gJia~GKttdisabur, ™ *^«* .^ 

* ^ * '* n ^ 5o»JwcAfli»r, vulgo Gandisapor, 
Tel Oondisapor, urbs Chusistan® regionis ob'm 
eelebcrrima, sex parasangis ab anliqua Susa dis- 
tans, a Sapore, Artaxerxis succcssore, soeculo 
tertio ajdificata, Cfr. Assemanus, J)e S#r. ne&ior., 
44, 745, sqq. — Ejus ruime nostris temporibua ' 
apud Scliahubad pagum reporter fuerunt. Vide 
Hitter, Erd/bunde, West-Asien, th. IX, 170 sq. •*r 223 BABHEBMt CHR0NIC0N EOOLES. SECT. II. 224 (Hi ^oio^aboo . ^l-uo*? U»o-* woaJ cuie?] 
Umoa Ifeo V^uo jA» pi . ^otr&s 
13 o . VoS*? o^l-x^o ^▲aAsqa $.£> 

las a Jo] 5|-s? , qii^iS?!) ^aso . ^flioats)] 
. <oail*5 1$^© oiJa^ v aJ] wAl£J U>? 

^0 U^gjkO ]As] <cifi.*?^ wA2J U^u^o 
.aoo?^! IAaAa U*^so . ^asAl*© 
1m aid — -* r *0i . ^auJa&pJo UfA^ 

_Xmo Uj-dcld ooi 4i^*?o . jj^flutaile? 

+ r +& ^ ,Jo . ]^ alie >o?mJ9 

JJ e ]/n <^; olA wS*|awLj) tjtAsA^e 
als2lo.^s»^ ^I i ViS* 1L&1 ^u^a 

taelq ^a^^Asa© ^a _ l*a* ^a^> ? r o 
j_*d1 -I^yft . AJ] i^o] U&o AJJ . oil. 

9a*^a ■*Vn 1 r <-*?•<£ ^A^»aio ,omu5 multas disceptationes, <x>nvenerunt 
ambes partes ut sortes ducerent : quas 
cum duxissent, exiit nomen Joannis, 
quern admiserunt omnes. Ast paulo 
post advenit Joannes Bar-Bochtjesu, 
Mossuli metropolita, qui consentire 
noluit contendens fraudem fuisse ad- 
hibitam in sorte. Is itaque caliphse 
scripsit, ei suadens ne debitum pros- 
mium pro ministerio parentumsuorum 
medicorum erga illius parentes pe3- 
sumdaret. Hinc calipha Badro, cunu- 
cho magno, prsecepit ut illos apud se 
congregaret et in eorumcausam inqui- 
reret. Quibus, cum convenissent, dixit 
Badrus : « exiit decretum supremum, 
ut ira simultateque e medio vestrum 
abjectis, veritatern oculo simplici res- 
piciatis eique adhsereatis," Tumepis- 
coporum unus respondit et ait : » in 
aeternuiri vivat imperator fidelium ! 
Ipsius est jubere, nos vero servi sub- 
ditissimi. Sidecernatcertum quemdam 
hominem praeficiendum, quis obsistat? 
At si nobis electionem relinquat ut 
juxta legem nostram agamus, en nos 
elegimus hunc Joannem Bar Isa, ut 
nobis catholicus sit, quippe quern di- 
gnum agnoverimus 5 istum vero Mos- 
suli metropolitan), qui violenta manu 
principatum sibi praeriperc contendit, 
minime postulamus neque voluntate 
propria admittemus. « PorroBadrusad 
Joannem Bar Bocbtjesu verba faciens : 
« tu, ait, quid dicis? « Et Joannes : « ea, 
est, inquit, Christianorum lex, ut om- 
nes episcopiconveniant sibique eligant 

a) C loaa -b)CR ] f a&^oo wm 0) B,|*a^: ? - d) C OB. om. 5aaA3 ? -o)Rom. 
^1 i»3. 


"<% 


f& ■i$ n t: '.'4 If 225 PRIMATES OBIENTIS : SiEC. X. 226 *£*At IUn^ 1^*9 wAflJ ?Aso . 1^a^9 

^>9 aid 9p£>c * jbaapo |j-»^? ta ^ ao 
loot )l^&£ ]oci U^iz) I^^^Ao 

J^fipO . >04& P? ^J^l UlO.A, ,-S>09 

]y& ^o • l^as *ASia*a^] ]A^m9 

l^sJ 2&S9 la-4^9 y.^ loot •£)] y^ 0001 
P? U.OT A^aIj^Aa bos l^al^l^^od 

wOnlO • ^IAa.^9 pO , pj^. ^-*^B catholicum; jam vero duse istse per- 
sons solao ilium elcgerunt, cui id- 
circo adhaerere non possumus , neque 
etiam ill! gradui aptus est." Tunc 
adversus eum surrexit David Bar- 
Dailam medicus dixitque : » ad nos 
Bagdadenses electio pertinet, ut eli- 
gaums quern velimus, episcopi vero 
non nisi instrumentum sunt quo res 
pcrficiatur." Post acrem disceptatio- 
nem, cocpit Badrus ipsos rogare ut 
Bar Bochtjesum admitterent. At vero 
respondcrunt hujus adversarii : tan- 
quam caput nostras religionis eum 
haudquaquam admittimus qui cum 
canibus venaticis et simiis colludit. « 
Rcposuit Badrus eum quidem cum 
ministerio regura esset addictus ad 
hunc modum vitam instituisse, sed 
deinceps ad vanitatcm minimo rcver- 
surum. Quare tandem adversarii ejus 
coacti.sunt dicere : «jam ab initio 
dcclaravimus ilium minime aptum 
esse ;' at cum pertineamus ad gentem 
quae vitia palam facere non solet, 
noluimus omnia revelare ; nunc vero, 
necessitate cvenientc, declaramus il- 
ium csseuliumillegitimum,e concubi- 
na patris sui wa^wm,atque idcirco omni 
prorsus gradu ecclesiastico esse indi- 
gnum, quamquam eum antecessores 
catholici ex metu ct vi coacti dignum 
habucrunt.// Vidcns igitur Badrus eos 
minime assensuros, ipsum Bar Bocht- 
jesum allocutus est: «tc porro non decet 
id quod te fugit pugnaciter prosequi. 
Etiamsi te expetiissent, adhuc decerefc a) R psy&i we b) R om» *2 15 I 227 lUUHEBRJEl CHRONICON ECCLES. SECT. II. 228 8| i: . ^JJo lA-^rxs H&iio ]o<n oA*]o 

. ^7?^0^1o |^OjJ].S y^f^iiO? ') Adest hie in codicc L nota grammaticalis, 
mauu ipsius librarii forsan adjeota : |2oJ£>|ZJ. ft V> 

^ f gO-fA %l>^Zo >1noK *Sn <+*] i £w-&a 

K a£>S«*^ id est : vox. |2al^|al*io ocribenda est 

cum Peihaha iu littcra ^, si cut J.1ao&a&o ; vox 

vero ^jfc_A>Z cum Revadza sub litteru ] sicui 

*) Eli as Nisibenus tradit Joannem ante elee- 
tionem fuissc opiscopum Zabarum, id est regionis 
quae inter Zabam utrumque, majorem ct minorem, 
in Adiabenc intermedia est. En quae annotafc ad 
annum Hegirae 287 {inchoatnm 7 Januarii 900) : 

fr-ttifc-^Z | nn^fi.. fen .>, «~, |_iui>©kj& tc ut per recusationein animi magni- 
tudincra ostenderes ; quanto magis 
nunc cum te mitiime petantjrecusare 1 
oportet. « Porro prodiit caliphae edic- 
tura, ut non cogerentur episcopi, sed 
cum prgoficerent quem vcllcnt ipsi. 
Atque ita ordinatus est Seleucise 
Joannes Bar-Isa feria quinta 2 anni 
ducenteshni octogesimi septimi Ara- 
bum (inchoati 7 Januar. 900). Euit 
autem vir scientia et contincntia vene- 
rabilis. Ejus diebus Thcodorus Befch- 
Garmse metropolita in fornicatione 
deprehensus est et depositus. 

Athanasius maphrianus, annos sep- 
temdecim ofTicio functus, deccssit feria 
sccunda, die 27 a Conun prioris (De- 
cembris) anni Jmillesimi ducentesimi 
decimi quinti (C/ir. 903), atque Ta- 
griti in ecclesia Sergii et Bacchi se- 
pultus est. 

Pariter Joannes catholicus, cum 

ux^c^J. feai|^{J >o» \^ea^a auao . ^r^r 2 

^oct_^ <n_iaxoo |&-m^a loci AhmJ? t£i* &*a? 
. ^?? jg.«»iw<^ V^jjau >c-taZZ| olso . j-annm^ 
« So anno clectus eat Joannes episeopus Zaharum i et 
constitutes eat oatholicus feria quinta y die icrtia de~ 
cima Ramadani (mensis noni Arabum) .atque eodem 
die A brahamum discipulum suum in sui locumZabarum 
(Zuabia) episcopum constituit. — Porro, anno illo 
incolte Sena urbis Machicham eremitam et archi- 
mandritam Beth-Abe, qui illuc ad electionem des- 
cenderal, sibi episcopum prmfecertmt. — Demum 
eodem anno eonstitutus est Israel episeopm Darana. « a) O R ^ .,i,a^> ^ i,s^> .— b) OR ^mo'^stOrS IhV *- c) O pro ty wNa>> babefc Sw 
— d) R om. ^,i^ jocu . 

P 

$ 
* 'i I g29 PRIMATES ORIENTIS ; S^EC. X. *3" 

^ j« ^ Aio 'iu ,J.^ la**^ 5-aIa per annosr fere quinque officio functus 

l"^ 13 l^lA^o *^Uo csset > otiitl ann0 ducentesimo I10Tla • , 

ftig\ w^soa ^ M? tr • ^* gcsimo secundo (Arabum, inchoato 

^so . U+* a A*lo5JBido Uao^o$.Aa .-La 13 JSTovembr. 904). Faina est eum 

*A*o laij . oia^o^A^ *^l lofli 4^ nullam prorsus ex impositione manus 

^ ' .. • mercedem accepisse, vitamque pau- 

Axl!^ lAsop U**? Ipi ^Aao perrimam duxisse; cumque moriturus 

*<nio1 A*o ^ teo2i* ^ a-^LVo? esse t discipulo suo dixisse : « en du- 

. *^ ? Uoo^o .oJ] uaslo ^ap centas* ct sexaginta argenti zuzas in 

tali loco repositas,quse mihi in heredi- 
tatem a parentibus obtigerunt, sum'e, 
easque in funusmeuin expende." 

Successit illi Abraham tertius ex 
Beth-Garmae, Margae episcopus, qui 
Bagdadi aderat quando mortuus est ^0 l-+A*^ >ooif£»1 criAs >of o 
i-Jci . l-^pfl? <—saIs1 .-^?r^ &*& ^jUoa 2uio y-d slg-^a-o w»^l ca tholicus Joannes. Vivebat tunc Ab- 

^v yA^oi ]ocn oA*1o . io^aAa dallah scriba, Simeonis filius, notissi- 

"|LW \ *^~ ^ U^aJ *^| musetfamosusinaularegia.Isautem 

• v decretum regium lib procuravit, cum 

2& ^aoa *©© . Uoaliaio U^a^o p r | us ^ Ak r ahaino acccpissct chiro- 

wa^Ij laus ^s ool ]3? >o<ji^d!9 ei r *] graphum quo promittebat nullius sup- 

i «-a^ m _» a .*1j. ~ ~.^~ plicationem se admissurum in gratiam 

v Theodon, (qui postea cum in fornica- 

£ >o^ UajJta r**A t=> h*™\ ^»**»? tione cum rau ii ere ^rabe deprehensus 

|3jo . UJLo aiaaulo lA^x^ w*Jl I«£Aj1 esset islamismum amplcxus est, earn- 

. , «, .^^ que inter uxores accepit), aliunde vero 

*"•••■ ^ se Simcoms filu honorem nedum rai- 

ji-& rnlalo ^o ^-^o . ^a ^S fl.* nueret potius aucturum, illumque ad 

\l1o 1-^ Jj^aa ^ *at«J * «H'» gradUm qU ° C ° UegaS ^ U5 ° mDeS SU " 

^* peraret evecturum. Quare Abraham 

. *-,») v aia£> li^a^ w^i.sff^2lo wa^aa^ profectus Seleuciam , ordinatus est 

{y*fr A^Jo , t^A. ^ ^AJ« A-lx die decima Conun posterioris, (Ja- 

, , , , c nuarii) anni Arabum ducentesimi 

1 * • nonagesimi tertn (inchoah z Novemb. 

. Aa)±o2 ]AaJ^^ ]A^1aaAa -fliaLc? 905) die undecima mensis tertii. Porro *) Diem obitus Joannis accuratius notat Elias ■ Eo anno obiU Joannes caiholicus feria quinta 
ad annum Hegir® 292 : i~ * . j^jl^ ou-ao &* Sa Redscheb (mensis septimi Arabam). » 

. «-A»V£ jJieZ ja Am A Vim >?0^-O je. n^ oZus 
. a) O psjjaio — b) C anis — • c) O K on. jJ^r- 1^*4? ••• ^r^l ^-3^s . 


231 BARHEBR^EI CHRONICON BCOLBS. SECT. II. 232 ♦ UaAslo ^-^i |oci i-a&to >o«i» HI in ministerio ecclesiastico versatus est 

. Uaa^o2u£> oLld JL*^ Uamaso sedulo ; vcrum pecuniae cupidissiraus 

fuit et proclivis in iram. Ipse autem 
pecuniae vi catholicatum acquisierat. 

*£o&o ~l*a* j4^ *©* IjielAio FeruntpostJoanniscatholiciobitura 

- • * . scripsisse Joannern Bar-Bochtjesum, 

** ^ Mossuh metropolitara,ad Abraham il- 

i.-SjJ? l-Joi >oei^l? ciJIa^ ^cie*. [ um u t ipsius causara suscipcret .; 

p tS fu ai^ woAa >ooi^1o . aU^aa Abraham vero ci rcscripsitut moram 

, . , .,, %* traheret, nequc praecipitanter Bagda- 

r^ • FV • ^ • d um pctcret, ne ei accideret qucmad- 

^ ^0 lAld^ ^cio ^r^J l 2 **' ^ modum jam accidcrat quo tempore 

|ie,ii woAJ 13] . U*^oA£ ,-sflAJLllaJ Joannes 1 catholicus dccessit, verum 

* , , , . v • -v ^'^i. domi sedcret donee ipse illi consensum 

■^ * ' * * obtinuisset, afcque tunc demuin arces- 

,Jaa*<no . 1iua*U> ^a^AJo ]2|J ^oo s ^ us a dveniret et honorifice excipere- 

w£>Aao >o<ni^l? aiAi^o ^oAAAsas^> tur.CrediditBar-Boehtjesus Abrahami 

^o2*> Vftl2l ^o . 1i*Aj> U&* ** verbo ' ^ OWZ ' qUe remansifc s P erans se 
*«a^ >*wi r»o . i^f l^*> r 700atum ft. ' Interim Abraham, per- 

. ou-AAll Ual^r^ oi^mJ >ociix»l fi( j ia erga ^\ nm usaSj s ibi ipsi princi- 

JUa k>U*>© • jp^o^o ,-1*0,* ^^ao patum obtinuit : quod ubi audivifc 

\ , .,i^t ««.! ^ Joannes furore incensus cura impctu 

. a^tofe^ *'^ *r* !• «Jr^ Bagdadum descend* ; at nihili ipsi 

w^a^AaI? lU*-^> I— **» *■*** '^° ejus certamen profuit. Nam post al- 

Vlu? lA^ao ,a*a* ^2U % <poiAi*© tercationem plurimarn inter illos 

, , * * \. i. . ^i habitam, Joannes in cella prope 

rtoWo.J^o v a*A.- l ^W?-K monaste rium Mar Phetionis quiete 

1 # 4j? la^ oA -° >onr^l ^r^^e? ci^ r esedit. Cum vcro ei nunciaretur 

I,.*. a lio f0 . ^ yalftJJo ^a^ Abrahamum catholicum in eo esse 

1-pZa-Sio'W-I A" . .o^JoU. ufcad CUm Ven ! ret SeSeq l! eei h T" 
*_«* . i.i— v \-— ^ \\met, j oannes m evangeho juravit • 

Ijl ^>^ m M^r* <****,* wnmxslj ^ adyeniot ipse> in sede episcopo- 
aflo^ik ,5 ^ ^aX^ lAioo* jAso . <n^ rum - i n i oco ejus priore, ego eum 
B m+\m ^ ^U«u o<jio . U^oLd sedere faciam. « Aliquandiu postea 

«) Sermo hio est de Joanne Bar Isa, cfr. supra successor, Joannes alter, nomine aramaico ^.a- 
p.223-224. HUu8 nomen grseca forma* m rfi\oJ\ Juchanan appellatur. 
'Iwowus designatur a Barhebrao, dum contra ejus '# I,: a) O R UaJo • ■Wc jf.i. B-"? 

2BS PRIMA.TBSORIENTIS : SiKO. X. 23^ 

^w au^olo <n£>*©13 >o* 131 |AdJV catholicus ad eum improviso advenit; 
-. ' , t i ■ ,t^ at Joannes, ubi eum vidit, id passus 

o) All} • *«^1 oai <& ^ole . «1&d ^ ^ ^ ^^ ^ ^^ eum- 

Ififl ylb . -Aaobi Ioa *J.<* t-* A * <^ que supra se sedere fecit. Turn Abra- 

V-*aiDo . *-l* ol l^aAiJLoJU '2oa ham illi : »tu,o pater, me dignior eras, 

v , 1,1*1" "^— tibique debebatur catholicatus potius 

^U^m2 ,-aoW? tf V* . Zon* ^^ miMNunc igiture0 collato rogo 

oi^qaa-4 'V-n^o . y| i VS2 o <oo te u t me tuum in eo vicarium atque 

_a*2z]o «■ V* v w-aAJo . ^-I^oa discipulum existiines." Accepit Joan- 

W c , ,', 1,^^ nesilliushumanitatem, atque cum eo 

^ l^o ctl^o . 1 V 1? 1A*4a*A* ex . ifc ^ celebrationi mysteriorum i n - 

fluL'Ua^jo v Q.^^o1? V^r*? J-°?1 terfuit. Eo au tern die Abraham omncs 

<niaio *>«h»1 ooi •ooi* ,-1*0"^ prserogativas evangelii legendi et pre- 

'■ ffl a^JUa^' ..alA ^A a o oandi Joanni concessit, eumque honore 

. -fl^^ «-l*a^ ^a^ ^ affccit.Postea vero Joannem reprehen- 

. i&o Jlr>cuk> Iteooio *<n ?As> Ua*1? derunt familiares ejus, quomodo 

]om Kj] \ ^ : . olVygj? ^ °?» scilicet, post hujusraodi juramenturn , 

* , .,* ._ prorsus egisset contrarium. Quibus 

U «A.> h> »l • —*«**, -*♦»» f Ue s „ cre f ite< inquit) Tevera in anira o 

\^ \~± r^l? ^-^5^ *-l^> >Q-r^» meo fuisseut ilium spernerem ; veruni 

L^V^' b asia*ixyA Hol^oLoa u t eum v'idi, mens mea minime ac- 

^" quievit voluntati mess transgrediendi 

legem, eique honorem gradui ejus 

! ! -. debitum denegandi . * 

feasts' ^-Imcu? **ia^a> }&]&*> Eama est de hoc Joanne Bar Bocht- 

n ,' . ^ . • jesu, quod cum Mossulce equitaret ut 

^1, \osoo fc« ,-pw **? • ^* J dioecesin 8uam pcvlustraret , magnam 

U&oo? 1 r £Ju? ll^aa? • «nA^»iao *cjaJ CO pi am servorumGrsecorum etNubicn- 

fejoie'u^ U-e^-^ U'ioJo sium cum vestibus regiis et zonis 

^ ! e sericis secum cequitantes haberet, ejus 

A*s>© . (nifli* oo« ^-» s ' t wnj i Vi ? autem CO quinaria vasa a sex camelis, 

_ ^o: |a^i v^ $i-^? U*n^ reli q uas ver0 sarcinas a mulis onera " 

^ "^^> riis portarentur. Denique postquam 

^._^ 'oiA-»?0? Wt^o • 1 0<n ^.^° aUqU0 tempore Bagdadi mansisset, 
^s *& U&* e° ' ^^2 U*&°* ibi diem obiit; porro super ejus se- 

a) C ^« . ^S—l -b) R om. ^eu^l |o ... ^ W - •) M^?» 


235 BARHEBBJEI CHRONIOON ECCLES. SECT. II. 236 -lo4o . cid yiu #<T 4.*a* on jlr^ao pulchrum in ecclesia Asbag tholus 

lAso* ^il? I^i^a 0ijad -io V^ ex ebeno yedificatus est. 

Aas fO . A*^ ? ^ ? ^4, U^ Ecclesia autem nostra Tagritensis, 

>A* .'■_*£* |Ltto2i UA* fc^, cumoctoannornm spatio post Atha- 

\ nasu mortem vidua mansisset, ma- 

. fcaoU >ajp U^-sio ^mlil^lj oi^oS* phrianum accepit Thomam. *tf? ;I ! 


il:i I' • ^oo . loci j^& cental? Uo^Lfi JJ(J| 

0001 A^] lU-alc UJoL JjLfiJ Jjaio 

' r A' r &2 U^ 2a^u 5^0 . U^olia^o 

<..▲*] U :=L *& ^Ofl^k 9?Aj^1o . ojrfakc 
1 r 4fcS wOZuo |2l ,-05 001 . ^U oiJsoa? 45. Posrf Jthanasium, Thomas 
Stylita. 

Hie in montc Edessae antoa degerat; 
a patriarcha autera Joanne Curzahe- 
lensi 4 ordinatus fuit anno Arabum 
ducentesimo nonagesimo octavo (in- 
choate 9 Sept. 910). Porro menses 
quatuor officio functus, obiit Tagriti 
eodem anno, et in ecclesia Mar Achu- 
demsa sepultus est. Ecclesia post cum 
biennio vidua remansit. 

Grseci ea tempestate magno nu- 
mero Bagdadi morabantur, nempe 
famosi scribae, medici et plebeii, qui 
ad Eliam patriarcliam Antiochiae 
Chalcedonenscm, sibi metropolitam 
postulantes, miserunt. Missus est illis 
vir quidam nomine Jam [Joannes), 
quern cum advenisset et in quadam 
ecclesia Grsecorum Bagdadi conse- 
disset, impugnavit Abraham Ncs- 
torianorura catholicus, atque ad ju- 
dicium coram veziro adduxit. "Nos 
Nestoriani, ait catholicus, sumus Ara- 4 ) De quo vide Seet, 7, 395. 1) R \±l\-> — b) R )W\**S — c) C R ©j^*© — d) R om. j^^ 237 PRIMATES ORIENTIS : SiEC. X. 238 fli-j(^ i^-p^QJ l_J«i ]poU ^-^ )Jj._ to 

flo |aa^oAj9 >a^p^lo . — ^ <oA.tla*9 
*?oAa] ft . >a^<a£» "£*e<4 woo^ >o,lo 
U^9 U>'i ]pSjo ^o r^ IjJU? U^ 
.*aia*9r&? lp<£z±a£> m^> loci t.&*^9 
Aaa 1--H? Ir*! -^ "^ ^f 2 * • rr°1 0fl1 ° 

)oo&£ |3) (.aJoa Aaso . ^on^k Aa1* 
. Ux£ ^^»? l^ftt _Se ^oguaSLo ~i^fr 

* c , •. b 

U113 -A*)? U* f ^ . U«19 1*1*9 u^ 

Jh fli^l Zys «-Ap2Jo . 1*^9 1UoA^2 
oj-£Uk> ol ^qa^oAj: ciL I901J9 ^l-l^a, 
_a^£> 13] . al*lols 'Ir^^ wdA^9 ytf 

yadaUo . ^90^9 UJa*? UaJas? )&Uo 
. <n9^)3 w^M49 r i^0 ^li.: bicao gentis amici, eique victoriam 
adprecamur. Quomodo ergo mihi in 
statera sequalis habeatur iste gentis 
Arabicas iniinicus? « Oui respondit 
vezirus : «vos omnes christiani in sta- 
tera aequales estis quantum ad odium 
quo nos proseqiumini,etadfaciemfcm- 
tum nos diligitis. » Obmutuit catholi- 
cus nee quidquam reponerepotuit; sed 
denarios mille promisit cuidara ex 
magnis Arabum doctoribus proxime 
sibi assidenti, ut sui patrocinium 
susciperet. Hie autem : «absit, ait 
veziro, ut pari loco habeas Nesto- 
rianos quibus prceter Arabes nullus 
alius rex est, et Graecos quorum reges 
a bello cum.Arabibus nunquam de- 
sistunt. Differ unt enim ab invicem, 
ad nos si conferantur, sicut amici ab 
hostibus. // Porro doctoris verba omnes 
Arabes adstantcs approbarunt. Ex- 
pendit autem Abraham catholicus,uti 
fertur, denariorum aureorum triginta 
millia, donee Eliam Gnocorum pa- 
triarcham, anno Arabum tercentesimo 
(inchoato 17 Aug. 912), Bagdadum 
adduxit ab eoque chirographum acce- 
pit, quo profitebatur non licere om- 
nino catholico aut metropolitan Bag- 
dadi perpetuo permanere, sed identi- 
dem a se destinandum esse episco- 
pum, qui visitaret ibi Gnsecos eorum- 
que necessitati satisfaceret, ac porro 
in suam regrederetur regionem. a) R ^ta\ ^am — b) ,_j^s — c) R ^soasj — d) R ^U — e) R om. «^ I K> 239 BARHBBR^I CHEONICON ECOIiES. SECT. II. 240 w4»i.^2^1o . j.VtS^? loci JLaa^js I J en 

. jdq£s1? IJ^atf «-j.^]o 

>ooi|»sp j ffla\ j~o a^h !t--*|0) 
x • • x b<n IpAJo? oi 2a^ jLn*^oA.o 001 w—&*.^l 
o] al^?o] . a& r?&\Q lt—*]o oi^Ia 

') Sacram communioncm in ecclesiis Orienta- 
Hum sub utraquo specie sumi solitam fuisse no- 
tisaimuin est ; non desunt tamen cxcmpla et casus, 
in quibus earn sub sola specie panis prsebent, ita 
ut inde satis constet ex eorum sententia utrius- 
que speciei sumptionem minimc dc necessitate 
sacrameuti vel logis divinsQ esso prcescriptaro. 
Porro divinus Chrisli sanguis non eodem modo 
administrate apud omnes ; nam apud Nestoria" 
nos, postquam hostia vel in communicantium ma* 
nibus, ut olim, vel in ore, uti fit bodiedura, po. 
sita fuerit a saeerdotc, diaconus calicem cum 
sanguine singulis potandum offert ; e contra reli- 
qni Orientales laicis et inferioria ordinis clericis 46. Post Thomam Stylitam,"DEKEA. 
presbyter, 

Erat ille sacerdos saecularis.Ordina- 
tionem accepit a Joanne Curzache- 
lensi patriarcha, anno Arabuin ter- 
centesimo (inckoato 17 Aug. 912), 
mense Teschrin priore (Octobri), duo- 
bus post Thomas Stylitae obitum annis. 
Diu vixit in tnaphrianatu multosque 
episcopos ordinavit. 

Eo tempore in magnis augustiis 
Bagdadi versabantur Christiani, prop- 
ter odium quo vezirus AH Bar-Isa 
Abraham um catholicum prosequeba- 
tur ; idcirco enim ille eorum jura sub- 
vertebat, priv^gia destruebat, ac 
pristinum favorem eorum in invidiam 
convertebat. Quadam die vezirus ca- 
tholicum apud se prsesentem interro- 
gavit, dicens : "indica mihi, o catho- 
lice, quaBnam gentes Christianas 
ope cochlearis* populum communi- 
cant in mysteriis. « Catholicus autcm, 
respondendo promptissimus ut erat, 
inconsiderate dixit : » vos optime no- 

particulas sanguini intinctas prsebent, casque por- 
rigunt ope a cochlearis «, exceptis tamen Arme- 
nis, apud quos illud instrumentum in usu non est. 
Hino fallitur Eenaudotius, Liturg. orient, collect-,, 

I, 262 et 308, ubi Armenos ab usu cochlearis non 
exclndit,et II,608,ubi usura intinctsc particular et 
cochlearis Nestorianis quoque censuit adscribon- 
dum ; verum convcrsi e Nestorianismo sen Chaldici 
catholici hostiam et calicem non separatim, sed 
hostiam sanguine intinctutn porrigunt. Off. Assc- 
mani, Bibl. Orient., Ill, part. I, 305, 535 ; part. 

II, 311; Badger,, The Nestorians and their ri- 
tuals, II, 174, 242, ct praxipue Denzinger, Ri 
tttsOrm(alium,l,7l-S\3, 

w 
K .:£. f W: ■w-- 


f|;.;;. 

a.- a) K l ? e9£ba m b) C |^ I sis. 


243 BARHEBRjBI CIIRONICON ECCLES. SECT. 11, 244 loot ]<m-SAAV> finmsoJ ^o ooi ws|* 
• $.a£>Aru^ *&&£] ^jjp]o . ^ *;.m^ 

. ]x*bZ sJ0Q*&tsa£> , 1*3? ?As 
^Aa JB ^o }.*VtSS Ion jJUVuvV JJot 

o f aa^oAj )09lf£>1 fl^ )AlAO OLD© 
. _tJS2© ^*A^<£ UXa %A^1A g^ 

AjiAr) ^iSn?!? ^*°£? tf *Q ^afo 
{j^Q^lml {Jlfija^ oooi ^iOjnV) ^'\^ 

1 ) Id est, hora nona antoraeridiana juxta nos* 
tram computandi.rationem. In canone 12 concilii 
Seleuciensis anni 410 prtescribitur liturgiara hora 
tertia vel quarta celebrandam esse. Huio consue- 
tudini derogatum faisse apud Nestorianos pro 
sabbatia et dominicis quadragesimal sab Abra- 
hamo tradit hie Barhobrseus; at Georgius, Arbel® 
motropolita, derogationem hanc sub Georgio pa* 
triarcha, de quo supra Barhebrceus col. 131-134;, 
reponithi8 verbis t a Dies jejuni* luctum continent 
et genuflexionem negue in Us sacrdhtenta perfect* prscstantioribus , ut Abu-Sahakum 
catholico reconciliarct, sed incasso co- 
natu. Denha autem maphrianus, post- 
quam viginti annos munus obiisset et 
episcopos ordinasset septemdecim, ob- 
dormivit decima ootava Tamuz (Julii) 
anni Arabum trecentesimi vigesimi 
(inchoati 13 Jan. 932), et Tagriti in 
ecelesia Mar Achudemee sepultus est. 

47. Post Denham, Basilius secun- 
dus. 

Erat iste diaconus saecularis ex urbe 
Nisibi, qui eleotus fuit et ordinatus 
ad finem Teschrin posterioris (Novem- 
brisj anni Arabum trecentesimi vige- 
simi quinti (inchoati 19 Nov. 936), ac 
diutissime yixit in maphrianatu. 

Eodem anno obiit Abraham catho- 
licu8, annosf triginta duos officio func- 
tus. Usque ad ejus tempora omnibus 
sabbatis et dominicis jejunii quadra- 
gesimalis Nestoriani more caeterarum 
christianarum gentium bora tertia 1 

cum liturgia fiunt ; sed quum luctus et genuflexio 
cessant, quumque met amenta perficiuntur t turn vero 
jejunium quoque cessare censendum est. Idque ex om- 
nibus jejunii dominicis manifesto apparel. Nam 
usque ad Georgii patriarchce atatem hora sezta 
juxta dominicarum omnium ritum sacramenta pera- 
gebaniur : ob eas vero qua ehristianis contigere ca* 
lamitaies, idem religiosissimus Oeorgius pracepit t ut 
sub vesper am sacrum peragerent, « Vid. Assem., 
Bibl. Or., Ill, part. I, 623. p.: 
JSP- 


iA:':: 1- ■&•"' 
I?. • 

I- m 

[i. . a) it ^|© «■ b) R yaif* — c) ^AJfeo^ W4. 245 PRIMATES 0RIENTI8 .* SMG. X. 246 

ml 

I?, p*]i!| pad . U4^° ^^^ t.,*lN*> 
]Aaas U^s.<u> |oaU J3? I^a^oAjd {Is 

* • ^ 

— a^oi . ]oaU oa? |i*l ^oaUS© g*» }3] 

_k> Va]q,1V)S flliOAJ «▲&] U|-k5 >*A*J 

. lAJu^ jIasj *-atfa* ^sl? Jj^ca^ 

r-s U^o^s V*lal^a^ **sia^tf1o 
Aao _ »fra£»o IJ^oA^,^ Al^r . ^*£>; 13 
^AJaTVfN on ^. }ooi oA*) . <.a*!^tt£d sacrificium offerebant , et porro unus- 
quisque domum suain repetebat refi- 
ciebaturque. Quum autem de quibus- 
dam renunciatum esset, quod die 
dominica accepta oblatione egressi 
esscnt foras ad hortum, et convivio 
exstructo manducasscnt et bibissent, 
catholicus idcirco sacrificium in sab- 
batis et dominicis tempore jejunii ante 
vesperum celebrari interdixit. Atque 
hujusmodi prohibitiones omnibus re- 
gionibus scripto transmisit. Sic ergo 
innovatus est mos ille, quern adhuc 
hodie Nestoriani retinent. 

Defuncto Abrahamo catholico, con- 
vcnerunt episcopi ac inter se conspi- 
rarunt ut non monachum quemdam 
extraneum ordinarcnt catholicum, sed 
unum ex ipsis,qualiscunque ille foret. 
Ast Abulhasan, caliphsa llazi legispe- 
ritus, nuntio arcessivit monachum 
quemdam, nomine Emmanuelem, e 
monastcrio abbatis Joseph in urbe 
Balad, et episcopos coegit ut jura- 
mentum suum infringerent : illi igitur 
Emmanuelem inviti Seleuciao ordina- 
runt anno trecentesirno vigesimo sexto 
{inchoato 8 Nov. 937)\ Erat autem ') Convenit Elias Nisib. ex 0&I.0? \i£\ Vsju 
serie chronologica catholicorum notans ad annum 
HegiroQ 326 1 V,^|(i_i,.^aS >o « snAA] ou_ao 

^.oio) {. cv\\ « ?QiiNn I ft iSoao'iHJu^j 1 Eo anno constitute est Emmanuel catkpliom t /eria 
sexta, die decima iexta Llehi poster ioris (quarfci men- 
sis) . Porro impositiom manus metropolitcs inter/u6' 
runt solummodo dm, Lucas Mossula et Jesudad 
mctropolita if anon; yuippe metropolitce pluras obit' a) R et BibL Orients II, 441, om. J—iso.? b) 11 ), ,lV — c) C ]y\i — d) C ■fei- 247 BABHBBR^EI CHBONICON BCCLES. SECT. II. 248 v eJei %..^ {l*^; ij— *po w£^ l^^ 

i4^P $1 • U^g^S |j.SQJb£ JAklOQiD 

. U*-* **^© U>J* y*ft±co &yJ2 ]ooi 
. 5-oa^oA^ \«fc|nJLViSh o?i .—a., kuiwo 
Al^ 4 iSo . ^Jb^o (^.*p£c^» I&Xa 
l\ah] U-+4? %J*2o <~4^b]o l|loA^2 Emmanuel castitate et abstinentia 
conspicuus, quern subditis ejus reve- 
rabantur et metuebant, statura et cor- 
poris forma preestantissimus ; ast valde 
avarus, rostro seavus, indoleque au- 
gustus. Porro Emmanuel catholicus 
omnium gessit annis tribusetviginti, 
obiitque anno Arabum trecentesimo 
quadragesimo nono (inckoato % Mart. 
960), die quarta Nisanis (Aprilis). 

Qbiit et Basilius maphrianus die 
sabbati,undecima mensis Ab (Augusti) 
ejusdem anni, atquc Tagriti in ecclesia 
Mar Achudemae sepultus est. Ordi- 
naverat autem episcopos duodecim. m--. %a^*a rif^ 1 ^ >on^£>] «.!* _*|jbj221o 
. J A*^ 1^A4| >a^> Ud*Jf& ^2] 48. JPos£ Basilium secundum Cyria- 

CU8. 

Erat ille presbyter ecclesira Ta- 
gritensinm in Nisibi , et nomen 
ejus Horan. Porro ordinatus est 
ab Abrahamo patriarcha in urbe 
Alcpo, exeunte mense Ab (Augusto) 
anni Arabum trecentesimi quinqua- 
gesimi primi {inchoati 9 Febr. 963), et 
Cyriacus vocatus fuit. Ejus setate 
Philoxenus Adorbiganaa episeppus 
moslemus factus est , postquam in 
stupro cum muliere Arabe fuerat 
deprehensus. & M 


w rant, • —» Idem pari tor refert mortem Emma- 

auelis ad annum Hegirs 349 {Chr. 960) ex 

|iw». ^ ft, *]/ Thabit ben-Senan ^L^ cLs 

r&g£> \&£**» |£uSbA» 5oa*fi )jq*^o£lo %.^ln,1ViS « Eo anno decessit Emmanuel ealholicm die sabbati, 
sepHmaSa/ar (mensis Arabum secundi).Cfr.As8em. 
Bibl. 0r. t II, 4)42. a) R ^-gic ^90 — b) R Aiz»o — c) R om. \o<n , 


m m~. 249 PR1MATBB 0RIENTI8 : SJEC. X. 250 lUtfA^ AdLtA &-L2o] ]Al* ba Jeyoo 
oA*1 (Jffi .^AJalid^ ?Aa ku^oAo 

)ooaJ? S 0(31 'Ij-JttMO . oiAajoAd 

]o<n aoioA^lo . w-nA^jna |a*^oAa 
\l-±£> *Afi rf^ . — *J«a>^1? IAIao if-x^l 2a-^ ^As cuia-M fralb>X Ante annum praefatuin, videlicet 
anno Arabum trecentesimo quinqua- 
gesimo (inchoato 20 Febr. 961) ordi- 
natus est Israel 1 catholicus, Emma- 
nuelis successor, qui antea Cascarae 
episcopus fuerat. Etenim post mortem 
Emmanuelis, nonnulli in Gabrielem 
PersicHs metropolitam proni crant ; 
verum episcopi non acquieverunt , 
quippe qui dicerent : « est iste frater 
illius qui moslemismum amplexus 
fidem suam abnegavit ; sane oppro- 
brium nobis foret si fratrem hujus- 
modi hominis nostrum constitueremus 
antistitem.w Quocirca praefato Israeli 
consensum dederunt omnes, eumque 
Seleuciae catbolicum ordinarunt. Erat 
autem senex decrepitus, venerabilis 
et continens, qui eodem anno quo 
ordinatus fuerat, post dies centum et 
sex 2 , annos natus nonaginta, obiit. 

Turn medicus quidam presbyter 
ssecularis, Phetion nomine, adiit 
prsesidem, eique ut ipse catholicus 
fieret trecenta millia numorum ar- 
genti promisit. Quo audito, episcopi 
aufugerunt et delituerunt, ne violen- if 

f «) EliaB Nisibenus ex serie catholicorum Is- 
raclem commemorat ad annum Hegiree 350 : 

»<■"?- \\ .m, So fl-io lZa._a-*-ii^ J—*.*© a Bo anno institutes est Israel catholicus, feria 
quint a, die mdecima mentis Rebi posterioris (quarti 
Arabum). Fixitque in poniificatu dies decern supra 
centum, et obiit in node, feria tertia, die tertia 
Scluiban (mensis octavi). « 

3 ) Juxta Eliam, in nota preec. recitatum : post 
dies centum et decern . BU® consonat Amrus . a) R om. V»lolifl2k &*i0 ... ofc*| )J« 
laus? habet \\o], & laxte [©a!^^©] . b) Bibl. Orient., Ill, 126, \leZ — c) pro r- 4 251 BARHEBRfil CHRONICON ECCLES. SECT. II. 252 

A^s l. fi * fr iQJ o^^o^l ^A^oi . l^lnA tia abducerentur. Porro inter epis- 

v oa-*^ o.^a-00 . i ? - A -^ ...m^l C0 P 0S et praesidcm intercesserc legis- 

. .. , .... * " a . . periti, qui spoponderunt centum et 

to U^ ^A^fe Hfe <e&*»J, trigintamilliazuzarumecellapatriar- 

. lA*«a*^oA£ IAa^oj lo o ,, ^ ^e chali solutum iri, eo padto ut virum 

. oua v -^y IojJ? ^ v cda+ttio dignum praficerent quern vellent ipsi. 

, , s ii"' i ix Eertur autem post mortem Emma- .?% 

*^ • r • ^ • r ^' nuehs in cella reperta fuisse denano- 4l 

o_*sA^l \asos9 \\o] U-aX IJ^oA.^0 rum aureorum septuaginta millia, et I * 

•U^oA* ValaJ^ A*^ & 1A*^£> sex millia ^zarum argenti ; verum | 

* talem pecuniarum copiam propalari 

. !,<>, u^ u^, u^? ^ so principes noluerant . imo potiu8 res 

^oci?9 U& 1«^8-^? ^oflifiu? aasQj 0} pretiosas ecclesiarum, vasa aurea et 

0.^0 a^'o ' ,qj1 o^o ff ls4ff ? o ar g entea acceperunt, fregeruntque ac 

vendiderunt, ut prsesidi solutionem 
a-aAso . 1ms va^J? o^ao . i^U ofterrent p en i que e x communi con- 

Ufi^r wo^vo . ^catl^ i^sl? isi^a* sensu jactae sunt sortes cum inscrip- 

Vfito^lo i^A^i^o? *su.s] ^a^^^ ? tis nominibus quatuor ex ipsis , 

' extractumque fuit nomen Ebedjesu, 

J^A^fl-o ^flioj-pjo . \oflt-^© ^o episcopiMaaltia). Is omnibus acceptus § 

]J!a-l^]A^^o )oJ&o r _s ^fla^j—plo fuit, atque invitus adductus est et 

_^a*o llioAL^ -Liao 14^ ordinatus, quamtumvis sinceram re- 
~ i pugnantiam ostenderet,anno trecente- 

*-o ? S*> ? lo« ^«oA- A lo . ^-+& 2o jsimoquinquagesimosecundoXw^oa^ 

| JIq^^clo +y>Ao .\a!2£L V^cLs 30 Jan.963).Erat autem in disciplinis 

Ua^ U**> V^^ .M^^o ecclesiasticis versatus, atque in dialcc- 

* * ~ ticainstitutusfuerataBar-Nasiha,reli- 

l<£g^o . ^a? <-*^<n ^o . UsU> §-° giosissimi Moysis Baf-Cepluo, viri ex 

^siaos : l-su^oA^ jjei? <nJis^ nostris,discipulo. Usque ad illiuscatho- 

*) Idem notat Elias, adjungendo diem ordina- . | , ^fr y p ^ i^> w*i^c> ^aMo ^ i |ffl^ 

tionis, ad annum Hegirro 352 : v? ^<i z/| ai«a « Eo anno conUitutus eat Ebedjesus catholicus,feria 

» . . . quarta t die vigesima quarta mensi* Eebipriorie* » 

a) R .o^&J? — b) It om. <* - o) C R om. |j^iu».o ... ^ An» >? — d) K pro 
l|o] V^aV habot ^o<| |-aX flio — e) C K om. t^sja*? — f ) COR K e\ba+JD - g) C R 
j.iejjso -h)OR MiwJ^i^? — i) ° ll »— ^? ^— ^»^o -))COR \-£b^s *-*,*> iT: 253 PRIMATES ORIENTIS : SjEC. X. 254 j-S^9 .QjSlO . _1a1SOh40lLo ^0 0001 p "lAaoj.^ >0qa^ . AaJ^Ao lasfc* 
^wa2o ^*Zl*1o li^Al^ 'AAA. 4^^ 

oo« «*.;£<&? Aaj-^2 ^is ^bd |J« 
•jD ]flA9 s&^.a>o oA^| wCO£aLo? r :£> 

_la6a.dk —k> il^j.a^o 4.4*0 «*frtfJ2to 
*aUio^ . oiA^pP? ^j^Aiej fr^s 

*AAfc '..n.,^^ l ^.OAJB t»A^»r£& *ft«l? lici eetatem,in oblatione sacrificii ii qui 
ad altare aderant unarm sententiam 
recitabant ex symbolo 1 , illi vero qui 
extra cancellos in templo erant alter- 
natim sententiam aliam, et similiter 
ad orationem « pater noster, qui es 
in ccelis. « Porro instituit ipse ut 
omnes simul recitationem facerent, 
sicut nos. 

Ad Cyriacum maphrianum quod 
attinet, annis octodecim in munere 
expletis et quatuordecim ordinatis 
episcopis, Tagriti, postquam gravibus 
morbis implicatus fuisset, obiit feria 
sexta, die 27 mensis schebat [Februa- 
rii) anni Arabum trecentesimi scxa- 
gesinu noni (inchoati 29 Jul. 979), et 
in ecclesia Mar Sergii et Bacchi sepul- 
tus est. 

49. Post Cyriacum t Joannes 
Damascenus. 

Erat illeex genere Tagritensium il- 
lorum qui Damasci habitabant, ejus- 
que nomen Dinara Bar-Jesu. Electus 
fuit dum erat in gradu diaconi,moxque 
presbyter et maphrianus ordinatus est 
a Joanne patriarcha, cognomine Sa- 
righta, in urba Germanicia seu Ma- 
rasch,die septima mensis Ab (Augusli) 
anni Arabum trecentesimi septuage- 
simi primi (inchoati 6 Jul, 98 1) 2 . *) Ad litteram j ■ ex credimus a. Nimirum ini- atquc hac voce symbolum fidei designant, ut nos 

tio symboli Constantinopolitani, quod Jacobites in vernacule per vooem . credo. > 

liturgiaabsqueadditioneparticuljE-Filioque-reci. 2 ) Juxta Codices R et BM. Orumt.,U, 

tant, Syri non dicunt - Credo - sed . Credimus, . 443 Cyriaco successit Joannes anno Hegme 370. a) R om. frtfcs©rS> — b) O R %* . Ifi ' 
19 1- 255 BARHEBRJJI CHKONlCON JECCLES. SECT. IX. 256 \\t. ■: v i "; 

in !■• ui. Jim? hi i i: 1UoA!^2 *A1a g4^ a A*o ^i-mlu jLtiLt. 

b, 

. ^-+}*£> ^_*9J &t-£? A-4,0 ^aao 
]lk> *mjjb]o .,-aJJ.' U^o ^jJ.^o^ j.o 

&l*fc . ^*lhA?|? te*0,9 U»*]? ).&▲£> 

. <*aio£e r £ ~^d^ aao»D9 <aJai5 j^^ 

^c|Li? ^—39 It-l-ik I9OIO . <TL&*^A 

1»A^io Jljo . 01^ *dAsAj ^culkA^iua? 
«A9^0 on |ooi *oioA-aJo . OlJal^A? 

J£_3o r a pi . jLmia^o lA-A*flu4,Aoo ! ) Accaratius hie Codex U et Asscmanus, 
Bibl. Orient., Ill, 442 ct III, part. I, G18, po- 
nunt annos viginti tres, scilicet ab anno Hcgirse 
352 ad 376. — Soripsit Ebed- Jesus Homilias in 
Evangelium ac tractatum Be causis seu judiciis. 
Cfr. Bibl. Orient., Ill, part. 1, 201. Obiit Ebed-Jesu oatholicus, annos 
sex et viginti 1 officio functus , anno 
Arabum trecentesimo septuagesimo 
sexto (inchoato 13 Maii 986), die 
secunda Haziran ( Junii), natus annos 
octo et octoginta, postquam centum 
et viginti quatuor episcopos ordinas- 
set. Successit illi jussu caliphaa , 
Mares Bar-Tubi legisperitus Mossu- 
lanus 4 invitis tamen episcopis, qui 
nonnisi vi et baculis verberati consen- 
sum suum scripserunt,eumque Seleu- 
ciae pro more ordinarunt, dorainica 
sexta jejunii quadragesimalis anni 
trecentesimi septuagesimi septimi (in- 
. choatiH Maii 987). Porro evangelium 
legit postquam ordinatus esset, sed 
illtcd non exposuit, atque eodem die 
sacrhlcium obtulit sed nullam homi- 
liam habuit ad portam altaris juxta 
morem decessorum suorum 2 . Illi pri- 
mum diploma exaratum fuit acalipha ; 
et poTro consuetudo invaluit ut quis- 
que recens institutus acciperet diplo- 
ma, alioquin baud confirmandus in 
prineipatu. Porro Mares ille erat valde 
infirmus et rudis in scientia ecclesias- 
tica, in officiis et ritibus ; sed in 
reghoine Terum ssecularium prsestan- *) Initia trium liiicarum in codice L. suppreasa, 
hie ex aliis codicibus edita sunt , scilicet : 
\ n *5 |Jo — fajfiia >o— m'^ — , ^> 1 r, a) R ^, quod et sequifar Bibl. Orient., II, 442. ■— b) C om. |^i^j „. ^ — c) R pro 
]±3i\o ^frfi&o $±o habet ^a© — d) Bom. ua4 . h\'- 257 PRIMATES OBIENTIS : SiEC. X. 258 !j *j* ^ si _-a^o . )oa^o v.- Alio 001 w£uO 
. Uttjaal r £tfo U'ja.0 IU^ jXa ^aSn 
. ^▲^oo Jia^Gis ]nXx>J. Ulls Ufio 

1*uri2o ^.^^o ,-aA^do wsX AIa 
. Ia90a!^ ^'i* A^<£ <ji 9 A.o |J r ^ tissimus erat et peritus, misericordia 
quoque et eleemosynarum copia insi- 
gnis. Eerunt de eo quod, cum ubi ca- 
thedram primo occupavit ne unius 
quidem" zuzse valorem in cellee the- 
sauro reperisset,industria sua iugentes 
pecunias collegerit , emeritque sedi 
suae plures possessiones, villas et id 
genus alia , mirabilia quoque sedificia 
templo et sedibus catholioi addiderit. 
Maphrianus autem, annos sex toti- 
demque menses officio functus, obiit 
in urbe Bagdad 18 a Nisanis (Aprilis), 
anno Graecorum millesimo ducente- 
simo nonagesimo nono (Chr 988). 
Corpus ejus Tagritum translatum fuit 
et in ecclesia Mar Achudemse sepul- 
tum. Post eum ecclesia tribus circiter 
annis vidua remansit. 


50. Post Joannem Damascenum, 
Ignatius Bar-Kiki. 


)^t^9 lO-a+rLDh] ^mwJOOJDf^c a*poi 

^sauW] ^0 ^xZZ] . +£l±s> Ala? 
4^as %>U>? liiea^o . t-kH*^. P * P £s 
ll&A^o *aX Al4r . Afi w^La U*i+ 

iXw^HG*^&£> a*j~ Ala^ **& .U.±4 ^ Hie , Marcus antea appellattcs , 
Mossulse erat eccleslae Tagritensium 
archidiaconus , e familia Kikiorum 
oriundus. Ordinatus fuit a patriarcha 
Athanasio Salachensi in ccenobio 
Bared di I9 a mensis Schebat(ife&rwa- 
rii) anni Graecorum millesimi trecen- 
tesimi sccundi (Chr 991). 

Illo tempore Arabes duo , viri 
scelerati, enristianos petulanter ag- 
gredi cceperunt , eosque cogere ad 
vestes contemptibiles, quibus ab Ara- 
bibus discernerentur, induendas. Te- ':ty a) B, \ab jocL^io — b) C _*L*^o<^tuto -*&ioo ua2k,0 <^»M — c) fcl^R^to 

17 r 259 BARHEBttJEI CHRONIOON ECCLES. SECT. II. 260 |3 ? a** o*ft|oo %U^jtu^s J.4^oaJo^U?l 
Vfxa \|] ooio . ffuafi^ |ooi . « -V ~ ^ 

^.AfM.401 . UJU^I&U^aL 0091 _*J^0? 

a^as^le' D-*]^ VvTviS q^AaJ 

i-OO-4.5 l^LL Q^£> 0*OA,0 tpO* ^OOUlo 

• r 

V^ViX mGOsZ q^sdo , _*oi^ao. olso 

ll*^&u$s ooaio . ^ofli^nV»| ^ d£±fad 
U>qas> a*t*A^& ^^2ia^ p? Ij^aJ 
l|^o» U«i l>-^oi^ ^aaJo . jir^j 

. ^qJoi |Ak>cu^ .aj] saj-d |(n^ fla^ 

OJ}A^]o . |90|^0 If^t) 001 001 saOmJ\o 

wAhCu*^]o ,-6*2^)0 l^n.S.^M **oi a-^ 

^J^JL^O . lUfiA^ *AlA ^ ]ymV r ^ nuerunt autem astronomum quemdam 
ohriatianum, eumque, quod vestem 
lion inutassct, contuineliis affecerunt ; 
at ille ad praesidem, cujus ministcrio 
addictus erat, querelas suas detulit, 
et prseses duos illos Arabes qui chris- 
tianos lacessebant , carcere includi 
jussit. Turn vero plebs Arabica tumul- 
tus egit, congregataeque ex ilia turmae 
prosilicrunt atque ecclesiam vici tertii, 
ecclesiam Nestorianam Deiparae nec- 
non nionasterium Caliljesu invase- 
ruut : haec omnia vastarunt eorumque 
suppellectilem diripuerunt. Praeterea 
aedes Roman orura ceterasque ecclesias 
invadcre baud dubitassent, nisi Mares 
catbolicus, expensis magnis muneri- 
bus , eorum destruendi libidini fincm 
imposuisset. Porro christiani diu ausi 
non sunt in viisBagdadi apparere; atque 
earn calamitatem alia calamitas exce- 
pit. Quippe urbis Dakukae praefectus 
Bagdadumnuntium misitin moskhaea 
repertum fuissc caput porci quod ibi 
christiani injecerant : quo factum est 
ut Arabes majore furore abrepti 
fucrint, christiani vero omni salutis 
spe dcstituti fuissent nisi Beus bre- 
viasset dies illos ; nam praefectus iste 
rcbellionis convictus est atque,immis- 
sis in eum copiis, captus, in carcere 
inclusus ibique donee moreretur cibo 
privatus est. 

Mares autem catholicus > quatuor- 
decim annos officio functus , obiit 
anno Arabum trecentesimo nonage- 
simo (inchoalo 12 Decern!) . 999) r mense % *► a) C om. fli,ji,w^^a — b) C ^\ m j^j —. c) R jMVS mm d) E aiaao 261 PRIMATES ORIENTIS : SjEC. Xi, 262 «S*» 


^_a2%4d ^.^SaJo IlieA^^ &U, 
l*lax>? l^^Lo? Uu^=>? • <~**? U*^ primp, nimirum 28 Coriun prioris 
[Decembris) anni millesimi trecente- 
siuii undecimi (Christi 999). Successit 
illi Joannes* secundum, metropolita 
Persidis, qui, de morte Maris certior 
factus, Schirazum 2 profectus est ad 
principem Baha-Addulum eiquc ob- 
tulit quidquid voluit. Ilic ergo Joan- 
nera catholicum fieri jussit. Optimates 
quidem Bagdadenscs, ubi audierunt 
quod ille fecisset, nempe quod absque 
electiohe et vocatione aulam praefecti 
petiisset atquc ab eo ratione cahoni- 
bus contraria principatuni sibi sump- 
sisset, id gravissimo acceperunt ; scd 
contra edictum insurgero non potue- 
runt. Quapropter ille ihvitis dioacesis 
suae subditis catholicus ordinatus est. 
Anno Arabum trecentesimo nonage- 
simo tertio [inchoato 10 Nov. 1002), 
feria sccunda secundse hebdomadis 
jejunii quadragesiraalis Arabum ple- 
becula ignem immisit in ecclesiam nos- 
tram, juxta regionein farinas Bagdadi ') Elias Nisibenus mortem Maris et initium 
Joannis ponit in anno Ilegiree „iSi>,Zo ^.Z^Z 

I ~* tcrconiesimo nonagesimo primo (inchoato 

1 Decemb. 1000} : ^]^d Wp-Lo ,—1-^ o£-jd 

waJ]o* >i * *" ' '\ ou-fi© ... yo \ mm mC .l An 

» Bo anno obiit Mar Mares in node sabbati, die 
vigesima octava Moharrem (primi mensis Arabum) 
... et comtitutus est Joannes catholicus die domi- nica, quinta Dsttlkedsche (mensis duodecimi Ara- 
bum). « Concinit Amrus ap. Assem., Bibl. Or., 
II, 444. 

s ) Schiraz t Sirazium.urbs epiBcopalis provincise 
Fars seu Persidis propria dictte, ab antiqua Porso- 
poli versus austrum septcm leucis germanicis 
distans, sub dyuastia Ommiadum Calipharum con. 
dita a Mohammedo , Casemi filio. Sub Sultano 
Babaaddul scdes facta est principalis ejus. 
Vide D'Herbelot, Bibl. Orient, ad v. Schiraz eS 
ad v. Bahueddoulat, Bitter, Erdkunde, West- 
AsUn t th. VIII, 847, sqq. a) O R add. j.^JcU? — b) ]cut> — e) C post ai^^jic addit . I^mo ]o ]\^el^Z &-!** 
)' r so^2iZ Wr*^ I aW j ^ ^ a ^' Wi*™^^ j.**t-*^ )■ *Vi«> ^$* A* 3 -* — d) C O R h 1 * n o 
— e) B. gMo). S3? 263 BARHEBILffil CHR0NIC0N ECCLES. SECT. II. 264 )4uJ?«] l^r^? ]^o^^ 8 o>ao . jlrv^as 
wa^UlA^ loot )J^fi> lI^Alak U*^ *aJ] 

J]o . ]J^9 01^9 >a-*aik> ^© 9<nJ«£ $.£> 
Ifra^ lAloa*o \oaiso . ai£&d )As] 
# ^AJl >a^ I^cuJ^d «^Lo2l jo^X^asl 
] r ^o V-i^Lo? 1A**^? a&k© 1^4 o. 01 

P._x^ua^ ^cial^o Ua^a^Lo ^▲▲Jj.s <T^ ljUAtt*if* **a^.09 U*^ la . ^jiclo 

aVllo . UU& a^aii^o |j^ allele 
a-fifcjo . ^pV)S a*H*° l^tr^ °& 

l^UpS 1^9,^ lla-^oi Aasj la^i looi sitam, atque supellectilem aliarum 
ecclesiarum, Nestorianorum videlicet, ♦ 
diripucrunt. Cujus rei causa exstitit 
quod Arabs quidam Hanbalita 1 , fun- 
dum ecclesiae nostras in regione ilia 
sitae contiguum surripere voluerit, ei- 
que obstiterit Basilius Bezaza Bar-Ta- 
her, unus ex ecclesiae istius fidclibus 
qui non permisitutabArabeoccupare- 
tur ; quapropter ira illius animum oc- 
cupavit. Porro diebus illis vir aliquis 
Nestorianus,legisperitus nomine Abu- 
Manzur, stupri cum uxore cujusdam 
pistoris 2 Arabis accusatus fuit,et paulo 
post ipsum pistorem, mulieris Arabis 
maritum , intcrfectum atque ante 
januam suam projectum invenerunt. 
Exinde autcm Hanbaliti© bilem 
suam explendi occasio fuifc : quare 
quosdam scurras incitavit, qui occisi 
corpus auferentes per plateas Bagdadi 
circumgesserunt clamantes et dicen- 
tes : « en Arabem qucm christian! 
ecclesise Jacobitarum illius rcgio- 
nis occiderunt. » Hinc Arabes fu- 
furore commoti tumultuarie concursa- 
runt, perrexeruntque ad ecclesiam 
illam et earn deprsodari inceperunt, 
ambonem destruentes. Porro unus 
eorum columnam tulit et processit ut 


H ») 1 Hanbalita », i. e. pertinens ad unam ex 
quatuor sectis orthodoxis Mohammedanoram, cu- 
jus auctor exstitit Ahmed Ebn-Hanbal, mortuus 
anno Hegirsa 241 (inchoato 22 Maii 855). Cfr. 
D'Herbelot, BibU Orient, ad voces »Hanbal * et » Hanbalali * ; Silvestre dc Sacy , Chrestomalhie 
arctbe, 2e 6d.; torn. I, p. 404. 

2 ) Quaraquam vox ]yas in lexicis syriacis 
deest, nullum est dubium quia idem sigaificet ac 
arabicum chabbaz a piator. * a) R oLao - b) C B ls 4 « 0) E ^tto,>S\itff^> — d) R l .. ni i *> 
-f)OR oya*i> - g) O R ^ . e) R Jj« 265 PRIMATES ORIBNTIS : SiEC. XI. 266 ■I. Mr*l° • h J "^^ ^ 0!0 <^°^ aa£uo earn efferret; sed quia aditus e tern- 

|i ft , i% i, »• ar „t^j ^„^ plo ad atrium exterius angustior 

| ^, ? ,4^^ Hi-i ^ erat ^ non potult . atque Kicirco, 

UrJ° ' 2 r>? Ug^o laAa ^«a^ ilia, ibi relicta, ipse ad diruendum 

f a»9?l1 r^ tOJ« <-sl« . U^°? l^V reversus est. Alii autem tabulas ab- 

1 L^ tO^ofe a*** 1 Jk feaJ> stulerunt > f ^.? b ™ rebusque 

J ^V 001 ^^ . ' S. "■• ecclesise refertas, aln domque olei 

t 2ooi Lsh .Ifif-^ 3 e***£+l oasoio urceos . atque i\li quoque, cum in 

I ^^ |> » ^ a.] ; |y>' ft » ,j^o lAaoxt ^©2 angusto aditu irretirentur, ibi sarci- 

f . i , ^ , i..^ _io - nas suas projiciebant iterumquc vas- 

I ^ taAj| 7A ;77 ? ' r \\. tationi occupabanlur. Exstabat vero 

V^oU« 4-^<"> <n^<i-*? l]o>o ^^ ^j^ ex lign i s a biegnis cuidam 

A l *^ UioAtfj ^ZuXiJa^D *a»Jo e loci sepulchris impositus ; cumque 

» ^c!. t ij 'iA «*«, .Ui ' o ' dopBBdatoribuB quidam, nomine 

M^!**? H-**^ r* h-* Kuzaibat]l pjascbamensis 1 , sibi m 

o^iJo . IjqJ oio '^tf>]o . |ia*ci? U«2? animum induxisset ut scopas summi- 

looiwji^^ l^^\-^ e ^MO^^flUic tati cannss affixas arriperet admove- 

IJl^ J^LgaJ^ . U^ ^eru.^ ret q ue ad lychnuchum in introitu 

<lA4Js£ V-osaSx9 lA^p»o Ua^|o 5COi3( ^ i gnem compre nderant ; ex illis 

ji-a-51? I'ja^ r ^'^ H&-J 'Aajbo vero scintillse cecidcrunt in storeas 

, r " , . , , lA ,-u. oleo repersas, inflammataque sunt 

' ■"■•"V ^ t storcse, columna et scala qua ad 

^o j^ai^ \2ho <- ^ Sn? ,-*«^> 1^*^ superiora asccndebatur, exarsit ignis 

^ouv ^j] w _^j] ]3o . Us»r^ in laqueariis parietum templi et 

J * . columnis.Erant autem templumipsum 

,_amSfl^ o r -Vl lt^4° — ° ^ * Us| necnon superiores partes illius ab una 

• a^« ^©.h^v? 81 ^^ Q i ^j V ft* extremitate ad alteram usque vasta- 

i) Sic dictus fuerit a loco originis, nempe Easehmita quopiam seu uno ex posteria^Ha- 

aut Haschemia pago apud Mossulam, aut potiua schem, abavi Mohammedis, de quo videsis D'Her- 

Haschemiah oppido Cuphs proximo. De primo cfr. belot, in Bibl. OrienL -P. Smith ia Thm. Syr. 

Bitter, West-Asien, IX, 733 j de altero X, 184, >o^ci nomea viri exhibet, non autem adjectivum 

et de Saoy, CM, arabe t I, 68. Nisi agatur de | ^^ ^ 

a) R post \\oya add. ^dZ? - b) 4^oa R^" - c) C » V**u*i - d) R 
j » > . -.^ - e) C ^40i— j-s, O Ifi^^oi-^rs, R 1^— *--r-» — f ^ ° R om * 91 • 267 BARHEBRjBI CnRONICON ECCLES. SECT. II. 268 |?aAO lA-^50^ *J>b2 fl) . q+£cJ] 

au>£.s loci Ir^o^o j.s£»A^> V^io 
a*&*] ?euiLd J^U^L, |$jb^o . fcax? 
! ■■ to.* .ft ^>— *-Lf>?o j»2a»Li OgA-+ B? 
a^L-a? ^om Sn laj^o . Ia,sJ .ona 

b « •» •• 

Is] aascn) IAa^oiSaS aioo]]^ r _do 

^ » * » 1 A-^2 •. ^OOLAfl99 jl^> L*+dkj£ 

.^Aiiso t)-^of^ ^«4ft^» **©<n Zz]i\Lz*4 

ZCLStSl L*£a*a? V^O U.A9d^£0J9 

Q- SVi i, j^o . oooi <~*|lso Uoafl^*5 
1^^ QA£k± i^^Lo) \^g^o )om yOfLo 

. All? ola «*aA4>] UaJ Ah«ciAjl|5 jAfi© 

*) | igNSn Maadeni sea nomades a verbo ara • 
bico »maada» peragravU,vz\ ut alii volant a Maad, 
stirpe lsmaeiis oriundo. Hoc noinine designantur toribus repleta ; nullus evadere po- 
tuit ac ne per tectum quidem cf- 
fugium habuerunt illuc ascendendo 
seque foras demittendo. Turbae qui- 
dem audita clamore ad eos liberandos 
concurrerunt , sed frustra ,• murum 
tamen ecclesiae ex parte horti cavis 
aperuerunt non sine magno labore, 
quandoquidem tredecim laterutn erat 
muri crassitude Quo facto, non re- 
pererunt nisi decern juvenes qui igne 
penitus non interiissent et in qui- 
bus aliquod supesset spiraculum ; 
rcliqui omnes combusti crant et perie- 
rant, numero circiter quingenti, inter 
quos nullus ecclesisa n'lius. Advene- 
rant quoque praedandi causa equites 
nonnulli Maadeni 1 , qui ut flammam 
viderunt in fugam sese dederunt , 
atque in eorum fuga sub equorum 
pedibus allisae sunt et mortuse tres 
mulieres Arabes, quas illuc cladem 
spectatum vencrant. Interim Arabes 
alii ascender ant ad ccclesiam quae erat 
apud eedes Nestorianorum et ecele- 
siam Cascarensium pariter ad Nesto- 
rianos pertinentem ; alii vero ad 
inonasterium sororum nostrarum Ja- 
cobitarum , ibi latrocinantes : qui 
cum audissent quid in ecclesia ad 
vicum fieret, reliquerunt ecclesias et 
profecti sunt. 
Postquam autem ignis esset ex- 

gentes omnes vagae quae scdem stabilem non ha* 
bentes coatiuuo ex quo loco migrant in aliam. 
Ita juxta Berstoia in Lexico ad h. v. a) E on^kouozjo 
— b) Ii \+'jgk+r> . b) OR ^v,, -c)OB o^pkLo^ — d) ofi&&4 - e) K om 
f ) \\yoi, R I^om — g) R pro U^o habent jj^^ p.^| * i 

i: ■: t. 1 m PRIMATES ORIBNTIS : S^TC. XI. 210 *p . ^ociAajoAs )L«U^ og.u* J^joi _5*o 

hpM, |oqi |^^jkr P<aS . oooi _*p&)o 

<£j_^2L&7J ]3 1 iTU ft.auya? ^ooiA-*?o^ 

. ^OfflAl^^ J5C1 ^-a]9 ]A^3J j^aJtt?^ 

|LxEU*d <oai^ o^^L. ,©aw£a# oJ±\J\ r so 
]3) . ^001^*90^ 9j^ V^tio a^ . o^o]o 

^OSLfcfil >0.i-0]5 JLlAJ O^L£ U^A^IS* 

<oJ] J 99 % ^cJl ^ojoij U? jl^lxcup^ 

]Aa9oJI wAas 09 . g^tta^fc U^q^lioJ 

. (»^tt809O^90| Ui^S jA.01 UsQ.a^Aj 

twS . ^ofli^ni^miSonsff — k> ^fl,A \\o 

\m,Sno]9 0091 ~A{^so] i>3£* ^UflO^ 

]ai\ f£OM |,Afi)nn^A9 l^r^ # f£us ^asoi 
ku-k .OiilAlflJ? 0081 ^A^j-SP IIaVo^UbJ stinctus, repertum est in ecclesia ilia 
evangeliarium , cujus tabulae oper- 
culi et tnembranarum orae combustae 
erant , littcrae vero prorsus illaesse 
fuerant servatse. Exinde vero in fide 
sua labefactati sunt Arabes, dice- 
ban tque : « nisi re vera recta foret 
christianorum fides, tantum prodi- 
gium propter eos non fuisset effec- 
tual. « Idcirco eorum doctores ad an- 
gustias rcdacti eos ad hunc modum 
convincere studuerunt: «nequaquam, 
aiebant, ob illoram fidei veritatem, 
sed propterea quod Arabes fcedus 
cum Christianis ne ulluui eis nocu- 
inentum infcrrcnt a propheta 4 suo 
initum violaverint, Beus istos easti- 
gavit.* Sedatis ita Arabibus, Nesto- 
riani dicere coeperunt : « nullum est 
dubium quin fides Jacobitaruru revera 
sit orthodoxa. " At nonnuTli ex eorum 
scholasticis animum obstinatum ad- 
jungcntcs : »qucoiadmodum, aiebant, 
per arietem Deus Isaacum a strage 
fecit immunem , ita per iucendium 
ecclesiae Jacobitarum ecclesias nostras 
ab incendio Deus immunes effecit. « 
Sic igitur tarn Arabes quam Nesto- 
riani cavillabant ut lucemam sub 
modio ponerent. *) Rcfert Elmacinus (Hist. Saracenka, I, 31) 
Mohammedcm dixissc : 'Qui christianura opprimit, 
adversarium earn babebit ia die j udicii. « Eu qui* 
ouinque christiano nocet mi hi nocct. * Affirmant 
porro scriptores turn Jacobitoe turn Ncstoriani 
Arabum pscadoprophetam crga christianos mitem 
se et bene affectum prajbuisse. Bachebrccas supra 
115-118 tenorem exposuit diplomatis aMohammede concessi principi christianorum Nigranensium, 
Alind ejusdcm generis diploma, juxta Am rum 
(Bibl. Orient, ,111 ,1, 108), a Moliammedc Jcsujabo 
Qadalensi, Nestorianorum ctttnolico, traditam fae- 
rit. Cfr. Maraecius, Prodromus ad refulationem 
Alcorani, Prffif., cap. 22, pag. 28, b; part. 2, 
pag. 4 '2, a; item, Refutatio Alcorani,. pp. 228 et 
704.exsurisVetLVII. a) COR x*ooi ^*4J — b) C O R pro i^ feci j-»j-* habent Zoa\ 1j-r-* — c) K (jttia 
-m d) C R om. qiSa^ -«• e) R om. ;y)y^ — f ) UaaoJoZ Vol, R !-atoo?oZ>i — g) R j^g* -4 n\ BABHEBILEI CHRONICON BCOLES. SECT. II. 272 &1*Q A'aso] ^ . 1 * *-±£>Z 9A00 

. J.-JU.J? ^.-fi*]© <-*^.*2o \\&>k^2. 

lyrul U^? liiio ^aa? ^o ^4^1° 
. ja*?a^sftJ inX^eoJ ^ ^s] . ld'909 
00m ^n«; ) . - L oaA^ a o ^oflulso 

]2?Q^92 \_^tSo ,-J>0 ]** . OlV 0091 

• 9l2|.^Q OI^OfiA^ vSOi. IffL^ g.^? 

]^V© fceol J oo» 0199 i-a*1 V^lio l4«]o 

%^l0 wSO JO . a ^fl;4aD ' r £> >JDOi^S ±£> 

yso . ]$aA e£z> ^r^J M li*§A^? 

*^£> fflit^ d£>) 2aL a^ jLLti^o; 

• ;9JLo qi^A^a; l^oAs VH^A.*^ «-° 
0019 . (J*£as aaslo . l^j-A, <n^» a^9o]o 
\l)j A-*i^jQJ-o la^oLs JBUl}]cu) 
fllo . j._*oA*J flo i-l*i«airf?? aiJ.}*± 

|bAJ9o . Ion ,-aA.io J3 V|U?o - ^-s^' 

*jj] ^^ 01«4.£j ^69] \|1o . ]08l 4lfi 

1oo».^ad aif^kto l*4-£? lld'9'09 ^0 
IsoAs ^ffliA 4d]i °*sus1 0010 . ]i-^? Biennio post, videlicet anno ter- 
centesimo nonagesimo quarto Arabum 
(inchoato 30 Oct. 1003) maphrianus 
Ignatius Tagrito Bagdadum dcsoen- 
dit, ut incensse ecclesiaa reaedifica- 
tionem procuraret. Ulic vero turn ab 
Arabum doctoribus et senioribus, 
turn a legisperitis Ncstorianis honores 
nactus est maximos. Omnes enim 
quotidie adventabant ad eura invisen- 
dum cum mensis muneribusque quae 
mittebantur ad ipsura, primo quidem 
propter miraculum quod Deus (cujus 
gratia? laus esto) in ecclesia sua effe- 
cerat, deinde in honorem patrui ejus 
Thomae Bazaza, filii Petri Bar-Kiki, et 
tandem quoque ob ipsius maphriani 
doctrinam et eruditionem. Hinc 
autem invidia ad versus eum exar- 
sit catholicus Joannes , coepitque 
legisperitis Nestorianis interdicere ne 
ilium adirent aut muneribus trans- 
missis honorarent. Quod ut animad- 
verterunt doctores Arabum, maphriani 
amici, Abulhassanum Ali Bar-Abdul 
AziZjCaliphse Kadir notarium, conve- 
nerunt a quo, re de qua agebatur 
significata, decretum impetrarunt, ut 
ipse Joannes catholicus personaliter 
maphrianum sine mora inviseret , 
sese alioquin castigationi obnoxium 
facturus. Quamtumvis autem catho- 
licus urgeretur,illoireprorsus renuit; 
timebat vero ne officio interdiceretur, 
quapropter ad magnatern quemdam 
Arabem confugit, illumque ingenti 
pecunia subornavit, atque ille apud a) R w»i^5 - b) R jws *- c) laoABua] . i. 273 PRIMATES 0R1ENTIS : SMC. XI. 274 ^t^Sl . flliStf AaO jutt^O Ajd ^^k> 
\m3 Vt^* wfl2xU|a^l }n<sXoA.o >*i-A 
jj^'joj^ o r «4Ala^o llAjjaio ^acu^U^y 

2^a^9 o<n laj^f^lsj ooi jjaa^kJ >o^? 
|3a . Ua^j Ui'i^s U^oo'99 }hAz> 

«.n£j'? J^d . }3 loci UU? %™^soo . ot^A ^ a? 
*£,*' -Ala J31 . A*U^ Jx>? *>^ 

.oa^aJ? *aso . U^j l^tfo UfloicJ 

,._!* Ij--£JA^ ^ J3] . Ui009? H4=> 
*_l0? fc^O? ^ jl?A^ )3 • j.^009 
o2q1 9?A^1 . hflAfi {Jf^lo . GlA*90^ 

.lA^aa^o1^o9Asas{jLsan^*9 oj^Aia 
|3) . >af£J2] U*o'9? f U^1 -^ fen Abulhassan notarium ita egit causam 
catholici ut liunc in pace relinqueret. 
Turn catholicus Joannes Ignatio 
maphriano laqueos tehdere magnates- 
que ac doctores Arabum subornare 
incepit, maphrianum accusans quod 
esset vicarius patriarchae, in regione 
Romanorum, hostium Arabum, com- 
morantis, quodque nunquam absol- 
verct orationem quin pro victoria 
Grsecorum et Arabum subversione 
orasset. 

Porro ista calumnia delata fuit ad 
aures Calipha>, qui, Justus ut erat, 
noluit sentcntiam illico pronunciare, 
sed legisperitos doctoresque Arabes 
convocavit, eisque indixit ut quid 
ipsis in hac causa videretur scripto 
mandarent. Scripsit autem senior 
quidam, omnium prsecipuus : » me- 
tropolita iste Tagritensis institutes 
quidem fuit ab aliquo qui habitat in 
regione Romanorum, sed quia ipse 
est a Romanis alienus , a regimine fi- 
delium suorum non est prohibendus.« 
Alius scripsit : » compertum mihi est 
metropolitam istum e regione Roma- 
norum institutionem suam accepisse, 
et proinde, licet ipse se a Romanis 
alienum esse deciaret, fidem minime 
meretur. " Scripsit tertius : « tenetur 
catholicus Nestorianorum idoneo tes- 
timonio adversus metropolitam Jaco- 
bitarum probare hunc esse Romano- 
rum amicum, et turn denique ejus 
accusatio rccipi poterit." Rursus alius \ &) C | |^ ^ws|ift^o, £ vwio^ %-sJia-^o -b)OEom.nl-c) OR U*ic©5> 
— d) R pro *si LjaMQjffo habet laeuttto — e) R j,-iJ? — f ) O R om. M • 

18 T 

s 275 BARHEBILffil OHRONICON ECOLBS. SECT. II. 276 mift^fil? oci wsl oct %s]? *2o^ hb&uk] scripsit : « quaraquam metropotita 

.Uoo« .oil titii . «^? r^r^ 'A^U iste e re ^? ne Romanorum institute 

v " . « mi Iiem acce P^» penes me tamen persua- 

^-*° ^--^rf^ ° 0<n ^ a f ?' ^ » J ' sum est et ipsum et ilium a quo con- 

.g-A^A^ig? . wsAs Ui^fclo . Uiooj stitutusest,ipsiusnempepatriarcham, 

>o*-*|3 fc J*Q&D a*A» -5* -*oAfi4; ambos esse adversaries Romanorum ; 

' ' secus enim persecutionibus et odio ex 

. jAaJ? ^ Ua^AaS* j! . U^o^d p ar te Romanorum haudafficerentur.« 

. aia^ks >o,-o — *l><n IAaTAs a^lo Alius denique scripsit: "diploma 1 quod 

U^o4j> ? ' r -nso . _^1 VsAtflo Cali P ha Moktader Abrahamo catho- 

~ lico rescripsit sequum est ut immuta- 

lolcte ai-^ IoctJ jcu^a tl^a^aJ, bile permaneat. » Atque hsec scripta 

*J*a-soj«£_iioo . jl^—a-o Uia^I cum attulissent Caliphse isque ea 

^A&bIVm . ^L. A^kIAo UȣoLi P^pendisset, jussit ut solius catholici 

b ' ^ / Nestorianorum sedes perpetua Bag- 

. CTia^ *£s> jo^au \<>U - I^> Uw dadi exstaret, metropolita vero Jaco- 

_»ct V^o . cLO^oIsfi &*£& yospiJo bitarum Tagriti sederet, sed quoties* 

. |x>^ °V£*o U* ? * 5 A*] cum q ue id causa aliqua postularet 

Bagdadwn adveniret ad populares 

suos visitandos, mox ad sedem suam 

rcversurus. Ad hunc itaquc mod urn 

lis soluta fuit ct controversia sublata. 

U^IoAjd «-aA44 ^?j li^olASp Pertur catholicum Joannem mul- 

Uct \ *« ]^t±^ ^-sq^UJj wsuaJla*] turn decertavisse utecclesiamnostram 

k« 1l_" \» ;\ *, » Carchse sitam eripcret , sed non 

^ *"^° ' *$ • ,r • potuisse. Porro Nestorianorum multi 

. wsuUa4© oie c^Af 4 U*»Q^»2 eidem Joanni offensi erant ob volun- 

1^301 tea^o t-l^£>t ^aioiaSa ?*£* talis rigorem et jurgiorum amorem, 

• , u . •• \ , quibus erat infectus; imo'ex nobilio- 

^ ? • r~ • ri J3 Ug q m dam, nomine Ah Bar-lsa, 

U&) im±± j.s> *^ ai^oA? 1 ctV> a, v> rnedicus prsestantissimus prorsus ab 

*) Agitur hie, ut opinor, de diplomate quod Groecorum palriarcham... Bagdadum adduxil, et 

Moktader calipha Abrahamo concessit quoque sta- chirographum accepit a CalipJia, decernens illi pa- 

tuebat non licere patriarchal Gnccorum sedem (riarcha licitum non esse ut haberet catholicum 

permanentem Bagdadi habere. Eadcm prohibitio sjvc mctropolitam Bagdadi perpetuo residentem, 

ad maphrianum Jacobitarum fuerit extensa. — S ed ut identidem ipse prtesulem ablegaret qui visi- 

Locus, in quosermo est de hoc Abrahami diplo- tare t ibi etc. » 
mate, col. S3S, in fine, sic erat vertendus : - Eliam 


t *• j- 


i a) R h->tuJ\ — b) R *oVoJo — c) O R %^bo . 277 PB1MATES ORIENTIS : SMC. XI. 278 

*aaJ \"|io A4l^o aiT* ^^a3^1 fa AaS* illo secessit,Gra3cis adhsesit eorumquc 

, . ,. i ^ i ,r v sacra secutus toto vitae suae tempore 

Ulol CI™_^3© . .001,1*0 10810 U"^ ^ T . i • t 

1 \ • Nestonanorum eeclesiain amplius non 

.U^jo^mJjlJ^V^wfflo^B^oiaiM? egt ingressug . iu e catholico ejusque 

Uoi^oAn^ looi U.V^ A*U-l£> J.J<n discipulis pessime conviciabatur eos- 

ft^D ,o^ "lo* r au^o o^A^o q uc P er foeda verba P robris afficiebat » 

v c * * " b schedulas quoque describebat, quas 

.1o«n *oAa woo^ Ujdo? wsl . Uj^a^ tradebat pueris ut eas in Nestoriano- 

]/ t <!f> ^cuioi-J? d U*^.£ ta fiauo rum ecclesias projicerent ; contigit 

Ma V* *fli* Utoio . U^a-^aJ? aliquoties catholicum coram universo 

populo in cathedram ascendisse et alta 

. oUa &£» <nl© rs . U-^oA* °« voce fletum e misisse ob contumelias 

} t M9 Ujjos ^0 ]ooi Jas> 1^5 Jla^o in ipsum ab Ali Bar-Isa prolatas. Hie 

00! 0*1© . Ufl^ l^> ^ « l0« ftUtem idem eSt ^ librUm COn_ 

* f fecit , inscription « Tadhkherat al- 

v/*l « ^ <*r*^ If-o^? U>A* ^ Kabhalin 4 , « de medicina oculorum. 

j Uii"2o »wv * ||_s*A^ 'Al^ao Anno trecentesimo nonagesimo 

..'.., -. v .. , tt octavo Arabum (inchoalo 16 $s/tf. 

^ h 1007), die 19 a mensis octavi obnt Isa 

w»a^i^ua*flu1$.o fli^*?oii.olm^ Bar-Zaraa , filii Isaac, filii Marci, 

.jL^pj l*aaa^ ,-S* J^o^o^as 1r^& philosophus Jacobita Bagdadensis , 

<* l*±\o u^ &** ^ -a»i qui libros quinqu0 con8ori P^ t : ac 

~ .. ^s .- • Hbros sex de dialectica et medicina e 

iJ n ^A V> ? 1A-a loAa U^jfl l**9aff Byr i aca lingua in arabicam accuratis- 

]o« ^^]o . &4l*Z ^ ]J.q^.so]o sime transtulit. Natus autem erat 

" s , ^^ _• Bagdadi mense undecimo anni Ara- 

£ r— — r-. i- . r-^ feum trecen tesimi trigesimi pnmi 

. . U^ ? 1h*o ^A^o ll^A^! (jnc^oft- 15 Sept. 942). >) Titulu8 Ule, arabice a Barhebrao servatus, oculariorum, vel : h gallice : « le manuel des ocu- 
latine recte verteretnr : /imemoriale medicorum listes. » a) R om. ^...j^u^aZ^.^ — b) R om. ]*+**+ — o) R ^oV — d) ? » S& . S' 

R | , VfrV — e) R ^li>lo — f) C pro ^-ai*? om omo habet ^au ?oo1? ooio, R eoio 

~y wmmMi — g) C O ^ t \)*~><> oii-*a?^, ? R ^-— ±U*1 cij-^Zl — b, O <n-i-Jol, 279 BARHEBRjEI chronicon eccles. SECT. II. 280 mi . 01?^|? |i©9 l?o^ ^0 r ^o ]ooi r ^v^o *s 
+naZ* \J± IfA^ wares ^o . l^jol {3? 
Ul UxAiAS A-J) ^..^0-^01^ <] . col 

t S a ^ AO lis pso . ]AttO r !^ ain^jo <n.*;ai 
jj^ua^^ WH 0I ^ & ^ Iff WbQialaAlflSi 
%^o ^o<n£o£b ^a^o . ,-k>^ ocu.^1? 

ibtfA^O JJ9 • <Jl^ r ^| ^O.J(TIO . >Q,Affl 

. (.kio-fc *\-s ot^ p^o l«o ^Lfc^Jo] Per idem tempus misit Ebedjesu 
metropolita Mam, unius e civitatibus 
Chorasanac, ut catholico hsec nun- 
tiaret : « rex populi qui vocatur 
Keraith l 3 hoc estTarcarum interior am 
Oricntem inter et Septentrionem, cum 
in excelso quodam monte regionis suae 
venaretur, in medium immensaa nivis 
cecidit et in stupore a via aberravit. 
Cumque salutis spem abjecisset , 
apparuit illi in visione sanctus qui- 
dam, haec ad ipsum aiens : si credis 
in Christum, ego dirigam te ne hie 
pereas. Promisit ille se ovem in chris- 
tiano ovili futurum, tiunque direxit 
ilium et in viam planam cduxit. 
Itaque incolumis in sua tabernacuia 
reversus, mercatores christianos qui 
illic versabantur ad se vocavit eosquc 
de fide intcrrogavit.Ii vero dixerunt illi 
ipsum non nisi per baptisma perfici 
posse ; igitur evangelium ab eis 
acccpit quod veneratur quotidie, et 
nunc nuncio me rogavit ut ipsum 
adcam aut sacerdotem destinem qui *) Assemanus, Bill. Orient^ II, 44i, sq M 
nunc locum rccitans, pro * ,\ ■» legit \h j?n 
vcrtitquo • rev populi qui Berita appellator. Ast 
op. cii., Ill, part, II, 485, hane lectioncm corri- 
git ipse. Quippe sermo hie est de Turcarum, vel, 
ut multis praeplacet, Tataro-Mogulensium tribu 
qua vocatur »Kerith<» sive » Kera'it *. Exstitit sub 
flnem saeculi XII ct initio XIII celeberriraus illius 
princeps nomino Thogrul, a Temudschin sivcGen- 
ghis-Khano devictus,qui,cum appellationi «Khani » 
seu principis titulnm * Owang » id est regis a Si- 
nensium scptemtrionalium imperatore honoris 
causa acceptum addidisset, passim sub vocabulo Ouang-TChan sive TJng-Khan designari con- 
sucvifc. Hjnc autcm originem kaxisse videntur 
ilia taradiu valgatissiuiu apud Sjros et Europrcos 
commenta de "Joanne prcsbytero « regej nempe 
ex a Owang » __1mO^ Joannem, Jehan, Johan, 
ct ex a Khan a J. Jots Cahttu id est presbyterum, 
cftcccriiit. illias historiara videsis apud D'Herbe- 
lot sub voce Koril vcl Carit; ap. Deguigncs, 
Hist. gin. des Suns, des Furcs, des Mongols et 
aulres Tartares occidentaux, torn. Ill, p. 13sqq.; 
item Pauthicr, Le lima do Marco Polo, Paris, 
1865, pp. 174, 217 ct passim. a) £wjj=>, U et Bibl. Orient,, II, 444 Izuj-s — • b) U om. liU?n^%Vn ... ojioj ^oJoio ^ 282 231 PRIMATES 0EIENTI8 : SMC. XI. 

\l so© -io jji*! r^1° "•**** ^° 2 eum ba P tizet - De jejunio autem me 

V 1 l)A U, *1 1^~N °U^o iaterrogavit, ®*°* : prater carnem 
.. A*l JJ ^ l«Sr-*l i*.w««h« »•— -r- efc ^ cibug aliug no b ls non suppetlt ; 

_»A.^! *£>o2 £o\o . >oo^a HI JJaaIo q U omodo ergo jejunabimus ? Aaseruit 
ia-lia^oij ajW j* : *^ ^» U^ prseterea ad ducenta millia ascendere 
T ^ , v x v«v numerum eorum qui cam ipso credi- 
oyj^e A± *£** U^o^o . a** ^w^ ^ ^ catholicus metropo- 
lis ^ooi* ^+h£ v*J? • «^ i-H litse rescripsit in hunc modum : ut 
Us, 2* ^j|ie ^o<nia^o . °>aiioo scilicet duas mitteret personas, pres- 
; . . . . . . v ,, 1n byterum et diaconum, et cum ipsis 

ai^ci, v a*n v o«l^^ ,0^ v^F° paramenta a i taris , au vcro illuc pro- 

j^fio^oo . Uu4tf*?a? 1r^ <oJl tas^° f ect i quotquot crediderant baptizarent 

'.1-flUM \t\ ir^ ^* <?*>** M**° eos( l ue ritus cbristianorutn docerent 

r * . \ mW>Q » et prascriberent ut in jejunio domi- 

. ? a*^ l^V <o^l <oaC ^affisjo ^ ^ egu carn . g abs( .. merent) per- 

^om*4© ^f*&*J* W l*°°tf 1^®^° <1 mittenteseisutlacdumtaxatbiberent, 

. ^+i^>]9 ^1 si quidem cibi quadragesimales in 

eorum] regione, ut aiunt, non repe- 

riuntur. 

ooi k£c UZ4> llWUort 'AIajdo Anno Arabum quadringentesimo 

' ' ' ! " , , , ' . A (inchoato 25 Aw<7. 1009) catholicus 

. ^j^, Ua^ ^uu}**\ U^oA* ^^^^ ^ wc . 5 post Epiphaniam 

„ji> ^ ||j^vo .j^iJ? 9^s>? |teocu.s> diebus morte subita periit ; multi ex 

,o±yz ]3 ? ? **t* . «^oios a^ oiio^ ejus popularibus de illius morte gavisi 

d v 'Akfl sunt; non cnimparumeioffensierant, 

.«nA^ . «.-* oosi ,--*^-^ propterea quod Saporem, ipsius disci- 

1A*^ U<nJK>? ^r* 2 *^ 2 Jaola^? pulum fornicatione publica aliisque 
^o ]3 loci te^teo UoyijJ? Uh-oo spurcitiis infamera, ne reprehendisset 

~ , . " ' , M . * quidem: NestoriumveroBeth-Garmse 
x, Q , oLAj-sd ^a-kttl^o . loci v-Sflaio H v ' 
Aj.o ? o^B-ja^w me tropolitam,postquamjamperannos 

^il4> ^-^sM waSoa? 5^s ^o ^>f^ quadraginta pontificale munus obie- 
Ucu,J>o ^r^4^1 r* • ^^~ ^ cufc " k ' rat > a § rege SU ° de fornicatione 

«) Mortem Joannis ponit Elias, ilU cosvus, iu - eo anno obiit Joannes catholicus feria lerlia,die 

anno Hegir* quadrmgentcsimo secundo (inchoato decima Dschemadi posteriori* (mensis Arabum 

4 Aug. 1011) i-o^o^e wmJK. ,-^ ot-o ^exti). . Amrus, ap. Assem., BtU Orient II, 

^ . 444, mortem ejus in annum sequentem retert. 

a) R 1^-. d - b) R pro tJ P ^ habent ^ 2U^ - c) E \l**Zco U*a* 

— d) O R o'sta . -v 

S|a !' i 
KS ''■'< 
Mb- 

Mu' 

Hi;. 

mill 

iffi i: i 

I§ 1! ' 

Rh \ '■ 

■P 

IP 1 

li 

Eg in 

IB'!' 

ii >! '' 

1' 

fgft '■• 

tti- 

gp 

ll r ' 

gii ..' 

w&JAi " 
IP 

Hi-' 

Si 

shf;; 

P 

HSmi- ' 

BUS 1 

B ! ii 283 BAKHEBRjEI CHRONICON ECCLES. SECT. IT. 284 m 

[if! . outfA* A*l^.L oi2u^ J^ ^e accasatum Mico deposuisset ipse,nec- 

oiA^lio w^oqjbSdjw oai^o ^asci qui non eodem modo Damasci episcopum 

cai U&*o «. vL 1«t^,. 1 alL 6 f dem de CaUSa - Quia e :S s°^tatem 

• ' • * et commumonem retmebat cum disci- 

Icoi *^LeAk> wAl!^ ^ qi ^ViS ^g pulo suo, Joannes accusabatur ab 

. <.mjjj|a*1 obi U Aa&oo omnibus et odio habebatur. 

oooi ^ ,i S j^A-^p J-l^i i_J<5i_o Ilia setate doctrina ac coramentariis 

UjJgZ* I© As? Inl'ado iJaLa^&aa * n libros ecclcsiasti cos et in libros 

. . . dialectices claruerunt Abu-Ali Hassan 

^ ^ ^ oal . U^o v aJ*io Bar-Sahel 1 Nestorianus,itemque pres- 

w*oo ^oaoi ooi . U+'io.Ajai ^so \oup bytcr Abulpharagius Abdallah Bar- 

. T-aJtr* «^y r^- -^^ aal Taib2 ' 

Aj^aJ ^UJlo^l? ci^a-^ jA-so Post mortem Joannis dissensio orta 

ooi V£ie . w-sals] Axs U«V^ est inter e P isC0 P 0S de successoce ejus 

~ m constituendo. Quare post plurimam 

cuioM . ]U^f l^i w^nJ 5A00 . >oli? altercationem, de tribus candidatis 

|<^a. ^aaJo . a^A'i a ]a^^ Vi* l£s duxerunt sortes , exiitque nomen 

, " _ * Joannis Bar-Nazul, Hirte episcopi, 

aift^o Uh+»? *sa+s>]\op i^>^i-»a A? in quem conS e nS ere omnes. Hie ordi- 

{*ALt . - ^Awn ^oiaj»j^lo . .ofli^o 01^ natus est Selcucise anno Arabum 

- quadringentesimo tertio ( inchoato 

U±A*» Ur+* U^? A^>o )h a ^h) 23 JlU 1012) mense quint0 3 Saper 

Ugu*|2o . Iv'i&azo JasLs] V^ <A«o episcopos depositos precatus est, eos 

dignitati restituens ; alios vero ex 

.*oll] ^o U»?aa^ Usobas ^0 *!+ una sede in a i ter am absque ulla 

-*? ^v^4 , >z*Lsi ] t »tL+ V^o 13] nccc ssitate,sedsolummodoobmunera, 

transtulit. Officio functus est annos 

)oa*b piikO . lojaa^ jj^oj Ui^, circiter ocfco, obiitque sabbato die 

1) Idem forsan, saltern corovus, cum eo qui in Kuayyat, Syri Orientate seu Chaldai de Primatu> 
Hist. Dynast., parte X, laudatur sub nomine p. 117-118. 

Abu-Sabli tanquam Avicennae preceptor : » fertur 3 ) Plane concinit Elias, ad annum 403 Hegirce 

* doctpris Abu-Ali (AvicermaJ prtcccptorcm in hiec adnotans : t - ^ - t > <** y~ . . ^ * >\ - ~ 

« arte medica fuisse Abu Sahlum christianum, qui , ., ... « . 

b et medieus insignia fuit et dialecticus, veterura " T 

b 8cientiamm callens in regione Chorosana) incly- ^^ ^ JoLO 0UCo \^^r° If 100 ^ r^i* 

a tuSj qui obiit annos quadraginta nnlus. » Ap. ^o]H? I— sojojclsI ^^-a)^^* j. iffln >a A.,tff//| 

S. Ev. Assemanum, Ci»^/, 5«A/. Medicece, p. 346. ^ ^| ^^oilJ aaoj^*io . « #0 a»«o consiitutus 

2 ) Yulgo Abulpharagius Abdallah Benatibus, e ^ calholicus Joannes, quem Dominus din servet 
Bliss I patriarch© Nestorianorum a secretis, incolumem, feria quarta, die secunda Dschomadi 
obiit anno Christi 1043. Mnlta scripsit, qu® priorw (Arabum mensis quintn. Porro eodem die 
rocensentur apud S. Ev. Evodium Assemanum, Bi- rdigiosissimus Gabriel, episeopus Atzuni, constitu. 
blioth. Medicea Gatalogus, p. 95. Cfr. Ebed-Jesu tut' fuit melr opolit a Arbeli et Assyria. . w 285 PRIMATES ORIENTIS ! S^EO. XI. 286 \*»U.opk ^o -ecu San «ij As >af o 
UaX Uia* jj.SiS In*?-*, V-d^ ^ 

.^iLZL*^ A^lJCj-^5 0019 U^b^CLDO Uj-A. 

loai oA*] . ^**',u. ]Aa© <*wdj| ULfc- t^? 
join oAa]j . Ia^j-d l*^ ai?&o }apo 

* 

1 ) Kosra, cpiscopalis Nestorianorum urbs inte r 
eas quBB ad patriarchalem dicccesin peculiariter 
spectant, ad Orientem Seleucia sita. Cfr. Bibl. 
Orient., II, 459; 111, part. 1, 19C, 264. 

*) Id est dominica tertia udventus, juxta banc 
rubricam(Assem., Bibl, Orient., Ill, p. II, 380): 
» Siprincipium menttit Canun prior is (Decembris) 
in dominicam incfdit, eadem erit dominica prima 
annuncialionis : si vero in feriam secundum, vel 
tertiam, vel quartam, vel quintam, in dominicam 
proxitne elopsam cadit prima annuncialionis ; si 
demum in feriam sex tarn vel sabbalum, in dominicam 
proxitne sequenlem.Advenius tempore Syrijejunant, a 
Jejumum Nativitatis, inquit Barhebraus, ascetae 
quidem a quintadecima Novembris per quadra - 

a) Q O B o4 - b) O B om. j^. 23 Tamuz (Julii) anni Arabum qua- 
dringentesimi undecimi (inchoati 
27 April. 1020). 

Successit illi Jesujab , Ezechielis 
films, episcopus Kosrae 4 , et ordinatns 
est eodem anno , dominica tertia 
annunciationis 2 , postquam praefecto 
pretium quinque mille denariorum 
solyisset, illeque jussisset ut omnes 
qui consensum detrectarent aquis 
raergerentur. Evangclium super eum 
legit Anbarse episcopus , qui cum 
pervenisset ad versum : » cum ergo 
prandissent 3 », verbum hoc suppressa 
littera " Thau « prselegit , alludere 
volens ad solutionem et depositionem 
illius qui tyrannice dominatur 1 . Porro 
multi episcopi eum in dyptichis pro- 
clamare noluerunt. Functus est autem 
officio annos quatuor et sex menses,vir 
ut erat jam senex et annis gravatus, 
obiitque mense Arabum quarto anni 
quadringentesimi decimi sexti (w* 
choali 4 Mart. 1025). 

Huic successit EHas primus, antca 
Tirhanse episcopus , vir provectaa aetatis 

ginta dies deducunt : saeculares vero in Occidente 
a decima Decembris per duaa hcbdomadas, in 
Oriente acalendis ejnsdem mensis. a Ap. Assem., 
Diss, de Syr.' monop/t., 1 41. 

3 j Joan. XXI, 15. Nestoriani, codem modo, 
paucis additis, patriafcham cousecrant ac episco- 
pum. Ubi porro electus jam habet dignitatem 
episcopalem, ordinationem iterant, sgcqs ac Jaco- 
bite qui rem illanv abhorrent. In ordinatione au- 
tem episcopi ct patriarch® leguntar pericopse ex 
Bvangclio Matthroi cap. XVI, 1-19, et ex Evan- 
gelio Joannis cap. XXI, 15-17, quae pericopse in 
ordinatione patriarch®., ab cpiscopo Anbarce le- 
gend® prffiscribuntur.Cfr. DenzwgQr, Ritus Oritn- 
^^11,241,253. f 287 BAKHEBRJEI CHRONICON JBOCLBS. SECT. II. 288 oooi -* r aL |J sACiaLOf-o ^e* ^.oia 
y£chJ\o . aoiaSojoi QhoA^I ciA^ocu? 

>OOA ^-A9 *M't.&J.j] . U?g^£> U|-4^ 
j S,n* U*^-*? ]L*Aa^ iAA£>Hk 

J001 oi*A*lo . i.^0099 129|A l ymS 4>^o 

U^3099 l^pS f^o2]o A.^00 ]Al* 
. I^&atf 9A0 |^lo |Aa I^a.* )oa* 

9A.O ^0 . |jUj..H.fo ^+9 wtf Ol^U^I 

♦ ^yi 4, , iVi<iO^»iJQk. Ua*lj ^j Vi %? 
l4£» <4&> r a.;jf£tAA9| 1 nffizH ^j^lo 
Uaio A_*ioo . \_sJ j. itf i, <_^> 
. I01X ^09 U^?cls^ Aaole U-al? et doctor peritus. Instituit ritum 
genuflexionis in sacra Pentecostes 
donrinica, quern genuflexionis ritum 
Nestoriani ante ipsum non scrvabant. 
In fine vitae suae contracta paralysi 
inembrorura jacebat paralyticus in 
lecto.Ordinatusfuerat dominica tertia 
Apostolorum 4 , die septima in tertio 
mense Arabura anni quadringentesimi 
decimi noni (inckoati 30 Januar. 1028), 
in cedibus Romanorum Bag&adi sitis. 
Ejus vero electio peracta fuerat per 
so'rtem. Porro officio functus annos 
unum et viginti, mortuus est et sepul- 
tus in cedibus Romanorum sabbato 
post Ascensionem, die sexta Iar (Maii) 
anni quadringentesimi quadragesimi 
Arabum (inchoali 16 Jun. 1048) 9 . 

Ad Ignatium maphrianum quod 
attinet, postquam annos viginti quin- 
que in pastorali munere explessct et 
episcopos quatuordecim ordinasset . 
ipse Satanse instar cecidit e coalis, ac 
mortuus est morte animae, nimirum 
separatione a Dcp, nondum autem 
morte corporali quae in separatione 
corporis ab anima consistit. Nam 
lapsus est in fornicationem, cumque 
pluries ab optimatibus Tagritensibus 
correptus, sese non emendasset, ab ') Dominica tertia Apostolorum secunda est 
post Pentecosten. Quum autem annus Hegirae 
19 08 incocperit die 30 Januarii, ordinatio facta 
post pentccosten reponi nequit in mense tertio, 
ut hie mendoso habet codex, sed reponenda est in 
mense quinto ut habet Assemanus, Bill. Or., 
II, 448. *) Res Eli® fusius prosequuntur Mares et km* 
rus api Assem., Bibl, Orient., Ill, part. II, 263. 
»Mar Elias primus, itiquit Sobcnsis, ordinavit 
eonfeeitqne Deci&iones judiciorum et Quastiones 
eeelesiasticas (librurn scilicet de fundamentis fidci 
in 22 capita divisum) et Traatattu grammaticos. a 
Cfr.Asaem., Bibl. Orient. t lll t j?a.tt 11,262-265. a) R \£as> — b) Rom.^e- 0) It V^r^ agft PRIMATES OEIENTIS : S^EC. XI. 290 _AOSfli££ oi^ oofll <^V* *£ oi^jm^ 
.V^n<^i fli,Vfl,S,A- {Ls^o . ffilLo i-sl oon 
. U$*1 fomo? [Jcuo^ *i.*0 • opal 
Lu^lsup 2a^ ]oai M^ Usanao 
^UjIo b Uo?a^?l ^oouOo |oci, < ,*j . San o 
lx»axo loot i^Lco j^« ^ * ° 1 ^ 00SI 
$-i*sp f° Unnno mifio • 1Aj09"| M^o 

iAL. fla^j 13 al* % giaaw on 1^-^ 
\^» on >as? . c ci^a^.uJ^ 1-14 a 

^O . j£o) OUDO * \-^J? 5 A^> Ol£oal£ 

:ASom9 fSiSrt»o Uutaoo l?j-4- Ais*]? ^ 

w£UikL0O lA-A.0-0 >o(jso JV>\*» \-^LOO 

_-^o 1200*919 JaVia. ca^» w0|^ % ^ yio & avea&eruiit Qumqfa^ lejeo^^u^ ; 

turn vero ille, agente in eum Satana, 
Bagdadum profecfcus et moslemismum 
am plexus est 1 . Exinde dignitate sua 
spoliatus, Arabum optimatibus exstitit 
odiosus, atque ipsi illi doctores, ejus 
amici, qui ad euin invisendum adven- 
tare consueverant ) nun,Q.ubi eum yide- 
bant faciem ab eo avertebant,et ne sa- 
lutationem quidem ejus accipere vole- 
bant. Porro usque ad extremos mise- 
ries limites ttevenit • quippe secreto 
cbristianps adibat,. atque eoium Alios 
instruebat in loquela, atque illi ejus 
miserebantur ; pariter per plateas 
circuibat, petens eleemosynam. Tan- 
dem in ea cafemitate et men^icaado 
mortuus est in senectute provecta. 
Carmen elegiacum, eujus initium : 
// iniquifcafcis convivium fraude sua 
parayit Satanjas, " ipse de se, posi^ 
lapsum composuit, atque haec in eo 
dicit : «vae mibi qui jus et veritatem 
reiiqui et somnium dilexi. Somnium 
defecit, sed Veritas stat m,equ$ cqn- 
demnat. Occiclit sol justitise e cogi- ? i) Lapsum Ignatii| breviter narrafc Elias Nisi- 
benas ad annum Hegirre quadringentcsimam scp- 
timam (tnchoalum 10 Junii 1016) : • ~-i\ ai—Si a Eo anno sectam mQhamme.danara atflil%rjt8 est 
Ignatius. metropolita Jacobita urhix Tagrit, post' 
quatn ecdesiarum Tayriteasium ornamoiUa qi oasa. 
ex mclaUis pre/ions surripuisset. DescendU tiutem 
in nr hem pads (Bagdadum) , ibique in aula kadir- 
■ Billah Arabum Calipha, islatQhpum: a r mplexus est, 
porro dictus Abu- Muslim, et multas accepit uxorex. 
— Eo amo obJSk AMi- &('**(!&: ol.E,a0i cgmk 
liarius (ff j^x/jjto:) Mutammedi-Addaula. t oi anl — b) R '°^l — c) C addit ]bx>-^ >a-L l-iecia^o |'»? W'r 00 ^1° 

jj» - f) C O K flvoo . 

19 a) R om. ooci mm D , ^ ,«„», — «, 

— e) C ^09^ — . f) C O R 0vao . d) C 291 BARHEBR^BI CHR0N1CON BCOLES. SECT. II. 292 . U*2^t9 U;^ A Ui» +&> -» V* tationibua meis, meque umbris suis 

, . " ', % . / nox turpitudinis obvolvit « Infra 

. ^ ^V4 W* r-* ^r- v°*^ ^ ^^ aU : w Mfica . n me> 

Domine, gloriosos coelestium ccetus 
qui omnes gaudent de uno peccatore 
ad Te poenitentiam agente. « . tajSVl^ Jttisl ,-A^ OjyA . *&** 

•— *9 ^oJ« . <otaio ^<suJa*iiftio >a*^? 
|w^aVh &*&▲) vi.l+jliSVtS <£*]] ^ 

*» axtf alia** 1-*1 U^r 5 ^* jjflj oi^a^ 
V£lo • a£» foot li-s^o B° **«°^ 51. Potf Ignatium Bar-Kiki , 
Athanasius ifttessenws. 

Orientalcs post lapsum Bar-Kiki 
duos episcopos in Occidentem able- 
garunt , dato consensu ut virum 
idoneum deligerent, ordinaxentque et 
reducerent. llli autem cum Meliti- 
nam pervenissent, diaconum quem- 
dam Edessenum repererunt, Abdul- 
messiam nomine , probis moribus 
nobilem, doctrina peritum ac pietate 
divitem , eumque ad patriarcham 
Mar Joannem Bar-Abdun adduxe- 
runt, ante quam is, ut interrogaretur 
de fide, Constantinopolim abduceretur. 
Hie itaque eum presbyterum ordina- 
vit et porro maphrianum Tagrito et 
Orienti, imposito ei Athanasii nomine, 
qui ab omnibus honorifice exceptus 

fuit. 

Ad hunc maphrianum Dionysius pa- 
triarchs, Heheh cognominatus, habitu 
nigro indutus perrexit, et maphriano 
quidem obsequia exhibuit eumque 
sibi conciliavit. Brat enim ipsi offen- 
sus neque ipsum proclamabat in 
dyptichis, quia fuerat absque con- 
sensu suo et prsesentia ordiuatus ; 
nimirum Occidentals ex metu Grse- a) C R ovLm, h. e. Jahia, et aic infra. — » b) R om, 1&Sn»? . f I ggg PRIMATES 0RIENTIS : SiEO. XI. 2 94 

% k^. ^ . | i ip ^ corum maphrianum certiorem facere 

■" . !""-. «,' , .... . _ non potuerant, maphrianus autem id 

.i ? o*<no^» .0^? Uol^AAia*? ^ ^ ^^ ^ ^.^ factum 

^ ? Uj.*r£* • ^olr 4 ^ **?^1 P° faisse autumabat, nee proinde ad eum 

^ . Ujj&oo U*H> 1 0<n li^S? ^-^ pTOclamandiim induci potuit. Porro 

. r # „ , , ".. ,. ., ^ «. v patriarcha, cum esset vir sanctus et 

. ^fl Wo Ha* ? 1*^ ^ ^ ^ umiUSj postquam e G r*corum re- 

^d r- +*\o . t & ny n>> U*^ -*p^ gi one aufugisset venissetque Amidam, 

-i*o . ^pa^ia^ \A .U*&*\ Ur>? vestes induit nigras , ac veluti 

..-".. . «, *^V _w monachus quidam peregrinus conces- 

^"-"* ^ ^T~ 6 ~ s it m Tur-Abdm, hino vero Mossu- 

^ol 1o<no Ur^l \jlo . Aaj^A^, i amj eteMossulaTagritumpervenit, 

j i f ; , «.vA oi^q^ oi-^ijo . lA^oo* ubi ecclesiam petiit et aliquandiu 

. >\ -% j ~- u. *,\,L»!« permansit. Mox eum maphrianus 

* • ^ apud se- admisit et interrogavit quis 

. ^i^» Y,2] ^o Ulsas] ]ooi Ur*?? essefc efc cu j as . significavit ille se 

, t^ ^vi^ w ]2-j+90 )J f \\ l|uJ? Ip^o esse monachum peregrinum e regione 

*-, • ' i i , A * u-- Gihon.ecclesias et monasteriaOrientis 

V • . • m videre cupientem. Fuit autem lbi 

**1 Uaj^o oi!*»>o . ^aia^o l>oio}io unius c j rc i ter men8 i s gpatio, interim 

4» *w M„ *L^±*± *a-z>z] p-s! - aiM-4 n.l psmalmodise et sacerdotali muneri 

Uijaa/Uow Uoa^Loo >4tt+a&aao vacans; eumque maphrianus ut semet- 

" ' ;j / ipsum amavit, cum ejus mansuetudi- 

2o<n 'A^o>1? V^ioo . *<na^ ^ooi nem efc fc um iiit a t em perspexisset, nee 

^<naA4*i.iaij lp. Usg&k Aa-o? lAiSjVt non gratiam spiritus in eum emisam. 

^o . \^H ^ oi-^ ^ml-al Cum q ue tunc esset At ^ dioecesis 

pastore suo viduata, voluifc eum dioe- 
•>o^ B« ^ «^-^' r 30 .l^^yA^ ced im episcopum ordinare ; eo vero 

)JU?A^0 lJo I-aXo c (Xi.lao ayp] recusante nee per multas obsecra- 

13 ,^d _^ ? ^^Ls . uxusJAJ? Jie^ tiones consentienti, censuris gravissi- 

* f " * ' mis nee ante quam acquisceret sol- 
IL^ll+jAlal, +9iaAa*\\? ^av >&oJ vendis eum Hgavit ; turn patriarcba 

..oa^^o^^ oi4u*iJ| ii) . 8r i.M 00, ^ aJ non amplius maphrianum sic vexari 

' . . tolerans, semet manifestavit dicens : 

v o^2aifl^ r ^^ U-*i^? ooi m ego sum Heheh discipu[us tuug> 

A-+^l ]oio . l±*b ^ootJ^ ^oinVi > nl quern Occidentales citra consensum 

a) B Ua.U^Lk^as) — b) O R o« — • c) R l2n„.«ur6po — d) R om. <n^,p] 
— e) \£*ls> — f) R |a^ U ,*, C |f» s «o^ P ys — g) B. iiep? . £95 BABHEBRjEI CHR0NIC0N ECCLES. SECT. II. 296 !!■• 

ill . i ' oi—bo J Ijci^ gi, N*n if. fd _*? U*j^e 
jAfio • If- ^ ; 1A2*a y»1 | ooi li^cJo 

>Q-kj] . 01^90 Aw^lo *O1Q&0 aw 2^9 

• • •' *• 

o& loffi wOa1^>o pHaSa* ^Jo f^j^Ls? 
^a*S°' ws^a ^* *.*<*» . jiQaiqA. ^Iao 

lp*0^ OlA Al aA&Q ]^] >OJ30 ^MftArfft? 
*A*9 loffl ^OIOA*]? ^A t n'S 90^9 — Imcu. 

\$s&o ooi JL>fe . liaj o'ola v^ojjjaa? 
o r jD fl oiL *sfe V^^» • r*t«te^ ooi 
. Uaaj^f^L99 V^l >aito vttisi oooi 
U r *i^Ls )(& Um* ooi ^ooJ ^,^]o 

. oilfs]d . Aa|^JAL e tUf^ yf 01 ^eJi ^o 
^Aj ooi . h^oIs ^oAa \|1 jJj^tso 
JLaIa' *aSaa pS ^£0.U]J] fi«|«V 
rf^ ***f?l ^Lsl ^a^o . Ifrffl^] ^tfft^O ^iftViiO vestrum antistitem -sibi praefecerunt. 
En hue adveni ut dretis super me et 
quodcunque mihi prseceperitis equi- 
dem exsequar. » Maphrianus autem, 
hoc audita, obstupuit efc una cireiter 
hora attonitus permansit; at vero,, 
postquarn dictorum ejus voritatem 
comperisset illumque agnovisset, vo- 
cem suam levavit cum fletu, atque 
ad pedes patriarchae procidens ejus 
dexteram arripuit et deosculatus est 
ac petiit veniam; dein jumenta pa- 
triarcha) parari curavit eumque con- 
venientibus induit vestimentis. Porro 
ut eidem prsestaret obsequium, per- 
rexit ad coenobium Mar Gabriel Car- 
taminense ad Mar Joannem Turab- 
dini qui erat turn synodi prseses , 
quique etiam patriarcham proclamare 
recusaverat, eo quod ipsum quoque 
ad consecrationem patriarchalem non 
invitaverant episcopi ; igitur iste 
praesul quoque cum patriarcha recon- 
cialatus est eumque proclamavit. 

Illiuc autem maphrianus Tagritum 
reversus est, patriarcha vero Amidam 
petiit ibique sedem fixit. Denique 
Athanasius maphrianus , postquarn 
annis quatuordecim officio functus 
esset et ordinasset novem episcopos, 
obiit in senectute bona anno mille- 
simo trecentesimo quinquagesimo se- 
cundo (Ckr. 1041). a) C 6 R Wfi^f, _ b ) C l&^a© -d) R ^«j - d) R om. ... ^|, V^_* 
IZaa^^a? — e) C luteal, R om. Jju^aio — f) R add. |*j£- ? . 207 PRIMATES OBJBHTIS : SiEC. XI. 298 Ua^A* U Bas1lius Tagritensis. a-^j^lo Ua-^o ^^ ^dsAoo 
b oai» ^-l^a* ^r-^^. r*j^s ^ooi^ 

v o<n^ v aJoi PI . Ii**aU ^ci^. om^]o 
^f?l1o . )lrj ft ^^ ail** \La+Ls>q 

. h/^tkSi ei^> ^d^c *U?>^fc IW 9 * '? Post mortem Athanasii maphriani 
obiit etiam Dionysius patriarcha , 
atque ita Oriens et Occidens simu'l 
pastore vacabant. Turn convenerunt 
episcopi orientales, sibique maphria- 
num ordinarunt Basilium Bar-Cavad 
Tagritensem, anno millesimo trecen- 
tesimo quinquagesimo septimo (Chr. 
1046). Postea Occidentales etiam 
convenerunt et sibi patriarcham ordi- 
narunt Mar Joannem, alias Theodo- 
ruro, Bar-Abduni sanctse memoriae 
ex fratre 1 nepotem ; noluerunt autcm 
Occidentales ad synodum suum con- 
vocare Orientales, nimirura quod in 
istos irati essent, qui ad sibi maphria- 
num ordinandum non exspectaverarit 
donee constitutus esset patriarcha, 
sed eum sibi ipsi ordinaverant. Cum- 
que ingravesceret odium Orientales 
inter et Occidentales, patriarcha per 
legatos et scripta mapbrianum pla- 
cavit ; maphrianus enim . eo amore 
devictus profectus est per seipsum 
obsequia patriarchs exhibiturus •; 
cumque ad urbem Gozartam perve- 
nisset , audiit id patriarcha , ipse 
Amidse degens, et Gozartam obviam 
maphriano perrexit,ubi in invicem oc- ») Vide Sect. /» 434, sqq. a) R on wsl—? b) O R om. ooi? — o) C © R <nA*» $o — d) R |4jfc« -- -e) C omisso 
^^^v habet Ut-*t-^ *&> — O! 3 * om « U'Vs^ M^r 3 ^? ...^iifl* |M-jie • 


P.\ I: 299 BAEHEBR^l CHRONICON ECCLES. SECT. II. 3Q0 

UV*> U-WS* ^o^al Uor* currerunfc et reconciliationem inierunt 
\JU>tL*Z ^ooiAju© n k>g?o *lppt& perfectam. Hinc laetitia cunctis fideli- 

*^>o2 |3, . Uo^o U^so fatub© £ US tam 0rientis <l uam Occidentis. 

.... . Porro decreta inter se confecerunt 

ll^l IX^i^o r 2^ >oanJ ^^ attestationibus, censuris et anathe- 

r±rfc> ^s«o . i-»r^s *2^o iXij-alo ^atibus confirmata , ne deinceps 

. 50^3 |A*iaioo . h^U Patriarcha sine maphriano aut ma- 

phrianus sine patriarchs prseficere* 
tur 1 .Tumque repetiit patriarcha Ami- 

. . dam, maphrianus vero Assyriam. 

Pu*«A* **»U| .U* f * l^ 5Aao Post Eliam primum catholicus Nes- 

wausl -V^J fro ^ucu . M.45a^aa^ torianorum ordinatus fuit Joannes 

>oclls U ?r ^, U» |._~ |$_ Bar-Targal, Kosroa episcopus, homo 

l i j «. t • 8enex » Ba g<*adensis, dominica tertia 

t-nfrto . Ir^offl? UA^ U*±o r - annunciationis mense Arabum octavo 

^-ft^ailo l lSaS aM 'A1a IjLi^j UiAtf^ anni quadringentesimi quadragesimi 

ooi* |A_ioL*.*» V^L^oo . L^o Fimi ^ nchoati 5 7ww - 104 9). Quia 
,. H ,., , ' • * autem tempore prsedecessoris sui di- 

^om U„ ^o«, ^p4 ^aio^ ? r ep t2B foerant g^ R oma norum et 

oils© aj^jf ,, 'jooi Apj** ]A*Ldo vastata quoque cella patriarchalis , 

J-J$5Qi> d _ioo oii^ ? c _^ I a.v^s *P* e cellam sedificare proprio sumptu 

* . . * ^ .. etope n'deliumsuorumaggressusest; 

04 . oi^o JAl* *As>* . Uia^aiio ? a t sesqui-anno elapso copise Chora - 

la^ o^A-o .jlp^a^ v la?5a©9 l^S^ sause Bagdadum ingressae, regionem 

\U±do . U*ovi U^ o^o . Ud-Ao* orientalem una cum ledibas Roma- 

... o * norum et cella catholici depraedatas 

. UXd, l^yfi ^A* ^lo . U^oAjdj sunt . Hie vero abiit et in monasterio 

'AIao j.i^o . jlp^aL f ^s« *aoJo " arundinum * moratus est, sed postea 

.U^j^^o-^^Mollifl^j] itemm redlit Ba S dadum > obiitque 
~ anno Arabum quadringentesimo qua- 

dragesimo nono (inchoato 10 Mart. 

1057). 

! )Renovatum igitur fait; fcedus iisdem conditio- phriani Tagritensis successors, jam initum fuerat. 
nibns, quibus sub Denha, Maruthae prirai ma- Vide supra 130. a) R | i ng , %y o ) , m ^ — b) R Jija.wD^ c) O R om. ^_io — d) R ^ 
— e) O R ,**&- f)_C|o^n . 301 PRIMATES OEIENTIB : SMC. XI. 302 Axso] HanJ] ^oa* £Atf oi*Ao }af o 

JS£d|3 ^? oat . Ujols J jmnV' a ^^^ 
^i-iljjm oaio .^osi^aLa^jC oi^ ».o,mJo 

AIa. fcfilA A^I {aas f^i >oeu ,-o 

Ia^s n£t I ooi ^.▲^o 9 Ado • l*Ja*> 
i aViao . 0i JoJL^l^ASao A^.©o l^»£? 
„«a1o 1 AL2 )oa*& |JL^o • jJt£» Ui^ 
—xXLoJ.0 IJioAli^o h£\ 'AlJt . Uj-» 

. A^o 
oj—^^s ^eu>* r ^, oi? Aa >ofo 
• i-^.a^> ih]^ j-O ooij • — iA.Q^wJI? 
|£asj . ln*^oA^ JAxjQ^ *o±$J\ ?£> 
_*? ^4.i4^| . sAOia^OfA? ooi lost }a*^? 
AX* , J.JJL& UA.i^ Ur«^ ^M'fSn^Ao 
. A*o ^Olo^o IlioAUo «£X 

*sX A-J~t£> |J^ . Al Jo ^*r&&>. 
. f ^liD^o U^AL2o Successit i III Sabarjesus Zanbura , 
id est « vespa «, Nisaburae episcopus, 
cujus electio vi peracta fuit, quippe 
per Abu -Said publicanum Ispaha- 
nensein,qui episcopos coegit atque il- 
lorum consensum obtinuit.Ille morem 
denuo induxit ut metropolita Nisi- 
benus electioni catholici interesset, 
ita Ebedjesu metropolitas Nisibis pla- 
cere volens. Ordinatus est autem die 
dominica, tertia mensis Ab (Augusti) 
anno Grsecorum millesimo trecente- 
simo septuagesimo secundo (Chr. 
1061) 1 Paulo post accidit ei apoplexia? 
morbus et facultate sese movendi pri- 
vatus est. Annos decern officio func- 
tus , obiit die tertia Nisan mensis 
(Aprilis) anni millesimi trecentesimi 
octogesimi tertii (Chr. 1072). 

Successit ei Ebedjesus metropolita 
Nisibis, qui et Bar-Areds, Mossula- 

nus; dum enimjuxtadecretum dcces- 
soris sui aderat pro electione catholici, 
ipse electus fuit et ordinatus mense 
tertio Arabum anni millesimi trecen- 
tesimi octogesimi sexti (Chr. 1075).. 

Maphrianus autem Basilius per 
annos tres et viginti officio functus 
decessit anno millesimo trecentesimo 
octogesimo (Chr. 1069). <) Asseraanus in codice vaticano legit 23 an- reponit in anno Hegir® 453, Grsecorum 1374, 
gusti anni Grsecorum 1373. Amrus autem apud Christi 1063. 
eumdem, Bill. Orient. Ill, part. 1, 619, factum a) R -^tt — b) B om. **w V ~\ & *^ ... <A-4io IoctJ, om. solam vocem oj^y> 
. c) R pro *£>\&b±£ habet *£>}> ^ — d) R j^) ? - e) R ^ - f) R^—^j *£JUka . 803 BARHEBBJBI CHRONIGON EGCLES. SECT. II. 304: <^UkC* « £jJA*j^|2 %jffaAAma jAs 53. Post Basilium Tagritensem, {- 

Joannes Saliba. I f . U-i-8.^l£> >m"A*w»ni oi^a^ ?As> Post mortem Basilii maphriani 

A* ? UA^ |A^1 Uj^ U^> Aas eCclesia 0rientis sex annorum s P atio 

" " - • ' vidua remansit, scilicet donee Basilius, 

^a*^L*o ^^is >a f ? iLo^ . ,.^1^ mtQB> Basil coeno^ii Mar Barsumse 

*r*°? l^ooL* jAa.ns9 ^.A^p ocij oeconomus , patriarcha constitutus : 

• e ^aA^UJZu K vU^^o.i^o.^ f«isset. Fama bonitatis ejus ad Tagri- 

^ « ■ tenses pervenit, eosque patriarcha 

ai^lo U^r^ on v oJl *A*£> ^1 sibi conciliavit litteris pacificia. Ita- > 

<n^al, ^oou^d i.A,ld o^ilo . |a aii. a^> que pi ares eorum ad patriarcham 

li^o^ UU;> 1&£a1 >a^ U*~+U*9 iD CCen0biG Cartaminensi w^"^ *■ 

^ * magnis sumptibus perrexerunt; eos 

Mj^r^-s ^uJ| Va:o . ,--^2^5 vero p a t r i a rcha excepit gaudens , - 

liioo^? alio ^ooi^ IfiJ^o . A*Uh» atque elegit ipsis ex codem cconobio ~ 

^ i • } ~ k v w i t Mar Gabrielis Salibam monachum ex ; 

* N Severmo 1 pago, virum probum, quem t 

. HzUS* ] j.a^ . 1 A*^ U»j^k>Aa© iUis. mapbrianum ordinavit anno mil- \ 

<«a2^ Ajl*o . -j^V .oavlk ouft^lo lesimo tercentesimo octogesimo sexto - 

^Jmo^o . A*© ^.lio^o IfcoA^o ( ^* 1075 )' eta PP ellavit Joannem.. t 

^ ^ Porro Nisibin urbem Orienti tan- 

lAlafSe^a^oi^^clo . flioloA. quam incrementum adjecit; confir- ■ 

13? . l^ilo ?fAo . U*J P '^> \^. ]AAa?o«J mavit quoque pactum, ne deinceps i 

o-io^J, k*-r>^ -'.a.*** ^o^ Occidentales patriarcham constituere ^ 

* " ' . ^ attentarent absque maphriani prsesen- 

te n ViS io Uuo^ yi^a . Ur+rte tia et consensu. Deinde eadem die 

^--lo o£L2j JLSoo* fM£io . jLUj^c? coenobio Cartaminensi egressi sunt, ^ 

*-2|! Um4» . ,r-^H>? U^ P atriarcha versus IIah > maphrianus s , 

" Mossulam versus; atque ilia nocte 

otjioo . S^ *ajl U*|^o . wmU Turca supellectilem templi ejusdem 

ai^Af Uoibj^ U^?o^ o J^aI U^ ccenobii expilarunt. 

F 

* ' f 

J ) h-.jmTn A. «,. s> Beth-Severina. Mentio ed. Wright, 10, a j 305, a ; 851, a ; 881, a et b ; \i 

pagi hujus nominis, in Turabdin siti , occurrit in 899, a. h 

Catal, o/syriae manuscripts in the British Museum. V- 

p 

K 
a) C jn wuSy«ml o — h) C O \^aj|±», R ■ ^vvv.|^ — o) O R n^oaj — d) O R | 

t 805 PRIMATES ORIENTIS : SMG. XI. 306 it. ^ .**ALo *ajld? ||,Lea^L ua^iuo . Aa).-*^ 
* r «alP 001? w-£9o]Ja^a^.^ w-4»jJ?1o 
^-s|3 \.-£U»lo • IfLoaiA o"§._^.a^> 
I^JAa^J^ <n^9o)3 aasJo . Aa^J^I 
{.*&.£ aia nV>y?it r oo • |u»o^ ^aia^lo 
ffL_A£j «.-a]a^ — ,.fl?oSr&o . ^010^0^9 

U.LaAd.^3 ^mo^oA o?^ %^i,!^o jArso 
imiiao * .oai^a^ A*do • ?lt*«p ^° 
)la*0id j-Lo?an ^J..?? U^Oj-o {.A4.0 

-s.]^s0 ^r^o • Aaj^JA^ jJ.*p£^o ^s<no 
U<us&»a l-^sAk)0 U^j Uas^ 
.{.▲1^? U^j£> lA»Sn',iu» |.n^o . I***? 
.)jL^al<n^o ^ lU^i? |Ll^9 ^aia^u |oaio 
A-Aj^.]^? ciAaIs ^.aoi^s ffiA^oaxso 
wffa&so «ja*~i.tf l^r°? I^^^o . **£pl 

)f^^A9 ■^ffn Pjlp 001? *tfa*tfaUa*? 
olLq^o _L*a* jJ.*j~aio Jojjo . ?9JLs? 
*Jtt£s]? U~a# >a^ . nSw ^1+^SViX 
,J^a?aiflJ )3 j-Dj.A|^s ^pyia^ ^oioa«»?o 
1r*pd *aA*o •faAtfaUaA^ a0iO9g-*.o 

. Aa^c? fco»^ «1*fl *Xfo Itaque mapbriamis Mossulam per- 
venit et festive exceptus fait; ascen- 
ditque in coenobium Mar Matthaei ac 
Timotheuin , alias ,Y Sogdi , coenobii 
metropolitan! ordinavit. Hinc iter in 
Tagritum aggressus est, eique occur- 
rerunt Tagritenses et ilium cum appa- 
ratu introduxerunt j ast ilium Arabes 
ex invidia lapidibus petierunt, ita ut 
ab eis vix salvus elabi potuerit sequq 
in templum Mar Achudemae recipere. 
Paulo post a fidelibus Bagdadensibus 
per nuntios rogatus, ad iUos deseen- 
dit ; prima autem dominica, qua 
sacrificium offerebat in templo magno, 
ingressi sunt fures et templum expi- 
larunt. Porro maphrianus Tagritum 
re versus, ornamenta ecclesiarum di- 
vendere seque cum vestimentis ma- 
gnifies ostentare coepit, ac Arabum 
primoribus convivia instruere; hinc 
murmuratio fidelium magna in eum. 
Ejus tempore qusecunque Tagriti pul- 
cbra eTant perierunt, atque ecclesiam 
sanctorum Sergii et Baccbi in vertice 
superiori prseses Tagriti demolitus est. 

Ad mapbrianum istum venit pa- 
triarcba Dionysius, seu Marcus Baridi 
archimandrita. Joannes mapbrianus 
cum eo profectus est et ascendit Meli- 
tinam, muitis episcopis comitantibus ; 
atque Abdunum patriarchain illegiti- 
mum' deposuejunt, Dionysium vero 
confirmarunt <Jm porro usque ad 
mortem in monasterio Zarnuka.juxta 
rivum siccum apud Melitinam habi- 
tavit 1 . *) Sect, 7, 457-460 

a) C E ll£*Q* — b) O R Ua*<n? — c) R \ulc\i > £d 307 BARHEBRJ31 C1IRONICON ECCLES. 8ECT. II. 308 oiL *A£0Jo ?lr^^ ^a^J? i**s* h°t^ 
]j\ ,.-50 . qt-.q a ^ p ^-^o ^o-^x^tip 
l*?*? oi2a^ ^o^jj? aai . Vaia^ 
. If^DO^^ wamJ? wjuJojj^aJo UAL© 
cuatfc) )il . o.^l P 90^0 a^k ^9 ^aJ<n 
1g»^ >a^ A-aL? . A*U?9 P oj.Lo|o 

. ^i^.s Vas^I lassie . ]fi^ ^^ 
. <-l**a* j.l^i-2.^ 2a^> Aaj.J A^ V|]o 

<JD?L* J\o . ?1f^£& (.1* j^Lo OtLoJL A.ttJo 

^u^^^u? »jga*alltel Is^^la^ oi^ 
(**•£? )■- a^>Vp v o<tu.^s? . oi-Aa^s _^e 

]$cui£> gv\ odj«oo . A*$«JA^ ?'r«p 
^00 . j^AiO ^xai* l£t? J-iJAajuJ J 
Ujuj oi^a^ o^]o . Vala^ 1 2] Aaj^J^ 
. .oaijJ^oaik^ womJ9 axl^s aldo jL*A^6 

w.j9aja«aJ9 ^a-j] >«>-^p , U<*9a-*.o 
P : j.- 4 * t 09 <n|*a*P J3] . ^oai Jo9*a^£9 
w-nfuo . ] r _A^s l^>-^ qi+S^A, Athanasius seu Abulpharagius 1 Bar- 
Chamore, cum constitutus esset pa- 
triarcha et a rebelli Barabduno exa- 
gitaretur , opcreo pretium habuit 
descendcre Bagdadum 3 sibique di- 
ploma a calipha procurare. Ut autem 
Mossularn pervenit,sperabatmonachos 
Matthseanos ad ipsum venturos, ho- 
noremquc ipsi exhibituros ut in cce- 
nobium ascenderet ; at illi, nedum 
venirent,pr*eterea inhumaniter dixere : 
» usus non habet ut patriarcha ingre- 
diatur ccenobiurn nostrum, et ad nos 
quod attinet mum novum non indu- 
cemus.// Atqueita offensus patriarcha 
abiit Tagritum ad rnaphrianum Joan- 
nem, et maphrianus cum ipso Bagda- 
dum profectus est. Ibi patriarchs 
Athanasio concessum est a calipha 
diploma, ut cum omnes Arabum reges 
cum honore exciperent, et patriarcha 
Bagdado rediit Tagritum. Optimates 
autem Tagritenses ei munera copiosa 
et prsestantissima obtulerunt. Tagrito 
venit Mossularn , cumque adierunt 
monachi Matthseani, rogantes ut ad 
ccenobium suum ascenderet; at pa- 
triarcha, quia ipsum ab initio offende- 
rant, non acquievit, imo minatus est 
se eorum visitationes suppressurum, 
verum proe reverentia in sanctum 
comminationein opere exsecutus non' 
est. Hinc profectus, patriarcha in 
ccenobium Mar Barsumae concessit. w^a^x Alpharag, plenius u-^s\ cu»l 8 ) Cfr. sect. J, 
Abulpharag. Yid. Sect. I, 460. »)COfi os^o — b) O ,}fri*ai^ — c) R fijau, •r 
f I* 309 PB1MATES OEIENTIS : SMC. XII. 310 ojas^s^lo . Ux£? ^onxAm^ loot pfi^? 
w-s]o . Uoi$i|La i-kJA*j^,]^ jj^unlo 

^alao ^bZ U^l >ocu.s l^}] >oa^D 

' e Wrf 

H^O^Sslo w£&s *&1* ?)U) ,-A?^ JA^Oj.^ Anno millesimo quadringentesimo 
Grcecorum (Cftr. 1089) Arabes eccle- 
siam primatialem Mar Archudemaa, 
quae dicitur »Carattha «, Tagriti si- 
lam, oraniaque illius ora amenta et 
facultates diripuerunt. Nihil ergo 
maphriano profuerunt prandia quae 
ssopissime principibus Arabum ex- 
struxerat. Christiani autem Tagri- 
tenses per regiones dispcrsi sunt, ac 
ipse maphrianus angustiis pressus 
Tagrito egressus est abiitque Mossu- 
iam et ibi habitavit. 

Anno millesimo quadringentesimo 
primo Graecorum (Chr. 1090) feria 
quarta, die secunda Conun posterioris 
(Januarii) obiit Bagdadi catholicus 
Nestorianorum Ebedjesus Bar-Areds. 
D"ein,postquam eorum ecclesia viginti 
circiter annis vidua mansisset, con- 
stitute est Machicha Bar-Salomon 
Bagdadensis 1 . 

Maphrianus Joannes, ubi mo- 
ratus esset in ecclesia Tagritensium 
ab iliustri Mar Zenone nuncupata 
spatio annorum septemdecim, obiit 
feria sexta, die secunda Adar (Martii) ') Machicha, Salomonis filius, Bagdadensis, 
Tirhanaj primum, deinde Mossulas et Arbelae me- 
tropolita, Nestorianorum catholicus ordinatus fuit 
anno Christi 1092 juxta Araruin, obiit autem 
anno 1108 (Assem. Bill. Orient. Ill, part. I, 
549 sqq. et 619). Ejus successor Elias, Mokli 
filius, Huzse et Mossuho metropolita, ordinatus 
est anno Christi 1111 et obiit anno 1131. Vacavit sedes tribus fere annis; deinde constitutus est 
Barsumas anno 1134. Ex his patet Barhebraeum 
in iis quae de Machicha infra refcrt non semel 
crravisse atqne ejus successorem ctiam omisisse. 
Scripsit autem Machicha Oralionem de incarna- 
lione ct Epislolam ad principem Nestorianorum in 
Perside commorantium, de quibus vide Assem. 
Biol, Orient. II, 448, III, part. I, 552-553. a) C )2g>, o U^r»?> Bl^«! — b) ora. ]^i] *o*r> - c) R ^ - d) R fS 
- e) C U ?r ^D, R Hr^** — f) O E om. y. . °H BARHEBRJSI CHRONICON EOCLES. SECT. II. 312 

. U r ia 01a j^D 4o . ^ Ij^^o anni millesimi quadringentesiini de- 
.)yMO.^^^|LiU,Ucu^j^ ? ^AjsftX cimi septimi (Chr. 1106), atque in 

eadem ecclcsia sepultus est. Munus 

pastorale expleverat per annos unum 
et triginta. 
. £-*££? <^«_oj|o I ^aViu AIaso Anno quingentesimo quarto Ara- 

Ul^Va^ml^ *+yo22\ . U^a£> U^s> bum ( inchoato ^ M- H10), mense 

„ . v , f , decimo, Nestorianis catholicus ordi- 

• V a-La*-^, ^ U^^ U^oA* natus est Madrid Bar-Salomon, vir 

looio . ?lf-^? oilio Ir^po ]5A*^lf^ probus et continens, Bagdado oriun- 

Vfc* Ua^o> U'wa ^ gAl P <a^ A-ls dus ; < l uem in * er et Bagdadcnses 
* , , ortum est dissidium de oratione domi- 

. Uio^o, v aal ? Ua^ nica , 

*fflUa*? * fcu^ o<n ? ^o* 5Ao 54. Post Joannem Saliba, Diony- 

. U.al0 08i» SIUS a ** flS Moyses. 

ojio? lAafcui U^ i-a^j) ^ Postquam ab Arabibus spoliata 

A*j^U ^]<n^9]]o . U*4 <* atenM] fuisset celebris ecclesia Mar Acbu- 

, . . , . .. .," , . , , * demaj et Tagritum esset per primores 

•''* *^ ^T* in regiones dissemmatos inopue re- 
lics? kAma . &+^te> oi£) uk? » faoi^ dactum, plebs exigua quse Tagriti 

U^ 'Aaso. U>5 .o<ji^ >oaa4 „o©^ ? wmanaerat jam spcm abjecerat anti- 

\ -' , .. ... \ , , " stitem porro praefectum iri, atque 

~' - "^ * ' f **■»*>■ Oncns septem circiter anms viduus 

*-*j] A^g&o? Ir*"!? U&\ Us] ooio remansit. Vivebat autcm illo tempore 

Xa* k« . w*~aX Q^l <tiLoj. ? +j^ medicus praefecti Mossuta, presbyter 

' - b quidam nomine Abulpharagius, qui 

. lt-M&* oj^U^^a* >o^ tyj consilium iniit cum Sogde metropo- 

oaij ^iau|^l ^|.io i-^r^ <*<£* os^ao lita coenobii : isti igitur patriarchse 

aillo o^s^o . frv^j fs a ^£uS o£>1 Mar Athanasio seu Abulpharagio 

, . . , " - d^ , 9 Bar-Chamore scripserunt , eum ro- . 

^ ^ r - gantes ut Abuscnakhirum presbyte- 

loji^D? UotJ# ]ooi w-a^^ \^ rumTagritensem,Mossulaoriundum, 

Ul*j.a£o w^ftti >o,le IfStUk 'aVv.^ qui ad regiones Occidentis ob impac- a) R pro V^i* |Jci habet V^i? ya — b) C |fli — c) O oni. ^a^osl on? ...V4- pa 'v 1 -<T$ > si 

li 

IS 

M 318 PEIMATES OEIENTIS 1 SjEC. XII. 314 a*, h] ro ^*? UaLJ . \o<ji^ yjo turn sibi convitium aufugerat, ma- 

^^ ' e * - i phrianum ordinarot et destinaret ad 

■Uw** A± a*A* **«& »<** f psog Quod 8tatim ut compertum 

as,] VJU l r »1 >cLk£aa B? ^oiojaqo ^buerunt, Ninivitaa ad patriarchal 

c . m ; ^ j ^ J] ? V^ie b j-LaU scribere fcstinarunt, ut admonerent 

e , d , eum ne Abuschakhiro utpote indigno 

^ ? i+y*M . *oA» ** r> ^ ? ! rsf * manum i m poiieret ; idcmque scripsit 

bf^o . \l&\ ooi^looi ^oioA*l >oo.A*a» Bagdadi episcopus. Hinc patriarchal 

aai^ifflo <n^a2s> ! i~**U>*£>V at-* A*] qui eo tempore crat Chisumse , Abu- 

, , v n i schaldiirum ad se arcessitum exami- 

l^o .dUl. -i-lo*-*. P, 1>-o navit> eum(iue . cum v . deret non 

^o U.oio ctioA5 Ij^a^d -4j| l**+A convenire , recusavit. Porro autem 

. t^ j^? Ii4-s* U'i-+l «$° If* monachum, virum probum, nomine 
' '.. , .. '. «* Moysen ex monasterio quodam re- 
ap^* U^l. U**> l^^^° gionis Marasch elegit, eumque vcsti- 

A? ooi . llAi^a ^cia^.-^fa4 \-2**+* bus pretiosis induit ut postridie mane 

i A W, teo^o >of to . ]>&*&> U'r+1 maphrianum ordinaret; at monachus 

5 * . ,\ ille praostantissimus, cum ad oratio- 

tt4po . s&o oUio Ua^ .*M nem nocturnam ^rrexisset, veste a 

Ifco iif^Ls ^ . Uca*i^io5 UJo^oh-s se abjecta aufugit, atque ita maphria- 

^.^o Uo^> <ni** 4aDm g Ut4 I-***? natus chirotonia locum non habuit. 

Turn patriarcha alium monachum 

^■u, Uhj Uoi *no . 1*h*> «> °**> advocavit, pariter Moysen appellatum 

UU-^o \2&£>\ . 1?oi >©t-o ^sl . «i.^aJ et cum ilio de ea re locutus est; hie 

j a ,. ^ v _*j*^!A-J? loci *^o^l autem seipsum dedidit, quamquam 

i t_v •» ia'i 'l antea P iuries expetitus ut pro aliis 

*a*£> ^^fli . loci >a^ Mo 1 a*i*jM locig ordinaretur CO nstanter recusas- 

w^i^^^l 1«^ *^r^*? I** -*? '?l^ set. Nunc vero in feato migrations 

.1--^ *V^ » A*^^ tUi^iD Deipane ordinatus est maphrianus 

• . , - Tagriti et universi Orientis, et voca- 

_*X A^s . ,4-?4 uboU^o ^ egt Dion y siu8) anno m iUesimo 

. l-xJa^5 A^Jo <.*ftt^o U^aikaslo q Ua d r ingentesimo ^vigesimo tertio 

Grraecorum [Christi 1112). 
l^A^a-^oiol w»A» J-^OfJJ l-J« Hie primus scripsit fidei professio- 
nal U r ^ : ^ats . r-*r^ nem ad P atriarcham ' nam ceterorum 


815 BARHKBRiEI CHRONTOON ECCLES. SECT. II. 3\Q 

K. 

.loci ^Ao ^caUio^l B '-flio^j ante eum maphrianorum nemo earn 
1" ™? I oi-^ooi_4Q ai^-ru jl^ao scripserat. Patriarcha autem eum 

UcJ;oo _^ft A fjuJ*** lA^:i„ ^ nore afl * cit » daus Mi paramentum 

' . integrum , baculum pastoralem et 

•^o&o^ L^o rS0 . Uj^ cijj^o duos mutes, eumque misit in Orien- 

^r^aa^o ^n ^j.sX aoj3 w^lo4 tem - Ut autem Mossulam pervenit, 

«Lo» b .^l Po . j*^, o*^ f isp ! icuit Abul P llara gi<> presbytero et 

, , * kogdi ccenobii metropolitan, et Sogdi 

y-iA^lj ^^ li-*a*o? cisdoL UU> quidem maphrianum adircnoluit nisi 

oi^ "ws^ao ]J\ ^s»o . ffi&oJ IjIaj postquara duodecim denarios dono 

li~4*o^ wnl^o ovamJo . «.^\ A accc P isse ^ tunc enim ivit ac consen- 

' d sum sc ripto dcdit, llloque assumpto 

«eAoo U->h^ oi^o . *A<* ^ ascendit ad Mar Matthsei ccenobium ; 

|ji^ |ooi A^lo . jap. ? ^| e UoJLD ai^ maphrianum vero coegit ut ipsi ca- 

U*°r*? l**r* l^h . lalil, H4e T^' ^ lpSG V ° lebat ' P rsescribe ' 

• * . # ' ret. Porro mos erat in rcgione Nini- 

oi-^ ^0-0*01 il-*i^» <^ \c£j vensi ut in eo quem maphrianug 

<n<4itf j-awo a r ^,oj» ooio . Uj ? aa primum ingrederetur pago, ei incolce 

wVu raulumofferrcnt.athujusmodimorem 

° Sogdi ex odio abolevit. 

\|1 V-Ad^l ^s ,_* ? U*ja-^> Maphrianus ira percitus concessit 

. U?V^ \l\ ^e^ ^o . ^a*^ Nisibin, atque inde petiit Gozartam, 

to^baolh-^a^.^u.l o£o ^lo Ubi Nisibi f f>P um or * inav * Abu- 

vi ^ 5 rr manzur presby fcerum ex Hael Castro ; 

^W ^eo . 1 j4»Ia %Uh ^e ? U*^ hinc rogarunt eum coanobitse il^r 

-flus] ^M'fjai \|Jj ? . jU^oo^ ^oia^s)^ Matthai ut proficisceretur ad episco- 

Bia^jj JmoXii'^o.!*^ aIo^ S Um Beth - N ^adrensibus ordinan- 

. . J * * dum; cumque ivisset et jam in eo 

1H>M^K? - ac ^l® • U^o^a-^ easet ut perfioeret chirotoniam epis- 

+A \.m1£d-> wmx^oso^^Uk) Aaj-JA^ copus vero Gozartae Tagritum juxta 

o^&o l^cufcaaic.3 \2teo U**i WaldD canones P roc l a maretmetropolinOrien- 

J*J*** U* f * a.A U*U* Vi> ? I. m ° na f ! Mattha3ani wumptb 

r . ™ ■^ nastis maphrianum intra altare per- 

. Uojoi^ oio,^-,? lie r ^ . g,*^a |3o cussuri aggressi sunt, nee prius desti- a) R om. ^cioiojj, |j^| |x.-^aie? '^ou© — b) j-a^l — c) R vafi^ — d) O R ^2^ 
— e) C R om. M^l-e -f)COR \^ — g) ^ -j ; -^ R ^U. — h) C t e.. 
t 

[ 

L s- 317 PRIMATES ORIBNTTS : SJBC. XII. 818 I 
I )d#o . A*juJ|2 \— ».oa^ aigj,.* ^9^0 

?cu4^o <-i*A^ l*&£Uk ^h . oiAa^A© 

A^Jjj {._l*^im*£&^ loci _*,j.2£*? 
8LA.a^s «S8UO . ^oat^k loai \.XSCo 

2*L »- r>Aao . I^r^^. -^t^o ^oAJ? 
0091 ^-A5t-a^59 UjAa|uJ^ ll2*ua£o 

h^Aso . ^ooi Sr> o^l cuadflio . ooei 
|Ai A| ^V otM^io |t qS*S>o >a^o|o IsAs 

• fflu?n?nnXo \.^k r do . Ij-*^ y*1 _&0^9<n? ]AA^yVtS 

91^0-^ i..A..n'?'0^ _-*?^ w- N .|.£.-^s terunt quam ipse hujusmodi procla- 
mationem sustulisset. Quare iratus 
uiaphriaiiu3 exiit coonobio etTagritura 
versus iter instituit ; imo propositum 
animo concepit se ilia urbc, ctiarasi 
quinque tantummodo doraus super- 
essent in ea, porro non egressurum. 
Cum vero in ill am intrasset, Deus 
misericordem.se praestitit; nam depo- 
sito prasfecto isto qui christianos Ta- 
gritenses malo affecerat et odio pro- 
sequebatur , calipha 1 dedit Tagrito 
emiram quemdam eunuchum, nomine 
Modschahed-Eddin,genereArmenum. 
Maphrianus cum eo conversatus est ; 
hie vero eum, cum comperisset esse 
ejusdem linguae 2 , dilexit et secum 
Bagdadum adduxit. Maphrianus , 
diploma a calipha impetrato, Tagri- 
turn reversus est coepitque ecclesias 
instaurare et renovate ; scripsit autem 
fidclibus Tagritensibus per regiories 
varias dispcrsis eosque rursum con- 
gregavit ; nimirum suppressa capita- 
tioue pro iis qui jamdiu abicrant, 
reversi sunt omnes. Porro scripsit 
libros, constituit doctores, urbem ej us- 
que habitationes ornavit. 

Postea Mossulam profectus est, ut 
diceceses illius regionis pro more rite 
ordinaret; quo cum ingressus essct 
in ecclesia Gadanae considens, misit 
ad eum presbyter Abulpharagius duos % -f-_ *) j— ct^Moaic Mostatahir vel Mwtadzhir, ed. text. 3yr„ pag. 2?8, sqq., vets. lal. 284, sqq. 
de quo vide Barhebrai Chronicon, Brims et Kirsch 8 ) l-JU^r desideratur apud Smith. a) O R om. &«i^]A> — b) C jj^oie — c) \a^ 319 barhebiuei chronicon ecoles. sect, ii. 320 

( «, 

,_«.*. ^<?i , \,o«-io ^ a(n-AJo^i^\j| Turcas qui eum Mossula expellerent. I 

ofi^uo \.o M tefif UjA*»JL£ a-U^1 Tum veY ,° Tagritenses, Mossulae de- * 

6 ^ gentcs, indignatione commoti munus t 

**n± aoio-nslo . 1,^J3 lAooiolD praefoct0 obtu i erunt> ac presbyterum [ 

|Ao? Ur-^ *™° w^a^ao] Utflo medicum Abulpharagium expulserunt I 

«po V~*J Joi. V^ ? fcJJujuJ-^ execclesiamagnaTagritensiumillustri 

. , Mar Zenonis nomine nuncupata , 

. m> «oioo4>1 lu^va^^ . U^ maphriano ibidcm sedem btinente. 

o'p&Ate ^f^so A4A0 ]±£>}o ovso Eo tempore mortuus est Sogdi 

a^oi-ff'lon VM? o'oi fc-fe<*f coenobii metropolita, qui proclama- 

tionem maphriani, suppresserat ex 
f^ttf . |oL*J? Is^l oi^s ,-io p.A^alo) un i versa r egione Ninivitica, excepta 

U*?ajkr ^dj 1r- Mft ? as ^-^ s ? ^ taraen Beth-Cudida 1 quss ab initio ~ 

~ ~» ~~ r i T ~ fja 13 1 ^qaL US( l ue ad finem communionem ma- 

.. ' phrianinonabnuitunquam.Matthaeani 

. ^l-^affl A^lo ya ^*j UAio . U^i^Vj autem post mortem Sogdis canones a 

-Ja^ ^|^o^ loci wfiiAsj jjola^ oaAa) Sogde illo prsescriptos ad raaphrianum 

.cJl \uaak. J? oC* o^>lo l-l^j-aie attulerunt, dicentes se eum procla- | 

b * . maturos si illos reciperet ut suos, 

y y>© . |i pjo . aoi^oii-fij *oie££t secug verQ non p orro Qjaphriaao non 

°] a So o ^ **oia^ op As 1.1* j. .ok> w&xl acquiescente , querimonias adversus j 

^a^ wsl oi£> oi^Loo . gig^ ^o^ eum scripserunt ad patriarcham , * 

; euinque etiam accusarunt apud prse- 

^^ofco+mo^o^^j^o]^] fectum, atque carccri inclusum cen- ; 

j.j<ji U-s^?? ail-^Q&a . laoi? Is-Iaj turn et quinquaginta denariis aureis 

. j l- j^^S liwoi. . o±*2 U^ja© mucltari fecerunt ; magnam iilius I; 

;',*'" auri partem , ut maphriano openi * 

Jx*H^ *£> AJ^ r * ^ ? H*j^o ferrenfcj p ep e n dcrunt Cudidenses. 

OLtsJ Jj„aJ? <-^ifil«\|l s«*i-£s ^o^ Maphrianus autem , litium pertassus, f 

VvH V*^> UJA* Kv Uo.^JJAJo Patriarcham adiit ut se of/too abdi- | 

, . _ " caret et quietem haberet;verum ragn- | 

01^1 ^*r^1° i-^r^-s ^<^ cjj-t Ur^te tenses Mossulae habilantes nuntium 

5>^o . ^o^ ll^TL^o %-l+j-a ^> ? cum littcris miserunt , hujusmodi 

. , •• « n . tenons : maphrianum nostrum statim 

^« u&*^± ****.**>\ ui* u*i ad nos facias reverfci> et tequum est 

,^3 -a? tLA^c . oi Snn'nS a-**rr°l? ut justam pcenam in impudentes illos a) R om. Uu^i — b) C O B, un-kao^jJ? — c) R ] ^ n -*^ — d) R I^omo — e) 8 33* ' f 321 PRIMATES ORIENTIS I SiEO. XII. 822 n. n 'V-} 

i i- 

'■• % —.Sip \JL±±b ^pot-^ \2h P? <si^? 
^aL U'+m&q U^£a Uiflk^ UrJo ^»j.^.3 ,^1**a ^^^ ^m^Io . ^oai^abu 
jLs* jL*.© —+y r lD* oa^ <n>J^ AaO decernas qui contra illura rebelles 
existunt. « Turn Matthseani timentes 
ne sibi correptio a patriarcha fieret 
quosdam e monachis suis aliosque 
sseculares Bartele^ises* et Saharenses 
ad patriarcham ablegarunt, cum ma- 
phrianorecouciliaripostulantes.Itaque 
patriarcha maphrianum conciliavit 
cum illis, cosque siniul inisifc in Qrien- 
tem. Cum autem maphrianns venisset 
Mossulam, reconciliatus est cum pres- 
bytcro et medico Abulpharagio, hu- 
jusque filios ordinavit diaconos ; hinc 
in vicinam regionem egressus, a Bar- 
telensibus et Sabarepsibus qui eum 
antea aversabantur , bene exceptus 
est, quod Cudidensibus amicis ejus 
magno gaudio fuit. Ascendit quoque 
ad ccenpbium, ibique; presbyterps et 
diaconos ordinavit. 

Post obi turn Mar Athanasii patriar- 
chs, Occidentales ad maphrianum 
Dipnysium mis.erunt , qui ad illos 
perrexit con seer avitque patriarcham 
MarJoannemMaudianam. Ivitquoque 
Hierosolyrna, et cum Mardinensi epis- 
copo grave b. a bnit jurgium et couten- 
tionem. Post reditu m abiit in Gozar- 
tarn Cardu, ibique uno fere anno 
inoratus, episcopum illi ordinavit 
monachuai queindauu Turabdinensem. s *) [ -M f g Bartelenses, incolse u-V,^^ 9 Cfr. A.ssecn., Bibl, Orient., II, p. LXIX, 237. 
Bartelli, castelli regionis niiiiyiticse notissimi. a) C R om. .oau^ — b) O R ,^3© — c) C pro I^JL^ala^ j— Ij-M liabent J_i - ^v 
|^ Kr ^, R l^j-jLa^ Ul-raioo M-^aioi* l-aHr^ 9 — d) ° R If** — e ) ° R om ' 
r^'r^s — f) R om. coij ^I'^a •— g) R oot^o . 

21 8 ^3 BARHEBB^EI CHRONICON ECCLES. SECT. II. 324 Ifr-o^i yji* ^ au^a\ ^j-^lo Dein concessit Niniven, ascendit ad [ 

A^aS*} luj j.*^ eii&A* j^ao . lj.S*a^ ? ccenobium et in eo epiFcopum ordi- i 

-***, U^va. A iul Un *^ ?*?: ? V C0 " lenti01,cm cum eo *" 

' nnbuitBar-Kutela coenobii archiman- 

•amJo U., $^0 . „ CH > J3o l^^ ^ drita, et ad versus eum ad Mossula 

A*o «a^|3<ji A*lj . ''lUj-aiej l*Jia^ j'idicem hujusmodi criminationem ' 

1*A m^r J^ ^J> . )„'.,« n ! iSit : " JUS - t!bi CC "f Petit Ut " ma ' ' 

* ' e * r ' pnnano accipias mulum, atqne ille i 

<n.Oio oo^ ljd.* ? ^.-^ojI **amj ? eum non obtulit » Quare jt/dex misit \ 

. liA|^i©5 et ce P^ niulum quern maphrianus in | 

Beth-Kudida habebat , ac praeterea 1 

interdhit illius proclamationem donee », 

a maphriano quadraginta denarios ac- \ 

cepisset. 2 

\J\ v ©]>1? *su£>] +9] lXs\o ouzo Per idem tempus Zachaeus, Arznni h 

Ii^oa ViU) d ^Aio „©jj$© . )aU.j£> episcopus, venit Niniven, etsubornato * 

',.,«. .* x . , « . , ,, P er oblationem ducentorum dena- i 

• £ ? , r• JM * ,,, riorum Mossuto praefecto, in Nmi- t 

**-J^ ^-*° l^aiA^A l|.^ao waauo ven dominatus est, consensum vero f 

• ~z. 

«sia*i*iJ? U^i^s ^aL \"|lo M incolarum illius rcgionis vi extorsit, * 

e , , % , . . ac porro profectus est ad patriarcham f 

• ~ r r ut ipsum prseficeret, modo videlicet I 

<o2]J? %*ao,.*£a^ ^Lo ,-o^ oila^ legitimo; patriarcha autera cum illo t* 

aa*J r so flUj^uv <aL-aJo |aui^ duos.e discipulis suis ablegavit, qui | 

".',... t . % Niniven peterent illiusque causam -• 

.U^?oJ U^.mi, .offi^U o^aJ . >oA*> \ *. j N 

v • V' p ■ cxaminarent; at dum in ltinere ver- 

Ueo]J |as7 ^fliJJo ,*s]\ ^na^io sabantur, irruerunt in ipsos latrones 

^fl . Vr**» -=ic r ^^ -*^3 Turc ®» att l ue Zachrauin ejusqiie fra- J 

trem seniorem Thotnam necnon duos j. 

U« ? .o^o 1j.^o^ ? lr» f ^j B^ia i.s> patriurcba? discipulos occiderunt.Tiim V 

flt_^i^lo . U-L»i»£&L^ 91^,-^0 l p ^*}3 Bar-Kntela, ccenobii archimandrita, / 

, , . . - . ,, . praefecto obtulit aurum.et maphrianus li 

-* ? ooi . |^a^^ 0^*2* BJaoi.£i^ ', i u • »■ * i * ■ 

^ • * r ab eo compulsus Bar-Kutelam metro- 

es Aa waaio %4kjle1 %-|j&^5 oi^e politam ccenobio ordinavit.Hic autem, 

i 

a) R bic et infra $4io t £i — b) R pro |.L.^2^>...w^i.i> po habet JjUjaieo — c) R om. f- 

^ i s ni\ — d) R % w\ N..,oM — o) O R urn. ^_ ? — f) R om. <■» — g) R om. | !? : - 

&; if! 325 PRIMATES ORIENTIS : S^BC. xu. 326 

|l-.s1 1-s^j-^.al. A-*^? l r **l ^ statim ac ordinatus fait, contumax 

a^^o.ll^x*+m^ll*i*l*& exstUit impetravitque a pnefecto 

I; * , . „ .a.,', rescript urn ut neque patriarchs neque 

r p . " «■ r- maphnatii potestati subesset; eum 

5| • ^aio <-±r4° maphrianus exconimunicavit, sed ex- 

communicationem non aduiisit eaque 
contempta chrisma consecravifc. 

*** lAia.^? !>&? lAioa**> <oooo Eisdem autem diebus festi Resur- 

* ^ 

Vi* |iwjo l^a-oo . U±*«d2 l?i^ 1«.!L rectionis imtnisit Deus grandinem 

. , , . „ , , % . vehementem necnon locustara et bru- 

• . cnum in INiniven, quae tamen idcirco 

&■* ^-*? |«.Jk . *j^u.S*j p^a^ non resipuit aut mandato maphriani 

.ci^aJUl ai^VA^JD jAs <nJ.*£*+£± obedivit. Attamen Deus (cujus gratiae 

, , • , , .- v . laus esto) paulo post illius lustitiam 

* • ^ ! mamfestavitj nam cum noete quadam 

)Ar>> )^ T ±? IA^j? Ij.^ \-^ UJas Bar-Kutela in tecto medium inagnae 

Un-.* .-Ail Ua^Lo >a^ sAb^j.cj ecclesiae Bartelensis bibebat cum doc- 

. .. . . . - . , . tore quopiam schahara 1 , amico suo, 

^ • b ' doctor iste meunatus est atque e tecto 

SAao.A^oo U^jUjyll^fijlHJ asdiura in atrium ecclesiaa decidit et 

jlJaa c ^a U»r^ oj 51 **i A*SoVilfi murtuus est; ac haud diu postea obiit 

ipse contumax Bar-Kutela adhuc sub 
excommunicatione positus. 

l^frAio w»0"*j»aJJa*vU«? «^>ao Tempore ejusdem Dionysii ma- 

■J^q oj^o . flj^a Jx> ? a^ ^1 r l^ pbriani obiit etiam Maudiana patriar- 

* * * " cha; Amidense3 autem maphrianura 

.^ooiJa^ \p} U*j.a.J^ a^pJo f ^a] imnc j r0 g a runt ut veniret ad ipsos : 

^oa* _ s^ Uay^^» o^, . V|l t^o qui cum advenisset, elegerunt Occi- 

, . den tales Raban Josue Bar-Ketreh, 

r r • • • *^ . eoque assumpto, A mid am ad ma- 

oji r -d j.aj.-^.2> c^^^lo 14-^2.^^0 phrianum perrexerunt, atque ilium 

M lloil proprie oigil, excubitor : quo nomine functorom {Bill. Orient., Ill, part. II, 820). 

apud Nestorianos clcriji designantur qui peculiari Olficium nocturmim apud Syrcs Jucobitua etiam 

ordinatione deputantur ad suppleuduui defectum |i;n.^ vocaturj jiavA. igilur apud eos den'gnare 

presbyterorum inclioro, hoc est iu boris cauonicis, pmcm talem qui decantando officio nocturno in- 

preesertini in officio nocturno et in exequiis de- cuaibit. ft) K |]o — b) O R pro \zj»% \£>£* habent U'A Uj^? — c ) ° oro - r* • w, a»tto r s A- 


327 BARHEBR^Jl CHRONICON ECCLES. SECT. II. 328 ordinarunt patriarchamj manum illi 
iinposuit maphrianus; ac : porro Mos~- 
sulam reversus est atque inde Tagri- 
tnm descendit. 

Anno quingentesirno vigesimo oc- *c>U> l^ojl U^s^ >ocu.£> . Ui^j tavo Araburn {inchoato 1 iVov. 1133) 

bU9o*ttJ» ^oAi feoo.j* ^tf^l ? ie dominica - H^a mmjfe Ab 

6 . (Augusti), ordinatus fuit Barsumas 

i-L^ U« . ,aia-^ j.~o U^^ JAs ca tholicus Nestorianorum, Machichao 

A^&a *malM £.££»] Ufias lieo.fo Bar-Salomon successor. Barsumas iste 

*o'<n -^a*»<A8ufe» Uf--* 1*-**-* Vltam In ainaritudine duxit ob I jr3EJ - 

.. stadones gravissimas quao ipsi fuerunt 

Uaioo I** ^>a*jp o^cIao • -<n&^> impositse, ac perpetuo vitam brevi 

liaoi© . <n\ ofli loci \.£*2, l£xjij.sai»o finiendam et praomuturam mortem 

Um ] r - Ui* j-_ ^i^ . loo. ro ?" bat ; 8,< l" e ita ""tig"- 1 uand °- 

^ quidem, cum annum unum et qninque 

>oaj.j» ^a-lao ^sfc*^ |J^o . U^a* menses in munere excgisset, obiit die 

. UlJi ^Al^o lUaAia^ AIa undecima Conun prioris (Decembris) 

anni quingentesimi trigesimi tertii 

c Arabum (inchoali 11 0<tf. 1135). 

|L^'j.o ^aiu ^ en$A© >a? o Successit illi Ebcdjcsus Bar-Moala, 

^is — ^o IASsdQhO i-*.a4v lass looi oAaIo senex pulchra3 staturse, Mossulanus. 

B ..t .i A .i », « , • IUe autcui post elcctionem vocutus 

' ^ • ^ 6 est in aulam CahphaB ; quare cum 

. ]AaJ^o **ci&_^ xteUh . ouiAa imposita sibi mitra et mulo insidens 

wAij] aiia^ Ulo . IAjjq* V^ w^sjo cum uno e palatii magnatibus, per- 

d, , , . . •. . • „ »,.... venit usque ad ecclesiam vici tertii 

^ lbique descendit. Pnncipatum lauda- 

Ual**? ^ai^o . ^oJ A-Jo iA^2 ? D -i] iter g essit anno8 novem , et tnnc 

U* <n.L Ipsio . IJLa,^.aJ A*laa^aLo contigit ei apoplexies morbus. Ordi- 

, , * ,» e » v natus fuerat die dominica. decima 

■ x * ^ ' tertia lescnnn postenons (Novembris) 

W^ajAa* AAa +t») ^r*^> jja^A^2 ann j ^ ra bum quingentesimi trigesimi 

lA^2 >oa^ f i^o.U^j AUo k *A±>Zq tertii {inchoati 8 .sep^. 1138),obiitque 

. .t i; ' . •• , ? . die tertia Teschrin posterioris, anno 

x f x ejusdem seraa quingentesimo quadra- 

. U^? v o<nX* ? Ih*o gesinjo p r i mo (i nc hoato 13 Juw. 1 146). 

a) C )i&& — b) R r sC±4) — c) *&-s — d) C R pro U>z^? \\ v v habent 
l^q^S -e)OE add. £mJ^o — d) C om 9 U^j ... >acu ^q, K om. ^^i^ ? ... Ijv^^vn^ "&L* i PB1MATES OMENTIS : SJEC. XII. sato 


w^us] oA*1o . r ^e> ^o Us?© U*» 

* 

U.^o«o ^*ftt^ la^osff jAs* ^?J? 
. )a*^4 a,s ' CCT ? J"*^ 019A0 >apo 

Umjsl iJai . UJ?-^ ft a * m ? Ul^o-*^ 
IsoA^j V^lie . U»Aaa flio ^ Ion Deitl catholicus factus e6t Jesujab, 
homo senex et castus ex Balada, an- 
tea Hirtae cpiscopus. Iluno enim me- 
dicus quidam famosus nomine Abu- 
manzur, filius scribae sapientis, elegit. 
Ordinatus est dominica secunda dedi- 
cations 1 eeclesiae, anno quingentcsiino 
quadragesimo secundo {inchoato 2Jun. 
1 147) ; porro officio functus ahnos octo 
et viginti, obiit in nocte dominicse se- 
cundse post Ascensionem, die vigesima 
quinta Iar (Mm)anni Arabam quit- 
gen tesirai septuagesi m\{inohoaii 1 Aug . 
1174). Huic succcssit Elias, dictus 
Abu-Halim. 

Anno Grsecoruui millesimo qua- 
dringentesimo quipquagesimo primo 2 
(Chr. 1139) obiit Khosrnn, presbyter 
ac monachus cconobii Mar Bchenam 
in Beth-Guba, die dominica , decima 
septima Conun prioris (Decembris), et 
sepultus est ante port-am australem 
tempii in angulo. Erat ille genere 
Edessehus, et a Persis Syriam vastan- 
tibus in captivitateni fuerat abd actus. 
Habitavit autem in urbe Maraga, et 
nostratium ecclesiaui quae ibidem ex- 
stat libris ornavit, q.uippe qui esset 
scriba peritus; et ecce ejus libri usque •) Ista solcmnitas , qa» et Ur-^ *-*?« tur. Cfr. Rosen ct Vonhnll, Catal. codd. Orientl. 

1 ,v» .f \, «. ,~ dedieatioec M« mi *'«..p.3B, 45,. 50; Wright, Calal. of 
contecraKo r,U»* et U^ Medication. ^ ^ ^.^ ^^ ^ 

ctovocatur.mense Mufcmbr. cun, apnd Ne - J W4 ,g M ,rtc. 

torianos, turn apud Jacobi las, celebratur ; domi- » 

niece vero sequentes aliquot ab cadem denominan- a) R om. ^2? - b) f U ^, R pz .^^ - <0 OR oj-m* - d) R hie 
ponunt verba Jjoi^ jcoi i-oi>o1 P«, eaque omittant ubi ponifc ^ — e) R ^ . 331 barhebrjEi chronioon eccles. sect. n. g 32 

**ni ,~ w. ^ ^ ad nostra tempors . n N . n . ve semn _ 

■ t° o]o ^r* ? fe-»«k? Uao tur - Porro postquam ad inopiam re- 
. lAr^A© JoUIbi ^o ^ILl^, )^oJ d . actlls es8et C0Btua helium Maragen- 

>a-^, Ul ?• . ^ ^ .k\ h iA S1U, , n ' ° tque ipse ex J"^ 'ficriptione 
* ^ ^| ^ M .^ , j ocuIorQm lumcn raw ^ ^ ^ 

. «aiaju nasterium prafatum , ibique vitam 

*^ •' tenio (c/ir. 1142) maphnaims petiit 

^^ r* 2 ^ "-^ *""-= U&L&4 Bagdadum, et inita fuit pax ipsum 

c ooi «._! ^v^o # q^j, (,. aA ^ oAiD lnter et Bbedjesum cuiholicum Nesfo- 

U*s oil lo^o 1^-1 b L v a tomnoram. Caiholicua illi cnnvivium 

«T , . ^ ' r ia ^° LD ,nBrr,,xit - ac J«ta consuetudinem 

MIo . 1^ ^i l^jjoioo IAaj^co pronulam*, mitram et baculum obtu- 

^o So*aiao» ^j U,±a wcA^ ,lL Hinc illc ab »ens consedit in eccle- 

. 1^1 IasoS." ^ W la' T "T 11 - &d MuCh " 1 CX PaNC Car - 
^ I «^io . M ^ cbae; den.que cum aegrotasset paucis 

«a . V t.-*V*a >i |AiJ >oa* f j>o diebus, obiit feria tertia, die 17a Ha- 
fe-*tfZ4o . Uii, ^J^J -^i^^ ziron ^»«0 ejusdem anni Grsecorum 

r<¥2|. • A^ -A~*4o !<£»!** ft.it et translatns Taciturn, ibi se- 
**&o; ilruw ua^cl^ ^ U^o pultus est in eccleria Mar Georgii, in 
^W ^? **&] . |odi Lis oai> i^o.^e sacel, ° Mar BarsumaB quod exstruxe- 

Ul* **o* . u^l IWo " JJjl. f* 1 T' 0, f dinaverat "tern duos pa- 

I t**<£o cu r * r 4. 9 tnarehas et novem episcopos, atque 

. ^*A^ raunere functus est per annos tri«nnta. 

«) M- ««*■«. ph^olium sea psnula.ves- AK d Renaudotium> z , 
tis sacra, qua utuntur opudJacobitas et Maroni- *<; /># • u- tuul ' ** fur W' v*****., U, 

mta tovum c rp« s Blta a |)arte ,„ leriori „ it Kenl ,udo 1 .i U3 , rcspondet fIZTZ 11 
aper..a M »d , D8 Ur pluvial,, Lati„ orum . ],a A,. la r UBl R ommuum „£ totum mt * 3 2ub*7 
eemanus, Dm. i e S S r. Nnlor., 6S3, 819. Bat- Cfr. Sal. I, 626. a) C O laaara _ b) R )4, _ o) R om. «. ^ ... ^o-a.^^ -d) R -^.o^, 
— e) R pjj ? — f) R m. )j^ z — g) R )^aa*as . «it. «f: J- 

7 

I 

i 

£:■■ 

I' 338 PRIMATES OKIENTIS : SJEC. XII. 334 


& . J^a-io oaij *-.tfcu.a?aUa*9 5^0 55. Post Dionysium seu Moysen, 

. fy^ oflij *tta*^JU**] Ignatius seu Lazarus. 

• ll*i.~aLD *-tfaUa* ? r l^, ? jA-a p 05 t obitnm Dionysii maphriani, 
U*i.aie ^oA^J) Uj^^J^ a^.^44 Tagriterises solliciti fuerunt de ma- 
, , , ., . . ... pbrianoTagritum adducendo, tempore 

. • * r ^ optimi eunrse Modscbabed-ed-din. 

-A ^ °'f-*» v ^*^ • T*f^ ? ffl Sf io QuareadpatriarcliamAthanasiuriiBar- 

iij4* ^^oiio ^9^© ^o waJ] Ketreh presbyterum quemdam, dia- 

' c, . . ., con una ct duos fideles ablegarunt . 

r- . ^. ro. r ut e ligeret ordwaretque ipsis ma- 

,\ y "i ^So o 1^00^ feta^ J.l*j-alo ^on^ pbrianum moribusprobumetdoctum, 

. Ijoi^Lo U^i? ci2&??2 osteal Uioj 9 U ^ posset tern pons miserrimi repa- 

, % . . .. , d rare ruina9. Cuqi vero lesjati illi jam 

.? ^ ' essent diebus quadragmta apud pa- 

.jteca* ^.^^9] 1j^! ^jml ,*j^e? fc*r^ triarcham Sigarae in coenobio Mar Aa- 

]+& if^L'V^D . lpt*i4&Lfri*Ul roi)i3 » dictmn est patriarch* mona- 

f , ' chum cccnobii SergiiSLnzarum filiura 

^— r— -^r . r-. ^— . Hassan presbyten ex Ebra 3 enstro in 

oflij . *.»ooa^9 H^ij |j-^o)kO V— .^? regione Gubensi, esseidonenin. Iluuc 

«-MfiA.\ *2e± *«.*& r *3 . **a* igitur ad so arccssivit , et comperit 

gl .. ' ornatum esse omnibus gratiis spi- 

^ ~ 3. • ntus, doctrina videlicet acquisita et 

llx-lilk> La.0 Ll&^a*£> . U*o?? naturali ingenio, castitate et sancti- 

•U^^e Uw^o . Ul^ Ucaco ' a,e > <l uare a P cruit ilU V*™ a 

Spiritu sanclo esse electum. Ast 

• Uc99 lA^j-Dj Ui-A.1 ^oioLoj^ w^Jjlo t . z > iste venerabilis prorsus dctrecta- 

^44o . Zuii^oa \l^1 lHU^D oaio vit. objecitquo ignorantiam linguaj 

„ , . „ , , % , reffionis, quippe qui ne verbum qui- 

\LS\ -way ]J90 . J9^{9 OlL^k ^^r^&la j 1,- II * - J 

^ H - ' • "• *^ dciu arabice caweretj proinde quo- 

i^o^ 2o!± liaJfi . £.*l£>]i\.£i ]A^>o 1^* modo, it a aiebat, ipse pergeret ad I 4 ) De hoc monasterio vide Sect. I, 401. Melitinam in qua monasterium SS. Sergii et Bao- 

») ij.-£tti-o \' r s^ Ebra Caatrum in regione chi sitttm erat. 
Gubensi. Porro Guba, una ccat e dioccsibua circa a) C ? l^ai6 — • b) C h^ — c) ft U^o — d) R om. ^j« — e) C |-^^?, 
\'t^tt} — f) K —-^™ -g)OR Uq.^jq |toi — h) ft om. ^^ — i) ft om. ^a^. 


335 BARHEBRiEI CHRONICON ECCLES. SECT. II. 336 JsaUa*? ws] ](5i3 P ^i j^r^o . V|U 
w ^l*o A*l©HI 1o« ^ ? * P P £> . H<4» 

— a*]s , ciT-© 1>«2 l^90> ] P a*] cio AJ| 

If^p ^9ia^ >affo Hr^s «^ eoi? 

lfA r o ola aLMptfle • <jia.sJ ^Afflu^ U^r^ 

^iiVmotloko*1o wsX Al^r> . V^>? 

.'^ajIo e2|o V-JA-X-^jU ^oia-a^a^o 
]J r ^D Ua*q-0 »-A r io . ^Ia^a SViS 
. d «i^ e o^|l ^ ^o '. W*? 

. \-m*J H=> J^*^' ^° r ft*4o . ,^1 

lA^iA ^-A^. . —A» ^Ak> ^r^? 

s |^^ ^o • A**^^ A-d PI . a^r*? 
jlj^p^ A*d <ao *As ?a^^> ^** 

0.01 %-AO^ ^-^o . 1^5*1 ooi *-^» popalum qui nihil praeter lingnam 
arabicam sciebat? Patriarcha vero 
dixit : a ecce etiam Dionysius. modo 
defunctus spatio triginta annorum 
in ilia regione fuit quin arabice sciret, 
sed paruin didicit. « Tagritenses qno- 
que dicebant : "Emiraille bonus Mo- 
dschahed-ed-din e gciiere Armeniaco 
est , atque hujusce regionis incolas 
multum diligit; a quo sane, cum 
tibi occurrerit, magnos percipies bono 
res. /' Itaque eura quocunque niodu 
coegit patriarcha, ac ccnsuiam illi iu> 
posuit, donee consensual dedisset. 
Porro eum ordinavit in eodem cqs- 
nobio Sigarse, anno iniilesiino qua- 
dringentesimo quinquagesiino quarto 

(CAr;ll43). . 

Tagritenses eo assumpto pervene- 
runt Melitinam, ubi ille sacrificium 
obtulit in ccclesia episcopali; hinc 
perrexerunt ad ccenobium, ibique ille 
se ad Her prseparavit. Porro eoncesse- 
runt Amidam, et illic a principe Bar- 
Nisan rounera accepit; advenit dein- 
de Mossulam , eutnque Tagritenses 
cum gaudio execperunt; at nequeNi- 
niven ingressus est, neque ad cceno- 
bium Mar Matthaei ascendit, propter 
mala quae pionysio maphriano, de- 
cessori suo, fuerunt illata; verum 
descendit Tagritum, cumque tres dies 
tantummodo in ilia urbe mansisset, 
descendit Bagdadum ad emiram Mo- 
dschahed-ed-din,atque emjra multurn a) C \frgi U l^^j - b) O U luo.*-- o) C VlUOUom. - d) H >d-<y <n^ t. r 'S87 PRIMATES 0RIENTIS : BMC. XII. 838 

jLa^o^i-o ^oa* f ,a^» r *» i4*r^* de ejus adventu lsstatus est. Ma- 

^L*o ;^-«iiD '**;-* fcu*d*«Jf P hrian » s autem etiam invisit Ebed- 

jesum, Nestorianorum catholicum, a 
lA^aa^o lAaJ^oll^ U^oAa ai^ qu o et^erhonorifice exceptus 1st; 
I^doU **£o? Ur^ " W° • 'r^ **' nam calholicus ei juxta morein obtu- 
• . .* ' .* ^«^.\i%a« lit pasnulam, mitram et baculuou Ye- 

^ * nit autem ad ecclesiam Mar Thonise 

•U^aS* <n ?? r a±o te*cU *.£> ?fl»Ua£l ? ^ j^^ ^ique duos 'fttios Abu- 
dja-**? *-s'^.*o . A*i^U^ U1 *ssio Tahiri, Thornae filii, necnon patrui 
-'•■■*•**■ t <.- -a~ - Y; v. J i-i~ sui fiiium diaconos ordinavit. Tagri- 
^ • turn verp regressus, novas ecclesiarum 

lls>] a-^o , lAjJ^^ALa ^ai^ao structuras curavit, suamque olioecesin 

. L+il^Z 1±£>]'A Vt&p °-a^ Ua^i omnibus necessariis instruxit, atque 
]l intra breve tempus linguam arabicam 

accurate did icit. . -„, 

»mV» j^Aio A-*frJ As> aio looi ^ao Cumque spatio decern annorum 

... . , .♦ ■ * * _ ■ ~ I f esset Tagriti, et obiisset metropolita 
ccenobuMarMattk8ei,maphrianus cu- g^a 1|m** ll*i-&2* cm ^r^^l . ^Aio piebat ex duabus dicecesibus, Tagri- 

Aas *si^ . ] L^'i^> ^ola^jA^ d ^l tensi videlicet et Ninivensi, unam effi- 

.„ , . 4 t « f \ . \j* cere, neque proinde ccenobio et Nini- 

r • v ^ ye propnum ordinare metropolitam. 

^Lo . |oX*.ilo Ij.5* a^ Ui^a? OrAAio Q u ip pe i n( j e aD getate Cyriaci patriar- 

|o<n hjmI Ist+'r&s *S0SLa+hz*? U^l'r^ chae usus obtinebat in Oriente utTa- 

' " , . , , , i •* griti maphrianus in gratiam ccenobii et 

A-^2, U-r^j • L** r^ Jf^ * .^ et quflrundam Mo s3ul^ eccle- 

IclIU^o Ij^oa^ o' r 4k*bo Ion »*j.sqi siarum,exceptis nempe duabus Tagri- 

^ "A^ls . Voio? l^^o >otift^o tensium Mossulaa commorantium\s- 

' . x i/i>\" ;•*> v. clesiis, scilicet Gadanse antiquiore et 

\ 4 oSo ? UJA-r^^? Uj>^**^!> nova Mar Zenonis , o ri dinaret metro- 

iJ^^'oio . lAa*A^ |.Jg«^9 A^s^oi poiitam, qui porro ^ost ordinationem 

on Ion ^j^^A^j *Aso . U^ -jId? suam'mapbriano prorsus sestimabatur 

sequalis eique subditus ut ceteri orien- 

| Po . U*i..a^ locn loot B>io lo^ P« tales aTlt istites nusquam erat. Hano 

Us** ^1 ciiai 1o<n ^^9 wfio^! ob causam dissensiones in Oriente a) C R ^ifi ? - b) C |z^ ? - o) R ua^t - d) C R pro ^| r ^ bbent di— ly^^i 
- e) C It ^ifrS;-. f) R A-i^U A-^fi? Jau-L- g) COR ^H^- « C sio habefc 2% 340 S ^ BABHEBRuEI CHRONICON ECOLES. SECT. II. 

y^h«\&^o.U^^*U^h oboriebantur perpetuo. Tgitur anno 

Aiaoo . AaUa^I U^lao U*ju» oo<n niillesimo quadringentesimo sexage- 

W . a^o ^a*| W**lo ^l simo tertio {Chr ' 1152 ) venit J %™t™ 

. - ■ niaphrianus ad patriarchani Athana- 

-j*> H tf* ^ w^a^J^) li.jj^ sium in castrQ Zjyadl versantemjeiim . 

l^po . iU]i liaiMSi ooi y© JiojU] <l«e rogavit ut ipsi inanum daret ad 

**. lol^j ^4j ? }^1 ^ ^ A J, flOio uniendam Niniven cum Tagrito, sed | 

a- -" ' c * ™n consensit patriacha, quia scrip- I 

V*io . ^ s ^j q e . A* K U S erant Tagritenscs maphrianum accu- f 

V^ n l a o o U*3A A ^U a-pAc ? santes quod vellet relinquere Tagri- I 

* A*frJ^aa*J, U; >*, .ll!t*J '!"*/* in Ninive 8ibi sedem e * ca- I 

i * J* e * ' \ " , thedram constituere; rogabant ergo * 

ft-feUo A-** ^ f ^j ) alxlao p atriarcham ne hui0 rei Iocum dare s t> f 

J3? % a^j^la ^o *s*o2. q^oo. U»5ado Cumque patriarcha proposito ejus sa- 

^ jIjjLs *&o<n1 ^o .^«^ 1^1 \aj ti f acere rec «saret, mapbrianus eum j 

u " i T ' ' rell( l mt > et ™de profectus in monas- [! 

11*^ fli^x^ (jai U*a s^W terio sno sedit : deinde vero, cum as- t 

i^i^L© *a^tf ^o . ai^ f d wsAa \jlo cendisset patriarcha ad ccenobium |- 

k*^ <nJaLv %il ^ c ^ Ij^a^ **™«™* f . iteram ad eum ivit ma- f 

« , t i » " ,. \ , pnnanus, et apud enm fuit per totam : 

^io wu.lc.to** oil* ^a,o ? l^ fooio ajstatem, eum de hac re deprecans; at f 

*afL*, vji^o. . jifrAd *J ? ^| (3o . ^o<3i patriarcha flecti noluit. Quare abiit I 

Ue>o aL k 1a^ y-s<no Ii-+ls±> ™P hrianus et sub autumni tempus [ 

, . ' ' lagntum aogro animo reversus est. i 
. U& i^Z ++\ 1 Zu;*4 

^ ? ^ ? fc^ ^a* ^ ^o Cum vero Mar Joannes Celebris [ 

.fXZ\ AIao %.Ala ^£Bis| ? w^OjJJo^ Mardini episcopus anno 1464 (Cftr. ? 

. A*U*aia ILju^ ooi' ci^aL \Z\ 1153 ) s y nodume piscoporumcoegisset, k 

^? ^^ fliio^ ^ioAO f ecitque cum eo quidquam iHe vole . I 

aa *°^ V.^?^°? <^* a * -r^ o?i bat, et Mar Joannes Mardini, cognita 

*) Eadem est Armenice urbs, qaa &»/. /, 5 I1 Saint- AUrtb, Mimoires sur VArminie, I, 96 

et 753 atque hie in codice R scribitur —J^ j.i mil ^ cfr. /y«/. Z, 511. 
He*na*Zaidi vel arx aat Castrum Zaid. Vid^sis a) C R ^^ ^,y, _ b) R r | 1? - c) R ^JZU^^ - d) R ^ouftUM ^jie Ibi-^ia 
M&eo — e) R om. L+o — f) C R fe-feV* . If 

■it 341 PB1MATES ORIENTIS : SJEC. XII. 34£ ^-* P ^> y>lj?a-A jio|o . U^i.^k. ? maphriani voluntate, ad Hosam ed- 

.U*h£oV&10 r~*yA& ]& **k.U>*2*<* din Timurta scli 1 , Mardini principem, 

, „ t b , ' . , , locutus est dc maphriano; porro prse- 

o • J» • • ~' • tectus llle scripsit ad Mossulanum 2 , 

^(haai^aJo . (5i%4£> j.l^^a.^aL w^aJj eum rogans ut maphrianum in regione 

U^ijaio oL^mao . V t a*V la^ ? V^.!* sua prseficeret eumque utpote honore 

, , ■ . .",," , , , ', . . dignum honori haberet; itaque acce- 

• v* 1 ^' r • ^ pit maphnanus scrip turn prmcipis 

ciJal |j*eo • ]j^U> a&a«o A^aio? Mardini venitque ad Mossulae prae- 

^.ico UalU _2* 4a3)^ d j^i^oa^ fectum ; hie eum honorifice excepit, 

- . .. , % , „ ' , . atque accitis monachis Mar MaHhai 

•- r- o v cum quibusdam JNimvitis,cum eis lo- 

^^aaJ? ^fl?a l al g> Aa^j . a*l£ lal^ cutus est de maphriano. Primates au- 

«j^e? _^*j Ijioa^ ^ p] % o^Sjo tem Ninivensium responderunt : « lex 

. . ' , . . . _. nostra non fert ut aliunde quam e 

T" -V r^r r . • ^ ccenobio nostro Mar Matthsei metro- 

liica^o <n,s>.,oAJl ^.i^nlo? °f^° politam accipiamus. « Tunc praeses 

111 . p, . «ui^ IWio . ^-^A* interrogavit eos , . numquid metro- 

... politae llli quos accipitis vos in ipso 

.l^a*i^ r o^o<nlUiaaiDli._ica^o<jL£) ccenobio nascuntur?« Et primates : 

** ^s>oJ, V-a^Io . _»—i»i^Aio __ao " minime, sed in ccenobio ad monas- 

. .* , . . ., . . ticum institutum admittuntur et pos- 

" v " stea ordmantur. » Prsefectus autem 

ilso«03 . a*l.s U^*'o . I^o^d avo eos denuo interrogavit : « quomodo 

-4^ lso, ?? 1i^ H ^a.^, ^^ admittuntur in ccenobio? « Cui pri- 

** . * mates: «pro admissione, certam auri 

o<j! %s ]j yas l^o • ^.^ApA^o sulIlmam pendunt, et sic admittun- 

| r -L-^? JL^a^ \a-^AJ 1-l^j.alfi tur. » Jussit ergo prsefectus ut ma- 

t . # h phrianus pariter consuetum admissio- 

"• ^^ ^ ^ bis pretium solveret, porroque lllo- 

),-Aftoolh n W\\aA ildoio . 2akJ rum antistes fieret, cui si quis adver- 

*) De quo vido Chronici parfe. I, text, ayr., 2 ) Mossulae dominus turn crat Kotbeddin Mau- 

333, 348; vers. lat. 345, 350; item Hut. com- dud, Zenghi filius et Nureddini frater. Cfr. Hist. 

pendiosa dynastiarum, ed. Pococke, pp. 245, 255, dynastiarum, pp. 256, 263, sq. 
257. 

a) R u44*a2*"£ <r*r^> ^MN^ — b) C O R)j_Ld <£a-J^ — c) R ^ru^-J^j-jaXJ? — d) R 

U?eAa^— e) COR |ica-e — f)R Ua-^iaaa — g) C R s«la— h) ^.uiUo ''tt^BAJo, 
R ,.^ila V=lbLJ . i 343 BARHEBR^l CHRONICON ECCLES. SECT. II. 344 a) R pro l^oJUJ© Ur*^± habet U'ainl>© l^oi*J — b) R ^eouSnntt&aa — c) O R beic et 
infra i^^o — dfC R f^lL>z Z^s ? , falioz iU£>? — e) A^i"~ f)C %a_aZ — g) R 
^*a*iW^-1i) C 6 R on Po '— i) R om. ^ — j) fen u^.o . £ l~ » j .3 - l fl- l> ^oia-amio . (..AaLjo saretur capite plecteretur. Atque ita 
A.alo-io ansJo obmutuerunt coonobitaa et Ninivite, 

assumptoque maffcriano Mossula 
cxierunt. 
V-^ . |fS0o^^9 ^oqiA nmSin oioo Porro in eomm ascensu ad coeno- 

^as>] . <sil. al^. Bo o* t f&> c J^4^o bium ' J uxtaBart ellam transient, sed 
«. . • '.'... eam ingressi non sunt, ne il lie prius 

d ' - _ _ ^--««-i H? quam in coenobio maphnanus recipe- 

lA^-LaA^ l^^fi Jl] . Ij^oo^o retur; verum ad ecclesiam pagi Beth- 

ai«o . Uo-fA, as&Lo . e oA*J ]2ujjd Kallta desceD d e ™nt et refectionem 

.'.... ' " sumpserunt. Deinde ad coenobium 

U^^ o^o ? Uoe .I^dq^ oo^v ascendcrunt; ast ubi pervenissent ad 

y*l . <-tj^0] t-° U * fra ^a!i s*oioo|L^ scalas, rnaphrianum inhibucrunt di- 

^^a^ \a_o22 . U.j&a, .^os cen t e s:»tujuxtapra3fectiniandatum 

prius admissioms preiivm solve, et 

ooaio . 1^2*0-2^ \q^2 ^o |Leab . p 0stea i Dgre dere coenobium, . atque . 

lSo,.ih . ^k^ ^A^jJ y*] ^o J ^A^i ibi per duas ferme horas disputarunt, 

e^; U?Qd iLi^o .ooil waau, donee illis maphrianus mulum suum 

v •• ' dedisset et denarios. Turn rllum intro- 

. li&a^, aoio^l ^o . ljp. A? „oo2o duxerunt ejusque enthronismum cele- 

V-^lio . ILttAJjAJatf oi^i o^fli^o ora runt. Quia vero mulum quo vehe- % 

, , * " ' batur ccenobitoe acceperant , fideles 

. «upBl Ufiooi U ^, Ui,o^, nonnum c pagQ B eth . Daniel supfiri0 . . 

|A*j-e V*Uj» AiO^io )alai£e — *.aJ) re, qui aderant in coenobio, mulum 

.Ijieoia oofl , _*au*too . lA*i* ex suis maphrianoobtuleTunt.eumque 

^^ in eo vectum ad pagura suum cum 

. <o(tlL*9 ^e Ua?od U^i^akiL adjj honore perduxerunt. Elapsis autem 

. v o«^a^ \ixuls> uaialoolo ^Q.p^h]o tribus diebus > ip^m convenerunt Cu- 

t . , ••? " didenses dixeruntque : « oportet ut 

oi^ a^l . ^W ]A^ 5Aoo sis apud noSj paterj siquidem et 

y^ po ^oL? . oiik of}*lo j._-i t .r?as congregatio nostra rerum affluentia 

. x *^,t i -i , . gaudet, et multse sunt ecclesuo nos- 

N , v trse. « Maphnanus ergo , eis bene 

^oafcA^t *AjP . vp^ v^r^° '^*«is> precatus, cum eis profectus est : quod 


'il 

m 345 PRIMATES ORIENTIS ' S^BC. xn. 346 ' lr UM?a . <o«£ft^ \|1 y^po IXArS^e , 
)v^V* cu^? . ]?o& giaSSfl, 4. j-s <-** 
lqai2o • l^ja-o A*£i£> Utfjas hAaJ 

, llAj-aiaL qjOSQJo l r *?as A*fi2^ a^]l 

^omJ r~*<£ ^°° • ^>-^4^ Ijloa^o 
ir-^as A.*&^ 1j4j *-s . IjJ?qs 

Aa© ^*Ajk.1o U^l^s?!© walk AlASD 

^jj f Lao . Uxj? °^rx° «4®«4 • Ujq-^? 

<_!*? U,.-^? Ua^ Axs? *©r^ 
. U*£*£? ly.nm ^oat-l^e 9ooi v .i nflfc g 

.001^ OAStA P O .OflflA^^ P^fltd ^qJoio 
aiocjj.00 IA^mS Oj^J^l 1?ai^o ,^o^£> 

. "ailclAl? Q^> l^a^. A*d 

. Us5 Ur^? U^ A^r^ j.lpe ^ 5 * 

UtaJLj 0^4 g-so . U r ^? U9? ^0 ut audierunt Bastelenses, veriti -sunt ? 
ne stabiliretur sedes in Beth-Cudida, ... 
atque hsec fieret corapar Tagrito; 
quamobrem cito profecti sunt Beth- 
Cudidam, et maphrianuraseGum as — 
sumptum adduxerunt Bartellam, qui .. 
ibi in ecclesia magua resedit. Exinde 
vero originem habuit usus ut raa- 
phrianus qnisque recens primum reci- 
piatur in coenobio, hinc descend at ad 
Beth-Daniel superiorem ubi.illi mu- 
Ins offertur, porro veniat Beth-Gudi- *■. 
dam, .et denique Bartellam. Anno Graecorum.. nrillesimQ . qua- : * 
dringentesimo sexagesimo sexto {Chr. 
1155) turris ab Arabibus inter orien- 
teiii et aquilonem oratorii ecclesiae 
nostrae. in Gozarta Carduae urbe, ob 
fidelium incuriam, exstructa fuit.Ete- , 
nim Arabum doctoribus munus ex- 
spectantibus ab eis, illos contemptui 
habuerunt et prorsus nihil dederunt; . 
quamobrc.ni. illi ira infl.ammati ««?.nai-^..- 
naretum « istud aedificarunt, illudque 
pa3ne circa medium oratorii exstruere 
voluerunt. 

Maphrianus autem statim ac Baf- 
tella3 resedit oratorium majori3 eccle- 
sia3, quia olim minus erat et valde 
angustum, aedificare curavit, turn 
osdes ad quas per seal as ex eccle- 
siaa atrio ascendebatur aedificavit. Ni- a) R hl*-*\ •- b) R 0) R 1, % m >y«g d),Rj^- e)..C,0 R: om, , 1 347 BARHEBRJ5I CHRONICON ECCLES. SECT. 11. 348 1-ieoU **-<*, )^ r L ? U^ Aaso 

J-aJoaj la^s waaJ f s <C>1_ AJU£>o 

1**4 io<n . llof^us v cei^a^i^o U^ ? 

UA *,*kO waJ] . v aJl^o) v o8i^ |o<no 
.|^Ul^ ? Uj»]]oci oA^Io.>ooij.o1 nla^9 
wAfiJAJo ]A.atf gi^Aj] ^DaaAJ? Ip.o 

)A^ ^flia!^ ^aA^ 8 (ii^ oju&el .aJaio 

^ • « nivitae ergo ejus castitatem, doctri- 
nam, industriam admirati, eumvalde 
dilexerunt, atqne asdificatorem eccle- 
siarum proclamarunt hodiedamque 
proclamantadhuc.Etenim illius opera 
oratoriuni quoqne eoclesise Mar Tho- 
mao Bagdadi wdificatum fuit. Praete- 
rea amicitia et honore eum multum 
prosequebantur Araburn principes eo- 
rumque primorea, atque idcirco scri- 
barum Arabicorum invidia3 patebat. 
Anno 1470 (Chr. 1159), cum im- 
perator Grajcorum 1 Antiochiam per- 
rexisset,omnesque Arabam reges cum 
exercitibus suis essent Berceae (Alepi) 
congregati, Arabibus Mosulanis op. 
portunitas cessit suum satiandi fu- 
rorem , cisque instrumentuin exstitit 
presbyter quidam raaledictus nomine 
Abraham, qui erat praefecti medicus. 
Quippe voluit iste uxorera suam ve- 
tulam relinquere et alteri adhserere, 
maphrianus vero eum sacerdotio in- 
terdixit. Turn ille videns Arabes ma- 
phriani pernioiem vehementer cupere, 
ipsos adiit eumque calumniatus est. 
Ii autem dixerunt illi : « arripe contra 
ilium criminationem, eamque defer ad 
nos. « Porro eo pr83cise tempore pres- 
byteri Telliapharenses 2 epistolam mi- ') Manuel Comnenus. aA c - • 

») • o v. v v > tv/;™a r ,. a tomgaram propins accedens, a qua parasangia 

r^" Tell ' apkar ' fre ^ ent,us quinque distat, a Balada autem sex parasan^. 

i^-i. ^Z TelAphar, castrum Mesopotamia?, in- Cfr. Aaseman., Diss, de Syr. monopAys., 115 
ter Siugaram et Mosaulam, ad occasum Moasulaj, - 1,: ** 

k -m a) C H om.ail, — b) j ^SN /t . I- 349 PRIMATES ORIENTIS : SJEC. XIX. 350 4 i ^S^Uai^m*^)]^ ^2Uo serunt ad maphrianum interrogan- 

• &p$+ ,~»<n.ik> ] r M a lAoio . eu^o isi^ dum : « aliquis christianus apud noa, 

UJ^ <L*l*.2, A±\ Uo:o « e . ban ^ olim moslemus factus est, 

6 qui habebat uxoreni necnon duas filias 

M^sAio AjI f** ^ , U^lau^ ex i!la,dumadhuc christians erat,ei 

|AA^ ^ . s4ls U^a^eo ,)3 o'l 1 J^a natas j nunc unam ex eis jam adultam 

l*Ao on VaIo . ^i^2J lajil U mal6r jUVeni christiano desponsare 

* r ^ cupit ; quid praecipis tu, numquid bo- 
nsai*© . UA >o<ji^)1 ^U U*i.*2* ? nedici debet in ecclesia nccne? * Res- 
oi^£>9 |A3 1<jij . i^olo UiL^j l^ajo^ ponditque maphrianus : « si puella 

o^i^u'li a™ . i.~ ^ j ' o , non defecit ad islamismum, benedica- 

^ w~ r — ^- . --*. tur> o Q eci( j lt au teni istud maphnam 

ot-So^flV, ]^sU> oii^jo Ui^ ? 13aL rescripturn in rnanus maledicti Abra- 

U*a5sa~<n _-tt«^sa^o . Ul-*t-&^ nam i > illudque tradidit doctoribus 

^m. A i«^i«.*i A . ii i k i Arabum, aiens : » en, praccpit ut 

, ^ nliamohammcdanideturhomimchns- 

>oox£» Jxo -£a^ aflia^oolo . ^oau^o tiano! « Convenire ergo turraas Ara- 

1&*^ ^j . g.as Ui ? o . ll^Loj \ol±£> f* bum lapidesque conferre ad lapidan- 

»t .«^.^ > a» u % i ,«•" duni maphrianum, ifca ut eum vix 

, • * propositus et satellites eis eripere po- 

,^14^ llOfcz l&^&o^ flia^A*] ^o tuerint ; porro isti cum perduxerunt 

^6 2. t £> *Aj1> . ^jio'lo d at^ ocoi ad judicem dominica « Canse* «, pro- 

„ _ i , . . . , nunciavitque judex : « si puella ilia 

. e , . N • se mohammedananri fateatur, occida- 

l-Jl? ^oen Ua^o U©* Jl-ns 1^^ tur maphrianus. « Quam ergo cum in 

*J»1 Jjffio . ^A-*l ]A_.kl_A 1 £uaAj.o medium produxissent astute in terro- 

. y> .^ HI ^ 11 -» M . *ja!*j 8":™* dicen ! es . : " tu ™i asn ™ fil f 

f . * * .. . ' esr JNonnecujusdam mohammedani?« 

. ^xsj^l Uo lAdflia&aa aic^^ ^o m a auteni animose alta voce clama- 

jL&soi U-^]o ♦ iai» ctLa^ o^ia..* Da ^ : " equidein Christiana sum, et 

A*a aia^Ml .a.,^ . «A^ *A*W ha5 ° 6St mater m6a qU86 edUCavit me ; 

x ^ * patrem autem nunquam cognovi. « 

^sjI *±p*4 lUy&x *s]o , U<4J Cumque muneribus allecta non flecte- 

') Dominica » Canee « est dominica ingressus in ct Forshall, Catal. codd. syrr. Musai Brii.*p. 33, 

jejunium quadragesimale, in qna apud Jacobitas 39; Zotenberg, Catal. des manuso. syr. de Paris, 

recitatur pericopa Evangelii, Joan., II, 1 -10, do p. 16 ; Wrigbt,CWa/. ofsyr.manuscr. Brit. Mm.' 

nuptiis qute factse sunt in Carta Galilaese. Cfr Rosen p. 255. a) C R |oio — b) C ^a^a^m — c) B, om. v*oi — d) C R otS^ 
Zoci — f) R ^*aJl . e) om. m El . i^51 BARHBBRiBI CHE0NIC0N'ECCIifc8. SECT. II. 352 . < iini )l a | aVp ^s ]Aioaia ^ocvoo 
jjn^^fl^^^p , )oaij.a1 Uo? coi %*▲£ 

012^ j-0 ^aAO] A.\J. fSO . A£t£&2l 

Ha-1^ oUO|kA.J? a-Lol^.0 . U*9 >0g-0 

jLt&iLl ^» r *ai . *2]aa J3 ytf : Hal^o 

U*^ ]?!.*? li^oA^^ open* U^n^o 

aLLo * _a02 li-^i^. ^▲a^o t >a^9o)J 
^|.^o? ix^ls 1<tl^o2 li-^i^o |jai Ia.»J? c : *ekir-, efises slipfe* * ipsam stHmJeru-nt, 
at nee ita seriaaonem suum retracta- 
vit. n Itaque earn in custodiam proje- 
cerunt, et maphrianus quoquc per dies 
: q*rMraginta u in- carcere detentus fuit ; 
Arabes autera adniirabantur euni per- 
petuo stantem in orationibus noctur- 
es' dfu'rnisque;~porro~singuft^^ 
utium^'a^tilliira 1 pro 6ibo accipiebat. 
Sub*hisce autem diebus, quibus in- 
clusus erat maphrianus, presbyter ille 
miser Abraham gravissima plaga per- 
- cussus* et per triduum torrhenta; pas- 
sus expkavit; atqae subita illius mors 
terruit multos. Quae ut audivit, pree- 
dicta puella aniinosior facta est, et 
• quarnquarri ter earn cotan? judice ad- 
duxissent minatique essent earn in 
fiumen vel ignem projicere, verba sua 
minime recantavit. Turn Ninivitb be- 
liedicti; datis trecentis denariis jtidici 
et reliquis pr8efectis,maphrianum libe- 
rarunt; salvata pariter fuit puella, 
atque Jerosolyma pctiit ibiqne lanaui 
monasticam induit. Hac super re tfd- 
mirabile carmen 2 metro Mar Balaei 
composuit patriarcha Mar Michael 
Magnus, aliaque duo carmina religlo- 
sissimusJacobusBai^sialibijUnum metro 
Mar Ephrsemi alteram MarJacobi 8 . 1 


ft i) -| \«->; ap, Asseman., Bibl. Orient., 11,181, maphriano denegatuni fuisSe. vocatur pants signatus quo Jacobitse conficiunfc 
Eacharistiam. Iste panis, quamvis majoris sit mo- 
il's quam apud Latinos, nimis est exiguus quam 
at hominis refectioni sufficere possit. Unde signi- 
ficari videtur cibam sustentationi necessarium 2 ) Addendum est catalogo operum Michaeiis 
supra descripto, Sect. I, 605. 

s ) Duo ista carmina addenda sunt catalogo ope 
ram Barsalibsei inserto.^^. 2", 561. 


a) R om. liolao - b) C O R jJL'^ 


ii 353 PB1MATES OEIENTIS : BMC. XII. 354 t -3: | »M^ ^-*9°W 1-^1 ^-a^«- 00 IN is temporibus Georgius* Iberise 

. , , . . , M . _ i rex acri violentia ditionem Arabum 

1 ^^ ^ # depopulabatuT vastabatque , atque 

1+Z4 ]l^o ]'i±so]o . U-^? Uo52M "jloo ^.rabes ma gno munero apud ipsuin 

VoloV _*? Ih1° • *£&* oofl1 t^*-*^ 1 * recludebantur in vinculis. Porro Mos- 

, , « ,, % ,-t-., sulse vizirus, nomine Ghemal-eddin 

.. vir erat Justus et valde misencors, qui 

UU^v 1^-Lyiooo . ^ llS^iioo in pluritus Assyria et Persidis usque 

• o r -J<ji^ } v^ S w-.fl?j«s9o hoJ\> ad Indiam civitatibus xenodocbia se- 

* . . . a « , dificaverat pro iniirmis illaque neces- 

b * sarns copiose instruxerat; voluit au- 

. ]ooi ^aaii ]oqJ^q.o ^oiA***© fcem el ^rabes captivos ex Tberorum 

*£*] -Le ?H* a I*^ 4 ^? 1?.^ w9 h l*Ri man rt>us Hberare, et quia compertnm 

«Jo 1o« ^m-^o» X_^ioo . U f =*l habebat maphrianum verbo et open 

plurimum valere , bunc elegit misit- 

jA-^a* ]~a£L& *<neA*1? li^fASao que cum eo alios a se designates, Ara- 

\A$*] olVo^. 9j-4»o }.ja^. ai^ . l^si^so bes videlicet, qui Georgium tanquam 

a^-jl yco . ^s»^J AIa^ . ^ol^ 2<x^ riam i nter j orem pervenissent, regi an- 

ir . j*V^v £°W lA*a^Ur^*3 a^oo nunciatum est legatos venisse ex As- 

Jxm] a«. hoA ^p -+J\U \Jfrh g y ria ' nem P e arcbiepiscopum illius 

. ^ j regionis cum duobis episcopis et Ara- 

*s>) ^oaila^o . jds*] ^Uo . *di |^*1? bibus nonnu1 i is4 Q uare rex novitatem 

l-jpucjaa jLa^Lo noJo . l±Z4 ^^j1 admiratus,exiit ipscmet,et mapbriano 

<k^»1e A-tl^al* on -n^o . I^h* e J us 1 ue . sociis ob T iam ivi f- illo ^ ,l . e 

in palatium suum introduxit et aftecit 

^a_Jl \-«^]o . a SnSgS o t-l^ | , ^^\ honore; sedificia quoqueillis in diver- 

$'• ^aoi^o . .aal jjaio oi^aj Vx^^ soria concessit ecclesiasqueutsacrificia 

.. . , celebrarent festaque peragerent,quan- 

^a^ ? U^o . .ofliA-^-Aia^ Uh doquidem iUuc sub E pipbania3 dies 

V^ik> . ljji o.J±±*jLo . tl^'jaj? aoj.i advencrant. Annuens autem mapbriani 

! ) Ofr. Chronici part. I, tarf. *,yr., 351, vera, lat., 358. a) v-tfl**- sojJoiM, R . Tn|>, aiyjamal — b) R ^<nb—u-^MO — c) R %^— ^.io 
— d) C s . flr&t R. ^juVtoaV. 

23 i a) K. pro |?ci Zocno habent ]ooio — b) O jjoraa, R om. oLta$as njua^zj? et eorum locum 
habet «£«? — 0) R ^*j|l — d) R <Wa — e) C R om. 1U| ? -QOE ©,*z . r 

355 BARHEBR^l CHRONICON ECOLES. SECT. II. 356 [ 

•I 

« .> SVi a >o . ^oA^ a^ilo J^jjj jAiioa^Dj petition!, rex Arabes captivos magno 1 

]Latf jj-ifco . JJUj-aiw oiA^U J» Vt ^ numero libcrtate donavit, ceteros vero I 

, - . , j ' 1 1 1 legati viziri auro redemerunt. Porro ! 

VsH ■*« 10-roUr-lo.Uaij ls*»b cum illis Georgiug rex legatos ipse i 

.y*^»olL^la^o 001 ^ocCa^ ?*a© .1g.*]o? muxieraque ad Mossulae praefectum 

IjiAa^ U^> >oi. . <n.^ ? ^0 ?,A*1 misit ' at 9 ue illi rcgressi cum gaudio 

, _ , . * ., * ,* magno pervenerunt Mossulam, Ibero- I 

" • • i rum legatis cruces suas m summitate 1 

'f"^ 4 ' ^ OT ^ **Aj r® • ^ftJ*^ lancearum defereritibus ; quod cKris- [ 

. U£oo9 ^^ ^tTL-xa^ U^*l ? tianis omnibus solatio fuit. J 

tl* ;qSnS ol-^ |poi ^-A-lci jAoo Post hsec incidit maphrianus in ; 

Soi4 fc^aJo . Uak> ^a^j Jj^as morbum" ex mala temperatione corpo- j 

.. , b . ' ris, eoque diu implicates permansit ; j 

\|P?^ aortas **x>2|; 1># |*o cum autem morbum ingravescere vi^ | 

*«aoAs -Afltf o.Uoo^i^ *£e} 1p*a^u deret, voluit ad coenobiuni Mar Bar- I 

w-aaJo . ^010,^^2 >a_i> fli^io.o sum8e Proficisci, assumptisque libris | 

c „ * v v suis,.rebus.acdiscipulisexiitut abiret f 

^^ J0 W*° f* • ^^^ \l lj ? . in Occidentem; verum cuminAnchil, t 

. Va^ol j^.Aa . ^a.*^? Ijaaa? IAaJm© Nisibenae regionis paguui,pervenisset, I 

^-Jo^aJ? ^0,^-iaSA^ .Jko valde debi l^atus est, et adegit disci- 

* pulos suos ut ipsum celerrime ad co> 

l^!^o.^2^ ? l^a^ &4**isa%o nobium Cartaminse perducerent; ve- [ 

^wo^n^^.fX^.^ibo giL^a.1^^ g^ rum noctu dum ilium portabant pro- * 

jQ* - MHr*-J ^^ ?) ^ -» cedebantque obiit ipse. Discipuli 

autem, a proofectis regionis Turabdi- 
^i^o ? ]^oo^9 Uol ^0 oasai ^^ ncnsis sibi t i menteSj a b itincre versus 

f r 

jLll* ^*r^o? Ig.Sn^SS. 0,5^0 .V^ra^. coenobium Mar Gabrielis regressi ad 

-v^o . -^,ji» «JU^ ^^ ^ c03nobiuln Mar Ananise apud Mar 

x ■ . . Joannem Mardini contenderunt. Illic «;• 

A^ao U~m>? pjo^ r ^ «ij«^ »Jaaj2| sanctum ejus corpus arcso marmoreae I 

>ocu.fi) ^j yi^ . Ijiea^j ai^* ? U^p inclusum repositum fuit in ejusdem | 

-* . -, ccenobiisanctuario. Obiit autem feria i 

x ' f qumta, die 14 Haziran (Junii) anni f 

UiLfty Ul*jJ© l-n^ liaAs AAJlaaa? 1475 {Chr. 1164),munere recte func- I 4 


■< (• 357 PRIMATES ORIENTIS : S^EC. XII. 358' 

Z t + .<-*?f^? ^Imo* o<no . I^o ^r^ tus et cum nomine bono ad illustri' 

01^9 ollViAn^ P er annos unum et viginti. Joannes 
Mardinensis cimelium ejus legato ac- 
cepit. _lucu * & ] v ^ 05i? ^a.^^1^1 ?As 56. Post Ignatium seu Lazarum, 

j .~ Joannes Sarugensis. 

• lUgqV> >»tf o^ix^l |.i^ ,_*? |.» Postquam obiit Ignatius maphria- 

..ocCu allele . iUUAl UalU oLt nus > Ninivitae aff Tagritenses mise: 

a j • runt, qui eos monerent ut una cum 

v oa& >oanJ* ^U? v ©«^ <o 9 ]AJi ipgig in antistite e ligendo operam po- 

]Uo£aJ oooi ^-Aj^ai fA^Uja^a . U~*-> nerent. Nimirum initio quidem Nini- 

. \o«2al ]oai ]ool1 U*h^? -*s; ]3o *it£C refugerant et noluerant maphria- 

6 num apud ipsos adcsse; verurn ut 

,001^ looij U^h >cu^ o^ ^o vidcrunfc incrementum quod sibi ex 

.^pat^J, ^saa^U^l? tnpsa^kis ^osi^ commoratione Ignatii inter ipsos con- 

-^o Mn.-U+ifuw ]L*,o2 -*^o tigerat, necnon fidei christians glo- 

, c . riam, jam sponte sua instanter studue- 

P? ^V° KS*" °? n v°«-^J runt ne anstitite totiusque Oricntis 

ot^sj U3a*A U=>|o U>*5 <~»e ^o^^Aj patre communi inter ipsos residente 

o4 ".ft^o. .oeiAJU* ^Ai 9 Uj^d pnvarentur. Igitur advenerunt e Ta- 

a ' ^' *.. gritensibus nonnulli, atque cum illis 

v o«.^ a^flo . Ui U^ ^ ^) alu quidam e Bartelensibus> Cudiden- 

U^Ajaso j.-a^$£> ^o U$"\ ^«aj! sibus ac Saharensibus ad celebrem 

U*a4 <H^ d£> a^lo . f Uj^o Joannem Mardini profecti sunt; eo- 

que assumpto ascenderunt in Mar 

l}-fea2tL oa^ffo *sioabi1o . ^ ? *io ? Bftraamfle coenob i um a d patriarcham 

*i^ UaHl"^ 3 <^a-^ l # ^Do,i.o ^$.S£>> Mar Atlianasium Bar-Ketreh, ut hie 

§ .cm-^ w-^ffiJ5 . <*i.~,M *-muU1 ipsismaphrianumordinaret. Advoca- 

ft , i i • tus primum fuit Rabban Michael il- 

I V^m VU*&0 ^3 * hP 4o • U*r*io Uus coenobii ar chimandrita, qui pos- 

%satA ]3o .^.s^l ^09Ao3 on IjicaLj tea creatus est patriarcha; at ille a) G E' ^.-laAflJ? ' «• b) ' <oav-^ — c) R om. ^-^^Jo — d) R om. ^on&aJb 
— e) om. j.J,*1 — f) R k^owo — g) R \^? . BARHEBILEI CHRONICON ECCLES. SECT. II. 360 a) R om. JLo — b) R ^i-» ^? — c) C R 6m. a^n — d) R om. |— ***-£ — e) R Ij^t**? ,-Jua* ^r&Z] ^f*<3i . ai^aJ recusavit. Turn vocatus fuit Joannes | 

. a«5o]» Ua^Lfi} woan^* s*S* ? 1^?? archimandrita coenobii Mar Jacob in | 

, t , * .. , , monte Edessse ; hie autcm, etsi doc- % 

*^ " triDse esset exiguse ita ut vix noraen ? 

|3] . wooAaJj i^SsoAS* oilox ^auia^o suum scribere posset , nihilominus j 

I^ALo feU» & Jl£> ~l&9 lm±$Lb <l uia ortum habens ex nobili ac diviti j 

, - / , b genere Sarugi, relicta familia, sane- | 

>^ » • r ^> r • turn vitse monastics jugum praedi- f; 

U>*r° li^l^ >af$o . na<jiqmA.j1 A*o lexerat, ac pietate praeclarus curara E 

ws^ WJk 'A^* f £> H.5UW . l*o-*i*?j gesserat monasterii Mar Jacob in | 

. ^ . " nionte Edessao, quod jamdia vasta- |; 

1>o«m^S5 w aa >*,.- j f -Aj. ^ m penit usque desertum jaccbat, at- * 

U?jO Joci |i£U^4 'r*^ 1 ^r* 5 ? ^<J»?o)? que in illo abunde monacbos sanctos [ 

Ur+t* ««4^1 A4"» ^o . A^i^cs et officia instauraverat, nomen adep- • | 

'.,'.. , tus est celebre. Quarc ipse elec- i 

ro • tus ct coactus, ordmatus est die ve- | 

}oga© w^ij.»2^1 )oa^]o ^i-p^l yso neris, sexta Tiscbrin posterioris (No* 

At* . -$.-*] ,-^Aa lA^l l&aopt ^ m M a ™i millcsimi quadringen- 

( . .. . ./ « tcsimi septuagesimi sexti (Chr. 1164), 

" " 0, <s a i -?io atque Tagriti, Mossulse et Ninives 

. lai^Jo ^aieo Aa^A^ U-^o^U catholicus fuit proclamatus. Tagri- £ 

loJUl^ ^ ? ^1 ? V^o luA*^ HI tenses eum Ninive proclamatum fuisse 

„.,',' . . sogre tulerunt , litemque moverunt 

• ^^ r> • . * quasi eum nonesscnt rccepturi; ldque 

la*A^ li-^att ^ |?oio . ^(naJab^aa^ ex antiquo fermento odii Tagritenscs 

i^o . ^ A*y UjAa^I^ Aa45? 14fa7? ^ n t e r c t Matthaeanos. Porro raapbria* 

g, , . « ♦ ,, , . , , „ nus adveniens optime exceptus fait in 

^ . ' * coenobio Mar Matfchaei, Mossulaeque 

. \ol+l£>c\jQ,Ui£> ]t9^° • ^^° ^»^? ac Ninives proclamatus est ; imo Ta- 

. ^oio\tf] ^m1^ |3 ^s l±* A A ^ ws]o gritenses, etsi minime placati, eum 

quoque proclamarunt. 

■v ofj^Lej wOial^l ^i-io i.Ij.^.s j.1^ ,^0 Porro post obitum patriarchs 

•• , . . *. " * Mar Athanasii Ketreh, maphrianus 

^» % • _ " • Mar Joannes congregatis quibusdam 

^r^? Ifioa^ y.a$kVo oi^aj %.mZd] ^> ex episcopis suis ad coenobium Mar t 361 PRIMATES ORIENTIS l Q&O. XII. 862 a jA-A-a-^ 2coi |«ao . U^o.j.-^ Barsnmse ascendit; cumque fieret 
"**" * ' * triarchy anno 1478 fChr. 1166)', U^^Lo _mii] c^mQ? . ^^1 Al^a cpiscopi occidentales maphrianum ob JioaAsasl ^ ll^^la^ usuio]^^? ejus cxiguam doctnnam scientiamque 

>A t ^ V-^ <*^A '.ja^Afe? vulgarem privilcgio quod ipsius di- 

*^- " gnilatidebebaturspoliareconati sunt, 

o^lo . oi^ r * ^a-la^A.o oLl^a A assere ntes jus imponendi manum pa- 

)a*saa> |mC5*| oLa\ ^wo|jJaK? -*.*r^? triarchy ordinando competere synodi 

_^« .-^Ai,, HlJ- ^ V» P rS&,idi; VCrUm TiMiotheui Arabum 

^ • J • episcopus, cum esset vir doctus et 

. U^r^ A-ao? aaffl^sl ^U&^ sa nctus, magno cum zelo sese oppo- 

:^* r DoUA^li..a^lo<?i *<noA*!?\..^o suit episcopis occidentalibus eorum- 

jbdzo l*^ u^p ^^>o Vm <*"* > m P etum ^p™ 58 '' 1 J r dux >- enim 

% maphrianum, atque hie imposiut ma- 

>a» oflio U^i^aSfi^ 9LOHO . v o<a*p. num et conseC rationem peregit. 

^a«aafiffi*2|o |. ii|^V» ys<n ^do Porro maphriano et episcopis in 

.t^^iu^ ^Ua^T^ Mr^ Prientem reversis, obiit Timotbeus 

' Araburn, ferturque ilium a Curdis 

aoia^ a-^ U*?*"? i^iA^o qu j e j us ce Ham invaserant fuisse occi- 

teo^ <3x_^s >co . ^flfia^^io ciAx^no sum. Gum aulem populus universus 

, » ' , . ■ . . monaehum quemdam, nomine Abu- 

^ f jaserum, viruni probum et doctum 

ci^cl* • 1°« 1"^$;* • Ua-^o IjA-^p expoteret, maphrianus hunc neglexit 

Icai ^oLI ? 'l* W , ,|o^ ll*i^* etRa>yadum monachum ejusdemAbu- 

• . jaseri discipulum ordinavit, eiqueno- 

*&o **&] jjcU ao| Ua? aiH^a^ men Mar Joannis i mp0 suit ; at vero 

fft^s oi^faa^ a^*J]o . a^la' UfcOA insurrexit adversus eum universus 

. „ , populus eumqueminimerecepit. Causa 

^ ■— rr . . . r— - auteal eorura soltano rulicla cum es- 

**f?l° llAi-a.^' eoi ^A-^lo j.l^a*.^ set , coactus est maphrianus etiam v ') Anno 1166, Oclobri mense. Cfr. sect. /, 54i , a) c^tf aiMLO, R ^aa&so — bl R om. {^ksy^o — c)Rom, ^u^^ifi? — d) ^UZ^I 
R ^*LjZ| — > e) E hio et infra ?«]^o .] 863 BAKHEBRJEI CHKONICON ECCLES. SECT. II. 364 

fa^^J *.!* wjsjj o fjoU as? e&s) Abujaserum istum ordinare, cui Te- 

A,a^ ? loj %:o . wr^eo . 'aifcicustb ^P^ar, Abumariam et Marak* attri- 

o . # . . , . buit; Rawado tamen Arabum dicece- 

• r • r r 5is cum Balad et ccenobio Moallak 2 

relicta fuit. 
i^> ^^ 5aJ ^ . w.034 'AIaoo Anno 1482 (Cttr. 1171) dum Nur- 

U*rt<io . loci 1j.a Va.Lo \-^ ^i ecldin > Zenghi filius, juxta Mossulam 

. xt t " i t . ^ i, castra posuisset, Curdi nefarii Mar 

^^ ,A* ^, l^oa^ ^ ? ^ MaUh8ei c(Bnobio confcermini iHud de 

Ufr*? r s0 .1-^a^^o ^n^lcoi^? ccei nocte depraedare nitebantur; cum 

v offlA^a7 lAiep . o ^U A^^ai] vcro ccenobitae diligentem custodiara 

. % . . \ ' . agerent, pluriesqoe eorum scales fre- 

v * r ' gissent et quosdam vulnerassent ac 

ci^ a. p Io . U?*'2.o ^ Icj Ua^ oaXs^) occidissent, convenit ingens Curdo- 

^isa^a^c U^*U fc^-^V:*. U*s rnm nmltitudo bclluin adversus coe- 

• . % , , , , nobium diurno tempore movens: quod 

~' . • • - • ut audierunt Niniviticao regionis in- 

]A*|mO Uji4»5fl A*o -dJoo . Upas >2^ colae illico cum Curdis prseliaturi as- 

^o.U« 1? li^ 3 ap*J AJ*.? ccuderunt.;^incol*pagiBe t h-Suha- 

. rensium propne victonae coronas re- 

^ s f • ^ -?r ^ r portarnnt. lixinde lgitur concossum 

^ooiAjii.. Ij^oa^a o , ^fl ^So^ \hZ\ JLa illis fuit ut dum regionis infantes ad 

-so . U}te *oA-d '**>,* I*?*"? baptisrnum adsunt in ccenobio, Saha- 

rensium nati primi in craterem des- 

Um*o . t.^>2^o v ©?a^ w-^^^w-a cendant; pariter ut dum chrisuia con- 

.atfa^AJ i^A^.^o Ijo^p U$*x >di!Loo secratur in ccenobio prcsbyteri et dia- 

, 4 , . , „ , coni Saharenses semper in medio or- 

N» v * dine colloccntur, non antem ordinem 

• l«6|.*?a£0 1-a^^5> y*1 |A1-ao permutcnt singulis annis sicut Barte- — J<6 Sm.^? r .d |j^>^9 _^a5 U^a? ife'- lenses et Cudidenses. Attamen mona- 
chi Curdorum indolem nefariam me- i 

<ool«^ o.pau, : U A? -Jafi9 ^ffi^aic^ tuentes, illis dederunt, trecentos de- £ *) ^r^ vel ]- r &u& *-A- t *t£>Catiellum Morale, H b Aiusworthio visie anno 1840, commcmoranlur. | # 

fiifum era?., juxlu. Yakut inter Nbibiri et i\3ossu- 2 i Alias vocatur ; » Monasterium S. Sergii in % 

lam. Cfr. Wright, catalogue, etc., 609, a. Vide monteSahio »et aitum est e regione Baladffi, urbis f 

ctiam Rit»fr, West A&hn, XI, 432, ubi pariler ad Tigiim. Cfr. Assem. Diss, de ayr. mo nop h,, J 

Tel-A/ar et ruinee Abu-Marri sea -4£« Maryam % 101. 4ft" a) O B. nwJ|iac|o — b) R om. w^-so — c) E ua^»a^> . 365 PRIMATES ORTENTIB .: $JEC. XII. 366 


■* fc. 4 . 1»1** <08l-l!tf O^OJk ]fl*? ^^ 

a.AXp^1 . Ipffi^ Q.2.&I r o ^*? ^o.2n 

****£>? ] Ac 9 09 )i)|.d <-5so |,.*o .l^a^ 
'AJ^A-^lo aia^pho a^] ]»a^ 

•JA^as IjaA-ocno Jo<Jio.<.*asa.a^ l*^o 
U^oAl ci^a^Qia^ U?'? a*l»^l o 
V_.^0 . a«A^e^] Po . I^o Uko 
^OStl^O oooi ^* r sA*l0 Uil.* t'l^p? 
|^?9as a^o a^.*»o] r so . l*)?Qd j-^.*^? 
. iOol+azso a^a^o |A^9 ]A2^o 1j-»* 
.AvnV q^jOO lj.Lca^L a^u chp.±o 

.{1^5 U?<"!o {.▲▲▲Am (.u-'j^O . Uj"*? 

ai_^*< U-kf^ t-laeaS* cjs^ Uh>?° 
Vi> U?'as ali^lo . o^oAaIo Ij^oa^? 
^oai^o* ^aio v U]-p ^o<n.2sai*? U^ss 
oooi Q-^t^l lt-*r d ^pai^maJ H^l *.lo 

|2c^i^ r-^ i-^v, osoi 0^4*9 . |^?0^tl^, 

* f 

pso . woaffl^v? 1j.^o ^*r^ '^ '°~^? 
UfftM — le l*r*? oA>J . U??as a-V|l 
^o >o r ^o . U> Aa!b> ft.ciM.lo . U^> 
. VaLft^ a^O *aai ^&.*£.t? 1-^>£ 
**lo . |?a^i^ ^c U?» Ir^ea^ <-a.so 
l-lil^ ws] \\ ? a^»9 f£> ,-*9 U2) 

\.«o l"9a_^J oj.^ , U?9ad ^aSa^J 
]^op^a alatfo .jJar^V? —^A^As U*f*» narios pacemqne ab eis postularunt. 
Illi autem postquam aurum acccpe- 
rant, nuraero mille et quingentnrum 
cum armis subito con(ra coenobiurn 
prnruperunt; cnmque immane sax um 
e uiontis cacuminc movissent volvis- 
sentque, istud irnpctu suo martini 
pcrcnssit ubi aquas dcflunnt in pisci- 
nam, atque in muro facta e*t npcr- 
tura; monachi quidern convenerunt 
ad ruinam lapidibiu et calce munien- 
dam, sed non porucrunt eo quod ecu- 
tis Curdorum nialedictorum telis con- 
fiorerentur. lllis ersjo deficientibus, 
Curdi magno edito claniore strictisque 
gladiis in coenobiurn prosilierunt ac 
Mattliseum inonacbum et Denhnnt in- 
clusum et nlios paucos interi'ecerunt; 
cetcri cnim in ejusdem ccenobii arcem 
superiorem effugerunt atque ita sal- 
vati sunt. Porro Curdi in equis suis 
prsedam abstulcrunt : quippe regionis 
incolae omnes, sibi a copiis Nur-cd- 
dini Damasci principis timentes, fa- 
cultates suas in coenobiurn custodicn- 
das attulerant. Postquam autem abiis- 
sent Curdi, monachi ex arce supeTiori 
dcscenderunt.assumptisquelibrisaliis- 
que quai supererant rebus Mossulam 
profecti sunt, et coenobiurn habitato- 
ribus vacuum permansit. Turn vcro 
regionis incolae, veriti ne sedificia qno- 
que destruentur a Curdis, custodes 
pretio triginta daricorum in mense 
conduxerunt, eamque custodiam po- t a) K om. lia^o ... ^-^fe U+) — b) jjjj^ — c) c^ia^o — d) C R V r ^ f M^ 
- e) C O R ,001^*1 — f) R aiiai.? — g) O R 0^0 . 367 BABHEBR^EI CHRONICON ECCLES. S15CT. n. Sfifc 

»f-** c * !* \"? ** A^6 ' ^r^ suerunt in coonobio. Atramen Mossu, 

. |1^ ^03i*.^ Qhf± % Uiio.0 o r n^ ? ^ P r ^cti,videntes quid Curdi fecis- 

. .osukiU^ ui*, Ua*o ao^o SCnt ' C f f dt ' 4m irami serant in illos, 

. " ' ' atl l ue clebihores eorum in ore gladii 

*-»«^* • «r^ v °<**? ^ ? Utot* percmerunt; validiores vero eftugcrunt 

^-le U*'*-s> tt-icu^silo . a fe*«$© Pt in montem penetrantes quadrin- 

Ut*o UJ *^o . a*S* U**a4ftJ> geni ° S Nestoriano ™ ra P«gos percus- 

' ' * serunt, muheresque abduxerunt, oc- 

. o f: ocl lAfl^o a^p Isr^o cisis pucris ac viris, et domibus coro- 

bustis. 

W*U*.J «nca^.w^4 AIaso Anno 1483 (Cfcr. 1172) Arabes 

.05j^Uu r feUi^»a^/^ ? ^*9 monasterium nostrum apud Gozar- 

^^^'a^la . JL\ USaJ t f m ' Card . uurbe ^P«>ducli8fel8i8in. 

. ' - c. slrumentis, usurparunt, et Basi-lium 

.\^£aa Ub}^ ot^ ? .tt^sl V)jie Marakanmn, Gozartse ppiscopum , 

• ?W=At l A 'H ^^° ^ib k°A ^ ossu,8e i Q carcercm conjecerunt; ve- 

li^'.^ 1U*» U^ol^o run ' ficl f sGo f^B«gdadumpetie. 

^ . runt, atque solvemlo magnum pre- 

t U^ariM ^e ^a^P ^aaoslo tiuin coenobium recupcrarunt et epis* 

.. . copum ednxerunt e carcere. 

Ur'rA* r-* l^ a *? <*-*4 AIa^o Anno Graecorum 1485 (Chr. 1 174), 

^Jm-^oj ii^oLa U>> \._ A U*Lo ^jio <*um patriarcha Mar Michael Magnus 

*Ja^ Ml . _*tAfto loci oA.) Uu* M f dini in coenobioMar Ananiaj mo- 

e " d *. rabatul % adiit eum maphrianns Mar 

]$+**+> aiifl.^0 . ^U^s *j.ie iUj^o J oannes una cum archimandritis cce- 

oai <o<n^ %©Apo . aA!a ^jiej l^a^? nobii Mar Matthssi. Praescripsit iilis 

V* • *U*i* ^ ' <* A^Aoa ^ s patriarcha scriptura sua 12 cftnonea, 

4 • et prseterea alios canones viginti qua- 

\±s>l]o ^pfli. U^l Maio wsl v oai^ tuor ant iquos confirmavit. 

*LmmO • itSo jtO I f-- *■" A V^-** Al^so 

^ ^ Anno qningentesinio septuagesimo 

l^a 5i . jiosAa oJ? l^^a H** . Uzj? primo Arabum [inchoalo Z2Jul. 1 175), a) R Vjo^d — b) R ?3jX» ? — c) R J.,0^ ^o, Bill. Or. % II, 452, V-jL^^o — d) C om. 
^-j»o* v^j— io — e) C R Ij^^^i .— ft fai n^ao - g) C R post |_aai* addunt 
'l^o^jo . *te£ »*r*? U - Vn S s !j~- r *-' >ou-e^fiJ Ul#i^? (H l^jj-oa^s?) tn~3j Miry 
Jojio^ao |^U^a\aS (R add. <*!>) v oa'^J | .V^.^ — h) R i^o . -liffifc v- ' " 'd 1 • ■ . 

•4 • * 

$g& PRIMATES ©MENTIS : S^EC. XII. 870 

* m +i&*U] . fed? jAssj a |A^2* Ijqao dominica « Venite, achnireratir 4 //, 

* o*1 ctn, ."ir.iaJLtti/u^oA* U^ hoc €st dominica "P°? Epiphaniam 

tertia, ordinntus est Elias catholicus 
IjUrVil fea^o^ <a-^ A*1 ? on >a^ Nestorianorum, alias Abu-Haiim, qui 

)A^n4» j«»A* ]^ifl° Wr^°l?l^ n ^fc homilias arabicas in festa dominica 

. ]**« «2*u&» fea 1ja_ . Usui**) se ^ one P*t**to et admirabili com- 

•j t posuit. Virerat perfects statute, in 

li— >A^o I^aao \ t AMSi |x» -^s 80tafe virilij Ul0 d es tus et liberalise in 

I^o^sr? tea+iiALoo V P ^? li-a^o^o ecclesiastica doctrina dives, atque in 
xv t i._ M 1 i MM i t ~ Sarraccnoru'm idiomate singulari pe- 

ritia prseditfls, prout testatur ilia ejus 
f .Ms1 Ui^>aaS>* ^oa_*?U <-* As^* commer)tal .j 0> qua Jacobitarum pan- 

<* -^ ]o<n oA*3 • UJ r 2AO ).l/?Q«^.mJo ter et Nestorianorurn in Oriente festa 
A^h> ^ t w2Ao . |AU r S* ^^^ exornantur. Urbe Maipliercata oriun- 

dtis, primula ordinatus fuerat eprseo- 
^-* . <—+*+ 5 ^ oj.-4.*<* ,-0 ^ausl pus> d e j u metropolis Nisibis, denique 

]Aa^P9 <n^f*As> 2*4 o?° • la^^oAb catholicus. Ipse ruinas cellse calholici 
i ^. .. a ;• * ^> 'uvi. iustauravit et habitabileuo fecit. Offi- 

cio functus annos qtntidecifn, ■ol»it 
. ^aulo 1A^2 .lAac^? U^s f U>o nocte £ eriae sextfi3j die tpjtia* Niaaw 

, JUs4? A^o _.oWo ] 1,0-^im 'AiA (Aprilis), anni Arabura quingente- 

« i.* f .i s,. .^«*i^ si m i octogesi mi sexti (inchoati 8 Feb. 

' V\ ' • • * r • 1190), et Bagdadi m «eelesia vioi ter- 

til sepultus est. 
,Uoo*£ ££> o«n? d |<JL^aI eiSAa 5<x&q Successit illi Jaballaha .seu Bar- 

1 , % , ... Kaiumse 3 , origine l^lossulanns qui 

%-a»Cia*i09 JSUSi] LAD.** |&« «a0I0Aa1 *" __ . . ° ... . j^;*j 

* p • • _ afttea Maipbercato epkfcopas^deiDae 

4 A^o^p +1? ^P ^ >a> ^A o^US^^a metropolifea -Ni^ibis 4 Juerat. I&ejfat 

»•) r«»iVe,ad'ff»V(?«»ttr.'Verba3untqtiibasofficiam rianorum, pp.160, sq-j. Sub Elia floruit Michael, 

liturgicum Nestorianorurn incipit domiiiiea tertia AlaiphcrcaJa episcopus, qui coinposuit/?«fei pro/eg- 

postEpiphaniam. sionem in qua impugnat Neatotianos, Monopbysi- 

a ) Ararits scribit eum dbiisse die 13 Aprilis. tas et Monor-heiitas. Vid. Al. Aaseman., 1. e„ 

Elias plura scripsit opera quEB receusentur ab P* lou « ... 

Ebed-Jeau in Catalogoum^ x Homiltn.Eptstola* z ) Verba >s osi? e codd. Q » edita sunt ; 

et Pretes quae recitantur ad officium nocturnum et nam horum loco cod. L spatiura vacuum ha"bet. 
matutinum. Gfr. Assemanus, BibL Orient., HI, *) Jaballahaj in sedo Nisibena successit Jcsuja- 

part. I, 28(7-294, et Jos. Aloys. Assemanus, De bus Bar-Malchon qui scripsit Qucssthnes gramma- 

tatholicis seu patriarchs CMdaorum sou Nesto- ttcas, Orations, tipwtoias et &»fe,efr.'Asse- 

a) C om. \b±Z\ — b) Bibl. OrmU % 111, I, 291 ^— *a -c)COE U*>> — d) Ei«X ^ow- 371 BARHEBR^I CHRONICON ECCLES. SECT. II. 372 M*.^ luo & Jo5a^ ^ !o. u\o illi audacia maxima, qnippe qui, cum 

U^ ? ai2 f la± ,Ao ? ^olUl^i.^ Bagdaduin post obiturn Elia catho- 

P? j}^ . >a^4 as] 0019 Ux^oAx> ,ici sive Abu-Halim advenisset, cer- 

^ • U?r*? W .i^l au> ^J^ "°f qUC "T* e P isc °P°* ne( iue Bag- 
La*, 1- ii <V , , . dadenses ln J P sum consensuros, sep- 
ipoi! ]^U } U*± U-^ -«a^ tern millia auri denarioruiB praefecto ?j~*Aa^ «~tt£s'J .^j edi UlA*^ soloenda in se receperit; atque ille 

1fc»o wrulip ^> 1^1 ^o . ^a^jjwlo e P isco P 08 vi cocgit nt ipsnrn ordina- 

.■« ^,i p u,.,; i^o, ia.i^ r v : Por ;? ubi u s elei,cia reversus cei - 

« , . , „, . r ' lam ln sedibus Romanorum inspexit Mlo . mf! \ Rl . Jooi lat^J ^ ^,]o haeo quamqua.n valde mirabilis csset 
r*^o . |Aj^j Uooa ? U^-> i.ia^ ^'i nonplacuit; qunre earn clausit et 
'A1*.H* h* U|^ ol -.«>oa* ]. n .^cclesia vici tertii habitavit. Obiit 

~ teria secunda, die 16 rnensis unde- 

j-o^lo . U^ ? ijua^i^o llioA^ cimi anni Arabum sexcentcsimi decimi 
. 1<jiJ^, ^^ yo.+i'x lA*ioa^ ? U r ^o octaV1 ' (inchoati 25 jFe&r. 1221) et in 

i ss; c ' ecclesia beatae Marias Driparae ad 

*"^ *\ latus occidentale sepultusesf. 

.^omI p> ^oa* h» «5Ao >a*o ^ Huio successit Sabarjesus* ejus e 

1-&±±jl\ +-G0L.+1 Usoipo 2a-o« * ratre "epos, pariter propter auruca 

^oa _^oi u^^o '^-i v^ T od ? btulit ?r, fecto , per manus in * 

• d ^ * r * clyti Aimn-cddule Abulkarem, Tho- 

P^oa ^aaci l-feoU H3 >oj.a^ a-o] mae filii, nimirum scptem millia de- 

Ul^>^^9^ >oa* ^o .l ? u ? 1 ^ ,V variorum. Obiit feria secunda, die 

_^. M v A n <^ \ 'a! ia a octava in rnense sexto anni sexcente- 

N • r simi vigesimi secnndi Arabum (w- 

•«??? U»^p $ac4o .t*i^? ^iJo c^oa/j 13 Jan. 1225) et juxta patruum 

.Vtffi^p j.a ^oaa i.a« jA-a >a«oo Slllla i sepultns est. Successit illi Sa- 

barjesus Bar-Masihi 3 . 

manus, BiU. Orient., II, 453; Til part. I, 295- demum catholicus, consecratus fuit die 31 julii 

306, et Jos, Aloys, laaem., Picathotiei*, etc. 170, 1222. Ejus consecration* adfuit Salomon Basso 

qui nom efat/ldeiprofixsiougm ab Amro servatam rensis qui icripsit librum Apis. Cff. DibL Orient., 

deprehendi plane orihodoiam; sed alibi nestoria- loc. cit., et Jos. Al. Assem., De eat/ioticts, e'«c! 

num se profitttur. X74-. 

^Jaballahaordinatns est Dominica tertiaapos- 3, Sabarjesus Bar-Masihi, Bagdado oriundus, 

tolornm, anDO Christi 1190. Ctf. Bifrt. Orient , metropolis BetUGarme et Dakuka3,ordinatus fuit 

III part. I, 620, et Jos. Aloys. Asseman., Op. calholicus 26 aprilis anni 1226. Obiit 20 maii 

cit. t 162, sqq. 125 '}. Cfr. BiU. Orient., loc. cit., et Jos. Al. 

*) Sabarjesus Mossulanus, Nuhadra? primum Assem., Op.cii. 177, sqq. 
episcopus, deinde Haz® et Arbelse metropolita, 

a) C ou» — b) C pro Ua^? Uf±o habet |^>a^o — c) O R jLa^ - d) O R om, lan^ 
Mism ••• c99u*7 — e) C O ■ *.»«»^ vel -^ r M< ^ . 373 PRIMATES ORIENT1S : Sj£C. XII. 374 vi +t^o j.aj.^s A*© Ion . UJa*> ^a2o 
v aJoi . A*j^1^ ? I^Usj l^Jj- ASSo 
l*ft*l? PLo 2.^ V^ U r ^ ^ eo<n 

. *flu=| ^..1 e , — ^i-fof A.j| ? cj-icl PI 

.wAa| | ? 5ll Us] ^5 jlj.^,3 . U*^? 
y*l f fio . ] ? ei looi^j "U^o IJU^isoj Anno Grsecorum millesimo qua- 
dringentesimo octogesimo nono (Chr. 
1178) inter patriarcham Mar Michael 
ct maphrianum Mar Joannem dissi- 
dium orturu est occasione Htissassini- 
tarum regionis Tagritensis, qui cum 
a diebus Cyriaci patriarchs ab eccle- 
sia ob formulam » panis coelestis » 
divisi essent, nunc uniri cupiebant. 
Nimirum, praetermisso maphriano, 
adierunl patriarcham nt ipsis episco- 
pum ordinaret. Patriarcha autetn eos 
amanter excepit, eisque declaravifc se 
ma; hriano pnescripturiJiii ut ipse or- 
dinationem faceret, quippe qui esset 
episcoporum caput in Oriente, »neque 
enim, ait, aequum est ut a fratribus 
vestris quae illic sint sejuucti sitis ; * 
illi vero ex humanis affectibus nolue- 
runt acquiescere : » tu ipse nobis epis- 
copurn ordina, et postea perniittemns 
ut maphriano subditus existat. « At 
patriarcha etiam in hoc non acquie- 
vit, sed respondit ill is : « forte ex 
consensu maphriani ita fieri licebit; « 
atqne tali condhione eos dimisit. 
Porro maphrianns ut vidit Hassas- 
sinitas ipsum eontempsisse et adiisse 
patriarcham, valde moleste tnlit coe- 
pit per omnes dioeceses suas ana- 
thema promulgare tarn in Hassassi- 
nitas quam in eum omnern qui reci- 
peret illos. Quod ut percepit patriar- 
cha, offensus est, et ad maphrianum 
duos monachos venerabiles ablegarit, 
ilium cum amore reprehendens ad k) C O R cu.^-a - b) R V-a-? () - <0 C a^M^at - d)0 R em. waJ_*1 
- e) R om. U^-OC |ie^ «g)OR om. Ijca^ h) «Z>1o . fig- 375 BARHEBRffll CHRONICON ECCLES. SECT. II. 376 

. ?a^2 l ? fli ? ^ ^o ? j JJj Ail j^olo hupc naodnm s «justum non erafc ut tu 

oi^a* la'iojo jliflk* lU*a»> %_^.io * ta a g e res» siquidem labores et anxie- 

- ,, . > - ' i ,- i tatesma g n °numeropertuleruntpatres 

• saneti Cyriacus et Dionysius Telma- 

• ^' % r^? ^S^» ^^ Uj-naoiJ harensis propter Jlassassinifas , ut 

<03i^*9^ ^ajaij Uno . a*jicJ| flo ^los ad unionem reducerent, quin id 

l^U jj| ^I U^ o^Ai^ ^ S : fj c ere Potuerint; nunc vero, qi .ando 

• - " ^ lUi sponte sua unionem inire volunt, 

no y© U-j-a^ ^*? o.ai . ^ccjiXdIo quaretu ostium coram illis occiudis?" 

l r ^*B Vni> U : jAo J3 p i> 2a^-Aa£> Maphrianus autem in eadem pertina- 

,! ,» • ' %1 • „ , - ci» perseverans, legatos patriarchal 

^ v r r* . ne q Ue recepit neque honorific? tracta- 

+'*+° • iir^^o **' ^ V*° B» B? vit, indecenti modo respondens, cos- 

o^il *ao . Ur^o j^ojcj^o w^nAie <l ne curn contumelia dimittens, jarri- 

, - * , . ".» , » t , .. , que rebellionern ac schisma moliri 

^^ • ~ ^ coepit; verum postquam legati ab 

>af o ^o^Jlo . siJ^aa^ %.^ aL+^fic jp S0 discessissent, atque a subditis 

' r li~fr& «»* ] |3o. f-Ai-^s Ja^ U| suse dioeceseos de facto reprehendere- 

. ,,,',, , Ini tt ' tur, pcenitentia ductus est et ad pa- 

- "^ * ~ # ^\ • tnarcham profectus est; sed patriar- 
U^faLe *soio .^pAJj wc^ waoo ? 4Ja» c ha noluit cum eo convenire, quippe 
a_^v>. ^, } <^ ^ ^g>A tft «JL^v.|V Q v aiens causam istam coram synodo esse 

, , \ , , . .. indagandam. Itaque maphrianus ad 

4 J f ^ diODcesm suam reversus est, atfjue in 

^]o t oi.^9 ^ sb ^ |3 U*j^0 <-a1?o ea mansit donee synod us in ccenobio 

^o^s>o ,Iiooom, °oikp^o -»« | i , ^ff »S ^ ar Barsumaa convenisset; turn ma- 

. . ,, , ' , . % . % , phrianus suos episcopos convocavit, 

f " perrexit ad synodmn, vemaiuque pe- 

• ^r^-sovia^ tierunt; ipse yero scripto legitimam 

is.A.W» «^^ a rfA . ^«o ! u . bje f one,n *p°p° nd % • at q« e pa- 

* .. - ' * tnarcha cum eo reconcihatus est. 

*'S* £*^ ^ ' ^* 3a *? ^^ A_1a^ Hinc regressus, satis diu in dicecesi 

\^oo fij^Ls jia^ W >ttfo . U'r^A 3nfl resedit, jiimirum usque ad annum 

* . * .•'*„. ' %i Grsecorum 1499 (Chr. 1188), quo, 

cu« «jus arxntnam comprnnereturm 

, * flV6 ^r h '^S? ; f so * ^ A < ^ ^.^ ^1^° Qrieate, ad patriarcham profectus es^ v 

a) C O B. ^Ubc) « b) U*-V±o -c) OB%j»^ -b- d) & pm. ^ ^aoio 
IK* 3 ' 377 PRIMATES ORIBNTIS : SiEC. XII. 878 1: !?0-^LO <Jlj.-Aj^) wOAa \)1o OUL&J 

}a-jDo . ap^^l \-a^ ?Aso • v^trijol? 

» 

lAfij Ur^»? ffi^ ^-^ lo<n yj.^0? fS> 

• A^o )j.„J ^o **LaJ 1g*?as A±»? 

i. • ' * o - 
a - . • wfiaa^A 0019 ab eo preoibus efflagitans ut relicta 
dicecesi sua abiret et porro in pace 
maneret ; et quamquam multum in- 
staret patriarcha ut non se abdicaret, 
persuaderi noluit, atque officio di- 
misso profectus est ad coenobium 
suum in monte Edessas ibique mora- 
tus est; vcrum paulo post id eum 
pcenituit et ad patriarcham iterum 
venit ; a quo cum accepisset litteras, 
rursum in Niniven perrexit. Denique 
nocte quadam, cum in tecto magnae 
ecclesiae Beth-Cudidae dormiret, deci- 
dit e tecto et mortuus est. Ad cceno- 
bium Mar Matthaei deportatus fuit et 
ibi sepultus, mense Ab [Augusto) ejus- 
dem anniGraecorum 1499 (Chr.l 188) 1 , 
qui est annus Arabum 584 (inchoatus 
2 Mart. 1188). Munus obierat per 
annos 24. 

57. Post Joannem Sartigensem Gre- 
Gomus, qui el Jacob. X^O^SD \±±' r £k)& _l*kQ.* jJ.^. j.^^, |J3 
^|^09 lj.^0^? U$*?0 ]^{.AA9 OA0)2l 

* A^.O909]? lAl^j^r <nul£9o1? *»au«$J*«*| 

^-^0 —.ljfcO* J.-S ^.»*)j...£^. 0019 Defuncto Joanne Sarugensi ma- 
phriano, convenerunt archimandritae 
et monachi coenobii Mar Matthaei cum 
optimatibus Ninivitis, Tagritensibus 
MossulaB ,. ac episcopis nonnullis , 
videlicet Ignatio Urmiae 2 , urbis Ador- 
biganae, alias Gabriele Joannis filio 
ex India, et Joanne Arabum, alias i) Sect. J, 597, mors ejus reponitur in anno hujos nominis in Kurdistano persico, sita est in 

Gr. 1500, id est intra 1 Oct. 1188 et 30 Sept. medio littore oecidentali exigua- distantia a laeu 

1189. separata. Cfr. Hitter, Wesi-Asien. th. IX, 925, 

*) oiuiojo] Urmia., urbs ad occidentem lacus 942-950. ft) R owio « 25 ~*\ 379 BARHKBR^Jl CHR0NJC0N ECCLE8. SECT. JI, 380 w~£U«s1 Ih-T^x^.O . jiDfrlf) 9)09 O019 

*A^o ofli9 ;Wp? ^.tfa^ASOdo . 1|loaL> 
w3V»Ja^aJo l^aLa^ v a^AJ •. fajL 

oi.Lqa.? <*ASe <*i^o? Ij^ea^ ^0 ta^| 
oi,.£o.*>? L^oas Ui-J° * ^^^ 

oi^b rP^»o . uMffilo j.fi 0019 JL9901 A*1 Rawad Marakano, et Saliba episcopo 
coenobii 4 , et Basilio Bagdadi, alias 
Matthaso filio Schujaki ex Beth-Daniel 
inferiore a ,ut in Charimum monachuni 
ccenobii Mar Matthaei , alias Bar 
Maseah, e Tagritensibus Mossulsede- 
gentibus oriunduni atque e familia 
Gaberiorurn, consensum suum darenj; 
eumque ad patriarcham, qui ilium 
ipsis ordinaret maphrianum, perduce- 
rent. At vero Abumansur presbyter, 
Taibonis filius, turn quod absque 
consilio suo conventionem illam fe- 
cissent, turn etiam ob odium inter 
ipsum et Mossulae Tagritenses ex- 
stans, sociavit sibi monachum quem- 
dam e coenobio Mar Matthaei Jaco- 
bum nomine et alium Cudidensem 
nomine Schamtah; porro tres illi si- 
mul patriarchs scripserunt , dicen- 
tes : « est heic monachus quidam 
rebellis, Bar-Maseah, qui eo audaciae 
pervenit ut te adire velit ac secum 
consensum popularium suorum alia* 1 ) Coenobii Mar Mattheei ut habentcodd.C et 0. 
«) J-_*A*i*Z V-j-*J? &*d Beth-Daniel in/e' 
rior, Snpra sermo fait de Beth-Daniel super lore, 
quod ut patct ex uarratione Barhebrseii positum 
est inter cccnobium Mar Mattbsei et Bartelam. 
Porro in tabula geographica rninarum Ninives a 
D. Riess adornata ponitur ad septentrionem 
Birtclleh (Bartelae) et ad austrum montis Maklob 
(syriace Elpheph), nbi situm est cccnobium Mar Matthai, locus nomine Mar Daniel, quod pror"- 
sus convenit cum Beth-Daniel duperiore. Ubinam 
situm fuerit Beth-Daniel inferior, nobis nundum 
constat, quamvis probabile sit situm fuisbe non 
procul a Beth-Daniel superiore in eodem agro ni- 
vitico . Birtelleli autem in tabula citata situm est ad 
orientem Mossuls quinque leucis oirciter ab ea 
distans. R hie a) R Ud^>0? ?oiH — b) C a *bi* ^jioj l^o'aA? — 0) V*j ? , RV-J? — d) 
et aliquoties infra ■ •»» «*** m ssepius tamen ^a]^, aufc ^uio — e) R <n--iNyntt «~ f) C 
t-i*> R V^'t et P ost r^ COR adduut <ni* — g) R pro |— >k »-qp habent }-**>aa ja • i? 3gJ PE1MATES ORIBNTIB : SJSC. XII. 382 

fl yv izuio +j£c& UJJ? io.o • 1A1*jU» turns sit eo fine ut ilium ordines ma- 

<&J*&2to/M+&\<**±+ Planum. Nos vero audivimus de 

• i ■— . • Rabban Jacob, fratris tui filio, eum 

|i ^^^ «^°> ^-^io ,^U£a* ,-l*o egge ^otibus prgestantem et capacem, 

oaio . IflAffo ooi Ua^aa*^? ya*1 fo idoneum plane qui episcoporumOrien- 

i % ^* ^»«i *. &i**ti* vi^k tis fiat antistes. Quapropter eum 

v^— *— quantocius consecra et mitte ut Awe 

.12UJ* an-^yM *oU*ial w©ctjj» veniat> aique ita i rr itentur eorum 

^Ij^ls . *^ <w ; ^^°i <±±&?>A Ua*\ molimina. » Patriarcha autem sta- 

^*, UkO **> *■**» «***" ^-? tim ac trium illorum e P istolam ac " 

™ ' ^ a " .. " " cepit , nihil amplius cunctatus Ja- 

. ^si^L *-*oJ. 13 i^ol..o V£*2. cobum fjpatrig gui filium 0rienti 

*0ia*1 j.a *aaQ^i\ ^*r?l «.aoi^ 12] maphrianum absque Orientalium con- 

Uoifl^A J^o . UfcJ,*^ U^r^t sensu ' ordinare festinavit , domi- 

nica «Canse*, anno Graecorum mil- 

.U^Loj U^o r - ***»• U^? le8imo quingentesimo (Chr. 1189). 

1r?^lo .UJa»» ]) v^^^ hA Al^.5 Hie 5«3 nomine Gregorii proclamatus 

> r %*< )s] ^jdo . •a^o-^ est, profectusque Mossulam pervenit; 

» * ' b i/ at absque jussu prassidis civitatem 

o^l 13 IsNAa? Mf<£&» r~°° ingredi non valcns , in monasterio 

]'r-j. r £> li—Ar Jll . lAl^al* XoiJ? Michaelis Nestorianorum ad portam 

A.oio WVl, U^o^u? V>1^ ? Mossulse divertit, donee ei ingredien- 

» ' di facultas concessa fuisset. Turn ac- 

^rtm . \o2^ ? oi^ ^sAJ ? iie^ C edentes episcopi et ccenobitse et Ni- 

ojielo UoliJo U^q^o JaSsI aa^l D ivensc3 praosidi dixerunt : « nos 

>oi> 2u1, Ui'» ls^ ,-!*? . ku^> du P lum munerum <l uaB Peregrinus 

\/ iste secum habet dabimus, ac nostra 

^-^? ^--Seo . ^Juoflii Up^ ^« auc toritate praeficiemus nobis antisti- 

. *>^1 ,Jbo oA*]? 1-i-k? ^ ^V > Sn A nV > t em q U i s it ex rcgione tua, non vero 

\]iU1o .U^soJ » kv - ,iiflS/..V ]3o peregrinum in nos dominari facie- 

. , e, 4 . . .« ,. - . . mus. « Itaque rogatus est Gregorius 

M*. ^1^ ***<** U"! «Sf *V quantum p^sidi offerret, respondit- 

laaaauslo.JjDfli^^U^jUaAias? que ge summam m iU e denariorum 

^,3^ ^U? . o£o] \hA ^lao Uj^co^o aur i daturwn. Episcopi vero, coenobi- 

i .> r .) ri ~~ . ^lAOflii 1— ^" tae et regionis incolse dixerunt : «nos 

a) O R lioo^ -b)OR^-c) R^l^^ - d) ^? ? , R^?-e)COR 383 BAUHEBRJSI CHRONICON EGCLES. SECT. II. 384 a-a«* 1^? U^ |A^ ? *£uAs ? duo denariorum millia dabimus; ,, 

.]xfc**A, tOaiX* V&jdo. w^al^ Ajld? i mo alicubi scriptum invenimus tria 

^=>.«i v^ « evj. ^v MA j" denariorum millia a fautoribus Ma- e 

^— ^. r \f . . v . se8 6 fuisse oblata. Haec itaque proba- | 

r*»r*r?M )?«? 'As w^cujo^i^o v it praeses , illisque faciendi quod- 

\]lo uusLi. •. A^U^ lr**o oio cunque vellent licentiam fecit. Grcgo- 

.oo^SI oa^o . feas^o K ^ rius autem > Postquam per duos men- 

' B :: ses m m onasteno Michaehs fuisset, 

. *A-k> ui.-ioi tioa^l a i.Sa^o jflis) profectus est et Sigaram Chaboratn- 

. UA-^r^o w-*ateD ;«^ s*oiaMfa?|o ( l ue concessit. Quatuor vero episcopi 

. .,. t . , ,. " prsofati et populus in coenobium Mar 

; ♦ r * * Mattkaei ascenderunt, atque Bar-Ma- 

<n_£> . L*ez* **£> l-l^o]? l.£ua scah maphrianum ordinarunt sabbato 

c *Al^ >aai> UjqV? b iiiaAia^ Al.A.a ^csuscitationis Lazari ante dominicam 

, .. , . ,«,i», . "" Hosannarum,una dien?m absolventes, 

^ videlicet codem anno millesimo qum- 

;, ^cno^ls wtfa,AttaJJa*50 gentesimo Greecorum (Chr. 1189), 

sive Arabum quingentesimo octoge- 

simo quinto (inchoato 19 Febr. 1189) 

eumquc Dionysium appellarunt. . 

waA* V|lo w&&* ^j wa7aAJa^^ Grcgorius autem profectus abiit et 

,]yi^ } Q ^ ^ vv^^ ±£i+JLs> Nisibi consedit, in se solvendos reci- 

. " piens mille denarios; fuitque procla- 

HacU-^o i^fUfi lt-?A-*o iosio matus Sigar{fij Chaborae ac Msibi 

*<TuJa^&£j* ^ai y^^a . ^.a^wIso eumque prsoierea Gozartse quoque 

j. _ j, . A „ _ , ... .. incolae recepemnt. Res autem in eo 

'^ statu unius anni spatio remansit. Turn 

*<na^ \a* j.s . )pM )AXt) j-uA^o rccepit in se Gregorius reliqua duo 

^1 .Ij^I \^A^i U^ $i^ K 091 millia denariorum, juxta summam 

^■^ • quamMaseao fautoresobtulerant. Hoc 

, w^fll^ A*a ? oo(Si o*<m* ? Ua^Sas boni consuluit soltanus et Bar-Maseah 

•°**tfi£0 j,aL oil^Loo U^iLcLi. ^«a^o officio exuit, eumque in carcerem de- 

i . , . . , , . . trusit feria secunda, die decima men- 

N ^ sis sexti Arabum anni item Arabum 

^\Vc 2o | | , Sn », Sftn AIa .U&i? UAaAa quingentesimi octogesimi sexti (in- a) R li-io^o — b) C H sn^ v^o ?_a^ — c) R om, z^i^ *n? 1-^iJcL? jj ^^^ M 
— d) R ^a — e) R om. w*4io j«a^ ... Va*o . 385 PRIMATES 0RIENTI8 : SJ5C. XII. 386 li •1 


%i M : ~ , ;- H~lo<n b -^ V*fr ^o«^? A^o c/ioatf 8 Febr. 1190); quippe hoc 

*o . ^mJ t o^JJ> I*** W o« q^^ebat prarfectus ut quantum llli 

I . \ . • • . . • ^ aren t ip S e acciperet. Porro Bar- 

' a "^K '^' " ^-^^ *■* ^^^^l Maseah in carccrem conjecto, Mossu- 

l±r? m 9 ) ]AlJ >oa* ai^ V^o A^alsa^ lam advenit Gregorius ; eamque in 

. 1 i .. f i v -. A i^.. A ^ gressus est feria tertia, die quarta 

r • • mensis Arabum septimi : Bar-Maseam 

lA^ oi^oolo U±z£lm ^ -*sfco e carcere eduxit et adduxit ad eccle- 

l^^w jl ^ j> ° ^v *.-. j->j 2i^ J^» siam Tagritensium , ubi eum veste * maphrianali exuit. Porro accesserunt 
praedones quidam et grassatores, Bar- 
Masese inimici qui in ejus faciem con- 
spuerunt eumque ludibrio habuerunt. 
Hie autem, ubi dimissus fuit, profec- 
tus est in regione Maiphercatse et 
Hatachse habitaturus. 

Gregorius vero cxiit in regionem 

M Aa2|o . l*^ *^ U^> Ur*> Nimvensem > ^ctumque est schisma 

11 ^" pessimum in populo, ita ut dividcre- 

^e v ooiliDo . a<naj V^ Wo 01*0%^. tur pater a dversum filium et frater 

*) .ostlk> . ooct ^i^Ai© UfipA^-s contra fratrem ; alii quidem wpatriar- 

^Vaso \z-± t -*> l^? • UAlip chales " audiebant • alii vero * Ma " 
1 . sehani. ». Quot autem probra et 

U^*s ^ Sfrf <*° 00tn <^?*«^> ludibria coujecta fuerint in Grego- 

*£>Ut *mw\Z*> j.s^ ooci t-*^a? r^^° rium a Bartelensibus cotcrisque qui 

lea ^iax ,o<tl^o . U^^ U^ Bar-Maseam expetierant , lingua 

x . e '. .. enarrare refugitj atque heec omnia 

w-oA* f>o . $.£^0 {Uo aaoJjLa - aur ibus suis audiebat, interim dissi- 

2o^ V|l . -*1^ ^.io^ ^1 lal^ls mulans et transire sinens. Ubi autem 

• .1 • % «..u m l. .u in Ninive per quinque annos reman- 

" ' ■ n- • • ^ serat, ad patnarcham senem, patruum 

A***) ^^ w^tflie J.S5 ^ciaLa-tt? wflo2 suum , iavisendum profectus est. Turn 

. h ^Ue $.aL aflt^o^uJ? Ipaij a^jcA^lo Bar-Masese amid iterum ad praefee- 

-' turn accesserunt, aurum spondentes 

UA^s wna-ia*» »^«<i-^ a >?°t° ut Bar-Maseam reduceret ; at id Gre- 

. Ur^cu* ^oio^^ ^.aio • aa+ayo gorio renunciarunt ejus amici, qui 

a) C R om. 1->V^ ... Ma-aIc* 'LJir - b) JR , m ISi — c) R ■ ** S V - d) C 
|V?^, » l«o^ - o) pmi'o, R i^j^o- f) C R lUi* - g) R iu'o - li) R add. 387 BARHEBRjEI CHRONICON ECCLES. SECT. 11. 388 • ♦ 

fr£> U*? Us] a&s , U^=> lJ<n Lo^s 

ly^A? Ijjifc CL^£> AaS05 ISDj^ . ***?&, 

So^rD v Qiao U^sjlo ^^ . Uoo** 

. 1 5 GUI? &U|£0 w^D^.n o,So? 

* 

•4-4 V^>y^ *MS0\±6 ^O . 0199 ^ ^>V 

Vare l^fi^D 1^9 ^ . looi 

* • 

p2^^ . ^a, | ja^.09 l^m* \U*£> 

V-ao^|o . 1-^30^9 Lao _ -Aj.aLo 
. j-r^^l <~^o . saA^o a^9 l^ca^l 
lA^a\ aixo jJoi wa?aA9a^^ f-^ 0fl » illico adveniens tributum in se recepit 
illiusque adventurn praaprsedivit.Porro 
Oriens in gravi schismate permansit 
toto tempore vitoe Bar-Maseae, donee 
videlicet moreretur in vigilia festi 
nativitatis Dominicae,vigesiina quarta 
Conura prions (Decembris) anni Grae- 
corum 1515 (Chr, 1203), id est anni 
Ar a bu m sexcen tesim\(inckoatil OSept . 
1203). Sepultus est in ecclesia prima- 
tiali Maiphercatoe «urbis martyrurn.// 
Antequam autem Gregorius per 
mortem adversarii sui tribulationibus 
et amaritudine elaberetur, alius ipsum 
multo durior et pejor attigit casus. 
Nimirum postquam obierat patriarcha 
senex Mar Michael, ejus patruus, 
Bar-Maseah adhuc vivente, nisus est 
manu violenta ope pecuniae fratrem 
suum Josuam Sephtanam preen* cere ; 
verum postquam eum prsefecisset , 
haudquaquam idcirco quietem nactus 
est, quemadmodum meminimus in 
hujus historim ecclesiastics sectione 
priore 1 ; etenim toto vitse suas tem- 
pore in labore et tribulatione per- 
mansit donee in castro Hacl montis 
Sigarse obiit diem, duodecima Tesch- 
rin prioris [Octobris) anni Graecorum 
millesimi quingentesimi vigesimi scxti 
[Chr, 1214). Translatus fuit in cce.no- 
bium Mar Mattheei ibique sepultus. I- r ") Gfir. Sect. I, 607-634. a) R nfl^fl sn S — b) R om. I 
t-^oit-so — f) R om 
omisso run) , 41 d) O R om. lu^to — e ) R I— mJ - g) R , r a- fl *ii» — h) M— --, a V *- m M-y-l* 


PRIMATES ORIENTIS : SiEC. XII f. 390 a 

-' 
y- ]oai wa^tf 1^o^« A*a ,-Ldo .ll^r^c Gregorius iste cellam maphrianatus 
in majori ecclesia Bartelae aedificavit, 
cum antca in cella parva maphrianus 
rcsideret, atque ad illam ex oratorio l^*r° «^ per gradus ascendebatur. •- < nn nfr»A 0015 t^tfatfc^f-v. VAs 

jJL^o . ll*i.&& 90^i-^rX^f 9 A» ^0 
Alx^o . ^«iom1 l?aL.] \*4aa£0 w£>] 
. jLooAs ,-Imo* ^jJaal* l^ao^j^^ 
«^399 cij.A,^a^^ Ur+? f*°r^ »-«*j^] 
l^»o.j.o <*i^e? 1j^oa^9 Ij^iJk*? i^o.j.55 
. |«i1 t SnS U^f^o •. , A i, <iqfe ^|^ALo9 
^o.ValoD^lo .Ula*? asJl Al^d 

• _£&▲ A^ <j±] 1al*l& ipoi fdo 
*oi9 \-^o . A*i^lA^ flupJ? to ^HH' 
0001 _Af,4|£d aiao . 1^3 j^c? l*209oa %*« 
a^LSj ■. (tl^ V|1 fso . U^o',-0 j.l*?£lo 

f-A0]£O . ^OOL^d j^jA-fc^JU <31^9o{3 
^1.1 *\j f£> . A*j. ]A^> naOIQ^I 1^9 58. Post Gregorium sen Jacob , 
Ignatius qui et David. 

Postquam obierat Gregorius ma- 
phrianus et obierat quoque Michael 
junior ipsius frater, patriarchaturn 
vero sibi confirm at um tenebat Mar 
Joannes scriba, hie Davidein mona- 
chum, Rabban Barsumse coenobii Mar 
Barsumse archimandritse discipulum, 
cognoniine Taphschisch, Orienti ordi- 
navit maphrianum anno Grsecorum 
1526 (Chr. 1215). Contendit iste 
Mossulam , eainque ingressus est 
vigesima septima Tamuzi (Julii), a 
magnis et parvis optime ibi exceptus, 
quippe qui esset doctrina prasstans, 
motibus naturalitcr agilis,manu locu 
pies et animo liberalis. 

Cum autem in Ninive triennio 
circiter affuisset, cupiit videre Tagri- 
tum , nerape urbem quss orat sedes 
Orientis et in qua olini maphriani 
degebant. Cumque ad earn venisset, 
in ejus occursum exierunt Tagritenses 
omnes, eumque cum magno apparatu 
introduxerunt Tagritum, cruces et 
evangelia deferentes, concinentesque 


891 BABHEBILEI CHKONICON BCCLES. SECT. II. 392 

j^rft^^ gS^ioe . A*lofo|o' A^ja-so coram eo syriace ac arabice. Quocirca 

al^o .,1^ oA»Jo. Aa K 12j Uxi invidiaexarseruntArabesTagritenses, 
" . * • ^ ^ et descenderunt Bagdadum Christia- 
na^ >^? . oj.Sd|o U^sup ^ nos accu8aturi . „ carmen, aiebant, 

.on Ja^ lis r o w£>9A* *£& c-tl$>? "**■ quod caneb'ant Jatrebi 1 incolse cum 

U^lau^ cuk .. ataaL; _* .om^i ad iP 808 P™pheta eorum Mecca rever- 

teretur, Christiani coram patre suo 

*a*j^ U*^ o^2o . ^ofliool >o r JD decantarunt, atque cruces in hasta- 

Jj^oas v^aJo . A^j^J^ a^oAo i^^oo? rum summitatibus per vias Tagriti 

6<n tULste K± %-^AJ 13. . ou^ suspenderunt. Prodiit mox decretum 

caliphse ut nullus sermo misceretur 

.Ulusl "ooiliA^ V^ic . 1^1 A A U f « ? cum jnap^riano iu qu i rec ens ad- 

lijL^au^ .^1 .<%^1? ] P 1^ lofli^^ JJo venerat, utpote qui sit bomo pere- 

.omI^AJo Wall* «&» ^p22 gnnus,regionis nostra consuetudinem 

v ~ ' v '■ ignorans ; praterca christianorum 

Jjpoial^ a ^U ? Uas>] . v aA+*2Alo f acu i tate8 omnes esse diripiendas, 

2uj^JA^ b U« Ut-o^s J-^r° t*° .!•**•& eosque deridendos ac spernendos esse 

\h . oi^lo },*** U*U ac^iM quemadmodum Arabum legem spre- 

v * a . verant ipsi. Cum vero decretum istud 

>© r _S*> 12 * v a-al >-^-^ ^-1+*+!* pervenissetTagritum,optimatessecum 

\i09ts> o,JAAia^o • i^oij ^i *-+cu&6 invicem consilium ineuntes dixerunt : 

»,JiD Ua^cio « • --^ on li-ifli, " si illos depra3dari incipiamus, nihil 

• • r e. prorsus ex auro nobis ostendent, ct 

o^oo . <o<ju^» ^a^ *Di] |A^ r * s i eos torqueamus, idnobisonerierit; 

]jju» U^aS! -*;£&> ll^^m^a V2* potius ergo de summa quadam deter- 

k-*~*. .io |A^ ? ,o<**£p 5 o ■ U><n, minata paciscamur cum illis. . Hinc 

~ • \ • • £ acfca coll ventione Christianis viginti 

wsl <o<5ia1a.*j^o , o^j.^ llA^flUjp? m -jj e denarios aurseos solvendos irn- 

.oaj^Jj b li«r^ r A T" h'j"^^ «^ posuerunt, barbam trium e plcbeiis 

|^ USal«* ^ 9 .aloi • \**» christianis abraserunt,eorumque pra> 

^■^ nt • \ • • c ip U0S necnon maphrianum ipsum 

0001 ^Jjs? >0r^^ lia^o l?±£> donec aurum pr8egto fofceretur in 

.001^ Aslic 6] oJ^9 ! >ooALo ]3o • aaau> carcercm detruserunt. Illi autem, ut 

i ) Antiquum Medina nomen. Gfr. supra Hi. 

a) R Ij^oei? - b) C om. pn p^aa, R om. |j<n — c) R ,} — c) •, nsv^S , 
O R o^aio^ .— . e) ]j^ r -f)OR ^-?1 - S) R ^ait i i. ySn - b) O R jie^ 
— U R )ooft&» Do ^^ Po . m 7 b. %': 393 PRIMATES ORIBNTIS : SiEO. XIII. 394 

ot-iLtf ^ooi-aSoA-s &-s| "lUj^^o fideles 8inc€ri,cordebenignodederuBt 

oooi -^r^Ak. fcfiu' ^ »1 . onas^l q™dounque possidebant, quin ullate- 

„ ~*^ \; * nus murmurarent vel pertaesi essent 

*ooi ^sfla^o ]SoAd U* . laoij V$io mapliriani aut mensig ff err i S0 Uti s 

. **ooi ^r*±c j,AAnn^.o U*j ^V>S>o ipsum privarent ; sed intereadum viri 

°wao^ V/,o 131 . lAli'iio ?a*^> a^o vapalabant propter aurum, mulieres 

* .. a » - niensas apparabant ac maphriano in 

.U±&*mo *ooi ^A^fe oi^ lAaaJ carcejpe mittebant . neque esculenta 

*t+] ei^cL=u^£» ^>aA joiX Ijoi^o tantummodo , sed et marsupia ac 

Ua\ o«o r* . \p«Joiaifi «A*lao P ecunia ilU mittebantur in carcere. 

v Atque idcirco Deus, cujus gratis© laus 

1?a-^ U^-ao l~J« i-Ja**J *H>? est0i bencdictionem suam in illorum 

^*r*oi ^e . Uj^uguJ^ oooi ^j^lAS* facultates effudit, quandoquidem dura 

uL^tSoao l*> loo^aa . \«^o ante istam tribulationem Tagritenses 

nonnisi paululum negotio lucrarentur, 

Aa^o . Uo?4a <^fr* M*«» »■** j am porro cum m agna rerum quanti- 

i^o . ]2a&*9* ^^ ^A0? «-^o ^oolo tate et divitiis copiosissirais regiones 

L*a2» 1 ja*to£> oia2*»o ^ loi^ lustrarunt, nee quisquam inter eos 

" ' " .. fait qui ob indigentiam quidquam 

^^^^ U^i^so .1*i*?U^ acciperet Posfcquam autem , Deo 

^iftrrfep Ur*l 5or& otl^o *^1? ^o • l Qgl opitulante, summam viginti millia 

UJA, Kv U lui? c^. _* r *oi . oooi denariorum exsolvissent et maphria- 

^ # . nus nihilominus, quod ab eo ulterius 

Ij-AioUoJik . ^o-Sofi ooci ^t^*? q U ^ exspectareDt, adhuc in carcere 

^l^oi looi o2ul? . olo!^ -«» r !k jyO detineretur, optimates Tagritenses , 

" . . ' Mossulae degentes, ad emiram Badr- 

^pU) A*s ? Ua-^ ? Mf-s^ ed _ Diii LuluS qu . fcunc temporig re _ 

^aaJ ?p*J> oiHe o^s^o . Vaiao gnumAtabeghommMossul&guberna- 

«;• Badreddin Lulu, libertus, successive regnum » patrem principis • signified , designabantur 

Mossulse administravit sub Atabeghis Malek al- Seldschucidarum principum institutores, quorum 

Cahir Ezeddin Masud, Nureddin Arslan Sfthah plures inde a saculo XII ceras vulgaris eo poteutiw 

(1198-1220) et Nasreddin Mahmud (1220 1 233;, pervenerunt ut summam rerum occupaverint et 

quorum tutorom agebat ; dein, post hnjus mor* proprias dynastias fuudarint. Cfr. D'Herbelot, 

tem, anno 1233 juxta Barhebra;um,(631 Heg.), Bill. Orient, ad dtabekian Erak. De Badreddino 

ipse a Calipba Mostanser regibni immediate pr»- sub Caliphis Naser, Tahir, et Mostanser pluries 

fectua est. Porro voce turcica * Atabegh « quae agit Baraebweus in prima Irajus Chromei parte. 

a) R )Xi^ce — b) O aoou.^1 Ijj^o, r wSov-4 li^o — c) R om. ^©z — d) R 
^nA'le *- e) R ^oeuJo^AS « 

26 395 BARHEBBJEl CHRONICON ECCLE8. SECT. II. 396 li^Sfll on h^o ♦ U*o£i* ^o [x^^e^ bat, ingressi sunt atque eum rogarunt 
^oJj w-auslo A-a^J^j \^Xm] ^oV ut ipsius interventu maphrianum 

«floflA* «^ a^uSo ". a.A^o ^rcere educeret. Misit ergo emira ad 

lagnti prajfectos atque in illius favo- 

. Iaaj^oL rem eos rogavit, iique accepta illius 

petitione maphrianum dimiserunt. 

lio^] lls>) yoo . lai*i^ )J\ wgaJo Hie veroNiniven concessit, ubidum 

U**i v ^.^i4. ^* £©,^1 .. oio looi ex *guo tempore fuisset lacessitus fuit 

' 6, ""' ? Quare Nmiven rehquit et clam aufu- 

^-a^ ^J, ^co . Ho£>U^ ud^ git Chaboram, atque nine ad coeno- 

w^haxI JJo . U^o.j.0 ^jJsdj Ij^ ^S biumMarBarsumseascendit. Porroil- 

«,,..,• . " - . t. lie noninvenitpatriarcham Mar Joan - 

^ ^— «— r-t-6 nem,quippequiincosnobioModiksibi 

>o-oo . Uodcn^ fp± wo*|ioj li-*^? quietamhabitationemqu&siissetjpro- 

1 A*^ I^d ,©0 . «^j-i^ \j]o JjU|j^ fectus est ergo maphrianus ut eum 

• ^V*. a v , inviseret; cumque ad pagum, Sangis 

*-*? wa H ? wSfl t^ 7 fliioA? appellatum, ccenobio Modik vicinum 

r~*i^ts ^..ooaj* *»&# . wa^^j pervenissct, speravit patriarcham ipsi 

1.^1 ]3o . V^v* *#2 j.J ^o .ai^.joB °bviain exiturum. Postquam vero ibi 

, , ' . . .\ . nonnihil substitisset nee patriarcha 

$ »- . . . »-!-» veniret, mapnnanus ira accensus re- 

. oiic.^9 ^oJei asionaA |3o . ^asaiJj gredi voiuit ; verum ejus socii id non 

PI . \Ui*± 1j4J| loci u»j P? ojiolo permiserunt dixeruntque : « non 

, ,, : , . .' oportebat ut patriarcha ad pagum 

■ " r r~ veniret; sed cum prope erimus cce- 

|A*ja 1Aa£oo ii^ lie^ \j|o v ooi^ nobio, tunc exiet. « Quibus morem 

.*:**• *o*a ^8i (U|o .1 M ,e&»» ^rens processit usque ad hortos et 

" cellas exteriores cosnobii ; cumque 

ysoi )3] . fc^ ^ |2o ix.i^io |^jo nec tunc exiret patriarcha, iratus est 

°|A^3>a Ij.^ \j|o | Ay>^^ ^aa?! 1 ^ maphrianus et nedum monasterium 

- . * ingrederetur iterum cum furore re- 

I. r-*r*« . P • I +ir° versus est et venit ad pagum Zaraata 

Sa.^ A-4^QiD on >af o . |,U|.3.St> ibique habitavit. Audiens autem 

^U^aio^oJlo'.-aio,**^ V*™*» mapManum offensum 

d " esse, ipse cum discipuhs suis iter ag- 

i-±cU]o . Ia±c? ]o8i oAa|o , lA^i-o gressus est, veneruntque ad maphria- 

a) R uau^y* — b) Oa«\^ c) R 1^^ - d) R \+A*ei . " • t '"it 397 PRIMATES 0RIENTIS : SMC. XIH. 398 

<MfA J3o . o&?o|] }o.£© U+ j , ^ViS num in pago prasdicto; erat autem 

^oilocjuto^^o^l^Aia^ilj^ vesper, et maphrianus, rci nuntio 

, * ' accepto, perrexit in ejus occursum; 

. *a+£o> If-^r^ iH*»i **V° °&£*1 nec maphrianum patriarcha reliquit 

Sis jLu»i 6010 <*l4^\.4&0 ^on owAa|o donee eum ejusque socios equitare 

*e ooi ? *aui*M Um*> V^o . U±h fecisset > at q ue ita omnes sin ™l ad 

. - , monasterium Modik pervenere. Porro 

«*io^d o^tUo * <** loci eU v al* noctempor eMelitinapastGrecarebat; 

*_&ttl >a-^> • lAJUji*? ]f+*k] ^oL etenim praesul Joannes, dictus Bar- 

_^o a U2J]? U^jos -a^o . I***-* Canon > 9 ui ibi aderat, accusatus 

" " . ' fuerat apud praafectura civitatis quod 

^e oi? wo aoio-^k ^.-^90 . <jif-a^ obacceptamuneradivortiummulieris 

.ffi^\aU teso^ ^ lla*o . *i*^U^o a viro ejus effecisset ; prcefectus 

wdZu Usl* 001 ^lo . *<na^£LJ idcirco iratus eum expulerat Melitina, 

' ' jurans se eum interfecturum si iterum 

. U^ - r s> Ijo^s? v o$«l *i*o ? 1*^ muc ingrederetur . itaque prgesu i 

^-S© t-s£* l*?ao r*r££ «^» ^j.i'o inde profectus habitavit in monasterio 

fco^ **Ji lomo . Ijoau^p? ]A*H*o Mar Aaronis ' m monte benedicto , 

-' ' ibique, adjudicatis ipsi a patriarcha 

.U^i^Q^^^s^usl^^oi .A*S* ? decem opp y is e aioecesi CalUsurse, 

UJr^UaJ? U-*J oil, Aa^^o^ <]> permansit usque ad mortem. Tunc 

b \il© ^4*^ ? lA-^i.!* v^^ patriarcha suasit mapbriano ut, si 

d ' c animum redeundi in Orientem non 

0*0900 **1 A^ ? V^o . ci© «oAi haberet, dioecesin Melitinse acciperet 

Vaio . "l^VJ*? ^91^9 1 -Jotfsoa© atque in ea resideret, quandoquidem 

..i. f aa^ p oio woA*.\ilo U*i.^o interomnes sedesOccidentis nulla sedi 

' .. ' ' ill^esset aequalis. Acquievit maphria- 

^1U ? U>& . lojafl^ ^aIa ^j^ H nus,acMelitinam petens in ea biennio 

ll*j..&£6 oen >o*po . Uhi-^ <-*"*«•* ^P* circiter moratus est, videlicet usque 

l&oo] . UxLs w^ij 2L1A0 . o.Aao^ ad obitum Mar Joaimis * ( l Uand0 ' Ut 

~ g f • in rebus occidentalibus memoravimus, 

^ aJoi . Uajte* A*r*© ^r*?1? success i t mi maphrianus anno 1533 

\Xs] r-^r *r&*A U**f-o U*H^ Grsecorum (Cftr. 1288). Mmirum 

^oZ^j\ 13 .Ian Us>^ |io r i, Ui^a? exstitit ille primus e maphrianis qui 

a) R on 1^1? — b) C Sjlo — c) R pro ^zu habet ^»oZ - d) C R pro ^-1 Cn^ ? 
habent ^^o P ? — e) ^r^* ^n-^a Ua»>*a-a-r», R 1 ^» W v oolJ^ aaA09aa.fi 
- f) ^-1*9)1? — g) R IUs^aa . if.. 399 BARHKBR^EI CHRONICON ECOLES. SECT. II. 400 

^ woZu . 1*4*2*; U<£* +**> ^ patriarchatum capessivit , siquidem 

. lat^ ? U^oias * n( * e a tempore apostoloram usque 
ad praesentem setatem nullus uuquam 
ex primatibus Orientis sedit in ca- 
thedra Occidcntis. 

y> « r ^ ^cWU^I ^o ^ ooi Po rro Mar l gmtius statim ac in 

a 6ai ^nSViiS qu-So^l j^ J.p^io^ Occidentem advenit , per litteras 

U Kv l* o£e ^|e' a b ~^|o 'ow^l, anathem atizavit Siraeonem qui ipsum 

^ ' ' • " vexaveratetcoegeratadfugam,a(que 

^,, l^Aioa |Jl iA«^ ? . ^^ ? haec in litteris excommunicationis 

mJL*i n.-2~4.-D} V-p_^^U ol~SoJ aiebat : « equidem confido in Christo 

. t^»v ^i le* u^io . ,o, sm,i> ? ime ° ni ad if nuam e J* us crucem esse f 

x . ngendara. « Atque sic cvenit ut dixe- j 

oi-a . -a1^» Vi> lA^n} ^aJo rat me, inciditque terror in omnes. !i 

li_S* ^.-Aj-A H^a^ ? U^>>£> h-^ ^° en * m tem P ore quo Modzafr-ed- ! 

\!lo loxu, U4i loo. 'uu, v^i, ? T ! n • Arbel f d T" us • re s ionem 

* JNimvensem depopulabatur et invade- 

UhJ «^ v c^ioA on woA* . looi bat, scripsit Mi Simeon epistolam 

oifrio olo^ ^ r ^ h t & Vi e |laJ5 insidiosamadversus Badr-ed-Din Lulu 

, r *o . VA *U ^^o .Voioi Mossulaa Principem. Idque audiens 

f Y' ' » ' Badr-ed-Din eum crucifigi jussit ad 

U-i*+ & liflio^Uj oi^j^ ^ oi,4W>i januain tempore duirno, dum sol erat 

AlA . Ur* \o£»*t© . U^u, Aeoao in CG eli fornicc,mense II ul (Septembri) 

•jj* *«, • Us* )^A^Q 1^ A* a ™ ^b™ sex ^tesimi decimi 

" # .. _ sexti {inchoati 19 Afar*. 1219), Grse- 

HD^1 ? an lAi* ^01 ^oi . Ula»?|uj corum 1531 (Chr. 1220), quo anno 

Vi^jI? lp* ^'A 'frajole ^ ^*^ idem Badr-ed-Din a Modzafr-ed-Din 

»*o o.o. ^o2 \^o lal^J, U4a Arb i l£e P rinci PV n re S ione Ninivensi 

f k * proingatus est. Cruci pariter affixerat 

^oioa Mh»I U*5o*ttJ ,-~*A Mossulae Badr-ed-Din Nestorianum 

. |A^? oiAi^Uo alium eadem de causa. 

B AA^ .s.mva *flioAA aiaoo Ann0 Arabum sexcentesimo vige- 

~ simo tertio [inchoato 2 Jan. 1226), 

>ocu^ .U^f^' Ur*» i-so^jAfi . Ui4» duodecima mensis quarti,in dominica 

a) R en v aUaJk oauJs* — b) R n--D^o eiAaJl© — e) OS ]^B'r^9 — d) C j^o^y, 
B. r^^? — e) R |^aJ ? -f)OR om. ^-.^ 9^0 — g) R om. V*?— h) C ^iaifiu]^) 
oiiJ^X^, O R om. lla^»|£> — • i) R j^aio ~ k) C R --»] — 1) \U] *- waJ| • 
VoAe? — m) C om. iubkZo, R hftbet waaa . 401 PRIMATES ORIRNTIS : 8MC. XIII. 402 1 loci oA*]) • <*Mtft^D j_£> IruSoA^ 

l^n^ki j*L)1 0091 ^oalaAaIj .oJci.^ena*]* 
]*-»-« r^& °p *-*1° l^a*»l^ IjAa^oo 
U^BOsj >a«*90 * i«Ik )a*90 UAa£o josi 
*Ua**-fco |jj.o I^Ua^o ]A*^9^ ^aloo 
. ,a1\j? V^» \o<a ycuA^kb <-f»a \J^o 
Im'^o oi£> ^ 1A&* }oa* ^*? rl>> 

H^A^O ~> aVimO jj^eA* # AlA9 U^A^j nova 4 ,ordinatus est Sabarjesus catho- 
licus Bar-Masihi, antea Dakukfe me- 
tropolita, quin aurum obtulerit cali- 
phaeTahir : quod ita contigit respectu 
fratrum ejus, quippe qui essent viri 
honorabiles et spectatissimi medici, 
sicut et ipse vir erat spectabilis, dili- 
gens Deum, hospitalis, anirao comis, 
simplex moribus et affabilis, atque 
idcirco omnibus carus. Obiit autein 
die sabbati, 23 a in mense quarto 
anni Arabum sexcentesimi quinqua- 
gesimi quarti (inchoati 30 Jan. 1256), 
officio functus annis uno et triginta, 
et sepultus est Carchae in ecclesia 
sergii et Bacchi 2 . Successit illi Ma- 
chicha, metropolita Nisibis. •. r ~*0? 0919 w-.a?o-^^ii-^l 9A-.fi 59. Post Ignatium seu David , . ,. , . - Dionysius, qui et Saliba Capharsal- 

, UA^^Oa Iqa^, O0I9 OAfl?oJJa*9 . 

» • ' * tensis. 

_lo U « <-»a*^)JU^1 ^t^o H*&, r* Postquam Mar Ignatius a maphria- *) Dominica nova prima est post Pascha, quam 
« dominicani in albis * vocamus. Cfr. Wright, 
Catalogue of the Syr. manusc. in the British, 
Museum p. 156, 160, 162, 168, etc. 

*) Tempore Sabarjesu floruit Joannes Barzugbi, 
monachus nc3torianu6,qui scripsit : Compositiones 
grammatical* quas in mum volumen congessit et 
Orationes metricas. « Ita Ebedjesu in Catalogo 
apnd Assem. Bill. Orient. Ill part. I, 307, sqq. 
Memoratur ab Aloysis Assemano ejus Carmen de baptismo et Eucharisiia, Ejus aequalis Simeon 
Cephas, monachus et ipse nestorianus, scripsit 
Quasita de sacramentu et de baptismo, Eodem 
s»culo XIII Georgius Varda nestorianus scripsit 
plura carmina syriaca quae recensentur in Assem. 
Bibl. Orient. 1, 581. Sub eodem Sabarjesu opera 
Fratrum minorura plures Ncstoriani in Sina ct 
Tartaria ad veram fidem reversi sunt. Cfr. 
Al.Asscmanus,Ztectf#M>/t<;»* Chaldaorum 178-182. a) R om. \z t m - b) R •» -«r^ vel . m>wv — c) oi«oa-oj? — d) C R j— .<4-4 
- e) C R If-**] —OR om, |©oi \y£i^ — g) R ^aSo — h) R ifc© . 403 BARHEBRjEI chronicon eccles. SECT. II. 404 I li 

•ii Aa)o . {..*£**, Ion ^au^oo . a |^^£, 
^-*1 . UadoAaa 1^1 ^,1 <n^ |on 

aii*ip]o i-*^s fli^al *awj.£>o . Joai 

gi-o Joai ta-dk r « > .j l^la^mj 'a S^r? 

laUls |^9 ^21^ U^J ? U.&* |-so 
^+q iS«tr> ? *oi *ASSp . |]avS'^p l&*s 
^» |ooi *£^& lx&9 ]** a. _^ai 

«ks It? A*JJ^*? yao C <j£k oai low 

l^a^*;,*?? ! ■ „ Vi i nm |o . ]oon +m \-~>«n 
ts] . joen U^4 AaIj^ma^o . jooi -.aa.C^ 
*Ajbp^ j^j . U*j^&0? ai^9 oiA*o j^. natu ad patriarchatum per electionem 
ct vocationem evectus fuisset, nuncio 
Orientalibus designavit Dionysium 
Capharsaltenscm , Gozartse episco- 
pum, ut eum, si ipsi annuerent, illis 
ordinaret. Atque in eum Orientales 
consensum dederunt, quod statura 
emineret pncstanti, suavissimosederet 
cantus in ecclesiis, sacerdotale minis* 
terium obiret prseclare, manumque 
haberet in scribendo peritam ; nihilo- 
minus in intellectu SS. Scripturarum 
et scientia parum valebat. Hunc ergo 
accivit patriarcha, ordinavit et able* 
gavit in Orientem, qui bene exceptus 
fuit ab omnibus, Tagritum vero non 
est ingressus propter discrimina qua? 
illic tempore Mar Ignatii contigerant 
christianis. 

Cum autem octo annorum spatio 
in Ninive vitam egisset pauperrimam, 
eo quod intra annos illos fames grassa- 
batur in Oriente et frugum defectus 
ubique , tantum abest ut id eum 
dejecerit, ut e contrario sese animo 
extulerit seque patriarchae ex omni 
parte aBqualem existimaverit. Quare 
cum a patriarcha oblique tantum re- 
prehensus fuisset , ad regionem suam 
profectus est sub prsetextu invisendi 
cognatos; adhuc enim pater ejus senex 
in vivis erat et habitu coenobitico 
indutus vitam agebet solitariamj 
pariter maphriani soror, postquam a) O R U^ _ b) R l^i^ -c)CORoul op, }oa \y^ \tyxs )o^o, et R addit 
Mr*r&*^ — d) C ua^u — e) Mr«, & zu^o . 405 PRIMATES OMENTIS : SMC. XIII. 406 it &■ 90^.^ U^i^le oai \]]9 lAlA «ols sis 

U?2J Of 99 ^Vllj AXA. ^019 . ^(.A^ 

a.a*}) ^i tl fnS9ajlQ9 U?5aso . ]J©?^| 

u«SL99 . U-*4 *— *S-*n02o |o<51 ^Ak»*4>9 
• \y^} lAlA, ]jGl9 01^*9 jLttj^ \o^*ls 

jLj^o **ls ^oai^s a.aio^k aXpMlo 

U^> ^eo . oi9 A.A 'A** 1|^qJ 1Aa|^9 ©9** : i±£^& i&o \*&r>M ^*9 r s habitum monachaleni induisset, apud 
fratrem suum in cella Bartelensi 
dbmicilium habebat. Porro eodem illo 
anno quo in Turabdinum secessit 
maphrianus , anno videlicet 1542 
(Chr. 1231) Tatari Chowarezmios 
Amidam usque insecuti sunt, regio- 
nesque tumultui patuerunt : qua 
occasione Curdi Turabdinenses sese 
contra Christianos extulerunt, atque 
Capharsaltara ad earn deproedandam 1 
venerunt. Maphrianus autem, quod 
esset vegetus viribusque robustus , 
ascendit in equum assumptisque spi- 
culis ad praliandum ad versus Curdos 
egressus est; ast sagitta percussus 
mense Iiul (Septembri) anni praefati 
interiit, eumque defleverunt omnes 
Orientis et Occidentis incolse. Patris 
vero ejus jam grandee vi senectus in 
amaritudine deducta est ad inferos j 
et soror quidem ejus monialis diu 
illi supestes vixit, a lamentatione et 
fletu per totam vitam haud cessans. 

60. Post Dionysium Capharsalten- 
sem, Mar Joannes Bar-Maadani. 

Interfecto Capharsaltensi, Mossu- «) Verbum riJc^J? ad earn depradanduni] ^3^. tribus in textum admisimus 
cnjns loco in cod. L. spatium vacuam habetur, ex a) R l^c^los — b) R figi.Sw ' t &s> » c) C K 2^^ — d) C om. j.*ttoxo w^&s* 
)Lm^oo> <^nlo t R legant J-uioo> — c) O R addant \sa «*naal Zo±> j-_a— oZ|o t «*w|- 
. loci 1 ViS aio? |„ 1 1 n . l-t-tj-o — f ) R j?j— Los -g)OR pro | .^v^«^ liabent on? 
[ja-.^ — h) R yjLb. I 407 BARHEBUffil CHRONICON EOCLES. SECT. II. 408 

naj^o i^j^Ls 2ol, ]aixJi© ^a^o ola lenses et Ninivitas legates miserunt 

A o«L^ *-**J ? a-2^o ^oa^i^I ad patriarcham Mar Ignatium, ro- 

^ . gantesutipsismaphrianumordinaret. 

,_£>^ fli^ t+rte oao . li*}4* Patriarcha autem syncellum suum 

OoN 4. }3o +<n n ±M i m j> qi^aJoig ^ VnS *» Rabban Salomonera ad ordinationem 

v oM o<n ? -l*a/^V^ t&ef 13] 5uscipiendanicogerenisusest;atille 

recusavit, eique dixit Mar Joannem w^jjc^2l At|^ r *) osi , ^1,^0 pd sive Aaron em Bar-Maadani, qui nuper oil >Qmh^ ooij . ^?|.lal oj^Uio loci Mardini metropolita fuerat ordinatus, 

owA*]o Wr+r-k* 'H> e • U\^ v convenire Orienti ; hunc ergo patriar- 

. , . , . . , . cha ad se accivit atque catholicum 

•^ ,rr Tagnti et universi Onentis renuncia- 

]Z] jj&o . ^oil A1as> . UJgio o&©o vit, anno 1543 (Chr. 1232). Qui cum 

<n.o o*^ si^p ol jolxllo \.aia^ Mossulam et Niniven pervenisset, non 

i. ' i", , „ • , » multum lsetificavit fideles, eo quod 

nabitudme corporis perfecta sicut 

]^o \Ls>] . *9io±DrDi ooi y*l ]A a\V> a V ejus decessor mininie praestaret, neque 

V^ySg l^ojaio] ** >o,io ^jjj ]ooi unquam quidquam homelitici sermo- j«o lajoo^ <J>1 i, o^oa ^ ^o» r a .ytf nis in ecclesia proferre valeret, Idcirco 
annos circiter quinque moratus in &x±z> . ?lr^^ Am4o alo.sU |al*ia Ninive,inde profectus est 4 et descendit 

Ijiolio >om ]A±a, ]gM jAoo , ^iail Bagdadum anno, 1548 (Chr. 1237), 

,i . . i *. -& * j <. ibique post unum annum carmen 

, ' v • • panegyricum de S. Mar Aarone metro 

. «is> lo<n ? \ba±>] Uo"| *Aoo . .flftfl^ Mar Jacobi composuit. Cum vero 

I ^ni^ o^^Us?] <Ji^ojAaiao Ojm^l aliquantulum temporis illic adfuisset, 

W u « . . , >, i , ' - perceperunt ejus preestantiam claris- 

v simi arcniatn Thorns© nlu, tres nempe 

^o <nlo r ^ jaso oi^OjA. wmioA fratresSchams-Eddulat,Fakhr-Eddu- 

oi«s<^*? IAa^oaAs ^.^ojjk latetTag-Eddulat, ministerio caliphoe 

; ^J|U» UtiU <^ ^1 , A^ a ^ di . ct !' qd universam **» P alatii 

^^ • t ^^ • • . admimstrationem regebant ; illi ejus 

. ci^ nl-ASSn a-^joA^lo • lAxa^o -doctrinamperspectamhabuerunt atque 

mJonao aoioJ]9 l^osaa^^a obai^o in eo gravitatem morum, ingenium, 

*) Verba oi. n . nA |o1a1s j-»?, «a(jra^« »« spatium vacuum est. e Codd. OOE edimus. 
Ninwe inde profsctvs est, quorum loco in Cod, L 

a) C R hoc ordine cu^o p S^ fraa© ou^q^) ^^o, et E habet v^-w b) O R ^ ^«« 409 PRIMATES ORIENTIS : SjEC. XIII. 410 


t 

•I •5 * *! 1*0*1 Ijffl V^o . 12^9 «-^? Ui*> 

o'aio —a? ]o« &+] • *<noh&±] te$±OAO 
^oioo]|jk pso * <n4|&koatf ^a ^ nVn * , 

i^Co.^. * atXiO jLs) oasoilo uoioolltf 

\l|o wfiilJO w££Lfe Otl^O 0010 v^W? 

* • 

1^ UojLsc 0819 ^ALo afLs? IjSfln^O wSU£J 

. ail, Ann «A^ looi U^+'r* U& * aaa-* 

on i&-aZ] l^As? S U^r^? It^attso eruditionem, assiduitatem denique in 
cella adrnirati sunt ; videlicet toto 
spatio septem annorum, qiib apud 
illos fuit, nc semel quidem exterius 
ecclesise limen conspexit. Idcirco ergo 
magnum illi honorem deferebant , 
eumque donis copiosis et muheribus 
ditarunt. Porro eodem tempore aderat 
Bagdadi episcopus Athanasius seu 
Simeon Bar-Summaneh, quern prse- 
fati archiatri, cum viderent honorem 
debitum maphriano deferendum immi- 
nuere, odio et aversione prosecuti 
sunt, adeo quidem ut iile sponte sua 
abire fuerit adactus; illinc autem 
profectus venit Haditham in ciyitatem 
suam, ibique moratus est. 

Innotuit hoc tempore Jacob in 
coenobio Mar Matthari. episcopus, alias 
severus Bar-Schakku. Erat ille in- 
genio valde acer multaque librorum 
lectione proprio marte profecit ; et- 
enim non nisi grammaticam et librum 
priraum dialectices didicit a Bar-Zobi 1 , 
monacho Nestoriano e coenobio Beth- 
Koke 2 in regione Arbelensi ; porro m T&.' I* :! *) >> nSof f£> Bar-Zubi ; vocatur ab Asse« 
mano Barzugbi. Vide supra p. 401, n. 2. 
s ) }— «oa.o &*£? | j-.5 Coenohium Beth - Koke> 

Ista appellatio derivator a nomine w£&£. Porro 

> ,nqn (it a arubice uomen scribit Abulpheda) vel 

cu-aac? Dakuka urbs est qnec etiam w .a\ 
Laschum appellatur in regione Garmaeorum, seu ut hie babet Barhebrseus, in regione Arbelensi 
(vid. supra 18, n. 1). Dakuka exstitere duo coe- 
nobia : Sabarjesus scilicet et Ezechielis(Assem. 
Bibl.Or., Ill, p. 11,742). Monasterium Sabarjesu 
antea Aba Saphira seu sylva pulchns appellaba- 
tur. Sabarjesus, qui florcbat ab an. 596-604, 
a testamento suo caverat , ut in suo Bagermensi 
cmnobio confer elur, ibidem aepultm fuit, quod a) R V4*oo — b) R ouJ|»a» - c) R ^ty — d) R ^ «>ViS — e) C R 
l&jJoAXtfio, R pneterea add. ]^?o^i .L.spatinm vacuum habefc. — f) R oiaL o-aaA- |j-»c|jo ooi? 
— g) R M-h*? — h) R |oci hhxi*4 . 27 n 

il ); 411 BARHEBR^ll CHR0NIC0N ECCLBS. SECT. II. 412 

M 
fj$ 

i 

.ft 

3ii 11 

air 

P 

i J'i ' alalia* a^a^cuj? oci j^As )aaJ© 
aj»J^o a-sl^ V-^a* gjso . A_*)A^0 
>a.r> ydo ,ai^c£b ^0L*j.p 9^0.^010*^? 

• to As? IJL^atf ci^ loot A*] . lakJa*? 

ou^. 2o0io . A-*Ia£JV lj—£^ ? nl^ 
. e |A-4£>r?] Ufr^s> ]&&* ZoZ***s> 
])oi.ao . >,■■* Kn-L ^ooi IjciA-Lc? hactenua quoqtte ejus nomen retinet.a Ita Amrus 
ap, Assem. j?tf/. Or. Ill, 448. Cfr. EbedJesu, 
Nomocanon, part. VII , c. 6. Prasterca idem 
Sabarjesus in eadem urbe aliud ccenobium con- 
didit quod poatea Mar Ezechielis appellatum 
fait ; Idem Sabarjesus^ncimtAssGmanxis^ondidti 
ccenobium Kokbnsb quod ab Ezeohiele, Chohadm 
discipulo inatauratum , Ezechielis tpsius nomen 
pra/ert et modo |— oa*e JUa moao oi^sa— ©j> libiorum arabicorum dialectices ac 
philosophise) expositionem accepit a 
Camal-ud-Din Bar-Jona, philosopho 
Mossulano temporis sui praestantis- 
simo. Scripsit autem librum , cui 
« dialogorum « titulum fecit, et in 
quo varias disciplinas ex parte per- 
tractat. Qucm , cum ejus famam 
audiisset, Mar Ignatius patriarcha 
senex videre cupiit atque eum misso 
nuntio ad se vocavit ; cumque ille 
profectus essct, in itinere morbo cor- 
reptus est et Mossulam reversus, in 
ea obiit, delatusque fuit ad ccenobium 
Mar Matthroi, ubi sepultus est anno 
Grsecorum 1552 (Chr. 1241) 1 . Porro 
libros habebat plurimos, qui omnes 
in gerarium publicum principis Mos- 
sulse assumpti fuerunt. 

Maphrianus autem Bagdadi linguae 
arabicae studuit,adducto ad se insigni 
quodam ex Arabum doctoribus, atque 
illius viri ope valde peritus evasit, 
ita ut in epistolis arabicis stylum sibi 
comparavit qui omnium admirationem 
cieret ; atque ideo 2 magis adhuc crevit 
ipsius apud reges Arabum et presides 

Darukae monasterium dicitur. a 

*) Erronee Assemanus, Bibl. Orient. II, 455 
mortem ejus pouit ad annum 1231. 

*) Verborum Ijauco . < * lSn\ Joco est ia 
cod. L. spatium vacuum. Ex tribus codd. ea 
admisiraus; atque ctiam pro hoifiioj quod in 
apographs habemus, restituimus ]ta&&? . a) C uoJcu, B cdiISq^ — b) R Q_^,a^a-?v — c) O R ^[..ViS «— d) R ^aiaaioa*f£> — e) R IAaoHI Uf^o V 413 PRIMATES ORIENTIS : SMC. XIII. 414 


Hi 

il 

* IF 

if O9J-09 U?}-^ wJBAdl w^iJal ?1«-^» 
.aula «^r^o • l^?*** Ur*? *atf *A 
. Mot? tii] *A1a Wr* -=>i^ <-^> 
fni^] (n^s iJoi? ofc* ^s . ,-*? UoJUJ 
^oaQ^o? on j.Ui^k> ?1rvp? ]$&*** ^ 

UA-A? flt-O ^-1^2] tfo . ^-^091^ 
«O0^ OL^O ^l^ Uo .^0^9 CTL^^n^.O 

<n^aJ*. , ^aie? }& <-*^ 9j^ ^ 
yO_saiJo ai_&-^. friffi a 3 ? • M ' i^ ? 

1j«i>0e£>? Ij^y-A*? "Sl^aia* {^o 
C |j.AH-fc9 o«i \|1 |rf»o . *ALe ^i^e? 

_k>o « ]&lxl^ ol^a^i ysoi? ^?oAjt}o 
: <m-^ loei i.«a-&* >ocu-fc^ >oa»* 
*s&s ^i^fl . <^tM*r* Ixla-ifc? l*&&o 

Vai? aculo ,\,aio9 )|^o ^\ 9^9? 
VILSeo . 9l|^ ^ unsJo cU^as existimatio.Porro Bagdadi episcopum 
Gozartsa Cardu ordinavit Josepbum 
monachum Mardiiiensem , eumque 
appellavit Gregorium, vigesima tertia 
mensis Ab (Augusti) anni Grsecorum 
1554 (Chr. 1243). 

Jam vero Ninivitae, videntes ilium 
undequaque bonorari a praestantissi- 
mis Bagdadi, maphrianum, inquam t 
ab ipsis parvi habitum , eumque idcirco 
caput minime extollere, de propria 
agcndi ratione erubuerunt , atque 
aegre tulerunt quod mapbrianus ipsos 
rcliquisset longe profectus, illicque 
commorationem suam diutius protra- 
heret, quin ullatenus ad ipsos rever- 
tendi animum baberet. Igitur accepe- 
runt a Badr-ed-Din Mossulse domino 
epistolam ad maphrianum ut ejus 
animum lenirent ipseque ad gregem 
suum regrederetur ab omnibus hono- 
randus , atque earn epistolam per 
Abul-Hassan Bar-Scbammaa ,cc3nobii 
Mar Matthsei arcbimandritam, trans- 
miserunt. Cum autem advenisset 
arcbimandrita ille, inani eum spe 
suspensum tenuit mapbrianus promi- 
sitque se cum illo Niniven rever- 
surum, ut sic de die in diem spatium 
quinque mensium transient ; tunc 
vero mapbrianus ad Badr-cd-Din, 
Mossulse dominum, miram scripsit 
epistolam, significans se ejus manda- 
tum recipere et exiturum Bagdado, 
at ob votum sibi incumbens adorandi > a) C aaa*> — b) C a^l© — c) R om. ya\a — d) R ^d ^a^s e) R iterum ¥ 

V 

P 415 BAKHKBRiEI CHRONICON EOCLES. SECT. II. 416 la--** 1-5 H ■4 1 if #1 ! 

til : 

S i 

J: 


u 

lit 
- if - - • • 

>0^A.90| ,-^00 >O^4*0 wO]^A ]AAfAgl6 
^00 . ll&] OOUD lofll fr+£o ^0^9 

aci piAo . Vak&* ]J\ % Ur^r^> r A ? 
9 r o ^ \«ai^)o . ^5|.laL \oU? 
£*t A*d g*t A* Ual^J ^1 . jiit, v » r ^ 
y-^ y +oiy-o %43iO|.««a M *o <aoia«£i...«»| 
ai^aA^ ^oaiL A^^lo • aoic^oAdt] 
l£2a^0O 1; i n, * IVunmlo . ciJo?A*ico 

01^ |pCl (attgJo ^S9 Ud-fcO . 1 001 )JL09 U*&* l^a Uj.Ateo oiA 1 poi p£o 

r+r&s ooi u£>1 }o£0 . U?aia^ ^J^^o 
i-o^fl? looio . pSSJJ *ALt£> . ooi ^.^roS Hierosolymis se jam profccturum ad 
sacrum hujusmodi officium , illinc 
vero ad obsequium ei praestandum 
sese iturum. Epistolam commisit 
archimandrite, atque ipse cum pre- 
sidio equitum Maadenorum per viam 
deserti Hierosolyma profectus est ; 
porro e 4 Hierosolymis venit Antio- 
chiam ad patriarcham, quippe qui 
illic eo tempore degeret, et a patriar- 
cha Mossulam concessit, quin ingre- 
deretur Mardinum. Optime autem 
exceptus fuit aBadr-ed-Din; Ninivitse 
quoque magis ac magis eum dilexe- 
runt atque honorarunt, quia tunc . 
eum noverunt ipsisque patuerunt ejus 
gratia et prsestantia, necnon habitus 
quo eminebat decorus atque honestus. 
Quare magnum atque illustre evasit 
ipsius nomen in Oriente. 

Denique postquam lapsum viginti 
annorum transegisset in maphrianatu, 
obiit patriarcha senex Mar Ignatius, 
et constitutus est Angur. Perrexit 
autem Bar-Maadani in Syriam, atque 
etiam ipse contra ilium constitutus 
est patriarcha, anno 1564 (Chr. 1253), 
quo grave schisma in ecclesia ortum 
habuit, quemadmodum indicavimus 
in historiis occidentalibus 2 . *) Verba ^Ueo , >sXmoU u»^* ex tribus spatium vacuum, 
codd. edidimus; pro iis autem in cod. L. est % ) Sect. I, 707 sqq. a) C B U-> ? — b) O om. \^ £) \ . i 417 PRIMATES ORIENTIS : S.SSO.XIII. 418 \-&ajL&a-lla±^ fl i - fl i nS so w nS it o 
ulj^o j.„g>^ fliSnf,n]o . ^JU^a^09 

Aj^?J2l l^a*?? ]2o • <n2al*r££aa 

'&U, . U^'ol? l^Afi ^Olft^ 1^0 

o<n . loci joxald A*l,&a£0 w&o2 Ir-wp? 6i. Posi ilfa^ Joannem Bor-Maa- 
damjGNATius #tw <?£ Saliba JSdessenus 
ex Alepo. 

In sectione priori hujus bistorise 
ecclesiasticse 4 ostendimus quomodo 
constitutus fuerit Saliba Bar-Jacob 
Vagia, qui dum erat Alepi episcopus 
obstitit Diouysio Melitinensi, atque 
adversus ilium Bar-Maadanum prse- 
fecit. Quare Mar Joannes ille, ubi 
constitutus fuit, vices reddidit Ale- 
pensi eumque mapbrianum Orientis 
renunciavit. Hie autem, cum antea 
appellaretur Basilius, petiit ut Igmi- 
tii nomen gereret in mapbrianatu ; at 
vcro consilium istud juvenile ab om- 
nibus judicatum fuit esse incongruum. 
Mox autem apparatumsuuminstruxit 
mapbrianus novus, sibique paravit 
jumenta , supellectilem ac munera 
Mossulse domino ferenda, atque hsoc 
quidem partim de suo, partim ab 
amicis suis legispcritis mutuo accepta. 
Mossulam pervenit dominica Hosan- 
narum anni 1564 (Chr. 1253), et a 
Badr-ed-Din bonorifice fuit exceptus ; 
erat enim vultu valde amabilis, con- 
versatione amoenus , dulcis loquela , 
linguam arabicam apprime callens, 
promptus versatissimusque in elo- 
quentia, in medicina corporum quo- 
que bene peritus ; similiter in dialec- *) Sect. I, 709. Ignatius statim ac maphrianus Orientem. Cfr. he. cii. 
constitutus fuit, perrexit Damascam et deinde in a) R om. ^ v "* — b) R - -.^p«*^t«.v~» — c) R u-s?a*aal3a*? •— d) C R ^ V t X 
-fS> ^Mf^ — e) R ^sy* — f) O R om. ^ — g) R \ZclajL . S : 419 BARHEBR^I CHRONICON ECGXES. SECT. II. 420 I 


Mi en 

in 

•a ■ 

i.\ 


1 0(31 j^n,,.^ }]? JA^J^^ ]^09O^ls 

|.AAff.D Is As? Jlsatf © |J~*^£> —*] . <nj r ^ 

U&a^ ot!^ A^s loci . Ij^sa^^A^ 
^r^h U&LaZc 13 1,1'^ A^^s e )4a^09 

^Loj U*$£^0 VanoX ooai _*j^Alo? 
a-j&A -AS a ^ ooai <--*J] A*f-^]^ 

jisajD^o^? l-^i^ \c£*J9 oi^ ^a^ 
^•.atfaSao? ^Aio] A*|e . \cudAj _so 

< PI.* . 0& — *j.^C>|© A*|L*99 j] .so^ 

^*j) ] Aa^^aan? ^to&s tt^ 01 ? Ja^o 

\XO 1^999 JjOTLO ***j.^ ^ ? j^Od ptt ]^9 tica, philosophia, dulcedine cantus 
necnon per habilitatem quam posside- 
bat in concioiribus ecclesiasticis nemi- 
nem in generatione sua sibi aaqualem 
liabebat, quamquam in lectione et 
intellectu librorum sacrorum nonnihil 
esset infirmior atque eruditio profana 
in eo ecclesiastics scientise praeponde- 
rarct. 

Porro ut fuit a Badr-ed-Dino vesti- 
bus regiis indutus, ascendit ad coetio- 
bium Mar Matthaei juxta consuetu- 
dinem, ut primum illic sibi fieret 
enthronismus ac deinde per regionem 
proclamaretur. Ubi vcro ad ccenobii 
portam advenit,disceptationem habuit 
cum Matthaeanis propter usus impro- 
bandos, a ccenibitis illis retentos inde 
a priscis temporibus, quando decerta- 
verant advcrsus maphrianos Tagriti 
ut in illos jurisdictionem exercerent 
advenientes : qualis erat usus ille ut no- 
vum maphrianum ad ipsos venientem, 
cum in medio scalarum esset, sese de- 
mittere juberent ad osculandum ibi 
quemdam Iapidem ; neque vero eidem 
pcrmitterent ingressum nisi prius 
oflerenda solvisset, nolentes exspectare 
donee ingressus esset ut tunc demum 
exsolveret ; imo quandoque aliquid 
prorsus incongrue addebant, dicentes : 
« osculare limen januao cconobii, et 
turn ingrcdi poteris. » Liquet autem 
haec omnia adversari verse charitati 
quas extraneo cuilibet, atque a fortiori a) O \tiD, B, ]tals> -b)OR|^- C )R om. ^o — d) R pro fc*&v«? ) f & +J 
Babet zs^soy* — e) C om. j. yy* ... a -~ ?ooi — f) C O R occi - A — fc — g) C om. MOLS> h) R om. -t3-' '■ 421 PRIMATES ORIENTIS : SMG. XIII. 422 I i op] ii^,^*? —t^oi . U^jas ^£» 

C ^OiO wJUftAjt] ^SlVH* t^ 5 <-tt*^ 

oai w^s . oil* i^sAsAJ? loci j-cls^I |3] 

• • • • • * 

^oau.JLie ^4^^^ Usai9 . I^e&au^ 

]|^s a& &o]o Up*? U^? <*aiait1 
JIa^s — *^*1 ~ h*n} w£QkA4< • JL1JLL09I 
yi. *M A-j) >. mS^o? v ....A^gi ^2,-Jl 
~£aJ) Ijavb* cia^sAtflo • ^ooiA^^o 
05i^£uJlo ,<oai^ala^ o^?o|o Ur+? r-^ 
oon — 4^0)0 ll^a^o? sAOia^ ^oa&s 
^Qj] w-oq^qaJ? lp. fdo , —xaAI^do aiL 
. i^nJojAJafi? p^o ]£ot£> ^o ^omJo 
aJ^lo . ^oaiA^a* %, *^>p A*_mj^1 
^oia^ujo ■ rfti/k as] l^r^r^aoia* Aa] 
1j.a2*i^ aj-4^ ^so . aeno1|^o j,A,4j aSn^ 

• v l • 

Ua^As j^>]o . U^ U^?? o<n ^qa^qI archiprsesuli, graduni sanctorum apos- 
tolorum occupanti, debetur, eaque 
esse humanitati contraria. Porro fini- 
tis disceptationibus extra januam coe- 
nobii , maphrianus coenobiuni in- 
gressus est et monachi convenerunt 
ut earn in cathedra collocarent. 
Turn arcbimandrita Abulbassan Bar- 
Schammaa indignatione correptus re- 
cess! t ivitque in cellani suam, jubens 
ne ille cathedra? insideret priusquam 
diploma Badr-ed-Dini exhibuisset ; 
cum vero ob angustiam temporis ei 
adhuc diploma non esse t con scriptum, 
sed jussura tantum fuisset ut conscri- 
beretur, maphrianus usque ad mediam 
noctem in ecclesia ccenobii mansit,eo 
quod sic sperneretur a monachis an- 
gustiis et mo3rore usque ad mortem 
oppressus, maxime cum eum solari 
vellet frater ejus Denha monachus 
aicns illi sermone armeniaco : » sine, 
oblatrantes taiia canes sunt propter 
quos te ipsum excrucias. » Hoc autem 
quidam e coenobitis intellexerunt 
atque spciis suis significarunt. Hinc 
tumultuari orancs contra maphria- 
num , eumquc verbis mordere et 
dilacerare. Verum volente illo ipsos 
relinquere atque c coenobio descendere 
absque enthronismo , furor eorum 
paululum sedatus est, euntesque 
adduxerunt archimandritam Abul- 
hassan ac maphrianum gestarunt et 
proclamarunt. Cum autem ccepisset 
legere evangelium » pastoris boni « et a) R om. ^ - b) R ^^010 — c) C om. u^iio — d) E om. . «-— j^. **-*? 
^iiNi^iffi ... t+£>9 — e) R ]\+zU> — f) B, om. <nik «• g) E jjajJ-teJotf . 423 BARHBBRiBI CHRONICON ECOLES. SECT. II. 424 \, 1» 

if -if 

"if . |a^| I^A feW ha ^fe P? a o«? 
l^as ^0 AA*t9 Uh** ^o H* wo^l 
j^Sfla^ qiAa^o — k> | on ?fe oioj «a"oi 

qi SMiiQ . Al^ feW ^9 Q^o Ur+] 
A*lo . oif£&|o fetj^e ooi 1?oi^ %*s] 
oiALb. AaI^ |,9 jiSSn l^a^? otfio 
1W] o&aa ^rP^lo . ]An^o IASam ^o 
^oai^Lso . U^a^ 01^8 ^o >a^9^)o 
aoia.^ ]ooi A*l» jla-^As ^oio?^ 

\lJ& f£0 . Up9QA A*]j.*A* fe^O.*^ 

^oAal? . j^s|o looi las % ^ooLdt^ |ooi 
.111 *A*' |i]o v oAJl ^' r XL* >o^ 

^a-*_* j.atf r-f^? I^Iao ci-oo 
^pi9 li*?ajLaJ» fe^oAa ^ifftV frO 
.^t^^ wklsl ojU?^1 :fe&ft P W AIa 
r n?yqg U?r^=> A-*£> U^H* ^J<=> 
U^O —^? ^ooUioo .fe*LoAjo? lAxA^p 

,-Aj )J^1 . 0001 T-*^£ 5o^*k? Ofr^UJ* 

looij Jjoi i-Uj-i* C ?Aso.V^D5l? O|«&*&0 

• 
. oia^ali Idow ]?£» V^ ^.aaaS* 

— _*^?|3 VoiVn *oi *Ac^a?? fer^b 

jioUlo . 8 i.ooi? lr-1^9 fes& jU&uo proiiunciaret sententiam : " qui non 
intrat per ostium in ovile oviiim, « 
protulit monachus quidam caput suum 
e fenestra unde e cella sua respiciebat 
ad altare, dixitque : « quemadmodum 
tu ex alia parte et non per ostium 
ascendisti. « Atque hoc etiam audivit 
maphrianus et praeterivit. Exiit autem 
ccenobio de nocte, prse furore et an- 
gustia digitos suos mordens. Porro 
universam regionem obivit et totius 
populi amorera expertus est ; eum 
etiam in tributo soltano solvendo 
quod impositum illi erat adjuvarent 
omnes, maxime Gudidenses : quibus 
cum bene precaretur, flcbat et dixit : 
« vos quidem damnum facitis, et ego 
nihil proficio, « quippe quod omnia 
in thesauro principis coacervarentur. 

Eodem anno quo obiit Sabarjesus 
Bar-Masihi catholicus Ncstoriano- 
rum , videlicet anno Arabum 654 
(inchoato 30 Jan. 1256) , episcopi 
convencrunt Bagdadi, ortumque est 
inter Bagdadenses et episcopos dissi- 
dium in electione catholici : alii enim 
Eliam , metropolitam Elamitarum 
prseferebant, alii Machicham, metro- 
politam Nisibis, alii denique Denham, 
Arbelse metropolitam. Postquam 
autem dissidium inter ipsos sex mcn- 
sium spatio durasset, cosperunt ad- 
versus se mutuo augere aurum cali- 
phse promissum, adeo ut ad quinque 
et quadraginta millia denariorum a) C R ooj — b) C O R ylek* -c)COR |a^a*? — d) OR **&* — e) 
j&a© — f) R om. foci? — g) R Ua^ cto ^±sW l^n? 1*4*? ****»? ^r" * & ■i\. 425 PRIMATES ORIENTIS : BMC. XIII. 4£6 

a |^ r a£j wsuiio «.n4S0) U,*!? <o«1» aurcorum suinma ascendent , turn 

Ul? -r* "^^ ^o . U^ >ojLi 001 dictum illis fuit eum <l ui P rius . illam 

parasset dedissetque fore antistitem. 

flilk) low l?u ? U«S j.^,1 . Vix>$ Cum yero Mar Denllft Arbelge isj . iu8 

^oio.^o o^sUI % ^ooi^oflLAO l2o.Aio»5 summse jam prsosto haberet quatuor 

_^ $oi> boi; . ^a£s^ ^o denariorum aurcorum millia eaque 

e * .. dedisset, ab adversariis suis calura- 

^▲asai? |.-ia^so . \a*Z£a \ n j am p agsus cs ^ nem pe eum notum 

\ystee y-£'0i t-s-^k> qi-i^e ^oAJ) esse regibus Tatarorum, » et omnc, 

*u.o ? 1?oi ]A^^ oiol&otoio . v aal^ aiebant, quod accipietis vos ab illo, 

... . * duplo a vobis cxiget iterum. " Cui 

^« <oai»&& oh> o^o . aui^s diotQ famffiaMg caliph8e fidcm habue . 

*aaJo . cua^a? U^bu |.^U^£O£.£U£0 runt. Quare accersitis in aulam 

. >oaaa -****£>? o« lea? t-J^aa caliphs tribus metropolitis illis, edic- 

. " turn prodiit ut prseficeretur senex 

..oci^lo. S^oflj'ofli Jlft^ c&o Nisibifi) non autem junior Arbe]ge 

^<na^ o^so?1o*i£u.a^a^ ^a*!^.^.:? mi* prcesul; porro Machichse concessum 

o^lo .Uj ? m> ^ *oiaae>1o lAnigab cst diploma et imposita fuit mitra, 

eumque in mulo equitarc fecerunt 

SL^l 4*4 ? s i^hoi ^ ,-*, <Arta*> comitantibus eum duobas magna tibus 

U^a A*3 \J\o , ^aA^^mL «aaj diploma super illius caput deferenti- 

U<£a) at±£L± o^\\ r-oo . 1A^<>? Uo* ? bjw- Sic ergo descendit ad ecclesiam 

, . vici tertii, ac dein patres eum comi- 

tAa d r" **** — *tf»l° ^ tt ^ tati sunt Selcuciam atque ordinarunt 

SAJ.S05 aiom^o . UjIj.^ U*o^? U.^? dominica quinta jejunii dominici. 

J001 Uo>£> «Lae . «^ ^a^sffil l*d? Aurum autem Mar Denha3 restitue- 

, \ j . °« a run *» cum( l ue ea tempestate Tataro- 

^ ,^lo . ? 1^ U*2*. U+to* rum adventus Bagdadllra contigissct, 

• Ua^oA^ Uaa^o oailpoi? .ab auro solvendo Uberatus est Ma- 

' chicha catholicus. 

]osi /] JyMO Uoj.a U^f^o i-a^l^o Salibse vero maphriano novitio et re- cens constituto molestias creavit Abulaz 

g medicus Bar-Dukik, qui maphrianum 

ix*i..a^ «£> loci (av *^'o . -*ot0o; valde aversa b a t U r eumque accusabat Ll^s^a.^ <n>^ iooi i.aw ^^0 . wGaj:o? 

Vc4&eo . ] 9 +m] 2q^ saoiojJX) 1ofli\-slo apud prsefectum atque foedis deprime- 

a) U U»ioH» — b) R ■ ^ . ^ — c) |_5\^ — d) R ^soi^ — e) C R 
]&+Z)±e — f) R te r * V-iojj^o U^H^ — g) R om. y n> ,no? j-o — h) C It 
^ tfl mVoo . 

28 ■n 427 BAftHEBIWSI CHR0N1C0N ECCLES. SEOT. II. 428 ^jLOOf^sf y-4?o )y> 3 f V>,X ot-a-^AQ 
oi^ fjjo »nS*N 1^]o . l^c U?oic^ 

3-D . 1^|^» ^0 £.£& AMD wOAaO ]^9? 
_S|^2? 001 5C N -Aj..V> «*0U3 • t^^g^ f^0 
fotfJ f / «*j *. ^p90l| f-A 0019 ^-57000^9 
^, Ci\ita 010 ]0CJ1 j-00 .w^^A? J.AS09&O 

\*|1 : ]j«* JA-Ia ^-*1 bi^nV on 

. • • • 

1^0] o^ Ujoxu oi^fi ,-5^0 ailk> V^l£o 
9A00 . ja^l^ 0019 rlg.^lo afflaUOA?; 

^.teAO . tatfoJJa^j ei^o'joj.aL te^^Sa 
\]1o *w-,fi^*> ^£e ^a^Jo , Uaj^So 

• «*^oi j.A^ «k> ^1a>o . Mus^u Uoi^cid 

OUAtffgO . jLjd,& <~-^> 8L.^O^k 0081 

l*y*?o an^^Le oaJls^Io . 1*^1 ££?o 
lj— cujL© ^acua^o , ^oa&s. j.^J^ 

% i«^o|o bat dicteriis. Quare, ubi per tenipus 
unius anni cum dimidio in Ninive et 
Assyria moratus esset, vitam molcs- 
tam agens, tsedio summo affcctus est 
et Oricntem reliquit ac quasi fuga 
Syriam repetiit. Pervenit Alepum 
sibique conduxit aedes extra ecclesiam 
atque in iis habitavit, interim visitans 
oegrotos ; nimirum Gregorius ille qui 
olim Gubse episcopus fuerafc, alias 
Bar- Aaron, Alepi cathedram occupa- 
bat. Cam antem Aicpi uno circiter 
anno adfuisset raaphrianus, profectus 
est Darnascuin et in se susccpit aurum 
soltano solvendum, ac porro regrediens 
sedem Alepi occupavit necnon ibi et 
in universa Syria proclamationem 
Dionysii Angur patriarchs sustulit ; 
ast paulo post perrexit et Gregorius 
Darnascuin una cum oratore Tataro- 
rum atque iterum restituit proclama- 
tionem Dionysii. Quod ut audivit 
maphrianus egressus est Alepo et 
concessit Tripolim, ubi post tempus 
cxiguum morbo acuto infirmatus est, 
atque per cam infirmitatem migravit 
ex hac vita fcria quarta, die duode- 
cimo Haziran (Junii) mensis, anno 
Grspxorum 1569 (Chr. 1258). Fecit 
testamentum sexcentorum denariorum 
aureorum quos secum ex Oriente 
attulerat, camque summam partitus 
est in ccclesias monasteriaque nostra 
et Francorum. Porro clerici et mo- 
nachi Francorum convenerunt omnes 
ej usque obsequia cum honore et appa- 
ratu eclebrarunt a) O R om, «^ — b) C ty&e &*s \*m$+i , 429 PRIMATES ORIENTIS : SMC. XIII. 430 _ 5t 

If •J?f j^la?o . U&«>3 <^A9 U*&? \U^ 
c£±p^. oj^iV^ft^ ]Aao? ,001^ loci A^k 

^«i*? .oot.-^ i^o] PI ca^ ^f^. J3o 
^^*? l^j.'L^ 1Aoq»d ] ? ^ ^o.a^ .j-l^saiA 
J3a . }}":>) *s| ^a\frt <t*J.o ais % a^*^? 
a-tfa^Jl )31 ^-^*? «-~*^gi aA.Q^l 
ocs » ^-bS^l? a&*? o^l^} U^j^ad 
w-^J^ I^.^J.^0 . *£^A.o«£l ^sjAsj 
^oJeno . oAsoie j^> j.lkaAfli.Sao <-*$^k 
v ofli,^ v alsp ? <-^ ? U^^ aste) 

^.^oi' ^eo . la^oA* U>£ U ,-slo 
{A-aJo^j? . A«4^^o q,-.1£>]o a^g^ 
a^atfo . }.<*.« 90 As oi© aSAA.rjo I^g^j 
1A-.Ldq.aO U1S5Q-D c-Sj.^o |A_a^s^ 
t^a^ n.s^!oAa]o . —a^sjI? jj-5 i^o»? 

.IAS? ]<s£o^tt CUjKlbO UaaSg^U j.^^5 J.A9 

A«*1*aq,* l^g^? enlrfb2„.A£> J^a^o 
a^ld P (LlLoa^ i^D^o . ooai ^£au Anno 1573 (Chr. 1262), cum cir- 
cumcluderetur Mossula urbs a copiis 
Mogulensium, niagrius nutnerus po- 
puli nostri ex Ninive et aliunde con- 
fugerant in Arbelani civitatem ; cum 
vero locum ad oTandum non haberent, 
optimates a Mar Machicha catholico 
Nestorianorum qui Arbelse turn erat 
rogarunt ut ipsis licentia daretur 
cxtruendi sibi ccclesiam; id autem 
illi non placiut, veruin dixit eis : 
" dabimus vobis partem sub uno 
fornice in ecclesia nostra, in qua 
orctis atque etiain mystcria peragatis. « 
Ast hoc non boni consuluerunt nostri, 
sed ad Mar Denham Arbelse metro- 
politan! , qui postea catholicus fuit, et 
ad emiram christian urn Tag-cd-Din 
Bar-Muctads recurrorunt ; atque illi 
populi nostri optiraatibus perimse- 
runt ut cmcrcnt sibi locum et eccle- 
siam prout volebant, etiain nolcnte 
catholico , sibi sedificarent. Exinde 
igitur opus aggrcssi einerunt primum 
atriolum parvum et in eo mensam 
vivificara constituerunt , posuerunt- 
quc tabulam, atque oblationem die- 
bus sancti jejunii quadragesimalis 
obtulcrunt. Communicavit populus 
liiultus et innumerabilis et gavisi 
sunt gaudio magno. Quoniam vero 
pauperes erant et exules non nisi 
vitee necessaria accipiebant pro iabore 
manuum suarum et reliqua omnia in 
sedificationem ecclesise tribuebant , 
neque usque in hodiernum diem ab a) C 'mas -b)OR Ij^Q-Jffo — c) R ja:u_j -d)COE v-.M°fo -~ e) O R om. 
<Jt^ — f) R -£yca^ — • g) R as^JuJc — 10 R j4-^« . 431 BARIIEBRAil CHR0N1C0N KCCLES. SECT. II. 432 A-*£> ^1 o^© alfio . a \Soa A ^io ea perficienda desierunt. Exstruxcrunt 

U'i+^^oJ. Uj^io Aajdo .aAsaaausi etiam m ea.episcopium et domicilium 

«. " . ,, , ; . , . ,.. t monachis et visitatoribus illustris Mar 

^ f * ^ 5 • Bcnenam. Orthodoxia autcrn m civi- 

. <n%4ao lAiAjiao oia j^fisjoJjol tate ejusque territorio propagata est, 

. jJsoio^ oil loai A*^9 $s> ubiantea nulla illiusexstabatmemoria. i-s 1-aAj ooi ? w^a^^l^l 9A0 62. Port Ignalmm qui et Saliba, 

^sX n£i) oflij d»OA»a^i^, *£>aai>* Gregorius sen Abulpharagius Bar- 
Aaron, V ojail i.o Ad^iftO . 1^0?^] OA^Aa] .(La^, 0.019 

*»^-* Ad£* w£o^ oi^Aao ?lrwp 
—sen ?Aoo . — *'9'aiJ Aaoo l<oatf o&so 
V^> . )&JuJo bo J.]* U^4 a^af wfioi 
9AS0 . »oJl affh&p ^°^? U*iflU*s 
: Uil^ a^^Loo U.'^^ 0^] ^*^n 
Aaso ^oai^a^ ]©oi Ujcu^jJ,>o| Uaoio 
U&* )ALio>1 U^? ]Aa.aA^> U^ 
oi^oAo >Oj-oo p^ -a) . _*1^ Aaj 
_*Jr*1 ^£Lt A^A» j,l*.j.ja^ l,r>^.9 
ya ^^f 3 • Uia^lol ^ ^oci U|^o 
UaA^.as $£> U&m? w^O|JJa^ A^ls^l 

. ^(aaQ.^ l^AfAA? ^Q.Am* T _iJ5 0019 
9 A SO . il^j.£.^5 )AaS^. *s] !^|^b 

. |^|«^99 oi^al^j^tf^ALw i?a^] |A^ca+ Eodetn tempore quo obiit Ignatius 
maphiianus, qui et Saliba, pertur- 
batao sunt regiones, et vastatuin fuit 
Bagdadum, ac post earn civitatem 
paritcr vastatuin Alepum cum uni- 
versa Syria et Mesopotamia ; post 
hsec autem Arabes Assyria) et Ninives 
in Christianos illarum region um in- 
vaserunt eosque coraminuerunt ; de- 
nique paulo post supervenere Tatari 
qui Arabes occiderunt , atque ita 
communis clades contigit omnibus, 
mausitquc ecclcsia profligatain Oriente 
vidua sex annorum spatio ; porro 
etiam ante mortem Salibao maphriani 
jam per tres annos patre communi 
fuerat orbata. Quaproptcr cum sy no- 
dus sanctorum episcoporum in Cilicia 
congregata essct ct Mar Ignatium, 
alias Rabban Josuam, Gavicathae ar- 
chimandritam , ordinasset patriar- 
chal , perfecit quoque electioncm a) ORom. ^j — . b) C l^jaajoZM, & i-JOaojoZj] ~ c) R et Bibl, Orient. , II, 248 add. \^s>\ 
\*' t s^' t s ^?&io? — d) R ct Bibl. Orient., Le^*. . 433 PRIMATES ORIENTTS : S^EC. Xltt. 434 -it; ^ n w 

I 
-■£• 

r ooi) j&o^o^j-A Oj-po • i*n>^An? 
r* >©a*oo k iOh<n] ' r z> "-^r^^ as » 

A-*j«jAL InUjqV ^oiolrfl . UJoa? 
>o M tt^.ooi9 enA^lLo U^t^^ ^1 ^9o]o 

^^> U^ lu&o?) l*ir»1 !■*«* >^ 

; ^i^^Ls^ ^a—faXt^-tf %.d^s^1o 
Vn VtS Ml Uu^e IaIao} Aa£& 

.OOliuSO -.A^jl^ ^12 OL^90]3 Q-.A£JO 
• IjSoOjO ]&*l.SSflO ^(JlQ^^lo jXk^B*^ 

A«aS9 ?^ r ^A V?JfflQJ ^u£^ wflLks] maphriani. Paucis a consecrationc 
patriarch® in Siside Ciliciae diebus, 
Gregorium , qui et Abulpharagius 
Bar-Aaron, advocarunt, ac die domi- 
nica, 19a Conun posterioris (Januarii) 
anni Grsecorum 1575 (Chr. 1264) 
eumdem Tagrito et Orienti inaphria- 
num proclamarunt ; jam enim Mar 
Joannes Bar-Maadani patriarcha ilium 
proclamare statu erat atque etiam 
Orientalibus signiticaverat eum con- 
venire ut ipsis prseficeretur antistcs ; 
verum ob regionum tumultus dilata 
turn fuerat manuum impositio. 

Eo autem dio Ciliciae rex ej usque 
filii et fratres ac reliqui magnates 
cum episcopis aliis Armenis in eccle- 
sia Deiparee Sisidis chirotonise ma- 
phrianali interfuerunt. Porro patriar- 
cha et maphriunus cum ceteris epis- 
copis regem regum obsequii causa 
adire statuerunt j scriptumque fuit 
diploma patriarchs et alterum ma- 
phriano. Dein patriarcha se recepit 
in Romacorum ditionem, maphrianus 
Mossulam perrexit , ubi illi obviam 
iverunt palatii administri et omnes 
christiani, eumque cum canticis et 
psalmis introduxerunt. Inde ad^coe- 
nobium ascendens, a ccenobitis bene- 
vole exceptus est pariterque ab indi- 
genis; ibi Behcnam monachum, cog- 
nomento Bar-Summane , ordinavit 
episcopum Beth-Nuhadrensium in 
ecclesia Beth-Danielis superioris feria w a) R om. ^a-JQ^-r^ o^o - b) C t„j*&*4, R et Bibl. Orient., j.^fl^x 
et Bibl. Orient., om. U*> "" <*) C R et Bibl. Orient., |i*j^Se? — e) R et Bibl. — c) R i : 435 BARHEBR^ll CHRONICON ECCLES. SECT. II. 436 : J -M i [ ]i l . a.^£9 i^ds] ^doas )Aa^ \Ujj quarta , in medio jejunii Dominici 

. o^l Ai* W" J*»tf jmm 1576 (Cfov 1865). 

^aoU^j] aasJo ?]r^^ <-£>) A*»Jo Bagdadum quoquo descendit, eique 

c j^VjV „ s ] . a^^ojj 1^^, ^^ obviam iverunt archidiaconus et reli- 

qui proceres ; pariter Mar Machicha 

3 r* w ^\?' r* l 1 *'*^? UAoA* Nestorianorum catholicus , certior 

Uir*] ^JixVo oiA« ja^o *0iOtt| j.a^ f actus dte t'tfutf adventu, fratris sui 

_ . t « . , . . „ , .. filium et filium soToris necnon alios 

* ^ quosdam Bagdadenses m ejus occur- 

Uu.LoA.fi y*j ^,0 *a£j ? ao . ij-a*^ sum misit , atque eum ad ipsum 

9 ? «a. -Act^aio \9&s>> ciJ^ \^M? bonorifice introduxerunt. Porro ubi a 

catholico discessit ut iret ad ecclesiam 

. a-UoR oocri cir&J? v aaoi^ oiiaL suam in foribug Muhuli gitam> misit 

o^]o . u-ffl^lj ]ba* JLjus ^ofliia^o ille cum ipso eos qui in ejus occursum 

ji . , . . .. processerant, et una cum cis psenulam 

|! d # albamnolosericam,veneruntque atque 

jj : 'r* fc ^^? H^? lA^oa* ^ociaA^Io maphrianum induerunt et deinde 

i; 'I aA^o . )^i£u jiA? h- ^V ^] ot^ abierunt. Porro erant turn dies festi 

■11: \ -a * , Paschalis, illique etiam misit ma- 

3; e ^ F pnrianus muncra pretiosa ; fideles 

^oa,* \^£> ^ao2 Ua90^U2J9 lild autem in mapliriano valde lsetati 

_J^a9 Joi j^ y ^ ooci _-*jOaA^ sunt > se( i et coetus Nestorianorum per 

. . , . , totam diem in ecclesia nostra congre- 

*^ x * # gati iuerunt, ac pariter consecratiom 

^°£ ^°'U **' f* ? teJaSao?^? 14 chrismatis interfuere, qua occasione 

r _s> . 1A»a*^Uu [oi^jiio looi i^ m signum mirabile conspexerunt ; nam 

. , „ , . . . , cum ejus massa digitis quatuor esset 

x ^ * * minor vase, cnnsma post peractam 

i-go^a^) aiiiDj^) |3 a^ ]ooi w*il5|^co consecrationem exundasset et effusum 

. {jGi.1 fwisset nisi in amphoram parvam 

b, .. -i fuisset diminutum. 

.. . ^ um au ^ em quidam Nestoriam 

Ui ft a ViS l.o^nnS t ^Ir 3 -^ la^oA^? audissent maphrianum a Jacobitis 

a) GV,]^} — b) C R et Bibl. Orient. I^Jjio — c) C li et Bibl. Orient. j-..»^ ^i^b 
L, I ; — d) K et JWM. Orw«^. j^ — e) R et Bibl. Orient. >ocu •— f) R efc 5^/. Orient, oi^s 

— g) R et *i'W-. On'««/. | .jq.^^ *- h) R et Bibl. Orient. \ 1 .«» ^ m y — i) C . 1 j 
1 i 437 PB1MATES ORIENTTS : SJ5C. XTII. 438 . ll±' r M i-^ Jo l^s wi*a-4.J Ua*1? ]ooi 
It-s^oo . )Asopk >oa*? ^Ix^As 

^W i 1*> <*M jVo*? ]&£Lk. ?AS? ]Aa^9 

IJ^ U f ^a $.ao4o r i^, ajj) AJa 

^If^s ci-£) ]ooi r s ^a9 jLUj^lo 
>aA^09 l|La£7 wm^Io del |A^-d ffi^s 

>-**t-fcl l±Xh* ^j^? If^oa^ ^09 Us--*? 
wdo2 b«jin|o . w^ol^ala^ ^ff2]o 
IfLfiO^ <J»o mfcaA f.o 0919 Ur*? jji1|,^ 

*»i-«o^|b J—^-^o?!] ^*A-Lo **t— ^09 
%a£Jo vo-«j.iP^!^i r o poi ♦ wm^iJla^l 
]^ AaA^ i^Uo aiA^^a^ \|j£a^ 

. r lL ,--^0 Vi^l? H4^? IA^imD 
^001 Ul£»A&? t^f* |J r ^o j.A.O^|o 

, ]A*fn43 (AS 

*Ald afiC9 ]{&Q& ^ Uj-O %A8lQ^i nomine catholici proclamari, idque 
suo catholico retulissent, is invidia 
tactus est et porro cogitabat quomodo 
discordiae suscitandae inveniret occa- 
sionem. Turn vero Deus, cujus gra- 
tias laus esto, eum praepedivit quo- 
minus quempiam offenderet; nam sub 
illis post pascha diebus colicos dolores 
persensit bora nona ferise sextae , et 
mane sabbati quod sequitur sabbatum 
in albis, 18 a Nisan (Aprilis) anni 
1576 (Chr. 1265) obiit, sepultusque 
est in ecclesia nova quam ipse aedifi- 
caverat. 

Maphrianus autem Bagdadi per 
totam fuit sestatem , ordinavitque 
plurimos diaconos, atque episcopum 
ctiam eidem urbi Bagdad Josuam 
ccenobii Mar Ananiae monachum ordi- 
navit, qui Timotheus appellatus est. 
Denbam quoque alias Bar-Hamza, 
monachum e coenobio Mar Mattbsei, 
ordinavit Adorbiganae, qui Joannis 
nomen assumpsit; bic autem cum 
post consecrationem suam profectus 
esset ut pergeret ad gregem suum, 
pervenissctque Betb-Saidam, pagum 
regionis Arbelensis,ibidem obiit atque 
in ecclesia nova quae in eo pago ex- 
struebatur sepultus est. 

Tempore autumnali maphrianus 
Niniven reversus est, ct anno 1577 
(Chr. 1266) episcopum Gozartae Car- 
doae ordinavit Vebebum monachum a) C jjio^scL^s, UiZ^a^pS, Wbl. Orient. ^9^^^ — b) C ] ? ]£ •■» c) 11 et BibU 
Orient., u&ts) wsjo j.1 aVi i'te J.l*flj| s-ujjcjo w d) K om. wSoZ — e) K et Bibh Orient,, 
ci^ioik • -* f) R et Bihl. Orient., Vj|j? . ■I 439 BARHEBRiEI CHRONICON ECCLES. SECT. II. 440 f ; 

i: •■H : 


l ! • 

Hi <4j^0 w*j^2] pJl? JAJL* IjflUD GU&O 

)&*& 091 )a«* r .D —^ >a^9 <oA?}a-05 
Ig^o-A.© |^inv> J3] . Iaa^oAx> ]oaiJ* ]oot 
lonJ oci? ^{Aso . valuta] 1,i£&sJ£co 

%.-^j lA-i^ *a-^U> Ut^r^A 
J-jdj^ V-^ ^^ \~asq]o <*▲£ ex ccenobio Mar Matthsei, qui Joannes 
est appellatus. Porro per eosdem dies 
ordinavit quoque episcopum Adorbi- 
ganse Josuam, monachum ex eodem 
coenobio, qui dictus est Severus. 

Eodem hoc anno, videlicet 1577 
(Chr. 1266) ordinatus est Mar Denha 
catholicus qui fuerat metropolita 
Arbelae. Quippe is prius ad castra 
regis regum abierat; contigit autem 
ut decedcrct Hulachu , et obiret 
quoque Machicha catholicus; porro 
res exposita fuit reginse fideli Dokus- 
katona , nimirum , ilium jam antca 
idoneum fuisse ut fieret catholicus, 
verum Machioham donis.ct calumniis 
ilium superavisse; atquc ipsa prse- 
cepit ut praeficeretur ille. Igitur 
diploma illi datum fuit , vcnitque 
Arbelam, atque congregatis episcopis 
Bagdadum descendit , et Seleuciae 
consecratus est in Teschrin posteriori 
(Novembri), dominica tertia consecra- 
tionis ecclesis8. 

Anno 1579 (Chr. 1268) maphrianus 
profectus est in Occidentem, cognatos 
suos invisurus, cique obviavit patriar- 
cha in urbe Argisch ad lacum Arches- 
tias, qui accusatum ibat presbyterum 
et medicum Simeonem ob negotiura 
ccenobii Mar Barsumae; neque ille 
patriarcham alloqui voluit, co quod 
maphrianus consilium dederat non 
convenire ut nos judicium adeamus 
Hunnorum barbarorum et eorem a) Bibl. Orient, ^flo ^ low *».© — b) R et Bibh Orient, +-*±y* — c) 11 et Ribl. 
Orient., }>E rT^ ; fr — d) R et 3i6l. Orient,, om. ^ . I 441 PRIMATES ORIENTIS : S.EC. XIII. 442 i . V AJU* ,«U 111 . <o«.£JU^ ^?}Jo 

g.oo , 9,^0 Ja^) 1 001 ynsi ]3] oia^L? 
cn^<& <n^.? Utt* ^d |A1^ h^ 
Ufr*frA* <*&. \]o ^oaAl^ llAj-aie 

. Uaio ^*A^ .lier^ lA-so • Ua^a.s? 
Lal&d , Uoa j^o . 9*^1 o ail** l<n^o 

U*i^£p . <nJ;?a^ *^ loi^P at© *?©1o 

^A^]o v a^aA <*▲£ ws] 1^1 ]Aiocuo 

Alio U^iaSiO Off! wfiflAO . llAj«£&0 

*sA*o : en^Ji&& ^e^ ^oo , }*pA^ oculis vilescamus, sed ut inter nos 
negotia nostra cum presbytero illo 
absolvamus. Ejus autem consilium 
patriarcha non libenter acceperat, sed 
putabat ilium presbytero favere. 
Animadvertens autem- patriarcha ma- 
phrianum nolle ipsi occurrere, tres 
ex episcopis de suo comitatu ad eum 
misit , qui rogarunt ut ad ipsum 
accederet; eorumqueinvitationi cedens 
maphrianus venit ad patriarcham ubi 
diversabatur eumque invisit, atque 
eo relicto in Ciliciam concessit. Pa- 
triarcha vcro ad regem regum per- 
rexit, negotium suura peregit et ad 
ccenobium reversus es£. 

Eo etiam tempore accidit ma- 
phriano gravis dysenterise morbus ex 
jecore proveniens, in urbe Siside Cili- 
cise , quo usque ad portas mortis 
adductus est. Deus autem ejus miser- 
tus est, et convaluit ; eumque audiis- 
set patriarcha restitutam ejus valetu- 
dinem, misit ei epistolam benevolam, 
in qua Deo de ejus convalescentia 
gratias egit. Maphrianus autem post- 
quam convaluit, patriarcham adiit in 
ccenobio Mar Barsumse. Sub iisdem 
diebus advenit quoque presbyter 
Simeon, diploma aierens quo alterum 
quod penes patriarcham erat rescin- 
debatur, atque ita eventu completum 
est quidquid dixerat maphrianus. 
Maphrianus autem profectus est et a) *«^ — b) Ret Bibl. Orient., ^v* - °) c *-rM»?> R et mblt 0ri<mi * 
V-i-jJa»j? w- d) R et BibU Orient, om. jj*^* em ^oi o . 

29 . ! 443 BARHEBIWSI OHRONICON ECOLES. SECT. II. 444 


I : hi < 
Hi 

ii '■it. i 


■; i * Us>L^> }&o * «D| 1^ 1|^,o abiitTabrizum,atquemdeMaragam, 

U^s^o lo-lt& \jfr ^ %Wi| iXjq], in novo monasterio ibidem moratus, 

. |Zl*sa^ expositoque libro Euclidis,porro tem- 

.. _ . \ P ore autumnali Ninivea petiit. 

y^ lotoj ]AW* . ^L Ma*o Anno 1583 (Chr. 1272) Mberno 

ova Joci ^ijj osi . v*r°^? -^A.w^ tempore obiit Baailius Tabrizi epis- 

. iLd^A^ a L^ U^ a *v*A U± c ^'.<l ui ecclesiam ibi populo nostro 

.. x • °pe piorum mercatorum instaurave- 

l£oo± ^ ^-iijl Uju, as>&4 1*0 rat. Cumque accessissent monachi 

U^ n^S ]o^0 aojooo *ALo ^jisj quidam e co3nobio Mar Matthsei 

mj » : U^^ fliL ,oal ^i^j^ maph ™™. P ecuniam offerentes ut 

v *^" ipsos ilh dioecesi ordinaret, ille nequa- 

*£a^o 00* U^cu +f*sa», V^o quam assensit, quia doctrina non 

. ij^o^? IfAoiLia^ ci£9] }1] . b i*3©ci sat i s instructi et moribus juvenes 

to !?^ ? lASoo^> -S*^ VI ^ o« f"*' Se ^ m C ° mmisit SeVer ° eJUS ' 

a st- a f-. tfmccenobii, qui cum llluc advcnisset 

**$* **^° • r*** Va*4 lAio^oj sub diebusfesti magni Resurrectionis 

|A*of* \A^} o&a? Jjlh© «&£o*? bonorifice exceptus est, 'ccepitque 

curare ut eedes novae ecclesias Tabri- 

• Hr° ? zensis absolverentur. 

a^fifl^U^^^^IX-lliyUnoaoo Estate autem maphrianus altera 

Aaso JZuLjd Upo • -^2?^ lAloi v * ce ^aragam concessit, atquo ibidem 

, "i ccllam et oratorium in nova ecclesia 

^oIoa^o.^H^U^Uo^ construxit. Cum vero in ea urbe 

^■ j LM^o) jLcAsL I^ao )fM JA!a annum unum exegisset et librum 

^on^ ^ «2ai U) 'u»ofe<&aJb, ^ ma » BBtl Ptol ° msei exposuisset, venit 

^n^MuvopoaaAj*; ad eum presbyter j a cobus, frater 

|»i^ *A» ^ aNVi fc Ujo]o ^Ajjj ^oioikl Simeonis presbyteri et mcdici, post 

\j]Li ? euLLslo jJaJl Zoa ? lALa^j festum Resurrectionis anni 1584 

' v (Chr. 1273), rogans ut cum ipso ad 

5^Jo Poo^ a^ ? 1p*o^ oiiftL. ccenobiumMarBarsumseabiretutque 

o& ^k*]o . |If^LD >oL J.\aa .ooi^k pacem eis cum patriarcba nrmaret. 

^oo . l^a^ diia^ ^^o U^^o HuiC obsecutus ma P hria *™, cum ipso 

^■^ _ - ******** a( j ccenobium ascendit, atque inde in 

^polo i^j^Ls ^a^> ? ■> n i S i nS% ^> ^^ Ciliciam perrexit ad patriarcham a ) c ?r^ — b) R et B%hl. Orient, V^soci - <-As- « c) R et jBj^. Of mt„ { 
f-fteo^ ■■ d) R et Bibl, Orient,, om. )iUe|^ • ;rl Bi.i I ! 445 PRIMATES 0RIENTI3 : SiEC. XIII. 446 

^o<na-*J j«o )o-a£o jojiaa^, <n~Sa^, seoumque duxit Nemrod diaconum 
o'i-JUloo *i£> «na_«j_tf|o . Hrj Presbyterorum illorum ex fratre ne- 

potem, quern presbyterum efc metro- 
y-aoio . U-* «A^lo >Ua^^ politamMelitin^ordinarunt.Itavero 
^dJ ^00 \, l^iSViS h^r^So pace restituta, maphrianus Melitinam 

i wl lV et inde Niniven reversus est, 

^A 1^> 42,^4 kaJJ 'AJ-kfio Anno 1585 (ar; 1874) ingtaurata 

1 2*~£u-fa£> jlp-^ps) 1 AX*;£o» cia^ est ecclesia populo nostro in meditul- 

i*^ ^» *.^ «!, i a, ? urbis Ba ? dad prope .f des "ft 

v • ope pnncipis junspentorum Saphi- 

. Jlia-^fs ^.S a i S ag ciLo^ s^s. cddulsB-Soliman-bar-Gamala. 

]|~*ol* U*u ,_!*> JUjI AIaoo Anno 1588 ((ttr. 1277) obiit Seve- 

%~^ ^a? teZeiSo olpf2|o >*g.o^? mS Tabrizi e P iaC0 P us » et fideles 
, x , , . * magnum luctum habuerunt ob ejus 

U*l H UaSaL* apm+o . aU^ decessum ? de deruntque sufiragium 

w^jj^^J] l # 2)o 01 Ai* $.a Ut-*? ^^»a^ commune Josepho monacho, ejus ex 

I U^ «Jbo «tto ^, b&oc** sorore ne P° tL Hic adveniens <*»«>- 

» ■ " m cratus est in coenobio Mar Matthaei a 

»e&i.v\|1o . <-±^£>tf? fceo^ lAiooAfi) maphriano diebus jejunii quadragesi- 

--*? +-XsJ] . ^ ^-^« j ^ |r Sa malis, ao profectus tesedit in ecclesia 

, . .. , , . ' Tabrizi, porro Dionysius appellatus. 

1&*cuo 120a« 01*0 s ^au a . ? Eodem anno gub diebus fesfci Re _ 

9)|< M ^!bb t-Up^ Lul 1A2a^09 |^9 surrectionis maphrianus Bagdadum 

*L&*&**i**wfio . ^*1 ^Ji.o descen(iit ibi( l ue festum celebravit. 

_ " a " ^^ * • ^ Ordinavit autem diaconum Schams- 

>aiao "fecoU oi^oj^ ^4*1 |a *afei eddulam-Mari filium Emin eddulae 

***£o . Isaa^o? M^ y Ut*\ inift^o T^omae et una cum eo alios efiliis no- 

bilium. Practerea chrisma consecravit 
^ ? ^u^oZlo ]^z> u.^ ^1 in ecclegia primatiali Mar Thom3e 

w^jjolo . \ajtQ£0 \i£jD9 UmXa, Uoo]^ Apostoli adportamMuchul,ordinavit- 
• . , , , , , . , . , , - •• . que etiam diaconos alios in ecclesia 

|| ! 4 a " a > -Deiparas, intra Bagdadum. 

a) E et Bibl. Orient. , om. j_^ >=u^d ... %— aojo ^^Jt-a — b) R et Z?e^. Orient., om. 
^Ti^iSViS ... j?2u-^1o — c) R om. ^a, — d) R et Bill, Orient. U_i^L — e) R et $ibl> 
Orient., om. |i=oU ... v»j|ie . 447 BAttHJSBR/RI CHRONICON ECCLES. SECT. II. 448 ^jol 0010 Uco]Z ^aruj^sjP \*o] hp*> 
.iLtj-alt? a^$o|2 U'?r^> tea*!*? li^aao 
ix£}OA^9 lU^f Uls ^al J.JLSO . *^> 
^-^0^ ^-AS |«.S0 • 01^ A*l _-Aff]9 

*a^»w^ai[AlA9 |A*£a,A£> j.^U£) 9i^s 
«Jo? i^aii&AiD U|j£o ^jo A^f^A^ 
Ij^ulc UJAaj^-Z <oat^ ^sauD af^o 

?As t^o.ilAj.^0 ol^ loci Vl, ^o2 |3 

^4suio <J* f M uais] )ALi^ **j.s?]o 
l-JrJ° • ^09 A-a&L ^^fio^o OCT) 

U^J? U|«ttlo °9&AO^ Aa^j IAa^j^o 

. «-n^a^?5 )f<*r^ ^*a* asptn'^ AIaj id9 fccog 1A^0^ IAaaoo 
yl^ ]Al*,io ou^iiaa U^aLj ys ^ Jam vero maphrianus antequam 
Bagdadum intrarct, ad id significan- 
dum niiserat ad archidiaconum Tho- 
mam , atque hie certiorem fecerat 
catholicum Mar Dcnham, qui epis- 
copos et irmltos nobiles Bagdadcnses 
in occursum maphriani ablegavit , 
•,atque ipse ingressus ad eum juxta 
viam eum magno honore prosecutus 
est ; nam con versus ad coetum nume- 
rosum Jacobitarum et Nestorianorum 
dixit ad eos : « beatus populus cui 
haec sunt. » Porro postquam mansisset 
ibidem pertotamsestatem, in autumno 
anni 1589 (Chr. 1277) Tagritum 
ascendit et in celeberrimis ejus eccle- 
siis commoratus est, atque ita laetati 
sunt omnes nobiles Tagritenses ubi- 
que, eo quod a spatio annorum sexa- 
ginta quando indc abierat Igna- 
tius, qui patriarcha fuit, nullus. illuc 
maphrianus esset ingressus. Cunique 
in ea duos circiter menses commora- 
tus esset, Niniven reversus est et 
ordinavit trcs episcopos , primum 
quidem Michaelem, qui et Mochles, 
Beth-Ramanoe, alium Basilium coe- 
nobio Mar Matthari diceccsi Beth- 
Tachschur praepositum, tertium de- 
nique Denham , alias Joannem , 
monasterio de Moallak. 

Sabbato autem primo jejunii magni 
anni 1590 [Chr. 1279) dum inaphria- I 1 a) R et ml. Orients uals] — b) R et Bibl. Orient, fcoi^? ^Ai osn uac 
-, c) R et liibk Orients i r<s zu*> - d) R et Bill. Orient., pro ^Wu cuoai, habenfc *^o 
oikOs ^l*q- — e) R et Bibl. Orient, pro u^oia* habent , m.^a? ^j-ioj, et porro C R 
et Bibl. Orient, addunt (C cuLLs) ^^^1 uauulo^ j ^ J^aie U^h . f ■3£ 449 PRIMATES ORIENTIS : S^EC. XIII. 450 M >5j ■ M 

ft 

m 

iS 

H' : >. 

f 3r t £5 j*S 0019 1990104 AbfcS? i.ffl,! H «*S&1J)^| 

UA-aSdo j gruff 's— "^H, n-JJ^fi^oatf 
*aJ] ^^^ a. ]A1a- Ijolo olso . <*A^ 

|oOI oA«*|o *~aX friO ^j— *Ak>5 001 
„ ^JQAS? lAj.*g^0 *#Qn£& ^nTflft^l 
l*l*£^i Oj^UJsO ),a^©A-D J.4 J? OL*$.ff]o 

. la^oAa ^k as90?A2>a^ <+?*, ^ 
Vo ypo X^aho}l£>i lAl^|^0 cl1*|3 

>OJffLS ^(l09 Ij^H 5 g^A.Q^O 01^ A*]? 

—.^d >-oj.^ |^o . |Abl*g^£? 0Ufca!b>d? 

1-.A3Q.4 — .^.▲J] uOlOfJfcjo l?Q.^k <JsO-^ 

oulAmq . jgoSoAo? oi2a^» t*8ia*A*1o 

lAica* Va^o ?Arso . oiA^aa ^0109] • 

Ur*?° <-^sl ^ <~-*4,Jlo ooi Aa^d 

l^oJy.nmV <-*9 l-ia*]? . ou^a^? 

iJ^stb] }oa-*s U*&*? 1$-*\ AlAdo 
U»m ^i^l ,-l«at ? 1^ U"? lAsuk.9 

01^ I ooi A*f Ifr^eJ? ^Le oil 1 001 

wflpA JJo , ^£^1? i^o o<n jJUfs^olto 
. |L^e ] r M \Ls] 019 As *) Os/i«tf vel 0$«a, liodio Uschnej, oivitas inter 
Urmiam ct Arbelam, de qua cfr. Bitter West- mis in Maraga urbe adesset, obiit 
Bartelae Athanasius Beth-Nuhadrae 
episcopus, qui et Bar-Summane, vir 
perfectus et p'raestans ; et translatus 
est ad Mar Matthsei coenqbium. Hoc 
eodem anno Simeon quidam cogno- 
mento Bar-Kalig, qui fuerat urbis 
Tus in Chorasana episcopus, et quern 
Mar Denha catholicus ordinaverat 
metropolitam Sinensibus, cdepit su- 
perbe agcre adversus catholicum 
priusquam ad Sinarum regionem 
proficisceretur , isque ilium ad se 
accivit in Oschnam 4 Adorbiganse civi- 
tatem, bonis omnibus spoliavit, in- 
clusitque in ccenobio Mar Behnam in 
urbe Lakacha. Cum vero inde aufu- 
gisset in montem, eumque nonnulli 
montisincolse cepissent et adduxissent 
ad catholicum, apud ipsum inclusus 
est in cella, atque paucis post diebus 
mortuus est ille cum quibusdam epis- 
copis et monachis qui cum ipso erant : 
quomodo autem id contigerit varies 
narrationes feruntur apud multos. 

Anno Grsecorum 1591 [Chr. 1280), 
feria quarta hebdomadae passionis 
obiit Joannes Gozartas Cardoae epis- 
copus, qui in antecessum jam omnia 
quse habebat dispensaverat quia a 
longo tempore jam segrotus erat; 
redemit enim captivum, ac ccenobio 
et maphriano quantum potuit trans- 
misit, ita ut ne unum quidem obolum 
post se reliquexit. 

Asien, IX, 1025. a) R et Bibl. Orient., \ix*^ mA*\m — b) R et Bibl. Orient., q^ — 0) C j^ *j-*o 
Vt+a), R et Bibl. Orient. ]^jjo) — d) R et Bibl. Orient., ,*» . i. 

4 452 451 BARHEBKJB1 CHRONICON ECCLES. SECT. II. 

^-aA| ^ U>Ja4 ? ws^fl ij^ao Anno Graecorum 1592 (Ghr. 1281) 

ois ?1i^^ ^curf* & Ua?p£ IaILoAa cumprofcctuscs8etMarDenhacatho- 

^#dk\J&a2|9 §lfioiaM2| Uoto !jf us . ut Ba g dadu ^ descenderet, in 
' * b .. i11d ltinere »grotare ccepit, ct cum 
^j^ ? ^v^ i^| % JJoi^o lAioi* illuc pemnisset ad aliquot dies afflic- 
ts* ^b a^ j,oj °Jioo. sous Uiao tus remansit, tandem vero nocte ferise 

• l*Ui* aL^, ^^^ a J; ^ n secund * ^escentis in jejunium 

5- ,-™. magnum migravit ex hac vita, 24 a 

^45^ UJ? i~io Jooi o4* r s9 V^ioo Schebat [Februani) ejusdem anni. 

vr oaa£>.^ ^So oo« o^] U?o»fc U't+i Cum vero ^ ar Dcnha adhuc vivente 

v^j ,«mi, . w v u -s^« j n ° mona t i ' a ? urite> ."St* e 

x -^ v •' \ . . s ma j USSa Kublai magni Khani ut 

Uo?^l ^>ail a^Lo r so , >a^Ajo|lo Jerosolyma sacri cultus causa pete- 
op±2\ iA^iUoL Mo UjoI o^sul) |3 rent » cumque has regiones assecuti 

fc V^ W* o«o U* ^ **, ! ter T in J enirent nec opportunity 

' F • a tern abeundi, moras traxerunt apud 

s T\$r* ^^ fa ^° r» °"°« 1o« \lU Mar Denham; atque Mar Denha, ne 

U*?*? t-^9^ ^-a^oi ,^e g.*^ **}&] in Sinara proficisceretur Bar Kalig 

A v ;;. a ^ i *. ^ a i ? .. adversarius suus, alterum e duobus 

N * ~ lilis monachis Jaguntis, hoc est Tur- 

T-AfiA^ ^o . oioiiaA |«iX ubolao cis, Sinae metropolitam ordinavit et ?a 

. *Ua? po ^ ^offij^B ^aasotf ? ooci JabaUaham appellavit. Porro dum in 

._ j^_ -» \ & , „ i, ,, eo illi erant ut ad locum suum redi- 

r* lofl o^l, ****) Ji^ol ^a, rent ob .. t ^ Denha Tum vero 

loiJk ^oalaj aiAL^e 8--M ^ootmi^ emira Aschmut eodem gcnere oriun- 

^,u.La fa S , ct_^j % ( r nSs^ A<^v dus de Jaballaha apud regem regum 

*• j \ ». . j , m locutus est, eum nempe a Christianis 

l "^ * ^ * ^j *° expeti ut ipsis catholicus praeficeretur, 

t^? ^Soa| oi^ ap^ ^oaiiia U?s<^p Bagdadenses etiam omnes eum cupere f 

Iim^o Ual^s, UAi^ enJaa*jjD nt per ejus affinitatem cum Mogulen- 

^ -^ qjfoite turn, genere tum lingua ipsi r 

w-naa ooi, ^-a^lo . oOio <o 5r ^J opem p erc ip eren t a b iUo. Atque pro f 

wAlso ua^A^Aa 0019 Us&* jLl r £as hujus voto prodiit edictum regium ut i 

'■'■■.' X a) R et '£t&/. t?/*^., 1*29 -JU40- ^jio , ^ ft A > | ^a — b) C Jlo3.Sc — c) R et Bibh Orient,, | 

^A- '»*£ ' clJ ? — d) R et Bibl.Orieni. om. J« ©j ^.o ^ S^nn ^jsaad — e) C 0001 ^ A «« < ^ 

— f) R et Bibl. Orient., J^mJ? «a^o 0010 |— *J? s*jle j—, o^c^Z] — g) R et fit^. Or««t^., I 

1^39 ^40 — h) R et Bibl. Orient., ^a^| •— i) R et Bibli Orient,, om. j^. . t 453 PRIMATES ORIENTIS : S^BC. XIII. 454 

oA*Jo %±s>b]o <_*;£&. y^l ^us] Mecatholicusfieret; quare episcopos 

.^oZld b Lkise]o ^cLaau^o .«»w^ circiter viginti quatuor congrcgavit, 

, , ,. 9 qui Seleuciam et Ctcsiphontem 

^•1 fa^ .ao* *£o Urn ^ o* descenderunt eumque catholicum 

fll U*>av jfratfo M*W~ X^Lo ordinarunt. Iste autom Mar Jabal- 

Wk AW . W** lai o« fccL. la ^ c tsi d octrina et lingua syriaca 

* ^ parum valeret, crat tamen vir natu- 

<^--^ *a-4 %a^o l-oano . a© l«Aa* raliter bonus, timore Dei prseditus 

. V^ ^i»?i« < l ui mul tam charitem nobis et popu- 

• „ M .. J laribus nostris ostendit. 

*j* fj ? J ? IA^oao Ua ftA? ^1 Ai^o Anno Grsecorum 1593 {Chr. 1282) 

\*'t£>£ *^>J3 \ja*j> ^oios] f^jo^ tempore verno cogitavit maphrianus 

U* U& U^'liio^o \u^c Ta ^ r5zum ° r h m petere > iUi0 n0V8B 

• " ~ ccclesise aedificium consummaturus, 

*oci <+s£± %^asa Uj^sfiiAj V^Sso oLoj quia in ejus oratorio multa adhuc 

f w-^44o V]l H>o . oUo^. A*as> dcsider abantur; eumque illuc profec- 

' * ^ tus esset, et se castris fiiiae regis Man- 

^1 v a^v* U^o ^ 0f iA^i^ao galunas conjunxisset ut iter faceret 

ai-aJoa? Us>ll Ifcc aJUz^o \p9 in e J us comitatu, advenit nuntium 

4. « • " decessisse Abaca m regem reeum 

^ v^r- «-* »-h-u *■**> Quamobrem Tabnzi iter reliquit et ad 

W . >-JDi^tl VmqI ^Jo ^j.^^ Tak (joaJatfiaw) contendit, ubi novus 

r ao . >oooa 5 ) (ji ^A^ U^ la^D? rex creandus erat - Cumqueiilucipse 

h ' pervenisset, atque Achmed 1 illustris 

+**q*\±*s>*4q +*^]o ^AL l^o electus esset et in throno collocatus, 

wticl^] U-u^j t±A«] ^fli Uclsl^o P roceres maphrianum ad illius con- 

... " " ' spectum introduxerunt : qui appre- 

W^M^o-aiaie^ Il*a&qL lioio* cationes et bencdictiones de more 

oi^ wsAp^lo faso \^ ^| lAaSoao extibuit ' P orro jussum est ut buic 

' j •' • conscriberetur diploma admirabile, 

v ^ 5 o ? f ? U^ V2> Ja^^j ^o*^,* spectans ecclesias Adorbiganae, Assy- 

J^^'J^TiTT ^ M08lemiamura Adunadta. Inaugurate fait 21 Junii. Cfr. D'Oha- 

amplexus erat, accept titulum soltani ct Somen son , Mist, des Mongols, liv. V, <du IV. 

a) R et Bibl. orient v^afe _ b) wna-Jii _ B , ^ Zo _ c) R efc m . Orient., ^) 
loci <W* - d) R et Bibl. Orient., wwfoo,^ j^a^ jooi fo^- e) R et A». Orient., 
1 ' " n " n * ' V «V* - » et £^/. Orient., w-5uj^4 - g) C | » ■ , | wsUX, 
R et 5eW. orfaK. f W ^,4^ - h) R et JBeW. M„ %fl - i) R et £«W. OrM., Q *> 
— j) R et Bibl, Orient., U^ ^~ S^ . 455 BAEHBBRaiCHR0NICONBCCLES.SBCT.il. 456 

telo r „ft fl^ . _-*9cnJ A-aoo jo^l o rise et Mesopotamia. Indeque disce- 

' . , i , v ^ a dens Tabrizum vetrit et habitavit in 

r • ecclesia : perfecit autem sodmcium 

. °<ru.e? Uy^5 1^^ Aaoj UaIaL oratorii ejusdem ecclesioe, acjaniiam 

qj^kS lA^iais Ufc? fcw^ \oao e sectis lapidibus ibidem exstruxit ; 

cellas quoque super oratorium pere- 

Ua^ A^s ^ V^ 1AJ&* wsl llpo gi ,. nig 8edificavit et coemeterium de- 

^..^ V-4.-1-& i-s>Q-Jo Uttjp functis. Quia vero prseter sediculam 

... t > M Quae infra templum exstabat nullus 

ft^o,, **U, o« ^1 ? ^ ^ *^> erafc ep . gcopo locus ad habit a ndum> 

au.oZ.a-i0? ]A-a©9 looi A-x-^ porticum sestivum sedificavit , et 

V fl0 WU* M b |A* . Uoaau^li domum hiemalem cum camino; atque 

omnia qucs potuit, pro viribus suis 
oiJ^m +-+] *^a*o feoJ A*©? UoAa? per f cc j t) revera f ra tre ejus Barsuma 

*oia-*1 fer-A£» ,-s . ~&A l^* Saphi haec omnia curante. . _*ou^s §; 

I 
jj^o' Uooa? 9^1 AU, A^ i^o Ineuntc anno Greecorum 1594 | 

,' •', %t ., i « i„. . * ft (C7w\ 1283), post obituui Mar Ignatii 

f P*T ! ^ — ^ r patriarchse , advenerunt a coenobio 

Uroa^j Ug^ ^ooUai*© te*a^ ^»o | e g a ^ cum litteris submissionis et 

cam? Jjaoijasp aslX^ U©r» woa^oo excusationis propter festinationem ad 

quam in con stituendo novo patriarch a 

e a^Ao j3o .W r * i^r^ 2aLcu.aiafi coacti fuerant ; quos tamen maphria- 

^ ; ooi ]^1 f ^©jAoo . U* P s£$ ,oJ] nus minime admisit. Postea Rabban 

, , f . . u . , -i . . . Simeon medicus ipse accessit ad ma- 
H*H^ ? -Ai. A-U-ol* M v <^ phr . anum> e . mult f feriam adblandien8 

r a^ *oicu^a1? <*-^t-* lAs^saoo ufc |p gius ex f ra tre nepotem reciperet; 

lu£i -k» .. *is 121 ^A^l 13o aoiH at illelenirinon potuit, responditque: 

* • " - i - " at) antiquis temporibus definierunt 

^o |3 ? U*^ Uou>1 aW U^ gancti patreg ^ nec sbe patriarcha 

vVs!^ y^\ >oaai l^l+i^* jJr^s maphrianum esse constituendum, nec 

a) Ret Bibl. Orient, pro «? U^? habent «^ ? - b) R et J0J. Orw^., M^o vji-^P 

- c) ^ooZ * ■ — - d) R et Bibl. Orient., \^ } - e) R et Bibl. Orient., V-a-fi 

— f) R et £»W, Orw«*., ^jifi^» — g) R et Bibl. Orient., *oA_So P? . I m 457 PRIMATES 0BIENTI9 : SJ3C. XIII. 458 


°W s.3s>oLjAd U-2) ]A„1^ v oui^ 
<-afUv {.laoie.^offUfloiaJ pO^A ^oen^a^ 
j.U$.,2^o . ^.ajud p© \|1o Uw) on. 
14*? Ia^> ^r«? l^r*** fe^^-a^J 

J.JU j-2^0 001 {.-Joi^? V^0O % Xst'rb 

wS^o . cnla^? {Xa.^0 a&A£ -. <n£* 

]oci A*l ^? frjQSP^ lia^j , <n^ ^e1o 
: W>ai>5A*e l?ai^o >oao'l ? lA^* ^ 
«id9 ^^ 1 Jas^b £.*© ]aCk f^ osi 

laiaal? len? ^ ]^ -UU^ 1^ ^ 
A-ISaaCT^]? *^ Aa] ^JLa, ^*£>?1? 
UspsLao <_*£.&&» 1 JoJols ^04,+?? 1^9 
--io A-kaMo U^j^ao ^.-tfsa^o 
l&*0 *jL^O£0 l*^k4^ V,^V)o.]2Q£oa*.o 
l^f*© U^»Q>^0 . |n-jl <™J9 ji- ACTIO 
Uju*l . l^A9 fcfiU^ Ifi^U? U^ 

^*? |Aa^3j^ Ijfli lA^j-laa? ^a9 
J3o . aA*'] |b9 U^A ]<n^? Uaa^lo sine maphriano patriarcham. Cum 
vero isti legem prsevaricati sint et 
patrum canones, non est mini pars 
cum illis neque cum illis in eorum 
trangressione coramunicabo. « Atque 
ita medicus profectus est et abiit 
ofiensus. Maphrianus autem profectus 
est cum castris filise regis, Niniven 
petiturus. Ad eum vero in itinere 
venit Tag-eddulat, filius Rabban 
Simeonis ob idem negotium ; et quia 
hunc maphrianus cducaverat et insti- 
tuerat ac sicut filium diligebat, eum 
ej usque munera suscepit; dein ma- 
phrianus scripto suffragium suum 
dedit Philoxeno, illique dixit : » ne 
putes mihi fuisse cupidinem ut ipse 
praeficerer atque me idcirco contra- 
dixisse : Dcus enim cordium scrutator 
scit in me nee unum esse membrum 
quod istud concupiscat, idque multas 
ob causas : una quidem est, quod 
jam quadraginta prope anni sint, ex 
quo creditus mihi fuit gradus pontili- 
calis, viginti in Occidente et viginti 
in Oriente , atque hoc prsefecturae 
statu 3aturatus sum; quare silentium, 
otium ac vitam tranquillam desidero, 
et consummationem finemque bonum 
viris pacificis repositum. Alia autem 
causa est, quod in hac mea orientali 
dicecesi per Dei gratiam in summa 
pace versor nihilque in ea mihi deest, m m a) R ct Bibl. Orient, om. \Jl\ - 
I w^ * — d) R et Bibl. Orient. 

)^aso — h) C ]/\ 11 n . - b) R ct Bibl. Orient. +-A — c) R ot Bibl. Orient. 
. r i,M W ' sv.A A — e) R et Bibl* Orient. ' K „ t \n\ 

- f) R ct Bibl. Orient. V-i-rte> — g) & ct Bibl. Orient. 

30 459 BARHEBE^EI CHRONIOON ECOLES. SECT. "II. 460 

^coaill? lla*l . cio o^ V™4 ^r^ ut a ^ ea fugiam et transeam ad aliam 

•' i - \ l±^\ \a- ti aula a( * ^ nstar predecessor um meorurq^ 

^ojci ImU* y*\ . M«*i r** 1 © . nam etsi angustiis plenum est tempus 

>©*£> . ^Loi lai^ie j^ ,-sl - *2tcrD? nostrum, tamen quietem quas mihi 

.lo« )3 Ur*8 U^iao ^ . ion? U-J «»*«* in 0riente alius non ha ? )uit ; 

Tertia demum causa 9 quia etiamsi 

l*« ^ ]o« A^l ,-sl? aoi ^*? A^^? patriarchatum cuperem sicut ceteri 

*a |3] ti^]} Wr+ y*l l^asi^|«^5? homines, attamen cum dioeceses Occi- 

. IAaV-so Mentis J am vastatse fuerint, qusenam 

W ****** Oys ^ f^r ? * adhuc hujusmodi cupido in me super- 

lA^j H] . ^oflis *^ '^ooi • U*u> ]A^? esset? Andesiderium Antiochise, quae 

ol". ^ -« Udo U& to U^a^lj in S emitu versatur et luctu? An dio- 

• . " cesis sacerdotalis Gumise in qua non 

<sia was flj ««iiea^5 \k+iaio ]A*^o? remansit qui mingat ad parietem? 

. 1 i^; o] lloj^j o]JA*U> <U? ^ An Beroese, an Mabugi, aut Callinici, | 

"^ . , . . aut Edessse, aut Haran quae omnes 

^ol^.^D^i^ol^aaUQ!^ o| ^^ gum? An septe VdicBceses' j 

*>,_*? lA-*^£© %^±9 o] . ^V^ circa Melitinain, in quibus nee una 

Jew* ^d 13 1 iuA h* to •• *^U^o d °*™ superest, Lacabense scilicet et 

"^ • • ■ " Arcse, Callisurae, Guba>, Semhse, jv 

Uo-au^Ao' i~0r^° ^-*^>fl kJb>U> Claudiac et Gargarae? Ex bis ergo ? 

-_ • o i-*?o^oo U^d.q wfl?oso^p manifestum est causam contentionis | 

• «-V\ * b . me£G f u i SS e factum vestrum minime t 

. *^> ? lio^oj A^? ^ ^fl ^o laudaMe fttque r ep r ehendendum , i 

lA^ r b>o . |AmSnK? (2 v ao^o?o^tt *« q UO d absque consensu Occidentalium f 

U*^, Uote^ ^> . 'nUUl et Oricntalium fecistis quod fecistis. j. 

^^' i . Q uare hoc noveritis vos et Dommus r 

. ^^9 Uc oat ^^r^* Wid^o vesterj apu d quern non est persona- 

A^ ea ,q*£oo v oAi1 ,^i V*aio rum acceptio. $ 

^VAi.^^^ll^ll^o ' Peristudtempusmatrimoniojunxit 

v ,«-, .t— ^ , mapbrianus duos medicos discipulos ; 

y© . JAI*^ V^t^^ Of* 5 *^ 1^^ suos in urbe Tabriz, et Abul-Cairum j 

.'cJ^oUl jl^DAa ot^ ^ ^' i^^ oop quidem Tabriri habitare jussit, Joan- j 

I 

a) R et Bibl. Orient. |^ak — b) E et Bibl. Orient. h*± •- c) E et tfiM. C?rw»^. oi^ | 

— d) R et £»&/. Orient, £cL.) • ^ 461 PRIMATES 0RIENT1S : S^EC. XIH. 462 

loXtiL )2] jso . oL^ljiflJD ^Ihq a ^ o nem vero Maragse. Porro Niniven 

o»J] A.l^9 UJlji* Uoo.j lAiooxs profectus diebus jejanii Dominici , 

- " , ' . , ... anno Grsecorum 1595 (Chr. 1284), 

^o Ur*> *oo*1 ^ ^ UJa. ? ^ Rabban Job monacllum et 

lt-*l <*oia^ }atfo . l^oo Axr> ,-Loj presbyterum e Beth-Cudida eumque 

ouJb ■ »».m «.f» . ]ja-saaaui] ? P er impositionera manus episcopum 

,,. b consecravit et appellavit Joannem 

.l»oia-J A-*s? 1A_^^ <n lH >lo atquedicecesiBeth-Nuhadreeprajfecit: 

U*i^£e w-*4^1j {jj&*<£ sja^s] a*ooio fuit ille episcopus duodecimus eorum 

Lt u^ quos maphrianus in Oriente conse- 
cravit. 

IAaj.© Jya| Axa ^o fALts aioo Eodem anno cum pagus Beth- Akre, 

?^fo ,_l*a* a^ ? Usuci leoi aio, in <l u<:> extabat templum Mar Joannis 

-.. . . Bar-Nagore, vastatuni esset, et la- 

^^° *? ^^ ° 9<SI im S? ^ trones ibidem insidias struerent atque 

. ooai ^i^ . mSv> <JLo^ ^,; ^aSoo presbyteros diaconosque illuc adven- 

Joa \^ J^ ? fi r ^v p...«^ ^ tantes spoliarent, ccopit maphrianus 

. " monasterium construere eidem mar- 

-^pj ^^ ^p.ka I,*** oi^t* tyriuuncupatumadoccasumborealem 

|b? U^J Ipoio UIaJ? U<4? Ij^UpLo Bartellae castri regionis Ninivensis ; 

- _ofl.fi) ~^ r v~\ atque ita pax magna clericis parata 

fuit. 

v. i.. » .- ;, %, Anno Grsecorum 1596 (Chr. 1285) 

' * - pcrfectum est sedmcium Celebris mo- 

^i-o oi^jno* IAaaa^ k*?? UaIo nasteriiapudBartellam,quodextruxit 

^ Ipitf >a* Vb> iXi^o *Uo maphrianus nomini martyris Mar 

8 Joannis Bar-Nagore ; et quia regina 

lA-a^o? V^ileo . i^^ ^a* christiana Despina 1 Catuna duos pic- 

)$+. ^5^ l <o<£U> U-*a#oij l&xio.Aoiie tores, in arte sua admirabiles, Con- l ) Male legit Assemanus, codice'suo deceptus, nupsit Abaca, atquo a Mogulensibus graco voca- 

Bina Catena, Bibl. Orient. , II, 261. Agitur enim bulo, idemae Catuna significanto, Accnrotva appel- 

hie de Maria, filia spuria Michaclis Palseologi, labatur. Cfr. D'Ohsson, Hist, des Mongols, liv. 

vel juxta Raschid filia principia Trapezunti, qua y cb. I. a) R et Bibl. Orients |L_»j*>?a£ — b) R et Bibl, Orient, pro cilj— a)o ov»*l3 habent *i_£>^i 

jjfe — c) R et Bibl. Orient. \JL> — ■ d) R et Bibl. Orient. \i-j£i\ ft-A-n — e) C <k\ ft m n> 

M-° ■•' vv l\ **, Bi e t -WW. Ortfla^. |.«lo? v^»^ j^) [j_jLW..,aQ? — f) R et £*W. Orient. T 463 BAllHEBRiHI CHUONICON ECCLES. SECT. II. 464 

__Lo *^oai a A^A<n2l ]gu-&U>2 ]&tco] stantinopoli a patre suo impcratore 

j.v^ . <* -x^asa.i*W*>z* cvocaverat, ut picturis ornarent eccle- 

• » ^ . siain Greecorum in urbe Tabriz , f 

\*yako Uia*9 U£* *£^& . <nao| maphrianus horum alterum arcessivit 

,^^ *A*|o LJU^ ^.IAUj^d qui novam ecclesiam Bar-Nagore [- 

" ". * pictis iniaginibus decoravit. Iainque } 

U f M U£± ~J0 5 3 ? ^ao . ^n.-lio antohuncannummiseratmap l ir i ailus 

U^^a^j hr*, |Aju, 1?<h yo^o . Igu^ j.o9 episcopuni plurimosque nionachos et 

. -•• , \i M M \i presbyteros , ut reliquias sancti e 

.oa^j? +±&o Ui+n lUa^o wausi r y : ^ 

^ • ^ _ veten ecclesia adduccrent : qui cum 

^o . IAaaA^ U r 5* -^5 8-D9 lAiial* abiisscnt etibdissent, nihil invencrunt: 

w3 ] . >©,£* o^a] fl© . ©h^o a^l quibusdam etiam fidelibus apparuit 

1.. \. * sanctus in somnis diccns : » nisi veniat 

y* on ^4 ya+aiZo ^ ^aJ|2o $^ ma phrianus, reliquiae non invenien- 

lAlao. U\ fl iJUjji^D <}? . j^elo te*L*£> tur. " Maphrianus vcro , laicorum 

. « . # , . « sermoni miniine fidens, causatus est 

\»s>4A (J *a ,-*? (J^g. . M»» ao mor ]3 Um qi clansit ostium cubiculi 

. Jjcijoao ^.-^1 . U^£ A^aoVik u bi se dor mire fingebat intra cell am 

o^> Ion 4*' <**> W ^ ^lo suam > interim J e J unans et orails . et 

^^ " #> * * cum nomine loquensindc a nocteferise 

$£00 y>]^ Ipuio . ^eio^U) ciAa^.0 ggx^ US q Ue ad noctem dominicee se- 

J,«i^ _-5*> . ^ V>* fl wajI >o^o quentis, 23 a Teschrin postcrioris (2\fo- 

d u\ i x vembrut) hujus anni . Et post orationem 

la*© ^ >oa* ? U£^ V*f> lAaoj^ nocturnam , cum csset quasi vigilando 

JAX* feci? *»i-*1 ^aj^Ao ^ . aijAfii dormiens,vidit puerum gloriosum ipsi 

, , , tv/i;A -a~« dicentcm :« reliquias sunt sub throno 

p - ^ f ^ antiquo. " Quod earn audisset ma- 

• e «.Js. i-jofe k^- U^i i>* • y*k>? phrianus,vocavitfratremsaumet dixit 

. aLA*! U*te> j»a3ojJ ^a^ lAl^o se velle ire ad quserendum reliquias, 

. adduxcruntque ei ct duobus epis- 

^o^» l|j» U^r^> V«^ !?« ?^ copis equ0Sj quibus V ecti ad eccle- 

ii^^o^ \-j] W Is. koalas )ii? j^olo s iam antiquam profecti sunt. Turn 

, .. '..! 1 x 1 Ul . 1 prsGccpit maphrianus fossoribus ut 

^^ ^^ foderent ubi olim fucrat altarcj 

.lAfl^Aik 1^^^ <3i^ ^1o aaajo Iasj cum q Ue descendisscnt in terram paulo 

•^ or^3j 1?aaj»L U**.*^ jielo infra hominis staturam, urnam in ve- 

a) R et Bill. Orient. t-*b-*} - b) Ret Bill. Orient. Uj-JJi. — c) R et 5»«. Orient- 
y M & n »v — d) R et i?tW. Orw^. pro j-i* >oa-? habeut p,^? — e) R et BM. Orient, om. n^, ■%h 465 PB1MATES OEIENTIS : SJ&C. XIII. 466 

'yso . Imo^o ^asfD ^c ]o<n *oioA*|j nerunt et ipsi superimpositum.tbolum 

Y , " * ivo^ -a i pulvere plenum, et sub eo intra 

^* ■» urnam marmoream aTcam : quam 

JU^Loj IA-oQmO aiUao ^^o . l*' 4 ^ cum per vim aperuissent, invenerunt 

M>Qh? CTa ^ *** Lm^o . U**? . in ea Paulas ossium aromatibus 

^ 5 ^^ ' " " " conditas. Idcirco gavisi sunt gaudio 

1 j^Aaa h»o . U++) M*? Uaospo^ magno , et rei nuntium miserunt Bar- 

l^i\ v ? l^oJlo ow3 n op * \ *aio.Mp>a tellam, et cxierunt in occursum illo- 

,, , i, « »•-. rum presbyteri et diaconi et universus 

.lArt Uoy- «-r ■ !*»«» s^"*? cleru8) et cum canticis jntroduxerunt 

a-n&Jo -. *-SS li nS a^9pl o?p^o arcam intra tempi urn novum, et rc- 

.^oh^d a£*o >ilioo IZd .ofli^ioP posuerunt earn in martyrio ibidem 

exstante. Dominica autem post inven- 

a^> liaatfa^> ^oia^l U^Ja^ao t [ 0XlGm narum reliquiarum, ordinavit 

]}(tlso AaSuo wnoJAtfo ]£ t M jla*<n maphrianus Gabrielem monaobum 

Bartellcnsem, Mattbeianum, episco- 

]*+*+ SAfl|- loi« h» *a^o . aia ? pum ^^ urbis CardUj eumque 

V*|fr&^ U*j.alo *»yp] Uol&o ^loi) Dioscorum appellavit ; qui quidem 

Uki ™~» 1 LaJ U^is U*, fuerat arcnitecfcus ^onasterii quod 

™ ' * aedificavit mapbrianus quodque ex- 

oi^ld *xoinaxcu9Q . ojj-o? iAi^^ s t rux erat super reliquias Bar-Nagore. 

jt.-o^ |Lip, ] ?<n ^^ Jlfiu,,] )j« oeno Jam vero dicccesis ista spatio quinque 

b • • • . • annorum vidua remanserat. 

: lr^f£> U*r*? \&te0 *^ U-p o«o 

|L*A^9 U,*^j.Y> *0I Jooi A AS? 5 As 

■«oij . 1-i-JeL*? 1^1 A-l-Aao Anno autem Grsecorum 1597 (Chr. 

i-JUj.^? <n r -^aio? — *A«* A-l^ 1286), qui est annus sexagesimus a 

, . * » . . , . nativitate mapbriani , bic mortem 

U*Joo U^ ^ ?o« _*1* t . mebat ^ pr8estQlabaturi Dicebat 

)Al*£? . f- *•* I 001 i— ^1 • ^ ? 0CI enim : " eo anno quo accidit con- 

wtfolo uvolofrd axl^l oil*, ^ci J unctio Saturni et Jovis in . Si ? n0 

' Aquarii natus sum ; et post vigmti 

^r»^ sAao.^^^l »o ? ? Uo^lo alios cum con j uncli essent i n Libra 

c ] >|wi^^ a-AJi^l r s • ^-^8^1 consecratus sum episcopus; et post 

a) R et Bill. Orient. lfc^_ao_6 — b) R et Bibl. Orient, om. 1*-^J j-o ... L-J<n ooio 
— c) R et £»*/. Or«V»^. ^J-4, — d) R ct £jW. Or»'e»^. Ulj»|iafi • f 467 BARHEBR^l CHRONICON ECCLES. SECT. II. 468 n^Jf^l v/i™^ 9 Aao . *su&] 'LjkysDJJ\ 
A-l&+oi^1 )LSi'lA-d a.^ls^l *-£ 

jLAil *ai^ jl sV Ss 'Vs 2 * " ' 0C1 

. aaa loot) }2 ]^j| 

llsA&So? aaia*1 ^01^0 IpLo ]« «ioo 
OL-Jgja^ r^,4> ?<n SSn tco.j^ 0019 
• Ipoi llsu.]o la*]o *A2*|9 
1 AAa Jjouo |ooi w,oai A*JLuLd] ^*? ^ 
ao]9AAV>S U??as Aa^jo . IAaua 
. |aL*J? H4o ^AfAffi ]oai oA*] . oil^o 
0001 ^*»*5f I AJLl \.d9 jjUno? V^loo 

siA^o UaJo . Uo^» -*r*U> ^alfJJ 

J$9 |AL]Uo V* U+jnSnS . ^ISLipo 
>o?9 ^fls| ^sSojlj lAlAgie av^lr^ 
A+U^j? I J 81 ]Z<&*> ^d ^JoAjJI 

— k> ]]~^1 |-»0 . (Xtj.£L^ OtS I Off! <^9<n 
• <-S*>A^» *0}ttO Ol^ttO Ollit£Ufc <*9icukl alios viginti cum conjuncti essent in 
Geminis accepi maphrianatum ; et 
post alios viginti annos cum rarsus 
in Aquario conjuncti sint puto me 
ex hoc sseculo migraturum. « Et dice- 
bat : « Sagena sseculorum, anno 1537 
(Chr. 1226) cepit me laqueus tuus, et 
puto me anno 1597 (Chr. 1286) in 
te amplius non futurum. » Hinc porro /rater scriptoris, Bar* 
sumas, commemorat relationem illius 
dbiiuSy quando, et ubi, et quomodo 
contigerit. 

Cum autem perpetuo hunc annum 
nefastum mente revolveret , quod- 
que non esset ratio ilium evadendi, 
per id temporis in regione Ni- 
nives morabatur. Et quia quotannis 
per sestatem adventabant latrones e 
Syria qui incolas Mossulanse regionis 
captivos ducebant, spoliabant occide- 
bant deportabantque, fraterejus, rei 
administrandae incapax, cogitavitdix- 
itqne se forte in manus latronum 
casuros atque ita vcrbum maphriani 
exitum re vera habiturum. Quare 
coepit urgere , instare , et hortari 
maphrianum ad iter versus Maragam 
Adorbiganaj urbem, ut sic evaderent 
mortem illam quam mapbrianus volu- 
tabat perpetuo. Cumque a fratre suo 
sollicitaretur, tandem acquievit atque 
illuc migravit. Cumque ibi in honore f 


a) R ot Bibl, Orient. *\~\ 
Orient. wcj-*© %"flo oiXa* . b) R ^Jai _io, Bibl, Orient. |^Jsi ^^ — 0) B. et Bibl. i 469 PRIMATES 0RIENTIS : 8JEC.XIU. 470 laAa^j ai-1^3 a.±pZ U^? JSiUio 
A^Ujaats }o— tf* ll£\ JalsAaic? 

<Of£ll .oJOl *fi] J yffflj Ia£JJP j.lA^X 

IpttdOO • *£u*1 ^*? ogi . as ^o^^sAJo 
r-A^o lASflA^i* lA^iao ^oi^d ^j-4- 
wSj-o? 1^0^ _^oa* «.A^ y*) |A^^a£7 
|A^ j^as oiJUe ~a-so ^V^Aa^V 

w^SOU^AnAJo >O r ^0 lA-^i^D w- Ajo) 

}ooaso . on 1*1^ oi^d tenVtiViirr 
|AjU? a-^As^lo ]^a^1 o^] jguc r ** 
}j?AS0 ]3 ooio . «r»«f }o,B&asaJo ]^a^ 
1^09 ]j.a^» Uoilc U? r^. ]ooi f^c] . Jooi 
saOio A*] U?) y*) ^ r o . JJ,.^ >a^k 

001 .AL^i* J^Aa |AlA J90L.230 . ]0O| 

)A^ <_*^0i£> i.^t^ \fMSto .<*£A^9 
}oa*i3 ^p^ ^d . Va^c] ilaoi ]A^a* 

*£oM fl • *oio A *la^ fliA^o rS|Jo 
{3] . yjtf >0|^ w^oAaJo fe** yn^M} 
I ooi w*£k> ^*2?2o ]Alo] . iAli\ao esset apud magnos et parvos, Arabum 
viri praestantes eum rogarunt ut li- 
brum chronici, quern syriace compo- 
suerat, converteret in linguam sarra- 
cenicam ut et ipsi eum legferent et ex 
eo voluptatem caperent. Annuit illis, 
ccepitque illico vertere in sermonem 
elegantem et valde castigatum tem- 
pore unius circiter mensis, donee 
ferine opus absolvisset et ex eo 
forte tria folia mansissent. Nocte autem sabbati 28 Tamuz. 
(Julii) febri quadam corfeptus est, et 
tot a ilia nocte calore ssstuavit; die 
vero dominica venerunt medici et 
contendebant ut pharmacum biberet 
et corpori medicinam adhiberet. At 
ille non acquievit ; dicebat enim phar- 
macum non profuturum ct horam 
jam advenisse, quamvis sicut leo vale- 
ret, et hoc anno corpore robustior .et 
complexione sanior esset quam annis 
ante elapsis. Porro, ut uno verbo 
dicam, hoc triduo adeo viribus defe- 
cerat, ut cum die dominica calamum 
et chartam poposcisset ut scripto 
disponeret cellae suaa atque suis disci- 
pulis, calamum accipere et scribere 
nequaquam potuerit; sed quavis hora 
semel atque iterum dextera manu 
pulsum sinistra} palpabat, dicens : 
» consumpta est virtus mea, et defecit : a) 11 et Bibl. Orient, \io±\ -2*o — b) 11 et Bibl. Orient. \Zj4 — c) R et Bibl. 
|i&*a0 — d) R et Bibl, Orient, o^so — e) R et Bibl. Orient, yk — f) R et Bibl, Orient. 
^*^o* ■*• g) R et Bibl, Orient, om. yja ... ^aa^J? • 471 • BARHEBKJEI CHRONICON ECOLES. SECT. II.. 472 

i^fe' |L&aV9 a «iU^ U-^u? «»*lo fraudasti me , frater nee me mori 

" . "• sivisti wfo' justa accipcrem ab epis- 

*.JA*^ . — ?*> ^^ r*H/ J°» copig et m0T iachis, atque presbyteris 

jio la^lo Ja^l ^jAas^ 13© +m] et diaconis, qnibus hodie %% annis 

*£» •-aocuf *^ao Ifeo U^?o |^* jam proesum. Eac, frater mi, ut mor. 

, ' . . «,.- fem effugiam; ecce enim nihil fuga 

*l&flpj . W V>\* v °^r* **** tua profuit . Q uar e confortare et con- 

^jeil Joj^d ? 1«o . UoJb r£° +*\ solare , et noli flere et contristari 

Bo ^a^o%-^2l V^o . y*ooi*> prseter modum, quasi aliquid novi 

,!-...., .in mundo contingat. Mmime ita. « 

^1l2Ua^*^r^ X^VZoM^ Hgec autem et Hu j usmod i consola- 

h «^« .fl .Ua^> on ^H 1 ^r*? °* tioncs varias per totam diem profere- 

lo<n -iol Wl Ifiioi'^i *4*o bafc > iP se interim hilaris et ridenS ' 

r . . t nee ut ceteri bominum mortem refor- 

!3o *-^o wm*js h> ofll ^^ ^° midans aut tiraen8 , repente Saidum 

U^r* **' 1^°** <C* V*? °1 1" diaconumetmedicumvocavitdixitque 

y,f ^ r >^ 1^3 1h^» • IjLUJld? ei : o scribe quae dicturus sum tibi, « 

^^ ? . ■ ." . t . , mU et sermonis sui hoc fecit initium : 

l_tf)j >o^ ^o^> . «^ rH» ^*'° w fiUus hominis> sicut foenum dies 

IaJj^d . <nA^fl^ Ujo.a] ya^o * *1 e j USj ct s i cu t flos agri sic efflorescit. « 

XLa* Use^ -40 *«o^ !H*a> **1 Atque ita porro, postquam comple- 

. " iii k/ <n visset confessionem, sicut justum est, 

^5**? *A*> V>© U*«° • &>+ *f protulit duos paramentorum ordines, 

fca^ ^V2 \ast . U>?1 H V^i*?" a iterum pro scde patriarchs, et alte- 

UrtcuJt UH* M** ^^ t- rum pro sedc maphriani, et proregi- 
t*tt,ao* Mr r r« . ^.^ ^^ .^.^ quos fratn guo 

>e^Jo «2L^d ual?oA^o U^rsic? tradidit . D e inde cccpit mandata dare 

acioriio^^ ***** ^HS°^ <na ^ ~**V discipulis suis, dixitque t " in dilec- 

_J <u*»U 13o oca, bo**. . r ^lo tione manete, et nolite separari ab 

^V^^ ^ " invicera,quiaquotiescongregatieritis 

AA^la \oo<nJ? l-ia^s?V^l?ir** in charitate, ego inter vos adero. « 

al« . P b«1 v a^^L*^ 1^1 wsl IfiQ^ Uli vero miseri sciderunt vestimenta 

Mfl UVfl v, ^ * ^1 — c) R et BibL Orient. >oo«* 
a) E et Bibk Orient. «^i-« — b) vdAifii^ ^ ^' ; 

.,,„.., i v^ — e^ R et flfW. Orient. .. I.oi si — f) om. 

— d) R et ^i&/. C?r»w^. om. \ i i ^ — e; it et * i 

^,^0 - g) B et Mi. Or««*. >o^ ? ^ - h) » •* *«• **"*• ^" r~ ~ ]) ° 
UA ,^o Wl^ - k) R et JNK. Orta*. \» ,i» - " K et MW. Ortat. ,^^ 

_ m)S et Ml. Orient. M H** - * E et ^ ° , ' V '"- ^ ? '^^' ~ 0) ° pr ° 
^. P ... ... U^J habet v o^.^, ^1 V* - P) post M ^ -*««»• ^ M »° 473 PRIMATES OBIENTIS : SiEC. XIH. 474 •a g.A^9 l^>|.^> ^■lI'So ^O0l4#iii*J \.2* 1*.£^ 

Bipeds ^4<^ a^ ^i U^ ^0 

. )A**»£ |i>|o jb^fcO^p ),xJo^ — .*> ]001 
*J p? %^ &) P . ^ yj & 

i&9 bnSnSo |j.AffiJo Up*' fojnViS 

^.-aA^.2 ]A_^5 J-a^.o oi^ <£o^ 
^^^Zo DMaVi^o v£.!k 'AAA? ]a^A© 

Iaa^oAx> ]at!^s wfiaiA <*2&9 ^^LJso 
<n— A ll^l ooto | ooi oA^l [flfiA^ 
waJ] wO^lsJ }3? pas |Al*j.Ls qip^jVi.o 

n-^s JmlaXpo . ls>3 jjeu?£? H»«axPo 

p20 . Q.-£X$42] 90*^0 lAAJhO j^S9) 

1 Jq£c? U^^o Ij^oJ? J&cgiaL ol : \&arf sua et pulverem super caput suum 
projiciebant , flebantque donee tres 
circiter horse noctis transiissent , 
quamquam ipse non cessaret a confa- 
bulatione cum risu et hilari vultu. 
Exstinctus est velut lucema, imo non 
dicam ut lucerna, sed ut lampas glo- 
riosa et lucens, et columna magna 
populi exigui et infirmi Jacobitarum ; 
migravitque ad Dominum nocte feriae 
tertiae, trigesima Tamuz (Julii) anni 
millesimi quingentesimi nonagesimi 
septimi (Chr. 1286). 

Quia vero Mar Jaballaha, catholi- 
cus laudabilis, eo tempore in urbe 
Maraga versabatur, praecepit ne quis 
in forum procederet, aut officio am 
aperiret. Prodiit ergo tintinnabulum, 
et universus populus ad cellam ma- 
phriani congregatus est; misitque 
catholicus episcopos qui apud ipsum 
erant , et multos cereos magnos ; 
pariter universus coetus Armenorum 
et Graecorum, ex nostris vero quatuor 
tantum presbyteri adfuerunt. Congre- 
gatis autem fere ducentis viris, ora- 
tioni vacarunt a diluculo usque ad 
horam nonam. Oh diem perditionis 
et mane absque misericordia! et diem 
furoris et noctem mortis, quae accidit 
fratri hujus sancti, qui angelis con- 
junctus est et miseros reliquit in a) G }^Jo2 ^co |a-o« «be «- b) C l~u* «pl^1 V> R et Bill, orient, hsec verba om. — 
c) C pro verbis ^0,^.-1 Qiao ... ciilaiu? i-uxu habct ^eou^o^ a 01 ■ *•> -j ')~ nZa^9 | tw'n 
|uJa*o Ul2ttV|? oi Sn i—aulao asuj^l? )„ *W» >a-^ |jcu»j-0 )]LX^»o . ] 1 <pVi) fa iVi *&ft 

jZa^^o |?V4Vi»Ao — d) C ui2. . 31 475 BAHHEBIUBI CHRONIOON ECCLES. SECT. IT. 476 

b tlo]o U4» >-«*»^ .aam JiliSfl^ dolore et luctu et tristitia, et fletu et 

o* .*••*, j w* .*„ eemitibus. Postquam vero absol- | 

a^^ ^o . U*lU» U*o • Vftu^o 8. ggent Nestorian ^ et Gr8eci efc Armeni l 

^ooi^cl^ UaJioalo |«*Jcuo U^'o^stf officium suum et exequias ei fecissent 

oi- ^ *.oiama^ tcfl y*l s»cia*^o sicut decet, composuerunt sanctum » 

, r \ . . * , . ^ ,' ^ illius corpus in parvo altari, in quo [ 

1c« P^ cud, 1,0^ U*^ Wr* orare golebafc et sacrificium offerre> v 

^a^ASfij d }i<id ^» liojojD wOjaSoo q UOt j e8 i n ur fc e Maraga versabatur. [ 

t ^.^ | v.w 1 g r i q ? q-ILo Quis non Macrymctur populo I 

* , « eximio Jacobitarum, videns eos orba- 

^1, ^d cu**^* V r» U***^? tog taU v . r0j singulari et philosopbo * 

/Ictu^o^ Iso^o^^so Uv» li^Ua admirabili : non enim inter eos re- 

U^c^^ ? clJ? ^ <?<**> was Ho mansit,quiextraneosatisfacerepossit 

,TT ' circa quamcunque qusestionem, sive 

^°'^^ B1oa * ^ ^ JaM ecclesiam spectet sive res profanas, \ 

woAa? ©1 Was o] loaU los&» j^ ^ ve fadlis sit sive difficilis , aut qui | 

]b^J±»o g |A^ t^ ^ Ur-J 1r-* scribere valeat epistolam sapidani , | 

*. i* "ih* *"c dulcem et castigatam , sicut lllas | 

I^^Ucilofli^^vl^ 1*^*°° gcr . bebat ^ UK ^ m ornaverat | 

l_X£.^£* ^ooiIao 1«^ lo«n CT ^Pj;? Dcus omnibus disciplinis ecclesias- p 

i* loci o^l ^ ^o . U^o US^ ticis et profanis, quique ab anno 

' •• . aetatis vigesimo usque ad ultimum ; 

JJ ]W r M] Iteft*!^ V*t± ^^ ^r 88 * kalitum a lectione et scriptione nun- f 

*©A*1o . k iA£uAso J lA*r* <^° ^£° quam cessavit, scripsitque et compo- 

,t^ ao i^lo ((*» lko» >^° suit plurimos libros, et ex altera in 

1 r^ «r° rae ' *•* • ^ • alteram linguam convertit. 

•'V^ v ..i 

a ". Wk^ bl itta bftno Atquehicrecenseotituloslibrorum, vf 

^a-*A-s, 1«k^ 141 U* Imio ^ 4^ ero gunfc tr . g . nta efc unus 

laAs . Vi i lVio jmo ^Al^2 ^ofli^^l? Liber negoc iationis : physica et theo- J 

.. Wn^o lAU2fi U^ ^r^? logica.— Liber pupillse : isagoge, et 

a) C ufl^r^^ 1c« ^"o -b)C«. Mo - c) B et *M. Orient. ^ - d) R [ 

rtWM. Or«.^^-e)C^^ ? -f) C 1^** - g) pro ... *-^ ^ d 
1 ? , t ^ M habet U*~i ^o ol - h) pro 1^ f ^o \^^o habet 1^^ Ifi^co ? 

i) 11 et Bill. Orient, l^ ^1 - j) E et Bibl. Orient. M*^ - k) C l&^oo ^^» ^ 

u ^ \z f-~ m Uoi — 1) C nihil aUud pro titulo uabet quam VUJUa \'^ *i>4*i !■»*»• r 

»■. jj^oio 477 PRIMATES ORIENTIS : S^EC.XIII. 478 
I: 

4i f 


■%'-. l-sAo •• c ^-nxAuisaa7o . m i lV >fr*frao 
lA-U^s© ]2a-^-^0 l-^san? 90*9 

\ *\\%W* 1-dAa .. 1A*£&S )A*01&tO 
U^o]o lA-^cioj } InSruO UUoffi 

?5QuA,o (jfc?a£ ^jJitf* t^As .. j^sas? 

\nZr^ Umou : J-^f? i^As .. w&usrfoi 
^nj^iet^iie^ M lo Ad .jAa£i&a£> 

|_£>'As .. >a-^t- s ' ^r^ ? l lA*oAiao 
l r -i^o Ir-so? ^a«;LoAo ^a-cuA*]? 
JoU? Is? U>As .. lA*so l^Uyioo 

1 k 

Italic — *oi^s^aLoe *▲!& AS) jAlaa* 

]^a-r>Q^t_S9 }«J.*-^Vo lA-^JAiaru* 

I].-!*?? 1-oAs .. ^stt-^a-Asujlj 

: Ujocw lfi>A© .. U*9aflJ^ U^ ^* 
^^AaIdj l^a^ ZoJ^u i^a^aJo Jjald 
: w^'pMft^; Is Ad .. 1 +111:3 Aa» 
^en^iuiko ^ooiA^eK^o jlVtSnn? J&OgO 
IsAa )Ls9 oat ls>As ^0 ^ooiIjdo^o 

*A.J 0? UlSO? ^A^4. ]3o f £LL U^] 

^o A4o]*l ^asI^| l»? to A* ..ots categorise, et perihef menia et sopHs- 
tica. — Liber sermonis sapientiae : dia- 
lectica , physica et theologia per 
compendium. — Liber ascensus menta- 
lis, cum doctrina planetarum et motu 
stellarum. — Liber candelabri sanc- 
tuarii et confirmatio fandamentorum 
ecclesiasticorum et qusestiones ad- 
versus omneshsereses. — Liber radio- 
rum : quaestiones ecclesiasticae breves. 
— Liber magnus splendorum : gram- 
matica fusior. — Liber parvus ; gram- 
matica metro Mar Ephraemi. — Liber 
ethicorum : de regimine morum et 
consuetudinum, ars politica et ceco- 
nomica. — Liber butyri sapientiae, in 
quo coilegit et digessit omnes partes 
sapientiales et sententias philosophise 
Aristotelis. - — Librum indicationum 
et prognosticorum Abu-Ali Ebn-Sina 
(Avicennce) e sarracenico sermone insy- 
riacum transtulit. — Liber directio- 
num : canones et leges circa omnia quae 
inter homines geruntur. — Liber Dios- 
coridis,cum figura herbarum et earum 
delectu,virtute ac praeparatione ; ex li- 
bro illo magno librum parvum effecit, 
neoullamreliquit compositionemquam 
in ilium non induxerit. — Liber ma- 
gnus « Dschafki « , arabice Bcriptus ; 
ex tribus magnis libris unum par- 
vum confecit, ut nempe quisque facile u Til a) B-et Bill, orient. ■}*■ ~~* — b) C >, mf .Va^juo o|o et om. , mns^ yao — 0) C 
^&a+aa.soo — d) 1&_*olS*. — e) C om. J_as£a ? \±o\o — f ) C om. hio-^o J-J^ 
\£\L+— 8) B et hibh Orient. JJUZ^ — h) C om. ^j— i) C]a^i» — k) B etBibl. Orient. 
j ^^u nw^ *_ 1) C B ot Bibl.Orient.om. ^aC^s> — m) C om. , m > 'X£ ajuu*1> ••• p-^Vo 
— n) C pro I ^ vi ^ fiwhO habet |^^^^ — 0) C }j.iaifl»> ]b+si y ^J9o s £> . a) C post &JW>) habct A_4s|M ^-*lo-*? Pl^-*? !-»*-*> *■ efe BibL °™ ni - M*-* 
^^50-in 1»-*"» ■■" ^-*J^> Plc^? - b) om. ^, B et *W. Ortarf. habent v-^j 
- c) II et J0J. 0^. om. &40M ... ^-J<n? laA* — d) C B et AiU. flrfa* m^ - e ) c 
},a vo — C Izo.*^ ,-sys * 0<n 1 ^ s — S) R ei fi *^- 0r, " w '- add * *— W'l Ir-**- 5 *? 
>ofluX ^? — h) B ot ««. Or m*<. ]l\^V <o«Zo^ sju^fcic U jjs — i) B et ««. Orient. 
pal* — k) B et JiW. Oriiw*. om. «j_aci1 — 1) C ci^jd — m) C pai )-£>&*> — n) C otn. 
&*a©) — 0) C post \xs\ addit |^* 001 — p) B et mi. Orient, ^i^fc^ . 479 BARHEB&dEI CHR0NIC0N ECOLES. SECT. II. 480 

<a^ \ho^\ \&Ls r* lai laAs 1A^2 inveniat quodounque quaerat medica- 
'' ... ,, ' , , mentum.— - Liber expositionisaphoris- i 

morum Ilippocratis, arabice. — Liber f 

\jDQsoai Uifca£? j,aA» .. l^£>? U+l raagnus „ tabula astronomica « pro 

* ->1 lab U>J*,.*A4fiM JuioH»«^V tyrombus,c quo sinelaborccomputum 

^ anni eruant. — Liber circa utilitates 

..)a*a^ «.xSo v o^J »^ ft? Uor±± rnembTorurn corporis, arabice.—Libcr 

ii™s ,*-k>?«5 U?^<a* «-*J<n? J-oAo medullar mysteriorum, quern c sarra- 

, , „, d . , . c. , ,., cenico syriace traristulit. — Liber chro- 

^ ' ^ • '* c nicorura,arabicc— Liber demterprc- 

^aloAaLo? loAa .. U*5aa2^ Ux>i-^ ^ tationo somniorum, quern tempore 

V^ *a*o»> U>A* .. UfiHI M j^ventutis suso composuit. — Liber 

" f riarrationum ludicrarum et Isetarum 

UoJ. IdAo .. «5i^cu^ ^o>o <n r a^ ingratiamtristiurn.— Liber colurnbse: 

is Ao .. g Ui^ ^^ l^i^eo Uai^o de regirnine anachorctarura, quibus 

,,.... j, director prsesto non adest. — Liber 

13 U^^ ? Uf** r-poy* U^> canonis magni Abu . Ali : veHit qua . 

(.a? '(JoIjo? is As ,.\p<nJa^ ..a^Aio tuor quinterniones , sed eum ob 

(1,0^ M k H ^ «* superveniens fatum non absolvit. - 

',. m " 1 Liber pra) rnanibus, nimirum chroni- 

U^\ S±\ m U>As .. <n^^aA 13o |^o cum _ jjfo er ma g nus f i n q U o fuse 

U* laAe .. °U»i JoioAa^? a A^o] collegit omnes medicorum opinioncs. 

— Liber scintillse: gramrnaticabrevis, 
l_l^> ^oi^s «l© w^la 1A^?U> ^ uam non absolvit< _ Liber exposi „ 

^.oM^ei^q IAa^o^o? I0A0 .. U.2.SD) tionis quf»stionurn Honaini medici, 

U*os, ^As .. at^sa^ ]3o 1A*^ usque ad tberiacam. - Liber carmi- 

_ * , , „, .. num, in quern admirabiles sermones 

.. '^5A^ ^ U»' ^y W«^l mctricos conjecit . _ Liber horrei 

)$*]&> «.-£> -Aa|o : jAakAoio? Is As m y S teriorurn , in quo collegit exposi- 
ng .Ala ]\\i hfh U>&* •• 1«^^ tionem et correxit lectiones totius sa- 481 PRIMATES ORIENTIS : S^BC. XII t. 482 •1 ..^aAd^o. <n^a? IAa^o oo^o ia±ox> 

■ iw» «vj |£aa*o % llfiAaioj oi^ojaaso 

Uys© Ui^^o^ ^d£^^lo°AAiLaA^».ji 
Ui^9 l£*3i!ap l^-atf ^ fM9 ^ai!^ U^r^ 

V^, a^o : ct£s> \«4^ls 9a^o tnSSfl S 

m * . . 

sis) l^f^? ^'f^^> 1^9 i*oJaa j.lsoc crae Scriptures. — Liber expositions 
Hierothei contracte propositae. 

Cum vero quis legerit et intellcxe- 
rit atque subtiliter scrutatus fuerit 
hos iibros, turn perspiciet vim scr- 
inonis, eloquentiam, praestantiain ct 
profectum 3criptoris , et quantum 
sciverit et excelluerit in disciplinis, 
et quam sapientiam possedcrit valido 
modo atque Celebris evaserit apud 
suos et exteros, adeo ut quidam ex 
doctoribus perifcissimis Arabum Ma- 
ragse coram universa multitudine 
dixerit : » cum audio aliquam disqui- 
sitionem ex ore maphriani, ita aestimo 
ac si ex ore Aristotelis sapientiam 
discerem, quia in declarandis ct accu- 
rate exponendis sensibus profundis 
ille solummodo curam ponit, non 
vero in quaestionibus sophisticis ut 
ceteri temporis nostri doctores. Quamquam vero toto vitas suae 
tempore lectione librorum fuerit oc- 
cupatus, ab ecclesiarum tamen aedi- 
ficatione et dirutarum cedium instau- 
ratione nunquam abstinuit inde ab 
episcopatus sui initio; nam Alepi 
ccepit ab aedificando hospitio magno 
ad latus ecclesiae ejusdem civitatis, £■ H . a) R et Bibl. Orient. \k*' t * - b)CR ct Bill, orient. <_*J] |ja3 ~ c) C ^,j - d)CR 
etJJibl. Orient. Jin-,?© J.Losfe — e) C \K*t*K. r ; _ f) R et Bill. Orient, om. ]-^»<jiio — g) C 
jL*14j aiiid -WCR et Bibl. Orient. fS — i) G V-S &-?&-»&*» R et Bibl. Orient, om. 
bJ\b^K~ — k) C \Z'r>">o \Zp> — 1) C <^eo . jocn {^looi^e, H et Bibl. Orient, ^--lo J—i^ci^? 
— m) II K et Bibl. Orient. ^--m. . 483 BARHEBRJE1 CHR0NIC0N ECCLES. SECT. II. 484 I £b A Wa; -l^«sio : l/ n-»£ ^ooi 'l**^? inter multas expensas omnis generis ; 

"^ " ^"\ " ,vo - , Ato ^ <l ul PP e noc tempore validissima ct 

• K^^t —^^^ "^^r^ > A *° florentissima erat Arabum secta. Quae Y 

^^liX-aorO Ion w.a^ *=> lAioa* yero j^,.^ $ Tabrizi et Bartellae \ 

13 o , loci d iL* 13 >0|^> <"■£> C ^r4*? exstant, omnibus patent ; quando per 
r ' „ , , ,•,. . .*. dies aliquot in aliquo loco morabatur, 

jiol Uft^o-o? Jj^d 13 ^^<5i . looi ^V* cumnecimpensisparceret,necmulctis 

ioA^l U*l? .mV« ] ; ^ JU1 . JjI deterreretur. Atque mec quidem non 

.' . c. } vaal per modum laudis profero, (non enim 

^oi A-^1 |ueo*^ ^ m ihi convenit laudare, ne b£eo debito / 

l^oSe A**2 1.^-* la-Jjo . ArsAo a ff ectu v i c t us scribere videar), sed 

fe ftr ^v "lo^ U1 «-*»■* l 010 • ^1° B quia lucernam sub modio abscondere 

* . a *\ <. i.. ^« non decet. Et ecce Orientalibus prae- 

"^ ^^^'^ • .. stantibus et probatis rem rehnquo, 

. fl2a4Aa4»o ^aioji»oo9 o]^ ^aIa, ^ ^ qj , ^ uog efc v igi n ti annos ejus 

fc / » . a^fft^ ^siaoAa? 11*4° mores, diligentiam scriptorumque ejus 

Uio^ Jo ,a^nJ ^« l*W> vim^jusqueliberaUtatemsuspexere. 

•""^^C . k . " Et siquidem laudem meruit, ab ipsis 

H 5 p . &\ ys» >cug ? il 13 Ul • v al^ v oJoi laudetur ^ sin vero vituperationem , 

^ffiaJ-jo V*A*<* *moj»o? ^ Ha^l vitupcrent illi. Ego certe minime 

. i . i «> *^ i..^,* culpandus ero, dum quid minimum 

" ^ m . dicam de moribus ejus prsestantissirais 

q . ^-jIa, j.^ ,-^aM : Ujpo.^ oj et gegtis e j us m i ra bilibus, quando- 

. hoi ol Mqaa9| cn r 4^> <-aptf? A*H* quidem mihimagis quam exteris hsec 

. n . - . " , »• nota sunt. Nam per quadragint a annos 

y^ 1 ' & ~ ? nunquam vidi eum manu accepisse 

.^ofruma oir»l>S9 ^^a* • lA.s$ac£^ denarium aut zuzara; quando vero 

.^^' ^aia^a.0 . Ion ^ fl ^o fideles marsupia benedictionis gratia 

^ \ afierebant, conabantur ilia in ejus 

]<*£> Ion *±U ^°^ l^ 010 • 00<n manu deponere, cumque ea non acoi- 

o^a\» |a*1 Ir^al^ ^ *±*\ lofli\fe peret ante ilium ponebant, atque ita a) E et Bibl. Orient, l^^j on M-sya — b) R et Bibl. Orient. Ifc^ieiL ^ n n » 

— c) R et £»»/. 0«6»^. looi ^j-aJ? — d) R et 5«W. Orwa^. |A^ — e) C V=>a^ — f ) R et 

BUI. Orient. M? ^ — g) C R et Bibl. Orient. }U V - h ) c R et ^^ 0r *^- ^r^ — ! > C ^ 

oift^Lfio? — ■ k) C 1l2£.ftil — 1) C R et fl»6i. Or»o»^. ^_2U? V-JO»o — m) |--f£^? ^-io | 

— n) C >0|^ IVj^ — o) C ^aihjao . 485 PRIMATES ORIENTIS : SiEC. XIII. 486 ^-Se (Joi uaaa | J . jio] )^d . low ibidem manebant donee intraret quis- 

^*i rS « g .*.<j\ >;%]«' ^ ||0 piamdiscipulorumubiilleversabatur, 

• ' ~ • cui statim aiebat : « jam tollas illud 

\+*** & l&r s ***& fe*^ *ci6'r*1 oooi e conspectu meo. « Nonnulli vero 

,*> *oi -Se . b ^is> 4 .^ Ijoi^o . oooi consueveruil t, cum manus ejus oscu- 

" c * larentur, marsupia sub strato depo- 

,-l!'2o |Aao r llAdo? ^Lo Ion %jla1o ner e, atque hoc inde deprehendimus 

V°« -y^ 155 •> lka» lu±s d _*o« CX C ° qU ° d CUm 6X Un ° l0C ° discede- 

6- ^ ^ ret a( j a ]j[ um> su blato strato multa 

V£>x» looi ^ ? oAaLo> >a^o . s*mo^cu*4 su b eo marsupia reperiebantur. Simul 

Ion *tfj^Ak> , IAaLao ^i; >| ]V6i autem ac cognoscebat nonnihil zuza- 

rum in cella collectum haberi, apud f 
^a^umdo oi^a^Jo oi^aotaiaop _*» 

jl*M ^ ^-^ • OhfcSJ ^0090 OlXlJ£h se disquirebat et cogitabat quomodo 

istud expenderet. Benignitatcm autem 

ejus et humilitatem et mansuetudi- 

nem et conversationis suavitatem 

animique magnitudincm definire et 

. in libro describere ego non valeo, 

. ^ A*2t fc*a* ^A^oo \\^ico q uippe qui sim rudig et infirmus et 

jj]V*.s^ ^s ^ uias j„aZu ^oAaIj ineloquens 5 silere magis convenit 

. .. . mihi, dum confido ut magistri et 

^ oi \t~LMd (Xa^eo Mo visa ^£* f ra £ res ^ p ro bati doctores qui cum 

y-*] .a-joi? olX^i^s oooi . *i^ |» eo assidue conversati sunt, pro viri- 

h .. , bus suis quod illius virtutibus con- 

o^o «l&.a^ Ut\ <o±r&* v °°^ gruit, ipsi retribuant. Atque hsec ex 

♦ *^ mea parte satis sun to. 

a) G pro^ ... Is*) habct ]©cn j^| ] t Z± ci_^ fooi &•*)> j.1^1 — < b) R et Bibl. Orient. 
^ It. \.,« — c) C R it Bibl. Orient. V-so^J^ 1_jj©j ,^«se — d) C R et ZtfM. Orient, ©ooi 
— c) C R et /WW. Orient, com — f ) C )Zol**£0O — g) C R et Bibl. Orient. Za-aaua-oo 
aildlSo aIaL* — ll) C R et WW. Orw»^. <nZo?&*Lo? — i) C ) ^ « - *■ cjI] jjj ^ o^oo . 1 487 BARHEBRJM CHKONICON ECCLES. SECT. II. 488 ■ I ; 'it . UJr*ft» U»-* d 1?«J? taflaffl ? ^° 

^^o W* **1 *^ \ 0<n ^ ^^ <^ 

V*o • ^ocn-o? V>o^° l-^ ' 0<n 

^ loflii 0010 ^ «^ V Oflil^ ? 63. Pos^ ?wa^ Gregorium philoso- 
phum, sen Abulpharagiwn medicum, 
Aaronis /2&wm,BAiisuMAS ejusfraler. 

Hie vir eratin scientiis ecclesiasticis 
seque ac profanis rudis et debilis, vix 
nomen suum scribendi oapax. Res 
ejus ordinationis sic contigit. Defuncto 
mar Gregorio maphriano , remansit 
Oricns annos circiter duos absque 
pastore. Pcrspexerunt Orientales tern- 
pus non esse opportunum ut mitterent 
quosdam in Occidentem ad eligendum 
virum idoneum qui antistes fieret 
Orientis; operam igitur iiupenderuiit 
ut per epistolam antistitem sibi mit- 
tenduni postularent; nee vero ipsis 
congrucbat aut decorum erat ut si ad 
eos extraneus venissct is concors cum 
ipsis non foret aut non aquiesceret 
ipsis juxta Orientis consuetudines , 
sedoffensusaufugcret; quarc statue- 
runt Barsumam Saplii, qui per annos 
viginti duos ministerio fratris sui 
maphriani addictus fuerat, quique 
cum fratre suo pise memorise ipsis 
probatus erat, cognoscebatque inter 
cos et magnates et plebeios sicut notus 
erat illis, eligere ut primas esset epis- 
coporum Orientis sederctque in cella 
maplirianali ut fecerat antea et sic 
pro diceceseos subditis nihil immuta- . *.v v.* ^fca ©<n? s*d; — b)R -XI*, OR add- 
a) C addifccnZa^ ^o^^ ^" *** °- ** *^ 

, n ,, . ^ _ d } C R add. _^o - o) 11 ]©« — f) O B, 
i^^a j-.fitai — c) add. J-a-fase — a ) * 

oX <*ao U> ^ - «) B pro^o ~fco* |3o kabent «. ^ ^ 1*— 1 ^ 
- h) ORom, ^ -i)ORadd. ^^ ^. k) R om. V-l^ ... ualip . 489 PB1MATES ORIBNTIS : SJEC. XIII. 490 

]ooi oA*]* 1!aq] ]A * i *j» n.k> lAi S n l retur. Convenerunt igitur omnes et 

^ frs v.^ .o^ AVi 'J© ^^aiie comrauni consensu scripserunt mit- 

'■ tentes ad eum in Maragam, Adorbi- 

v oai^ a*pte] v a^> . jO|io ]*.<±& .■•ganjerfvitatem.ubi.sepulohrofrBtris 

obfAo IA^Jcl^ j^o^a^ ai^ a^Lco sui pias memorise deserviens, reside* 

^^a*o?| ? \LXa^o «^)i&ol oi^q^ bat ' 

%sj^Ldo Iooi «»|3 o^ ^cj V^po Quia autem jamdiu eegritudine, 

lArLsOao a- m] i-Joi? Uc£aa Iojo moerore ac tristitia conMebatur prop- 

. b| ter hujusce fratris sui mortem, propter 

^ U*? 1^ ^i* ^ MjpoMO gumptus et expensas in constmenda 

]oLsoi )}<^o . «toiatt] JL*J£0? 1r^0 ecclesia quam erexerat super sepul- 

d \Lmi UU? *£u»>4 Uso'+ai V*« cbrum fratris sui piae memorise/acto, 

*' * . " ' et propter violentiam biemis asperse 

,,-io 1^0 lUoAJo JaUJ ? ]'UU> . n persid6j gtatuit mde proficisc j ad 

qaJLs^I ^aj JjUd ^ao . V^^o U?q^ biemandum in Ninives regione, ut 

U^.cio© Uj&oai»© ]bJ\ +i£ <n2a^ consolationem acciperet et paulisper 

- . a moerore liberaretur. Quo cum ad- 

*m}> oi^oio ^..^ ^oio-^o *moU* m V e n i SS et, convenerunt ad eum regionis 

Llsulo oJUjj^Aic V^ w£7a*?a^^o incolee, monacbi et Mossulenses, qui 

.*<>© >of .©<*^ ? U^& *j,2| o* ? eum de morte m™ fratris consolati 

, \. et confortati sunt atque ad susci- 

li^a^ ^0 la^ Vwa^ oih* ^^ ord inationem incitaverunt* ,• 

*i-io9 V-^U£e© l«s«o^i«s> ^t-^e? sic igitur ille eorum consilio assensit 

H> Jb-A U^ ^©Jusaac^s iter 1 ue « in Occidentem, ac in 

. _ coenobium Mar Barsumse pervemt. 

a«1 ? UAio^Ao o^l yj lo« oiyiaW Mar autem Philoxenus,bujus loci pa- 

)A^ccU 9A00 ai£*M lAdsUorAS U«? triarcha, eo quod condiscipulus ejus 

. , . , ,11 fuerat quo tempore esset in ministerio 

U*oU +*f \,]^o A^ol Ip^fi ejus fratris, magno cum gaudio eum 

^▲2o IfVtft'VKno wsuL" AXao9 )«ii^^ excepit atque post paucos dies in festo 

*) In veraione scquimur leotionom codicum OR. 

a) R pro J y ^»^ <m-Sk habenfc ]b iSn*> — b) R |UJ-f-tfaj»flo — c) R add. 

|jz^? — d) C |*-Jwjaa ■* e) in margine habet ttmoaalLo - QOR *oiq^^o . 

33 3< BAEHEBIU3I CHRONTCON ECCLES. SECT. II. 492 1'" 


-I' ; 4 i 


il! ' 491 

LJ^, V^ ^1 *u*»1 °U^> nempe Mar Thorn*, anno Grsecorum 

*"****" r millesimo quingentesimo nono (Chr. 

' °^** 1298) ordinavit et Orientis maphria- 
num proclamavit. 
«v> b^o la* «-M» 'V^iB Quia vero per tot annos et usque 

*^f^ • ^ « ad hoc tempus Gregorii nomen in 

,_*«iias> loai.lr 8 ^ -"^'^K ^ omnibus Orientis eccleBiis proclama- 

^>, Uni. «^ *^H^ H -Vi** Ur* batur, noluit iste nt, se antistite, 

• * , f, . , '. ^iaj abrogaretur in Oriente proclamatio 

^* a* Uol»^ •*^*f^ ^'« ipgiu 8 s fratris et idoirco Gregorii 

^Bcuia^i-^ e» -si *i*4 We nome n assumpsit. In Orientem deinde 
\ ^ \io Ui*± W >?«° *f\ ^versus intravit Mossulam, ubi ma- 

^ v0a i^» ^> r*^ r*? % ^>^° tum e j us dem religionis homimbus 

la^ai IsUiai. ** A*1r*A*o . Ujao turn extraneis, praesertim vero a fa- 

««._&-, <xJ«. mosis Ulis monachis , qui pro magno 

MH r= • v'^*-? H * ^ ^ su0 in eum amore, ubi ingressus est 

U 1^ a^uj Ijieoii. v o<n^lon ade0S) abrogarun t improbandas con- 

, ' ^.v t^a oo« «k» fr^nV. suetudines quas antea imposuerant 
.^••^i^ooa.a. - 1 ™ m8p ta an is, q ualiserat ilia, qua, cum 

W» r ^U*r a io ' e<n .^* ie *** oal **' pervenisset maphrianus ad gradus 

\~^ <ta~ •* oo« -*& 1**"* monaster* dicebant ei : - inclinatus 

^ ^ «* ^ oscukre , apidem nuno „, et cum per- 

. J._!»A2> 1?oi U*io r 80 • '»" V "*" V enisset ad januam dicebant : » oscu- 
W, U.-soa»1 m ~*cLU ooai ,-^1 lare li m enjanu»monasterii.»IHiigi- 
• ,.^ ,^^ tur magnum amorem atque benevo- 
lo- *-V *- ,a ^ * ,rJ " lentiam & ostenderunt. Sed de rebus 
»v« . U>s+ ^>o . **** UoJAtf*** alia alii <Kcon*, nee finis erit. 

. ytt flo U'r*l 

» «^= a.^^ t«o Rexit autem gregem suum Barhe- 

lico^ Ui&** <■****»» •»■ br8eug Barsumas Saphi annos yigmti 

Ua^e, aLi^* ^-^ t** 8 ^ *^i inomnipuritateetsanctitate.etmor- 

"«^ r»? l^? 88 A ^ B0 * fcL **° tuusestinceUaBartel8ecastn.Sepal- 

T ^ ,^^ la-s. - h) o R i-^^ -dob P» r-» on r» "^V' - m PRIMATES OBIENTIS : BMC, XIII. 494 ffi aeia*1? 1|nnn ^sldJ\o )S&jsU> 
up*? If^oa^o . w^j-a^ as*] U'r^ 

. ooi jjVoSft oooij tus autem fuit in sepulctoro fratris 
sui Barhebraei Abulpharagii in coeno- 
bio Mar Matthaei in monte Elpheph, 
in latere australi templi hujuscoenobii 
ubi conditi sunt sancti qui in hoc 
monasteiio vixerunt 4 , wus. i^o.|^ ooi> tatfaAjOw*!-,, 5Aao 64. Post Gregorium seu Barsumam 

» s . . . * . . Saphi Barhebrceum juniorem, Gre- 

^ \> « gorius qui et Matthceus , Ananice 

. %*A£o up*? ]' r ± r L±i j t 1 ,1.4 r° /?#ws, archimandrita Mar Matthcez. 0019 *-tfa*9Q^r^ <*i~2* jl^? 9A0 

^LU, %^^9 U^s U^* P? U^r 2 *? 
)2$^ a,AA?o i^r*? ***> nn* »2] 
Ula»1 J-^Jg^? l-l^<n£*o IVo^^o 

jooi -*▲*? ^ ?ooi # A*^ Ur^ U^] 
. 1Ax^J,.Ld lAll&a tea£ul»oAr? U]^, 

. loci <■ * i*? 1 i . -i * ooai ^-t-A^ 
2a^ loci 12] o }U|n,V) looi *jtyo2.teeo 
l-aj~* (Joi ^oi22l ^r° • U^t* 

^A-io ooi wsl? . *&* *i.-S0j Ij^oa^? 
l^s ai^i a-S0LAO . oiViAt loci oA*] Quum, post obitum Mar Gregorii, 
alias Barsumae Saphi Barhebraei , 
ecclesia orientalis absque pastore 
remansisset spatio novem annorum, 
deliberarunt archimandritae ccenobio- 
rum, praesules ecclesiarum, visitatores 
et fideles Orientis, quomodo sibi prae- 
ficerent maphrianum. Propter tem- 
porum calamitatem nemo in plaga 
orientali reperiebatur qui primatus 
dignitati idoneus esset, quia episcopi 
occidentales e suis eligebant virum 
idoneum, qui in maphrianum ordi- 
natus ad Orien tales veniebat. Res 
igitur protracta fuit; et tandem 
Orientates elegerunt hunc archiman- 
dritam coenobii Mar Matthaei, qui et 
ipse Matthaei nomen habebat, datoque 
consensus ohirographo miserunt qui 
eum e monasterio adducerent; ipse 
vero electus recusavit, quia doctrina 1i l ) Cfr. Badger, The Nestorians, I, 98, II' a) G post ]iqX\ add. y&*± f'i liii :' 1! • i i 

in 

M i 
II ) 495 BABHKBRjKI CHRONICON ECCLES. SECT. II. 496 

^1Zu>l -*? o« . oi|^9 ^o amo*A*lo et eloquentia destitutus vix nomen 

«%. v.jl^ U.gi aiise U^o suum * n C ^ arta scr ^ ere poterat , 

Iooi^a 9 ^w^ia . ^. moribus ceterum valde probatus hono- 

^n&aLo . teo*aS4^o jxa^a^s ^o rabilibus Carmeliscbarum et Bartelen- 

V^ _a©A*J ? Ion. \$oZ&* <**** slum praefectis, qui magrium ei bono- 

.. . , remprsestabanteumquereverebantur, 

^ *b*\* U$»\ U*y> W MMr» atque i ta p ar i ter ce tcri Oricntales. 

l -jjlS ^j fl ; ,a-a«i? ifr-*^ Ij-JU] Eum igitur etsi adhuc nolentcm 

. . * tulerunt Mardinumque profecti sunt 

l^ulo . lo«. feoite *o< «^feo*o adpatriarcham;}luIlcalltemad i eruI1 t 

oo«. — AjuaAioo oi^ oooi ^*r A ^ l°> propterea quod tnapbrianus Barsumas 

til ' I ^iJbo Undo U^ulo . fli^ Sapbi patriarcbatum adjudicaverat ci 
hi . r ■— ^ ^. in cceno ^ jy[ ar Ananiae commo- 

ov^o.looi l©£ Pr» ^lo sAOiaAffiJo ra ^ wr# Autca enirn se conferebant 

^5l? %••£** i-s^r-A- 9 ^ ^r^ ad monasterium Mar Barsumas supra 

, Euphraten, atque ibi maphriani con- 
^ «. L_ieo,;-a LlAi-a-i© oai |ooi , - 

a -*i i^*^*"" *-**»* • • secrabantur. 

• *« ft* 

L . ^ooi ^« l^oio -*, U^> Ratio autempr^fataBadjudicationis 

^ * ^ x hsec fuit : postquam orditfatus csset 

\s>\bf£> of? ^?r^? Ur*t^> *-*r»-*4 pa triarcba Mardini Baderzacbe Bar- 

j v -. a ^ ^ v >o-L* ]i ^<no j.© vabib, ei minime assenscrat mapbria- 

' , nus Barsumas Sapbi. Perrexit autem 

^ 4&, l****** \» • "*& V"V* patriarcba ad Malek-Mansur, Mardini 

lo'r* a£±+*2o . ,-*?r*»? ™r* So^i&o dominum , eique exposuit patriar- 

ll»u* a* '»*» * j, «*****», ^batussuinegotium^sescmcet.nisi 

^^•^ J 1 v # a mapbriano m Onentah rcgione 

l.st»*r^ ****' & I-*-*!* •*" aA£> proclainaretur, non fore patriarcbam 

lU^* V** H>* • Usoo^lXo |jd?v* approbatum et legitimum. Quo au- 

" * . . < . . dito, petition! ejus annuit soltanus 

1^ c^ ^o 5r ^o . «t±e ^^ m . sit ^ e e ^ a parfce legatum cum 

^5^ U»i^i^s oaio .j^As <JiLai.o epigto i a . patriarcba quoque unum e 
fl^, l^J fli^^o ^gioyi^^ ^» discipulissuisablegavitepistolamque 

a ) c VI - b ) c "^ 1ow "" c) ° pro "^ ^° habet "^ ~ d) ° ° m ' "" flli *° hit :•: 

' i i 

•i! •;' 

Hi:! ;. ' , •• ft 497 PRIMATES ORIENTIS : S^EO. XIV . 498 I U^t^oL iy^l ©4o • Uoififl <-****? 
^1^09 1p*a^a li^j-^al aoia^a^lo 

^|.iO J^|.Aj^LS9 ^W^O . <Jlj.A*0 AAAil 

. Iocti g^.1^ ?o^J 0919 wtfqAsagg^fc^ 

. b 
O019 wAaOIO fCUh 20D$Ap&& w£V| 5 P ^ 

tafiAso . | Joshua ]9 r A.Lo oasoio . l^fO 
9 f -*o i-o?o]5 l^H^ U^f^* <?«^ 

[l jj.^frr A^lo oi^s ]^aa^9 ooi 9 Aao 
*»s: i^oo^ 001? Ua^ UfrA^ ±s> 

J_l*g«s£o Aa2$? jAfiO . *6&aO ^s^9? 

. *s, 0019 UoJ^I Ur^^ «« a Jioo^o 
^«*2i i^Alo ]A^k)?l i-^^o Aas 
I^ASe )J ^aAoiOpS? ^\.So . ^-4.1^ 
13? j.^ looi V*1j llAf aLd r^sJ? |ooi 

. ol^ ^t^nn^ perhumilem cum episcopis et magna- 
tibus et donis qualia patres decet. 
Advenerunt legati in Orientem ct 
invenerunt maphrianum in monaste- 
rio Mar Danielis, scu in cocnobio 
superiore Habschuschitarum. Ma- 
phrianus legatos cgregio excepit, lec- 
tamque soltani epistolam osculatus 
est, lectam paritcr patriarchs Bader- 
zachse Barvahib epistolam amplexatus 
est et veneratus; circumstantiis igitur 
morem gerens, quia defanctus erat 
Philoxenus, alias Nemrod, maphrianus 
Barhebraeus Barsumas juxta votum 
domini Mardini nunciavit se patriar- 
chatum Barvahibo, qui ct Baderzache 
adjudicare. Reversi sunt igitur legati 
gaudentes. Scripsit porro eis maphria- 
nus epistolam institutions, qua pa- 
triarcha ad scdem evehebatur. 

Post universam banc perturbatio- 
nem mortuus est maphrianus Barhe- 
brseus junior, alio nomine Barsumas 
Saphi anno Grsecorum 1619 (Chr. 
1308) et sepultus et in ccenobio Mar 
Matthssi. Postquain vero mortuus est 
maphrianus Barhebrseus junior qui 
et Saphi viduus remansit Oriens 
novem annorum spatio, eo quod Bar- 
vahib maphrianum creare non poterat 
pertimescens ne eum susciperent. 

Anno autem 1628 (Ghr. 1317) 3 1 a) C Uoi* >o^ I^Hr^ 3 ? *woyV^ >ai> — b) C sic habet on) ]_aj-*i-&^ f^o-a^^a 
Usu >ai>© r*io]? U'r° M« ^]1 1?°» V^ioe ■ \a\ *r° . •^ . 499 BARHEBBjEI chronicon eccles. SECT. II. 500 atf it Ii': .til ■'..■ iff 

rjlf .*'. 
jii b 

m > III ;: 

l,\ i. R i. • 

il! J}! 

ii i 

Ml a |-fcjaM i n Si ^" +tec rr^t^ ^ <nio ^ Orientales adduxerunt suum Rabban 
, , . ' ., , b, . Matthaeum; quern coinitabantur pra- 

ise )«*&*2 U*2* ^1 1^ A*o f ^ ^g^ ac inc]ytug et erudi . 

kj^o 1*^2 yo ] f £iZ* - r si c a&] ^^ tus doctor Abdallah Barabda Barte- 

^, IPcg^ a#* -*> ,» . Ui r ^> lensis ceterique orientales. Cum igitur 

' * advenissent in ccenobium Mar Ananias 

lAs? Uo t M \o**ki* ^ 0ffL£ > *r» K** 1 * gaudio magno gavisus est patriarcba, 

d ojAs fso . ci^aDp^i^s !z??iUr]? V^so propter confirmatum eorum adventu 

o„ . lx . •• suum patriarchatura. Cum porro 

^«^ v • paucos dies expectavissent Orientales, 

^on..*^* a-^ai Oct? ^+]o . 1U^& petitse sunt ab eis multae expensee, 

hiV \J& t .^: rS0 . U^ t ^> <l uos niMominus in se susceperurit. 

* * * . ' Absolutis autem pro more precibus 

(.^a^Ur^r^ 01 ^^^^^ Uejoo cum oblationc, patriarcha ordinavit 

. 1*"- *j£o? Ipseo^o {JUr-a^c -*Ak> in ccenobio Mar Ananias electum 

Matthseum mapbrianum Tagriti, Mos- 
\ftoo l*^ti> «*i* jbo^^o gul8e efc universi Qrientis, anno Grae- 

. U^ J^i^l I'AlAfi U^ <^ a0 corum 1628 (Chr. 1317). 

U^<* on «iaUfr»^' *A*'o Peracta **» ordinatione f> ma- 

'^ • phrianus ejusque comites reversi sunt 

c&lLeo \^oia^ aasfli aiiaS*? ^^lo M ossu i am e t concesserunt Bartelam, 

,o«^ ^n'c^t^ oa*Jo J^i.^ ooai ubi illi obviam exierunt Bartelenses 

^ • universi, eo quod ipse mapnnanus 

loci lA^|.a oai? V£^ U*!^4$£> B ar t c l e nsis erat, eumque honorificen- 

^Ji aflioL-aio . *teo U*fr**? tissimecxceperunt,pra3sertimemirus 

^ Manzur. Sedit in cella Bartelensi 

^o^o . bo^te* Ir-^ol AaIj^^o p r0 p terea q U0( { mu ltis debitis onera- 

A*1 ? V^o . -S^l & AaS ? U^* tus erat. Elapsis autem annis duobus 

maphrianus ascendit in Tabrizum, 
*Aao . 14^f lA-ao4 ^oio^ lo« eumque illius i oc i fideles honorifice 

. V>i-^A^ U^j-a^ -^ w r^^ r+Al exceperunt ac plurima ei dona largiti 

sunt; holosericum vero paramentum 
. j^^ ^^ ? lis^ovk) +*c&**o pulchrge albcdillis dedit ei eximius 

lsas4o . *^7 lAaoiQio s ot^ oaouo «Khuadscha l //Jacobita nomine Schakr 

4 ) Ujoa Khuadscha, titulus est honoris, qui ciator dives, doctor, praceptor, etc. 
in lexicis arafaicis exponitur : vir prastans, nego- 

a) C om. )Utto <*_**© ^^ ... oo»? sA-oio ^fi^ — b ) C ^A ~ c) ° ""^^ "" d) ° 
iL* «- e) C ^rpK, I-,* c« V^o -f)0^«-g)Com. ai^. 501 PRIMATES ORIENTIS : 8JKC. Xllf. 502 


^oi^d^fdo ^^ j^s> W° ^? fl1 ° 
usAfO • ^*f*l >O|J^0 o& $Aao .ai As a** 

♦. oii Jooi )p» Ui1V7i>jV> 

Ulp ^: JL^ UA** <r* h+t*> 

},■..! A, jlffiAgS 0001 Oj.-^l-£)^l0 0-JU*0 
«***0I •• A+1&9 *k£lf4* — .frj ^.Afftl^O 

V^-jo^] . Ir-* IAIjJ oiA^j xAia^ 
cnjpo? ol2a* r s>1o wJ-J *fc^tt l^r fl£> 

A-»jo i^a^o? feci |ALfc Ijoi >Oj-o ^00 

)^^4^lS9 Ol^OjOfrd jllAJ,a^ w-aHLO© Schariph. Exinde reversus est Bartc- 
lam, omnia debita solvit atque aliquid 
residui habuit; sedit igitur Bartelse 
honoratus ab incolis et ab extraneis, 
prsesertim vero a piea memorise emiro 
Masud Carmelischae domino , qui 
benevolo oculo eum aspiciebat. Aetate hujus maphriani dirum exiit 
edictum a maledicto Mossube soltano 
Ali-Pascha de vastandis ccclcsiis,- 
tine christiani vehementer afflicti , 
passi atque mcestitia affecti fuerunt, 
clausee quoque ecclesiarum portee , 
qusedam vero ecclesios penitus vastatae. 
Ast Dominus noster Jesus Christus, 
cujus gratise laus, misertus est chris- 
tianorum ; occisusque fuit Ali-Pascha 
antequam suam cupidinem integro 
anno explevisset. Occisus fuit in bello 
Haghi Tag ; periit nomen ejus , 
memoria vero in maledictionem.Tunc 
omnes ecclesise christianis restitute 
sunt. Ante hunc annum orta est dissensio 
inter maphrianum Matthaeum et pa- 
triarcham Ismaelem. Interdixit ma- 
phrianus proclamationem patriarch© 
in Oriente, propterea quod, mortuo 


a) C \ ^ ^4* — b) C pro a^^a IIqLq? habefc &_4&ocu& 
]hiUa . c) C add. 001? — d) 503 


BSli '!! ft 

Hi ,:' r ..t4 .1) 

Hi 


m ■t« -1 a BARHBBRJBI CHR0NIC0N ECCLBS. SECT. II. 504 

looi fe^o . *cuoio*a 1*1 >r» k^r*- 3 patriarcha Baderzache, in ejus locum 

, ,, , ' .. ..u suffectus Maged Ismael, Baderzache 

U*l^£o >A© » r A a |3o 1^1 Jr°? *ciaJ num j ux ta consuetudinem olim a 

|^| <* ^ loci fcurf ? lr^> *>1 Sanctis patribus inductam ut in ordi- 

- *\.'i n natione patriarchse maphrianus capiti 

****&> tt4* r>? ^* ' ^ A r* e j us ma num imponeret et sic conse- 

. oi**> ^ <-&**-« li^^sio . Ion cra tionem summi sadferdotii ei con* 

^ Aa U j^] ja...j>» V~^ okJ&oo ferret. Hie autem non expectavit 

'V , " u* ._,-_ adventum maphriani; prselerea abs- 

14-J? *a» B ^-*? P* • ^«~ que consensu OrientaUum factus est 

j^^o yi-^sZ]} Uh»1° • M^r 3 ^ patriarcha. Quo audito, patriarcha 

ilu* ^r^ y»o • U^t^? UnViV>i, Ciliciaa seu Sisidis pretiosa dona misit 

% " I t m maphriano quando is secunda vice 

^, ^ *_au* ? A*»ol l^u^^f Tabriz . ^^ Quapropter interdixit 

loci oA-*l ,-=> t^-^ iiV S ]$-&&> ma phrianus proclamationem patriar- 

],«U^o .' -**A 1*1*1 Vf«^ <*» Mardini seu Is A ma ^ S CiliC f n ' 
' 7 ' semque proclamavit. Hoc autem 

^jioj ocw oi^jofr-o U*H^ ^J*® dissidium inter eos spatio quatuor 
. UtuIa*? oo& \&b ,^*ij£att oa* annorum duravit ; turn vero patriarcha 

Mardini, missis litteris ad prsesules, 
l_uA^ ,poiAl*fi U*r* °? 1 -*** irr i tam f ec it electionem monachorum 

' 3f ± ^>9&o? i^i-^so . «-*i* ^ft Matthseanorum ; atque idcirco mo- 

L L»o u^ ^> m * acM c * nobii Mar Mattl1 ^ . c t; 

'«*■*!* ■ ^ runt maphrianum ut pacem miret et 

^oio^ ^doi 'Al^ao . U&* Ui*» reponciliaretur patriarchs Mardini. 

U*i^o^ *Ai* *&> V*^' V->M Mediatoribus igitur principe Masud 

« ■i^uvih^^ii ex Beth-Daniel superiore virisque 

. ^?Hr^>^ ^ r^ J ? nonnullis, facta est pax inter ambas 

r 4u« ^o? »oSffifo Jj.aa» ^OA^^iaoo partes patriarchal scilicet et ma- 

!*,« Mr-1 UiW Ul-^ VjUJf pWani. Et proclamatus est denuo 

• ^ • patriarcha Mardini in Onente. 

^i.^,3^ *A*9rU* ^«noir?l -*1 • r^ 5 *? 

a) C pro Do habet fl ^xuaonfi - b > w UaJ**? ^H "" C) C ^ "-^ ^ d) C lit ;i ■ 

'ill ;- 505 PRIMATES OKIENTIS : SMC. XIV, 506 i^'oii^ ^ HAa^o 1<ji*^ Ua^Sd 

. i^tfo l2asoAr> f^a . jJ-*>.slo osi 
^1^09 Ip^aLL p» •. Urn** ^-a?^ waj^lo 
MhJ° JAI^^ f^A^o * nSS*A 
Ja^* *L*o -A£o **j£e? 1i4ea^d «*? ^° 

UaOj.SSo l-* 3 ^ jJ&x^lo . U*a*9 
ape U-»t-3? «lAl*&A. ^SlOO^ \L&+ai) Senuit autem maphrianus et immi- 
nutum est oculorum ejus lumen , 
atque eeger factus. est. In ejus autem 
morbo mirabiiis eximiusque doctor 
Abdallah Barabda e Bartela omnia 
quae petebat aut quibus indigebat 
maphrianus praestabat per scripturam 
aut aliter. Cum autem ecclesiam 
Orientis annis 28 rexisset ordinasset- 
que duos episcopos, unum coenobio 
Mar Sergii in monte Sahia, quod est 
monasterium al-Moallak, et Singarae 
civitati, alterum Maarae, Nisibi et 
Gozartae Cardu, morbum contraxit 
in monasterio Mar Matthaei et migra- 
vit ad Dominum suum ineunte Conun 
posteriore (Januario) anno Graecorum 
1656 (ChrisH 1345) et sepultus est 
in latere occidentali templi contra 
arcam sancti Mar Matthaei. Ejus 
oratio nobiscum esto. Amen. ^^ o«9 s^a^a-^i- ;t-*o dZ.PostGregoriumseuMatthaum, 

c , , ., Athakasius qui et Abraham. 

. >Oflffil 0019 ^OAfi^l^l \zi± »;^« UtASe Uklf£c? I*tf90£ <-*■? 

. teJj ^oflii^o Um2^c +^i a^-Uilo 
|o<nJ? aa£J Ion wOoia |3 w-jJ|o 
ii^^^^Uaa y^o \-*? £&£ . U*H*° 
ago*'? Ur*^' *«**1 r a ^ ^r 8 ^? I 001 DefunctoMar Gregorio seuMatthaeo, 
remansit sedes Orientis absque pas- 
tore et patre communi, id est absque 
maphriano, spatio vigiuti annorum. 
Omnibus igitur modis valde debilitati 
sunt Orientales, nee ullus se offere- 
bat ut fieret maphrianus. Patriarcha 
autem Maged Ismael ordinare volebat 
suum e fratre nepotem, monachum $2 a) C <»^ « b) C om. JJUcu? - o) C add. Ur"» - d) C ^ « e) on) . 33 9* ins M ■' 

Hi ^ 507 BAUHEBR-ffll CHRONICON ECCLES. SECT. II. 508 

looi oA*] ]jjaa5 jJoud ^o . <^*r^ i^s nomine Fakr-ed-Din. Dum hac spe 
•a vt *♦ l n . i .~ a *<. r»^ detinebatur patriarcha, obiit ejus e 

iratre nepos, et res miecta remansit. 
•ii^ y S V> l^m* H-^o . Ua-^ Multi autem Occidentis prsesules et 
llo . c ^oooi-J ? oooi -^ b U»f*?o monachi prafici expetebant; illud 

J " tamen patriarchs declarare non aude- 

^4^ • r*^ v o^U ? oooi ^jteUo bant . quk omnig qui postukba| ab 

o] tezAsaA oU£o jo (5i ^Jj ^viSng eo episcopatum aut maphrianatum, 

. — »^~ )ooi MAs*a 1 Jol**** e J US 0Culis 0di0SU8 fiebat ; P r3Bterea 

exisebat ille mammonam pro viribus 

%^i> jjusj ^oioio (ooi *$*az \z-fM\o nimiam, ideoque nemo maphxianus 

l^oASc P waJ] 1y.V^ . jl** ^ fieri poterat. Porro patriarcha Orien- 

~ f tales inani spe detinebat, dicens : 

|L4 Is'r+ir&s ^+1 ooi • f^j-aie lo ? #/ -p ge - n re gj 0nem V estram veniam et 

[n^w Ij^aios g fg^ t ^v ^ooi^ looi ordinabo vobis maphrianum. « 
^Aaa^ 1)1 U\ W? • looi &\ *» 

jl^s looi A*l Ula*? ~£tf*^] AiA£>o Anno Grsecorum 1669 (Christi 

aoioj-aio *^ p V r Uioo 1*3^ 1 35 8) descendit patriarcha in Orien- 

* .. • tern et pervenit Carmelischam. Eum 

9^~* i-^o| ^ooi-aAaIj f i V^V ir**l porro cum honore exceperunt nobiles 

I^lLou? ]'fQu^c ljuicio • oAioo ^p^> prsefecti , emirus scilicet Nasr-ed- 

\ . • i ". Din et Matthaeus emirus eximiusque 

t»1e . ^H? WW °* *** ° • «** Soltan-Schah, qui debitum ipsi pree- 

d oL^su> fcuVa^jaa? Uu^oA£ U*l9 *i±o starunt honor em. Pariter Mar Denha, 

JUouV-^oo ..l^ W^, 1 Ja**a*s> Nestorianorum catholicus, eum cum 

x " _ benigni animi significatione excepit. 

Aao ^o? ?d^saio Uaajo j*J? *ajj ^ p res byter autem Joannes , Denhse 

oooi ^^^ |a.vTv )uy> V4*J? presbyteri filius, et princeps Masud e 

" . pago Beth-Daniel superiors negotia 

*r*e? IfioQ^ ^-^r^ f® ' ? W* e j us gesserunt. Qtium autem ascen- 

o U^a* Uf* **1 oa *oA*o «*££o disset in monasterium Mar Matthsei 

a) add, ^Jk j-as l-aj-i^a — b) ^? ^-5« — c) C add. \^ r %aJ^ M-'fa^ 
— d) C ]L+r*\ wsl — e) C ^.io 5o,-io |ctn — f ) add. oJLaZ H-^ 14Sr" ^ a - is l° 
JjUr^io jU^jyio ou^io — g) om. | ^ g ^ v c» h) om. Uai*? «• i) C <n | ,* llaSw 
«o j) C add* Ims^^s^ « k) C m^d ^ ♦ m 509 PRIMATES ORIENTIS ! SiEO.XIV. 510 ii^io] ^ tf^? U*l -Votf* <^M 

c oi^olo - *A-3* b |f^l? *»*d ^4 
<jipa^ liioa^ }o^jJ? i^js ^r*s 081 e iS^ oiiUlo liioa^ X.llo A^sAd 
/lAift^j |>U^ fe*^ 5*4© . ,^j1? 

0019 *«£Ottic?5> ji^ wtfOsOOtfO*? 

• • • 

lAl^yio ^« h ,-S* Ui*i ^ ^<^* 
ai^a^eo . \&1*£p iJLdjju&d ^>o %^>? 

S^a* J-JjJffa- i-Ir* fl t^ 3 ? ^^° 

£& \b*\o U^ *li>' ^<£> ^a* >oa* 
. yifcj-al U y0r££? Ma*1© <f«*r*1 ibique menses circiter quinque sedis- 
set calumniati sunt eum viri quidam 
mendaces apud emirum Hassan , 
emiri Matthaei fratrem : dicebant 
nempe patriarcliam quaerere ut Mos- 
sulaa domino traderet coenobium.Tum 
emiius Hassan ipse se contulit ad 
coenobium iraque exacerbatus ad- 
duxit patriarcliam Carmelischam du- 
rante jejunio quadragesimali : qui 
remansit ibi usque ad festum resur- 
rectionis, et reversus est Mardinum 
quin ordinasset maphrianum. 

Duobus annis postea accessit ad 
patriarcliam Dioscorus, Damasci epis- 
copus, alio nomine Jacobus Barkai- 
naeus ex urba Hatacha supra Mai- 
phercatam civitatem , quern egregie 
excepit et in monasterio Mar Jacobi 
doctoris, quod est supra Mar Ananias 
coenobium , collocavifc. Quum hie 
praesul Jacobus aliquo tempore in 
ccenobio sedisset petiit a patriarcha 
ut ordinaretur maphrianus Orientis, 
atque omnem sumptum, quod exige- 
bat patriarcha, in se suscepit. Tunc 
patriarcha dixit ei : « descende ad 
Orientales et affer eorum chirogra- 
phum, et ut jusserint, redi, ordinabo 
te.« Porro Barkainaeus verbo patriar- 
chs non est obsecutus ; sed consilio 
virorum perversorum et improborum 
ivit ad Mardini soltanum obtulitque 
summam quadraginta millium zuza- a) C add. V-o*^? - b) C i-^cfc - c) #>)o - d) C pro ^]o «. ^^c, 
habct %fl Mioalo *<i ^slo ^ i-^1 »f-*° " e) C add ' '^^ <£> - *) U^i^ 
— g) C add. 1fc**ofrB — h > ° **&- J ) C **1 ^ - 3) C ooi . 


lji; 511 BARHEBIUEI CHR0NIC0N ECCLES. SECT. II. 512 Hm Pi 


llv ■3* £'.5 
ft*'! 

jliii Pi 
1H ill II J Bl •i-1 P. 

Ttiaii 

in si; 

til i : i M 1 1: wOj-oo . U?> So U*o U'jI? |a^d f^d rumMalek-as-Salah,Mardini domino, 

Vv'v V" i.A" . A i *l \2&l±a& qui patriarcham arcessivit eique dixit : 

^ qo-j v^a~^ << Ar> . ;/ q U0( j cum q ue petierit hie praesul , 

+L+] ?i^o . ^-*?H*? ^r^ '-^y^ faceij" cui patriarcha respondit : 

jjen l5s»oj jvAum . ot^ £e>\o f^.a^ " vivat soltanus ! quodcunque iste 

. . - , a A • . _. , _ • daturus sit, ego celsitudini tuae tri- 

WW ? i.^+lpo.^rplU** buam> a J versug est tr . archa 

^| W U« woai^i v aLfl^so . *&* |oaU j n coenobium suum. Porro post rixas 

.a'r*^ U'r^ri^ *?*° • ; ^ ^^^^ et multas quas in se susceperat pa- 

.* , , . • . . triarcha expensas, victus est Barkai- 

^ . i ,P *V " m nseus ; itaque Mardino aufugiens , 

^eps»o l+Up r» ^>?i1 . r*r&3 *«o^ venit in tractum orientalem , nempe 

UJlio) lA... t1 e> ^ b |^1o <-«»?r^ <-«2* Carmelischam , ubi paucis diebus |AJttO* ai-fi i-sA*o ■■-AA ^^g .ft^i commoratus est. Deinde, assumpta secura auri quapiam summa, adiit 

>0|^|boi9 *<na^%.ȣ \|1o . V^x> emirum Matthseum et Soltan-Schah ; 

aUa^o . <nU» A^atfo *A£o \^>H pariter Mar Denhse, Nestorianorum 

, .. ' i v » i . catholico, munera qusedam largitus 

H ^ ? **-.•• i- -* est ; ac porro manu violenta presby- 

oocn oAStf 1Aaj.*At |f*lao . 5o£e ^ eros e ^ di aC onos itlius loci adduxe- 

llab lo^o . o« M? 5aiioo ^.lal runt, ceterosque viros improbo illius 

". n v ^ -j consilio addictos. Presbyter autem 

.. Uo^aio ^ «. o^ ° . ^ - • j oannes> presbyteri Denh^ filius, illi 

]3 U^J? «-aj3 i-o t-k? ^Imoa.Iaxa* minime assensit. Hisce igitur secuna 

..o ^aoJ ^-s.,.0 . <5u.^ Ion >o^ assumptis ascendit Barkaineeus in 

r- • \ ™^. t \ j coenobium Mar Matthaei ut monachi 

^jio, 1iio«ai^ uiLa>o ^(Ji^ U1mj> ipsum ordinarent maphrianum : res 

.ll^j^aio^aubaoiiijaa UfAj? Ua^l o^o admiratione imo stupore digna , a 

. . ,.. x t * • 'i ■• saeculo inaudita,ut monachi maphria- 

^r-* 'r— r— > . num or( i inar ent. Itaque Barkamaeus 

8 <aM'rSnl Ur A ?? ^^ ^° V^-* P? ipse monachos a^ ftoc coegit, eduxit- 

?^ UJU^ ho o« .a^ r o.^r^o que patrum baculos pastorales, eosque 

^ ., ' ii v monac ^ s distribuens, huic quidem 

. \4ai^h 'VAAOftOA ..as) *ol UHr^ aiebat . „tu locum patriarchaeimple,// 

^1? • ^ r° Ur* A b ^' «-^ fltA ° alteri autem : « et tu locum talis 

a) C ou-^ i-iel© - b) C add. «_!> - c) ^ Ss - S ^ lj-»- So P - d) C om. ^-*» 

- e) C ■.-,.■» -*!; -i - f) C IjiaLo - g) C v q^xm - h) C pro ^^J? ^oauo habet 5)3 PRIMATES OBJENTIS : SiEC. XIV. 514 i -i aooi Jjj-atfo . i-i^s 'LsOfO °|oer4 episcopi. » Atque ita ex monachis 

. . x% , quemdamconstituitpatriarcliam,alio8 

jq*bi <-=»<« ^-* i- r episcopos, alios lectores et cantores, 

^ooQlco laj-fci.^19 ^oolHo Uir*? «^» conculcatis christianis canonibus , 

_* ? o .. fto&olo Uo^d .ooOSco . Ua» sp^taque et contempta ecclesiastka 

N consuetudine. Quum autem uiccepis- 

\i> ]±no *»&)o . l^a^D UoLdM* S e n t officium impositionis manus, 

yi^'w . jo^Ac o*^ r «o . Uj J r ^ b |^ occurrit eis ordinatio diaconi, et, quia 

," - .. . - 1 -..."". i i nemo ex iis discernebat inter ordi- 

^\o.x^ci^*& AflAi.^i nat . onem patmm et ai aconorum , 

tj^s? wjj| ^ooijd 1o« A*1 J3y^ ooij quoquo modo eum vitiarunt seu 

. 5a-ioA ULe1» U1 *J» **» ordinarunt : res illegitima et maxima 

• " • " . reprehensione digna. Gregom nomen 

|3 \ f aL, . ooiatftfl AaaoI *<jio^a*o .^ sibi i m p 0S uit. Ob tale autem sJffo^Sa^i-o . \U f ± **A*o UtfaieJ faoinus Orientalium oculis prorsus 

. i %.t. i' «* ». . « * odiosus evasit. 

+teo +&> 1f-*ee&> ^-S* Zujrfo Descendit autem e coenobio Mar 

- . , * - . . A • ^, fja v MatthseiBartelam,ubipaucosdiesre- 

■ftSJ* lA^oo. « ,fe o ^fr** mans . t ^ duld sermocinatione cum 

{UflLS >djaS *s>) lii^n >o^JJL^^io presbytero Abulcarem conversatus. 

Uj» U*a* o* loci |&4 .ban* Hie presbyter viris quibusdam simpli- 

' . cioribus dicebat : «hanc Dei gratiam 

|ai_Ss} en>*£i*4 ^-Ailaaio U^s accepimus ut pos t viginti annos 

. U^vW^f*** '°.« U*-* ** ' Aa ? maphrianum Oriens haberet. « Quo 

■.'-.„. • audito.patriaTchalitterasbenignitate 

Ur-rUr^A* ***• V^ r*° plenag Barkaime0 misit omnibusque 

. oil >a^5 \u£*o e UliJ5 *£& ?r*o e j us asS eclis; prseterea propter ilium 

\4—\Ui«; ^oa. o*^*, Ui-1o gravissima debita patriarch* impo- 

. * . sita sunt. 

^nS flinal?o ^Ucu. l»iA.n >ojdo ^st vero Barkainseo restitit pres- 

^V i.V^ J! ^ ? . i^lo'll^ byter Joannes dicens : • nos non 

^^^ " • ^^ " recipimus eum , quern monachus 

]y±ao ^*£**sd & *s.v*+ M? Joseph B ar-Sambusag et Baaza et 

U>H»° >fe°^ r* l*r+9 r A0 ?° 1*1^? David Bar-Tamam, aliique monach 
a) C pro 1««Z habefc ^ - b) C |^ - c) ^^r^ U^j^ *ffi~ • 515 BARHEBR2BI CHBONICON BCCLES. SECT. II. 516 T- I 

■t't 
§11 ?i ai s: : 

if-;. 

pi 
ill 

p 

•f! i;; 

iri 

I; 

if.?'.-: 

flfc; 

f I- 

Hi 

■I 1 ! 51 
ill Ml 

■jlllii 
'! -I 

!i" ;; 

■ill 9 

'ft ?y 

'W 

'i ! a. % . wtfatL^tts *j.~k> ,».*£ i . n i. n t S i nS 

, IjflUP? Ij^f^ w^AaO ^iSSj £.£& U&0 

^slo ^l*a* Ua aa x> ^M^l waoJo 

1f^^ ^JLm? . ol^ oj^lo ^ASas j.^1' 
. ^ v ^SVi.l? llfltl +0.£L±J. 13? ^tf 

\hJ\ ^O jlliO i^I^ 019^0 lj.^1 jASO 

<J*J ^)o . A*j^jA^ Zudo ^a^oj 
A_*s *|ocn? P)a^9 lA^oo . ?lt«^^ 

.. Jfs IjoiJ ^J^9 l-A^^Ve oai )r-**^ rades maphrianuni ordiDarunt; vade 
igitur, accipe manus impositionem a 
quopiam ex patriarchis, tuncque te 
reducem suscipiemus. " Deinde jussu 
Matthsei emiri et Mar Denhse catho- 
lici consensum ei in scriptis tradide- 
runt. Quare perrexit in Ciliciain ad 
Basilium rarsusquc ordinatus est in 
festo Petri et Pauli, anno Grsecorum 
1672 (Ckr. 1361), et Gregorius ite- 
rum appellatus fuit. 

Tunc denuo reversus est in Orien- 
tem, confisus se jam maphrianum 
novum legitimumque esse ordinatum. 
Cum autem pervenisset Bartelam 
sedemque elegisset in coenobio mar- 
tyrum, zelo succensi presbyter Joannes 
fidelesque adierunt emirum Hassan, 
emiri Matthsei fratrem, dicentes : 
w nos a te rogamus ut non sinas nos 
ab isto regi propterea quod patriar- 
chse Mardini adhseremus qui cetero- 
quin preces pro vita tua fundit. « 
Jussu igitur emiri expulsus est Bar- 
kainaeus e regione Mossulensi, descen- 
ditque Tagritum, et inde Bagdadum. 
Propter controversial!, quam habuit 
cum jurisperitia Bagdadensibus, isti 
eum occiderunt ejusque cadaver tule- 
runtque ac combusserunt igne juxta 
pontem occidentalem Euphratis flu- 
minis*. 3 ) Scripsit Barkainoeus Anaphoram quam edidit Renaudotius Liturgg. OrientL, II, 492. 

a) C |poi — b) C l.a-^i-^3 — c) C om. ZolilZ — di) C J^m^ ^V^ ^js 1, wn .Saa?e 
— - e) C om. \m1cu} — f) C om. ^oie? — g) C om. ) oi? — b) oiy-co] . 517 PRIMATES ORIENTIS : S^C. XIV. 518 Uw tfc. ^0 r ^ oCjk A ^.s jjli.n fa? 

• *OL*j^ 00 |AlOl ^*2 9 2 oi^o^ ]^|o 
itt-^J Uaa90 U&U* >0^ >Q»D _*9 001 

Jifc^VlS ).1ajaV) <-*r m *l ol&^a $OJB 
. U>j-*ic ai-^*? ],*] ycu& ]o0l2? 
^aJoi . U-jtJflo ^a^k ?|-ib.o )<^?*J wfiAso Porro post hunc Barkainaeum qui 
partes patriarch® Ismaelis 1 amplexus 
erat , aliam simultatem graviorem 
contentionemque priore ilia Barkai- 
nsei acerbiorem habuit patriarcha 
cum uno ex episcopis Turabdinensi- 
bus, cum episcopo scilicet Salachae 
quern excommunicavit, nee, quamvis 
per duas vices ipsum adiisset, ab- 
solvere voluit. Ille autem egit cum 
episcopis et primoribus Turabdi- 
nensibus, qui eum patriarcham sibi 
ordinarunt. Postea Saba iste baud 
contentus quod illegitime ad patriar- 
chatum fuisset promotus, consilium 
hint ordinandi maphrianum Orienti 
ut sua ipsius chirotonia firmaretur. 
Scripsit igitur epistolas easque ad 
Orientales misit ; Orientales vero *) Cfr. Seat, I, 798, sqq. '■is a) C \L^so — b) ^»?p»e? jo^i^a T\ 1,0 — c) C pro verbis u«oj»|^1 ... ■ -V * )*ja* 
jbjMi^£ heec Uabet \,±m* ~-*? J-Jen ?£u*j-o w*^>, _^ "•■N't^ •- ~~ jjd j *•» U , W\y » 

*<na^ V^?o i t iffn |J<n? i^ y . nSn f _so^a^ pi-Si..*? J— *h? j-* ^-s 01 °*»*M l-J-r* 
l^^fcioj-o l^lsi ^-sHr^ 3 ^°^ «^»?*^ ^llo jL-fiitt p^Ln? 4 jfeUlo eiioi-*] |^^j-^e qoio 
1&1AJ $fl^>o . oi^adD Jlo ,-*2$Z? |&l£-|o . ct Snn tf© ^y-^ *a-^? j^Voi |fr_a-1 ou^^o 
1|a^ j—aiu 1*11* ^soi . <nk_*.^alt ou^l ji© o u^ aa flo Usj^^s ^ ^.v. jzj? ^Ah/A 
. j_ e|^? 1 1w .m ? Ji^o Vl^ ^io j-LJ^a-*, r— ^ ^^» ^oZ ^^00 •. )2U^o ^ V • 
I^J^ jo^ ]2mm, >Lz> if*, 0010 . %]j^k v \Na\ pala&o wfi^o ^j-^s wSj-a, 01^ --— lio 
|x&.\a^? retain ^0 p.* ^on^a^ 2u«Jo . {-l,nu>V> ^o-j] w.f— .jo j-J^o] L^+jL? ^ » V.f 

^ * M^a »1 r-^>o 001? ^-»?iio? J-aj-^Ji-a ^sl^o ±+mo . MkOioUa agcu-jj, l.^jo ^oJal*? 
— d) C om. |z>h^o — e) C om. (JUS^ ^-? ^.Itn . Mil | 51 g BABHEBR^EI CHR0NIC0N BCCLBS. SECT. II. 520 

fe_2t U*fr*« *P«-^ ^^?? *^ patriarch* Mardini signincayerunt 
,q«6 ? ^r-r* v . quidquid eis scripserat patnarcha 

13 o -^/ ****** U* ^° • ^r a Turabdinensis. Plurimum autem ag- 

\k '\~i b r ^.o . r a^ U^> V 5 * 'V gravatus est dolor patriarchs* qui, 

^1 U*J 1**»o U^ r^ ^ * esciens 1 uid s * bi ^ dum e . s !f > 
7' KH * J . .. per duas vices ad presbyteros, visita- 

o\ Ur>> v aa ^ °^ • ^r * ^^ tores, monachos et primores Orientis, 
a <«£> a^M'^h *^ >r*"° 5***° misit dicens : « eligite vobis mona- 

l^^ a-*^o . U>*± U**** chum ant diaconum et ™^ef™ 
**"*?" • ut eum vobis maphnanum Orientis 
b U.+M* .lor*t*»^ <-*^?1 A1 ^l or( ji ne m. Orientales autem, nempe 
l^os Axo? ^A 5«JiJ^'°^ aA presbyter Joannes, princeps Beth- 
el U^o'^^ ool U-^o Cudid* Nur-ed-Din, presbyter Abul- 
w£w ^ 1 ^ e carem , presbyter Isaac e regione 
Ifij^o joIjbs* U-^50 U**» ^^r 09 - Saharensi, princeps Masud ceterique 
opolo . fta^lo l©3 <J>«^° £•«*! fideles omnes ma g n i et parvi, scrip- 

• • . ii . J « n f«nimliom in p> n; J' 

ill S! 

II! 

Hi » i 

1 flip 
jljji 

; !fiii 

'itiii 

in i\ 

M ii 

•'■Mil 

■iftii 

in 4* Hi 

-.ii ii 

#» J i! b« -so ^1 51 ^-> • * «^Hi° serunt altera ™ 8 ad P atnarcham m 
M« ,-* v d„ . ,7V suis litteris dicentes : • o pater, pror- 

^\o Uk*9* U« *r°° ***? ^^ SU s nos tsedet et incassi hujus laboris 

Afc Ipoi? U+i *±&*° ^ ijfeoUolJ et expensarum et defatigationis et 

Li ' c Jo -j* Ho . U** r* ** dissidii quod cum Barkaimso habui- 

**r *sr • ' muS ; nee superest nobis satis vmum 

^oaiij Ur*? <->r*i *^° • Pr* 70 - 4 ^ ut f eramus ex pensas nee ullum habe- 

^ r ^u* .Hr© . J&a^ U«^ <"-^ a mus monachum qui se offerat huic 

T* All Vio ^, ^ -A* ^ oneri. Quare tu videas ipse ut eligas 
va c ? Ml 'V* -^^. *z»r- *r e tuig virum idoneum f qU em ipse 

cu,^ i.a f * l 9 oJ ^1o 1 r -£^ P<^ noyeris isti oner i aptum; et etiamsi 

^o Uoh^o '-Li^acioo ^i h^SA WO wessetnmarundo,eiadhserebimus 

• 'i,\ij\ »cr eumque cum gaudio excipiemus. • 

^r*° • ^ a ' V° ^^ U N ^^ Cum igitur litteiw ad eum pervenis- 

. . Ht a,flfl^' ]Jfi»1b?GLS A^,? senfc easque iegisset, videns nullum 

II ,\w Li* ^u*> Ute* 5Ao excusationis superesse pnetetum , 

It! U ^r* 1pf ' ^^ ^*^ ? ' tandem post elapsos vigmti annos, 

"||; g H<n 1o<n ^aioA A 1o . W^o *><5i P ©l nocte vocaY it Abraham monaohum, 

cn^*? |lnJa» qui ipsius erat syncellus. a) C pro v ^ ... o>H* ^et ^ ^t-^^r^? ^o^? - b ) ° ^ 
— c) C P r aotf — d) C om« U^s ... ^io — o; v» ^-* y -« 

I 521 PRIMATES OBIBNTIS : SMC. XIV. 522 1i 1 ,-_io iJId^i^i^ looi 0&1*9 _*9 jjfll 
08i fS li-xa* |V».i^ff?]3 Vajoo oi2qj^4 

\^1? U-OOjJS l&a^-9 ir-kf^ *-**!"4? 

ffi^Lo ai^al oia.A**] oiA^&e r^r^ 
i-ilJ"! •oatlsub au.mio . oil*? JlaJatf 

.is* 9 l r .ck»l **▲*? aLMAA,]o . Oil*? 

>al d li] °AaU^9 . ail jlol v^r 2 * 

ws|(7ua, 1*£&mo • jilAj,ftV> ,ooil l.ooiJ? 
IpouJ oai9 lost j^; rA^? aiA** j-o 
lr^ , oia **f^l 13 j.^ P! . iJUj^sio 
\ii]^'r^]o . il^ax/oi^al^oV^D 

■• ~ u 

**▲£ 9A0 9fH* r&s «^*r*oi . olISo 

oi_aA*]o — *?j Sal jnlSn |.d *Atfa* 
pA. aAf ci^ \*| . oil i-r°1o • ai^al 

\^ >Ojlo IJO^OS Oil wSj—JDO JA^fcQJk 

t»P^o . oil^e Jjg-oas _1 !A*)o . y*£tl 

JJ^OS ^AaIo.jAs^I? 1^*1 vAffOA *a*o Hie a pueritia monachatum dilexe- 
rat, venerabilemque habitum suscepe- 
rat annis natus septemdecim a Cyrillo 
Hahae in coenobio salutiferae crucia su- 
pra Haham, ubi quinque annos habi- 
taverat ,- illinc se contulcrat in cceno- 
biumNataphse,in quo humilitati et pie- 
tati operam navarat.Erat insuper scrip- 
tor prseclarus. Dc quo cum audissct 
patriarcba, adduxiteum ad se suum- 
que effecit syncellum, ejusque mori- 
bus omnimode exploratis,eum invenit 
cuilibet muneri idoneum. Itaque dixit 
ei : a ego te certissime gratum habeo ; 
et Orientales a me poposcerunt ut 
fieres eorum maphrianus. « At praa- 
sul Schahab , patriarchae e sorore 
nepos, maphrianus fieri cupiebat, sed 
patriarcha non acquievit nee eum 
audivit , ex una quidem parte ob 
doctrines in illo defectum, ex altera 
vero ne separaretur a suo nepote. 
Tunc patriarcha Mardinum misit ad 
presbyterum Joseph Barmalcha, eum 
ad se accivit eique dixit : « vade 
festinanter ad soltanum eique offer 
manibus tuis summam quampiam et 
affer nobis edictum ab eo, -Fecit pres- 
byter Joseph utjussus fuerat et attulit 
secum edictum magnincarnque pro 
maphriano vestein atque diploma. 
Perfcccrunt igitur quaecumque neces- 
sariorcquirebantur ; sedelectus pror- 
sus recusavit quia multum reformi- 


a) add. |LaJJ ? ^^ j.-^<= sjr^l "-^K^ ~- b ) C I-*** "- c ) C *41^? ~ d) 
JjJ ? — e) C add. — *j — f) C add. ^01 — g) C pro aiUc ... ^o nX* tabet ^e oifi^* - r £) 
dUio ^aa/ 13 oiZaL — h) C pro oUio .. f*^ hvhot jZcuiaa |^.jo ^'i . 

34 M r 18' 523 BARHEBMI CHB.ONICON EOOLES. SECT. II. 524 Us 

i^ 

Hi 
B 
k 

It; 

£ 'lei ' 

lr 

11 

If '•! H 

B 

ill 
'III 

-II 

.3.1 ii 
i.g 
II V^o . AaU^os V|Aa] Ui-o U« qaio 
. l^» Uaa> ^> W -I 081 V» *N?? 

m^» liflikO >aiioo U*** ajJLa^l© 
koa*> eir^o . Un* afrSfi? lr*r> 

^ooif^P **frtf1o )^?o-bo Ir 3 ^? lA**io-nZ 

oia*5 Iaao ^U >oa* .UV4 <^a^ 

* 

^.-lirfjo . \j,a^ W-00 1-JUfaio 
ot^jofl qasJo . J^i-a^ v Uaoo 

,JUa* U*a£ «-^ W° • I^H 1 * 
. aiaa^?o Ul^r^ "^^^ *H°? 0<n 

. i>^^>l^ aasoio ^o> o^p^o 
apavA jQiJttifl Uaa?o „JUa* U-l^oo dabat turn ob gradus sublimitatem 
turn quod extraneus esset. Vi igitur 
eum adduxerunt et ad patriarcham 
fecerunt accedere. Convener unt autem 
presbyteri , diaconi populusque mul- 
tus in coenobio Mar Ananiae, et diei 
diluculo descendit patriarcha Mar 
Ignatius, absolutisque officio matu- 
tino et sacrificio, ordinavit Abraha- 
mum niaphrianum seu catholicum 
universi Orientis, imposito Athanasii 
nomine, feria secunda hebdomadis, 
ineunte Teschrin priore (Octobri) in 
festo Mar Adsei apostoli, anno Grae- 
corum 1676 (Chr. 1364). Post paucos dies descendens ma- 
phrianus pervenit Mossulam et inde 
Bartelam concessit; eique in occur- 
sum iverunt presbyteri, diaconi et 
fideles, atque in hoc pago remansit. 
Ad eum autem venerunt Joannes 
presbyter, qui contra Barkainaeum 
insurrexerat eique obstiterat, et cum 
eo Masud, princeps Beth-Daniel su- 
perioris ; iique , accepta novi ma- 
phrianibenedictione reque deliberata, 
Carmelischam reversi sunt. Itaque 
presbyter Joannes et princeps Masud 
dona dederunt emiro Soltan-Schah et 
emiro Bajazid, necnon Mar Denhse, 
Nestorianorum catholico. Prsefatis 
autem ad niaphrianum reversis, mise- a) C l_i*-V - b) C om. ^oi^ - c) C WaJ* - d) C om. 50*. - e) lor, 

mm i) C om. Us*o - g) C add. U*«te -h) add. 1p*io . til 

m 

"II ' 

m 525 PRIMATES OBJENTIS : SMC. XIV. 526 


■■* % •Ji? 

I? i ■ ■-#. ; 

3> r *]Us» a&iop h aasJ *s1 . i i SSnpS 

Jfl ~. ^V^ lA-AJ^D ^Xi ^O0L-^9O 

Va*/|o V»4^ fr££*o lUi^o un^Jo 
w.a*9? ^-S* *^» • U»°r» *^fl* 

0/]o . Q^Ulj 1*1*9 flli^? J lS9 1^00^9 

IA^l^o? l?i^ >Alalo *^*££t 1/1© runt emiri singuli vezirum suum cum 
presbyteris et diaconis regionis omni- 
bus , fideles vero erant cum ma- 
phriano ; ascenderuntque in coeno- 
bium Mar Matthaei, ubi monachi in 
occursum maphriani Athanasii seu 
Abraham egressi sunt ej usque manum 
osculati. Sedit igitur in throno catho- 
licatus,et gestarunt eumjuxtaconsue- 
tudinem. Obtulit autem sacrificium 
ordinavitque presbyteros et diaconos. 
Dcinde descendit maphrianus ad Sa- 
harenses et inde Carmelischam con- 
cessit : egressi sunt in occursum ejus 
Bajazid et presbyteri et diaconi Nesto- 
rianorum et Armenorum omnesque 
pagi benedicti Carmeliscbse incolse; 
perrexit vero mapbrianus ad salutan- 
dum catbolicum Mar Denham, qui 
egregie eum excepit paravitque men- 
sam omnibus bonis repletam ac pul- 
cbra stola mapbrianum donavit. Illinc 
egressus mapbrianus regionem per- 
lustravit, egregie pro more exceptus 
a nostrisbominibuset extraneis ; abso- 
lutoque circulorursus ascenditincceno- 
bium,atqueibi commoratus est usque 
ad medium jejunium magnum ejusdem 
anni 1676 (Chr. 1365). Venerunt 
autem regionis incolse omnes et ma- 
pbrianum ad se acciverunt; celebravit 
itaque festum bosannarum in Beth- 
Cudida,- unde Bartelam concessit ubi 
resurrectionis salutaris festum peregit. a) 1^]o — b) C add. 1 1 ^01*00 — c) C om. ** J.x.ifljfliico — d) C U^j**© 
- i) C add. YfM — j) C to — k) C add. ^,. 527 BAlUIEBRyfll CHRONTCON KCCLES. SECT. II, 528 I 

mi U 

hi i 

4 'I 

■tf[ 
ii! 

■ Hi 

# 

:?!■ ■?!5'i 

.f'il Hit a ^a? _CJQA} >0|^0 >^fii> Uo ] ASSS 

wnlkfl73 l^o r ^ JLIaa^o l©9 lias iocio 
•tyj» pso .. I'ta* IjlUj; r ^ 1^9 Uoa^o 

>i, SSj i—s ^«^0 A^J . ^^^j^s 

UjAajuJJ^ aio a^|^ ^sl . A*j«jA^ 
Aaj.^,1^9 ci^9 Ua?9as\,^ wsA*o.v4,^ 

^•Iao — -* r Sb mVi a. UJ as ring To 

>OJL'^0 <*A£0 . Gl^»? } 1 0fYOO . ?] r <«p 
}&£^0 , )QjI&90 **▲£ ^Ofll^ wUfIo]o 

UJaa *£o^! ai^oouo . > 4Jd olm^I 

^9? also . <jiAa£> _io )As9as )r*ai<^» 
• «***) yO^ a& asai* kfioJ |£a^*< 
).-*£* |<^£9l iAao . ^on*^ ^:o 
[nlij ^Sn 001 *s<no . 9lfyip.o <oci2a^ 

Vie? lA^f«*1 IA^ao h Vta»1l U)o 
^aioatfio . UJa*? ws}2| AAa? l^so, 

V^s?]? IsSnS )a*a£go ^Xo? (▲Is Hoc anno advenerunt locustae tam 
dcnsse ut simile quid a sseculo non sit 
visum. Vorarnnt illae omnes fructus 
nihil omnino viride relinquentes fac- 
taque est fames magna et adeo vehe- 
mens ut mensura tritici usque ad 
14 denarios albos in Carmelischa 
ascendent. Vidcns igitur maphrianus 
impossibile sibi esse in Carmelischa 
remanere, descendit e Bartella Tagri- 
turn. Magna laetitia Tagritenses affe- 
cit, atque in throno suo Tagritensi 
sedit, et eum solemniter gestarunt. 
ExindeBagdadum descendit, ubi ei ob- 
viam exierunt khuadscha Schams-ed- 
Din, Bagdadi incoleo et indigent, 
presbyterique ac diaconi. Ordinavit 
porroeis presbyteros et diaconos,etqui- 
demPakr-ed-Dh^khuadschseScharas- 
cd-Din filium, diaconum ordinavit. 
Memoratus autem khuadscha obtulit 
ei donum e domo sua ; filii aulas pacis 1 
etiam aliquid dederunt. lis itaque 
bene precatus maphrianus apud eos 
Bagdadi commoratiis est quatuor 
menses et Arbelam rediit ultimo sab- 
bato ante initiuin jejunii anno Graaco- 
rum 1680 [Chr. 1369). Mediantibus 
khuadscha eximio eruditissimoquedia- 
cono Jaballaha presbyteroque studioso 
ac medico excellcnti Gemal-ed-Din 
turba presbyterotum ac fidelium de- ») Aula scu civitas pacts, noraen Bagdado a Mohammedania tribui solitum. 

a) C yM^I {]? waicu. — b) <3 add. <jl^ — 0) C ovLsop wasJo — d) C add. JLi* j*^_J 
— e) ona. ysXteo .%. \ m At' r a\o — f) C uaia* •— g) C jka — h) C add. at© . »i.l 529 PRIMATES ORIENTIS :s^EC. XIV. . 530 * m Uso]o l^oiio ^jdo )«X usxjl* V*d duxerunt ilium in Arbeiae castrum, 

et ad emirum Jahiam introdaxerunt 
ad quern salutandum admitti posce- P^^^lo . ^A V-ia~ k&^ efc ad emirum Jahiam introdaxerunt 

." . . " a* 1 a( * < 3 uem salutandum admitti posce- 

l*Mo . o&o^fi \lp> «^ |^l bat> Emirus animum mi addidit ^ et oi-^ ^i^> l-l±r-2.Loo . at-n!bk yams* maphrianus vicissim ei bene appre- 

. 4 .» b . catus est. 

l&o^ i^o> Ur^A U^j-a^D woA^o Sedit maphrianus in ecclesia castri 

,--io 2uu ] ? jL^ jA_oo . JLaS l ? i^l US( l ue ad festum magnum 1 , quo tran- 

sacto descendit ex Arbeiae castro 

i.p±o .wa^Sd^ %$o %^>b], J,^ et Carmelischam concessit, indeque 

I^jd ]Al.* c jAdo .. A^pa *oA* transicns Bartelae commoratus est. 

I t , , . . , . , Elapso anno , maphrianus chrisma 

v • * ■ s consecrare voluit in ccenobio Mar 

oi-aolj \.^Lo Ujuj ^oiaAax flo . aA^o Matthsei; sed non permiserunt mo- 

^iUo J -..^ lo<n W, Ifocu? nachi dicen * es grave onus sibi feren- 

"" d dum esse si ibi chrisma consecraretur. 

o^cuDo U*+> oj^o .. U><n v o*alo Reclamarunt igitur monachi hanc ob 

%-L r*lUa t***1 g^r Kf ^V ^ \ rem contra maphrianum apud emirum 

,.',,, ' . „ , Bajazid et trium annorum spatio non 

r r ' .*■•■?> permiserunt monachi maphnano ut 

.. ^Jl* Al^5 l*A» ^ojoic w^ r njj chrisma consecraret. Tandem ma- 

Va4o U*i.££o ^ | ^A - ^ ^ P hrianus ab emiro Solfca « Schah edic- 

^' turn postulavit et obtinuit ut conse- 

^au.o . fliUx^att ]j^) ^p UtJDo.£> craret chrisma Carmelischaj in ecclesia 

^^a?] I^r^o .ojoio wAg^oolJj^ai ai^ quadraginta martyrum, anno Graeco- 

, - : * .. ., \ "■ • - rum 1680 (CAr. 1369). 

„M^^2| AJ-A>.t A.aV^fraa? |?qug 

Uaacu^ low U^l IAia jAoo Annoalterotransacto,perturbatioin 

oiamJj Vaio 2^2^d - *»V"i«7 1*4s regione CarmelischaD orta estMossulae 

flt_Sa-4. • L*.t^ 1- 1 v« causa quam ceperat unus ex emiris, 

• r-*^? r* ir*»1 r^° r* Singarac dominis, nomine Pirmama. 

w A * \Sn;nS JUj . a^ > |j] ^so . )l^e|^9 CumigiturCarmelischamsecontulisset J ) Festum scilicet resurrectionis seu paschatis. a) C add. |; fl 1 V — b) C om. oiZiJ^ — c) C add. *m — d) C oi|— Uo — e) C 

JO.. . Ol _ J^lioj^ ■X ■ * 531 - BARHEBRiEl CHRONICON ECCLES. SECT. II. 532 

"^pJ, . ota <-a AJ? lAsoj o& w^ajk.] flo maphrianus sec ibi habitations lo- 

b , ,., M a, | <_ a,' M-k cum invenisset, petiit edictum ab 

^ • * cmiro Soltan Schah ct concessit 

InXflflu I^Jas aiaso]o . VaOsU \Z] Arbelam. Deduxit eum khuadscha 

, at*** ] r ^o] 1o<ji ,Ji>j V^.2* U^a^ Jaballaha in castrum propterea quod 

c "" ' defuncto emiro Jahise successerat ejus 

^j> j f a <ni_a ciAao,-* >a«oo fiUag Badr-ed _ Din Mohammed. Adiit 

1i~**1 j*. Vl^r^^ \l'° • r*^ ^ igitur maphrianus prsefectum qui 

. * . ^'x*„Ji l animum illi addidit, egregie eum ex- 

*^' • , b cepit llhque vestem donavit. Discessit 

|j> wno,^ ^o *a#Jo . U^ 2 oiL a k jix maphrianus postquam pro vita 

„ *<na£*%.^ ^J^o e J us bene precatus erat. 

|)o^ «-*j1 <4*j! ]?<n |Al* jAso Elapso hoc anno apparuit vir ini- 

. ■ f , # . ^^ quus nomine Sarunschah. Hie collecta 

|Ai^ ovik *a1© M« <nM» o»« ? execrandorum Curdorum manu, la- 

*a] l^Ls^o fS> *oaJo . UcirM l*?3oo> trocinatus est viasque intercepit, ini- 

l^oi'tei r^o \i1o . U*3o1 wams" toque consilio cum Mossulae pnafooto, 

- • ' ascendit contra ccenobium Mar Mat- 

^ ? l^o^ <^«>aL ua^fffo ^oioj ^^ . mon achi ei obviam egressi 

01^ 00**0 o^ r a^ l*f*? oajaJo *Ai© mensam apposuerunt. Postquam in- 

, . " . * . i. A trasset donaque a Sanctis monachis 

^ rt p4o 1-4A o.« ^o . hoLB accepisget maledictus ille exivit in 

U1© *\lr^> U2P ^1 ****© • U*H> regionem Maragae. Unde altera vice 

oa*J .aoJBo .^i^ ttao'l ^ ^versus est atque monachos denuo 

_ . ." " in ejus occursum egressos adulatonis 

^©j© . a^Jsoo vjJl \rlo oC^?o)2 l*r*? verbis illexit. Signo autem ab isto 

111 o^oa, .aJ<n© o*^ ^o ^A^ U.+* malcdicto duobus sociis dato, eduxe- 

'* :; j i • runt isti gladium et irruerunt in por- 

ooji.0 . ta U>A* >aa© <oau«*9 ^ coenobii Au f uge runt monachi, 

' ]^a^ a^o *^i *£>oi& Wo.Uju? advenitque Aruk-Ali et coenobium 

.««** v- u»" »,* '^o^ »a i^T • unt ; Ad : enit parit v Badr 

\ . khuadscha et post eos ccenobium m- 

+£# l^cu oia Iaaa j.aj }oa* . Ij^oai^ gressus est die dominica, 25 mensis 
liOMjBji^Q^olU^^^l'AlAU^ Ab (August*) anni Grsecornm 1680 1! I 1 a) C add. l^to - b) C add. ?^A-^^ - o) C add. p-. *-*** ~ d) add. ^ 

I | ■ - e) C add. o-L^pj^jO.. C «^1 ^ - g) n> - h) ^^ - i) C oi-^m 

— j) C OiftXO — k) C ,35^1 . 1 m ' 


533 PRIMATES orientis : SMC. xv. 534 

tei^Ufl^^lti* .1>^?1^a^o (Ghr. 1369) 4 .0 diem absque miseri- 

oieo li^ea^ ap*o Uju ? ^o _^ ? cordia et horam irse > <1 US9 perturbatum 

,. ' ' .. " populum nostrum monachosque cor- 

U^o ^o iia*ai ? flC^j W^d^d ripuU1 Vas tarunt ccenobium, diri- 

- UaiLolj } Tffnjo ] Ai . nnn AO JJXso puerunttemplicimelia,calices,cruces, 

U*lo U4? o ls« ? o ]^o J^U opo psenulas, baculos pastorales, et para- 

" menta patrum; diripuerunt quoque 

)&^+mana+o-Uaj>*«<ni^> triticum efc hordeum> aurumque ac 

: Jpoi _*ol^ *Al^» ^o Ijoio . In^as? argumentum et aes innumerum, tern- 

&&. fcioc^a 'ofi&A Uro~ l*n i^oo plum etiam vacuum reliquerunt et 

*.!<•• h° c propter peccata nostra. Post hsec 

MUi* |2| p*.*^ |om£* jA^o . U^^ ? horribilia monasterium occuparunt 

li^lai^o • Vao?]? l^^al oiUjo^io Mogulenses. Exactis autem novem 

ol-^ oI^Ubo «*** *-* "i *»— mensibus, concessit maledictus Sa- 

runschah ad Axbelaa castrum ; Appre- 
U^ ^ ottad ]*a^ 0U uflojf^^o hendit autem eum emirus Mohammed 

osjJl 'Al^ao . l^oJls oUia ASaaJ^lo Ibn-Jahia atque interfecit cum sociis 

\*s>h\! lAfij UA Apr* b U^? viris 9 uindecim in pleniiunio mensis 

Jar (Mail), ultionem ab eo sumente 
_ fflcU flOJU1 **&» U^j-aao <oo| A*ioo ^^ ^^ A]Qno Q rsecorum 1686 

°^e] ^oL oi^aL, , U4a*? ^] Aia (C7w\ 1375) vastata fuit ecclesia 

magna Arbelse. Obiit autem pater 
noster maphrianus Mar Athanasius 
anno Grsecorum 1690 (Ohr. 1379). 
Ejus oratio nobiscum esto. Amen. 

: >o0i|^1 o?i5 wtfotfjj^) ^1^0 *Aoo 66. Pos£ Mar Athanasium sen 

. U±r» ^^ °. n ? ""^"^ A&ra/iam, Basilius qui et Behenam 

Hedlensis. 

>oflj^>1 ooi9 wtfcuj»Jj Jl {.l*j^e ^do Defuncto maphriano Atlianasio seu 

'.mi Ui^ U^,IU^*A^o r i:* Abraham, Oriens viduus remansit 

' -' "' annos 25. Anno 1715 (Christi 1404) 
JoJflLo 1^ oa «*a4 oi^l Ai^ao memoratug Beneiiam Hedlensis ad 

t^ loq qLa]q . l^oJUj-aia^ U^>*j» mapbrianatum electus est. Hie erat 

') Sea potias anno Gracorum 1684 ut habet codex cantabrigienais. 

a) G a **.m» ]'*+$•* )r&\ «» b) C add. )2Ja |jois? — » c) C om. ^s*| . Ji. «•< est-' BAEHEBR^EI CHRONICON BCCLES. SECT. II. 536 i«tcsitfo ^mso j,aaJ l+r+i loci ©A*l 
ila^o^a loot ai,^,A.Vo . ]29A*2aao 
]cq oA*|c oj.-A(jiia^o (iao-m }a^ 
foai .maJo . avlol ^'j fl ^S w 0199 saJ^m 
|ooi oA*)o . aiA^^l +& U^*lo (3lLj2 
laoAso Ij^Gi^c Uo^oo I^m ]jaSo] ^*? 

. l5CU^ wlOaUIO <*j^0? 9LS9 U-l^Jol^ 

<J0jaj»1 ^ \J^9 Mow? P^r^? 001 
i^o] ^J^J.0 . aiA*fx> \ r a _Lo AmA^o 

*j.ie V-£» ii^J.^ j^|o . ails'! ^* 
.U^i^a^D Qi2oX*i&<£tec 9AA b.ai&lsLSQ 

qilqSSpo otS9 Ion oA*fo . >oeifs) 0019 

• lA-Aj^o U*j^a& A^a JiL \J^9 
909)^. A*s? j^U^ 1*9*9 as a^ an^tfo 

i^Jfla^ )aJau3 tin j.l^j.^.^0 AmmJq 
^si ]^,n a> *sciaJ]o oiXaXa* %.^ti©o 

V* ij.^i.k> j^?io 1^9 i|.fi4s Vai^l 

)2|..^^ w,o»ao . ^-^1 ^ J ]? Ufc*! 
*] . A*£> *s.^? U6'4s lAA* basin] alumnus sacri Cartaminse coenobii , 
monachus castus, verecundus, virtu- 
tibus probatus ; doctrinis, intelligen- 
tia ac prudentia notissimus , inter 
cooetaneos plane singularis erat et suo 
tempore unicus ; erat vox ejus prte- 
clara dulcisque melo sita ut esset can- 
tor suavis; acetiam lector solers scrip- 
tor et interpres. Sese incluserat sub 
disciplinaLongini magistri Mar Bassi 
martyris, quae turris gehennas appel- 
latur, supra Aspcs ct infra pagum 
Hedei ibique dulcia ac sua via carmina 
de se et de suo tempore composuit. 
Post suam ab Ignatio patriarcha, co- 
gnomine Bargarib alias Abraham , 
ordinationem , maphrianus. carmen 
scripsit de Mar Saba martyre. Ma- 
gister ejus atque doctor fuerat Rab- 
bam Jacobus monachus et stylita , 
senex benedictus et sanctus qui inclu- 
sus vivebat in turri juxta pagum Bcth- 
Sevcrinum. Illuc maledicti Curdi ex 
Beth-Garud in euiii irruerunt eum- 
que noctu occiderunt. Preces ejus no- 
biscum. Descendit autem maphrianus Be- 
henam in Orientem ibique propter 
suam doctrinam bonesque mores per- 
honorifice exceptus fuit. Carmen 
composuit de Mar Behenam mul- 
taque cantica atque alia diver si gene- 
ris carmina. Reliquit etiam in ecclesia 
suavem anaphoram ordine alphabetico 
digestam, ad instar illius Mar Michae- a) C l^o^oi^&fio — b) C 2on — c) C Jj^ol -|io? 1 * »* *» et in margine j,„ ,*n-i"> 
— d) C wii — e) C om. hj-^s . £ 537 PRIMATES OEIENTIS : SJEC XV. 538 n 3. '1 ';■* ■I- i 

.J: 

1 

i i. '■mi 

■USB" "4$ *-sDo.k \\ k m & af^J* f£>o • low ^qjlmA lis Magni. Omnium amicus erat. Cum 

a <n^ \]1 U^fM VaJoio ooij U»i.aie vero Mar Basilius maphrianus, qui 

Uj^^Al^^^lAil)o2^op- etBeh . enam Hedlensis, Hierosolyma 

,^1^^^ «aoo*&&*i ^ix^^ A9 om p errexisget annQ m2 ( CMsH 1411) 

Ur^r^.^ U^l ooia ^*? A*^ • oftAo? ibique per annum sequentem perman- 

%-aAj-^j-o >ooi^sl w-xpaA^ll^l ^r-ie sisset, interea temporis mortuus est 

, ' t ., -.-,... patriarcha Mar Ignatius, Abraham 

„ , * ^^ Barganb, anno 1723 {CJinsU 1412), 

U** o.±Xs>Ao • ^*?iio r ^ ? Uix* sepultusque est in coenobio Mar Ana- 

.c&axnJ al2*? ty] « r «av* . oi^aaaL ™& juxta Mardinum. Congregati ad 

lA^iie «i* M^.'UJ<W M '*«* eXeqUi88 eJUS epi8COpi de " berBrUnt 

^ n quemnam constituerent sibi patrem 

V-^^ Ufi>»1 >aJovo l-±mMZ> a*a^ communem. Episcopi et fideles con- 

Joai ^oi^o , fcdua*o l=u4j.o |a»o UU senser unt in prsesulem Behenam Ara- 

... , « , " .... bem, virum probum senemque bene- 

hfliA-o i^o^a fool -^lo|o . U?A*ia£> ,. . . . r , ., x . . .., 

*J * " dictum et venerabilem ac virtutibus 

IA-^i^d olo <©Joi ^oo . Ua^o probatum qui jejunio, vigiliis et ora- 

U^tla^ ^o^ ^anaUj l*J^ .oowA*! ^ipm assidue incumbebat. Quumque 

a _ . '" . iidem fideles soltanum Mardini adire 

\ r ~ ^ .r .. cogitarent ut cum ulo colloquerentur 

14*? ^°r° ^° l^r^r^ 5 aouJoMjjni? de peragenda patriarchs ordinatione, 

Aa^o .)oLaa?a1 Axis -Lo |1j j , *V antequam maphrianus ex Hierosoly- 

% * . ' f' w " , , . . morum regione regrederetur, nullum 
A*t r A^o . ]L+teo9 fell ai± |ooi • i ■ i. • - j i. 

- • * enim de proximo mapnnani adventu 

o\ . lo^f^£> >oaaJ {JUf^ld 6|j ]ocn rumorem acceperant, mosque erat ut 

. U^^Ls ^r*i ooi ia^^o ^J ? ^ vel maphrianus in patriarcham con^ 

stitueretur , vel ille quemcumque 

oofl ^^a^a^so ^-a m v 4 - ?• r 80 idon'eum judicasset ordinaret, quum, 

0019 Ufij] >oJaLfi 1±zl* r Afft^9 Ur^^ inquam, congregati fideles congaude- 

■-1* \mo. «****&' J\Mi-B*a rent de eleCtione P r8efa ij. e P i8C0 P i 

x " Behenam Arabis, alias Dioscon, et 

^o j.u^o v oovl1^ )J\o *ms^ U±+ j am m e o essent ut eum ordinarent, 

m, v ^iw.^... a ^„a. fl ^ . y^A^| en maphrianus ex improviso Hieroso- 

, ,, ' * . , . lymis advenit , quin aut rumorem 

looi ^^, »o . Ufr^? «^1 l*U jnortis patriarcliae au divisset, aut de 

U£m oaso t ooai yiiAiln ^nViSJLLo causa conventus fuisset certior effec- 

a) C om, <3v^ — b) C *o_d yso — c) C ^ottt? — d) C add. Jb^fr^s© — e) C om. 

35 ^ 539 BARHEBRiEl CHRONICON ECCLB8. SECT. II. 540 Si ■' 

I 

t'l' '■ 
Hi 
;r. ■ w looi oA*1? *]}*o . U*i.£^Ofi> ^as4 

# ft 

.A2*2>al. \o<n <-a*i»D la* ,«? .lA^f!* 
6 oi^ . H-9..ao (?ii-^£> >a.A*? U^4 *ne 

jj^r J AIao atfio ^AjJo^aio ,^HU> 

1^a«^^so I^Ojji X ofll ° • ^a-xli 
w^ttojanttcuj }-fcflUo . ,-La^o . <-*J>&^ 

V^li 9AJD ^A-fc )0i<SU9 081? Udjl 

iU^^ >oJflto W**r&* ***»1 ^1 tus. Turn vero episcopi et fideles 
attoniti et ex prsosentia maphriani 
rubore suffusi confusique noverunt 
ejus adventum ex divina dispositione 
ordinatum esse ne in . ecclesia Dei 
schismafieret;quippepatri nostro ma- 
phriano sedes patriarchates destinata 
erat. Confestim itaque fideles utrum- 
que electum coram soltanoMardini sta- 
tuerunt, ut alterutrum juxta ejus vo- 
luntatem prseficerent. Soltanus vero, 
maphrianumintuitusjuvenemaspectu 
decorum et sermone gratum, alterum 
vero senem esse videns viribus con- 
fractum ac corpore infirmum, fideli- 
bus dixit : « hie quidem senex est 
morti proximus, iste vero juvenis est 
sano corpore et decorus : quern igitur 
vobis patriarcham constituere volo. « 
Illico res absoluta fuit, deditque sol- 
tanus patriarch® novam honoris ves- 
tem, prsecipiens ut abirent eumque 
ordinarent.Eodem anno quo obiitBar- 
garib, videlicet anno 1723 (Christi 
1412), patriarcham ordinarunt Behe- 
nam maphrianum eumque Ignatium 
appellaverunt. Quod congregationi 
nostrse gentique gaudium et lsetitiam 
peperit, Discorus vero Arabs, qui et 
Behenam Schetti, paulo post, hoc est 
anno Grsecorum 1726 [ChHsti 1415) 
a patriarcha Behenam Hedlensi ma- 
phrianus Orientis ordinatus fuit. 


i. tjj - b) C add. oooi v iVj^ ^^s-r*? ^*? M*l T" 2-9 ~ 0) ° 'r^ 

Dm.|^-e)C^-OC ] r &c ^1 - g) C add. wm&cujfc - h) C ofiil? 
<zh±** k) om. UJ^-? et addit ^Zfijw X*euz o<n? V*fi*| ^©iAflio-^ . a) C om. ^' — 

—• d) C om. i|— ~ -. ^- ? 

- i) C ^^i,'— k) om. Uai-? et addit *Z&* 5oa«us o<n? \*£b\ u»o^afiio- r h i: 541 PRIMATES 0RIENTIS : S^EC. XV. 542 s* )ojaowjk^^2l rU^^^SoLa^Afi 67. Post Behenam Eedlensem , 

, . , . _ . " _^ a _.i maphrianus Orientis ordinatus est 

Behenam Arafo #m et Dioscorus. >oJ<nd w^jjtfi^l <oi? aaL] Al^so 
A*2»9 l-Afflj* v-fl7ojaaii7a^ o«i9 I4A9I 
^-*^o . U^J f lal Ul^r^5 b U*? 
. Ma, lijrtvi.o ?A-s ? o * So ^.dkl^ 
al^o . \al*\o UU >Q^ °wjmJ^]o 
.. ^Qu4? < j>nS| Al* 01^0 ^Q^ 
°M j^» .f*a&? l««lSa^ <n^ | on Aa]o 
. 0?frf? U*}^ U^9 1^00^ U*m* 

.aLi^al 01^9 IaJOi^o oooi ^a^A^o 
,-a^^j . Ui^ «?? ?As tl^r^ 
_ Ld orila^ oooi _a |^^loo oi^ oooi. 
l^i^i^Ls <*£>] ,-*9 ofli .. ff <n??? U&\ 
^oatJL V-£a* P 1— ^H 4 )a-J<nL-d 
Uuai Ur*? v oail Ia^ 13] . UttJ^a!^ 

_lD ]oa ?AilD9 ^^ . SI^ 0091 — A ^ yA 

— h • 

J.S9 ll^^sD ]©CI, oA*]o . ^ A^. Q 9 001 

Vxa'ffi <*2^6? fc*? ^ 1o« oAa)o * 019? 
afrie? jj-*^ ^fl»92lo. V i^*>? H4»? 
• ^^. *££•* ^? \*±+a** -aaa^ 
. ^9^ UU* *j.^ ? ]jioa!s>l V||o Anno Grraecorum 1726(C7&mfo' 1415) 
Behenam Arabs, seii Dioscorus, Beth- 
Rischse episcopus, ordinatus est ma- 
phrianus Orientis. Per duos dumtaxat 
annos maphrianatu functus est, et 
cum probis et justis requievit atque 
ad Dominum suum migravit anno 
Graecorum 1728 (Christi 1417). 

Beatus iste mox memoratus e fra- 
tre. nepotem habuit Barsumam, Go- 
zartee Cardu episcopum. Volebant 
Orientales eum post pise memories 
patruelem maphrianum constituere, 
utpote qui eum a tempore patruelis 
ejus notum habebant et cum eo as- 
suefacti erant. Pater autem noster 
patriarcha Behenam Hedlensis eos au- 
dire noluit ; verum illis elegit mona- 
chum probatum, sanctum, verecun- 
dum,virtutibus nobilem, ipsis quidem 
incognitum sed illo quern poscebant 
prasstantiorem. Hie doctor magnus ac 
eruditus 'sequalem nullum habebat 
inter cosetaneos , monachum egerat in 
ccenobio Mar Habelis in regioneMaa- 
dan; educatus.fuerat.in coenobioMar 
Jacobi inclusi apud Salacham, unde 
in monasterium Mar Ananise juxta 
Mardinum se recepit et patriarchs 
syncellus f actus est; nomen vero ejus a) C add. Iw^o p<n — b) G add. 
ana*1 — f) C add. 0001 — g) C add. 
— i) C Vtfio* . —M.rBZZ) — c) C l^-bfio — d) w^Sl — e) C 
t m1 Vi I— a^?1 }o-]0vs [.l^^Vi — h) C add. cooi 543 barhebrjei chronicon eccles. sect. ii. 544 »:: I" . Uoi+irte, \La^*v |ooi oA_*l© erat Rabban Barsuraas Maadanensis, 
. jUJt^o beo,^ _oj 1o<si oviftAo eumque Orientis maphrianum ordi- 
^o**Lx*o U*^ b U.i^o au+p]o naVit Ct Ba8iliUm a PP ellavit « . UlgSSn koo^s :Uo9) )aJais i^sio 68. Post Behenam Arabem,B\Rsu- 

mas Maadanensis. 

*-i* i-4*J|ifl^ jjAaJo ^jj»i4 Ordinatus atque in Orientem mis- 

l *>l t ViS fliiaulo . U»Ja* ? ^Av;| sus fuit anno Grsecorum 1733 {Chr. 

w,/.", A i , i» * J J^ 1422). Orientein inde vera illumina- 

*' ^* ' • " vit doctnna et per tres vices Hicroso- 

^.~*aila£> |o<n A^^do . >a # ^A5o|3 lymorum iter confecit. Omnibus ex- 

)Zoj^ t * ^A ; v^S -p ?0 . Vh-- 3 ^ orna tus virtutibus, gregem pure 

" ~d \ • -c i •• i . sancteque rexit per annos 33. Anno 

u&) Ai^o . ^ U^ Uo^^o 1766 {chr M55) aecesserMt amb0 

lis^ico U-^p <©<tia«>\J oAjiio ^j viri sancti et doctofes inclyti patriar- 

. l-^Hi >a_Joio Ut^f^s l~yn w * clia Benenam Hedlensis et maphria- 

,,".,..,. , ' nus Barsumas Maadanensis, ille in 

\ilooi* o«.Ul^ |&eo^ U^o C(Enobio Mm Jauadm et ^ in cocno _ 

iAo2\o A^c Ujoio . Ull* *4j£oj bio Mar Behenam Gubse ubi sepultus 
<ofli^c£*. . loo^? >cJ<Jir> *|io? )i.* r s fuit - Prece s eorum nobiscum. Amen. 

a) add. U^»*f> >aaotfi — b) C eiiaxo |A*j^*o J^^ — c) C mcdaX — d) C pro 
$)&«*.|o ^t'fttZZ] habefc cii^o — e) C post |z^a°ia. reliqaa om, de hoc maphriano, et horum 
loco sequentia habefc : }o-^j©|>o IUjoo? 1*4^ Ion b^+] ci— io^ Jie^ >aJot£> JL-aj^j^uao 

l^^i^ufi -ZolMJJOZi^O ||— .JOB? l*X0JOS Offl ^O V^fi . ^00X2109^0 li^ol i-° I >^v^ 

<> i N Ml l<n . ^en-^ r^le lis"! *— »1 ^-*?j— io? UhH* 9 «—IflZ ^ai ^ 
«.ok^£}|o . oi^V>VtSn nVwti.b ou^ n.Vi^A,o .aa^riyie |^|J? f^"W'«| -cia^ —a^aaa^o 

)OOI OL^A«J 091 la*£&60 I-JAaJo |V^^D 1^0^ | P -8U0 l-A^'IO |j|^ \\ ^ ■ |^&nflUa| .OfTl^h 

lloci |J^o Mq*4 I ■ m] jV* ^Wilj^ ^q-a~» j^d « ?ma.i s-oamis^ ^ -t|- . ^a^ | *^- 
. ^o-*? QJai] &X4« oi&looXsy v^jy^La I^o^j^d l-Uj.ai*o ^j-lao |-^^ >oJoijs |^i-.^s 
. |ao^ ^Iolo ^1^9? I^j-s j-a^la luio jJ.-j^ioo Uil** ^^e? Ipca^a }-s^-i-M> |A£2)e 4 m 545 PRIMATES ORIBNTIS : S2EC. XV. 546 

^joaJ^xsno %\jJf^o \^co^ls>. »Aa© 69. Post Barsumam Maadanen- 

.Uw+tte^}**^\*\£ W sem > Basilius seu Aziz, Ckalephi 

patriardhce e sorore nepos* . 

Ijs^o^o <—»±iZZh «■ him 5A0 Postquam obdormisset et requie- 

| xi Ar |^i A ^v j^, ^ a j...i | v.^ |v^ o y visset Barsumas Maadanensis ma- 

, . . " » V -.t " -c *\ phrianus , qui annos 33 Orientem 

\~~ • ^ ^ omnimoda pietate rexit , remansit 

• I»*Jq^U>1 13? U£* oaj U^ lAiiejl Oriens viduus absque patre communi 

Jjai^ C -,*,S* U>r A i4- s i 0fll >«-*-°i? ^ (Sl ° 8 P at i° 16 annorum ; nimirum patriar- 

- . . • * ... cha Chaleph elect uinhunc Aziz ex op- 

* * ?r 2fc » ^°? Kte J^r* pido Seerd oriundum constituerat Go- 

j^> V^> . cji-oj |Al*,^0 '^>>^ zartae Cardu urbis episcopuru, utpote 

Ua£*? ^s^L] A-Iaso . loai ciA* W ipsius esset e sorore nepos; porro 

' , , anno Greecorum 1782 (Christi 1471) 

^Hr* r *U^U^^^j in coenobio Mar Anani{B Mardini 

oiA* j^d V*V^ ^°* I- 181 • ^?t^°? t* H« Oricntis maphrianus ordinatus est 

g \L^Uo ] r J±LoJ. f ^o . lafrAfi? hie Rabban Aziz, patriarchy e sorore 

* * nepos. Alumnus atque discipulus erat 

]fra± ^ ? U^.*o Uh*l Vlm> ^, ? Rabban Jesu e c(BQobio Cartaminensi 

1^9 jl^S^ U^l U^*nO r° r^°^t-0? monachi qui films erat Isaiae presby- 

l^fli^ -*? ^4 . h io<n oA*l laAWo teri,doctoiismagnieteruditi; nimirum 

* . prsefatus Mar Rabban Jesus a patriar- 

^o U^*^ ^ W* <-a>U<n cha accitusedocuit atque educavit in 

Ion oA*1 ps ll»j*iV> (Jn^ wma^o coenobio Mar Ananias hunc ma- 

i^. ^j^io . UUm ^jiw l^ai>© phrianum et Rabban Joannem Barsi- 

x .' " ■ lam; edocuit, inquam, eos in memo- 

U»&*> %*~*\ -^ 6 - «*2*^ **> r ato coenobio biennii spatio. Gumque 

^00 . j—aoi^? ]j^oo^ pi *■ _*<£^? ordinatus esset Rabban Aziz maphria- ^-990 . tlll^Sn f*^ ^-S>9 _I4J£>^1 nus, et ordinatus quoque esset Joan- 
nes,qui postea patriarcha fmttcoenobii >±s] aj^o^ Qr^u^ **- r x22] <-l«a» Mar AbiSaurae metropolita,visitarunt 

i) Ante Aziz, maphrianus ordinatus fuit Joseph Orientem nunquam ivit. non reeensetur in cata- 
Barnisan, assumpto Cyrilli nomine, sed quia in logo maphrianorum. Cfr, Sect, 7, 832, 

^ a) C ^Jf^d ooij — b) C U-j^io |1» — c) C om. waiso — d) C o?jj> k_*s> — e) C 

_-?rio ual^.%^? ~ f) C ^ic) ^ flSn — g) C add.- cn-^*? — h) C oij? v^jj-i* » | nnfflo 
j^u?]o )J)J» ^ j.JLio . oiJ-d| %a?q.^^ %^)o — i) C add. |^^> . 547 bakhebrjEt chronicon eccles. sect. ii. 548 oo« .Wt+t&s looi^Afio-. 1?cla) Rabban Jesum.modo defunctura,prs8- 

I-m&c \a~±* ,^-ajli a oi_l ,-^tf ceptorem suum veneruntque earn sa- 

_ . * t - ,, b , ... lutaturiinmonasteriumMarGabrielis 

^ ^ uartammense ; precibusque atque be- 

^c2rD> ^^J^^ ^jio ? lr SnaSS nedictionibus ab eo cumulati in pace 

mlZc |As>oa ws) UaS' 0001 ^90^0 ad sedes suas redierunt. 
. J SaS a., ^ ^otn^aso'jaa^ oeoi _*assio 

If^^looi oAa] U*^a^ V*mo Jjoio Iste autem Basilius maphrianus vir 

U^a*a l ? jo jjooi^o UiJo l«yyJtV erat ordinisstudiosus, quietus, intelli- 

gens, in disciplinis philosophicis versa- 

jAa^a* looi v*o . Uososao^^j tus,astrorum scientiam callens,necnon 

t*o . m<£0o i^^sj °j Joa^Io . Uisos? medicinain corporum et teniperamen- 

2^ ? oi^o Ua^, U^s^ ^ ? torum * Q ui . cura dioec esim Orientis 

• ' omnimoda pietate rexisset multoque 

^0 ^oiols loo, S2u] Ul^o . ]«^ cum zel0 pro leg6j canonibus a0 j u . 

. iotjiVic^ o^a U^aIo) |1ajo UoXd diciis Christi laborasset, non decli- 

flo Ul^ui, U .oc^o Ion J4» 13o nans aut ad dexteran \ aut ad «■ 

d nistram , morbo lethali correptus 

. flto 4**? U«5as «i-Mo • 1^"^ diem mortis suae e stellis cognovit et 

. r*]o laoos ^0 <nZo±o >oo^ ^^ dixit : "proxima die dominica mori- 

**o • l*\ 4&e M, U^o r * *oX ^ rus sum< " Cum W 1 ** advenis set 

dies dominica, obiit spiritumque emi- 

>o^?o A*>* Ua* r * *a* U-c sitdiedecimamensisllul^^m&m) 

>0|-c jUfr* ^Q^U: «-.+2*>a* |jj»i* 01*0? ante festum crucis, anno Grsscorum 

1=1 .^^rLuUA, ? |?fc 1798 (CAmtf 1487). LuctumacmoB- 

^ . ~ ' ** rorem induit totus Oriens propter 

I— *l|^0 oi^s I^oa^o flpf A ^ r>S o eum, omnesque monachi luxerunt eum 

Q^s)^] **utf ^ocn^s °Ur*?° • *<no^ e0 quod ordinem monachalem pluri- 

t**A »o« >o^ +j> *ai* ao,o^ mum ^Uigebat. Convenerunt ergo 

• , presbyteri, diacom, et monacni dice- 

^^ aAj *^l rr°^ rr^° • 7«^ ? ? cesis Mossulensis et totius regionis, 

l?j)o ^afco ciA^jle? Ur A ?° >Q~*ioo qui, ceiebratis ejus exequiis, sepelive- 

^<no|_^oo Jcui <n^ cuotf© -. f «^s runt ei "u in coenobio Mar Behenam I? 

.t a) G pro euJ^t ^r^ — P-j^ >-V^ habet i^A^ase^^c P^ r" 01 ^? 1 1 *j ">V> 

ffi.2^ eon ^-_^iSro ' . ox.,.\\.k *' t o „ Inn 1 ^* 001? |— sj-tj-^-a . l>o,? >* *")f a}. Vi^> 
— b) C .qolA) — - c) C pro |/o t ff j? hsihp.t. . ^^.w.m^^ — d) C oi^sZ) j—ao'— e) C 4 549 PRIMATES ORIENTTS I SMC. XV. 550 

wal^Vi 1^°^? >oJflu3 *2^o? lr*r s Gubss juxta senem Barsumam Maa- 

.Vl^ltee^Uv danensem. 

: U»f*i.^s t-a^a* <nAi fa ^^ 9A0 70. Potf Aziz t Ckalephi patriarchs 

» <^~ ^pi ? ■ ■.^v o vc ? ^»qj ©* e sorore nepotem } Rabban Nob e 

, . Phoenicia, nimirum ex urbe Emesa* 

jLUfrA.y> «.tfa*^*8LD A,*^ 9AS0 Postquam mortuus est Basilius 

A^> . lAJUjio ?i ^fl7 -^ ? i*ii> on} mapManus , alias Aziz ex urbe 

.." /~* " Seerd, remansit OrieDS viduus per 

jio^ . •^J** ^*&Z IA^scjI U**f* duos ann0Si donee pater noster pa- 

to ,Jb*CL» o<si9 ^»?r^? U>i^i-^s \*°1? triarcha Mardini Joannes Barsila, re 

li.ru. la_o «Jom *ap^ <n^^ attente ***&****> ele g ifc virum jus- 

1 ^ ' i ' tum et re g en ^° Onenti idoneum. Lit- 

>r*.o . \.*StU£u f.^p? %^^mo Mid j. erag jg|^ ur a( j eum joaxsit eumque 

t^Lnoo jl*Sno ^oia^o tej*J 019A0 censura et vi magna adegit, ordina- 

Lo| Aaso) "Il^aIo oi^lo . U>9 vitqi;ie ma pk ri anum seu patrem com- 

- . . ' d , , munem Orientis , anno Grsecorum 

^> . v a* ? M AIa* Ul^ UJa^ 1801 { g MsH U9Q) p r0 p terea quo d 

1 Joa*a£0o i<n,Jk *A-L^ ou-s li*? i n e ° pictatetn, huinihtatem et man- 

. t , M , -. , , . , suetudinem deprehendebat. Fuerat 

* * autem episcopns Emesae, urbis Syria*; 

Ua^axo looi )?90 . Ujaa? ]Ai*,io i n disciplinis syriacis et arabicis ap- 

lAstAAaoo . A^l^Uls *a) l^cu^atf? prime versatus,in arte seribendi prse- 

Haa Jbofl^o . lo<n \^ &*UmJ ? laie exercitatus > e fiW<> Putins 

. ^ intellectu, inter coaetaneos singularis 

oooi +1*^° «'? *V° ' ' 0<n W** et tempore suo unicus'. Eloquentia 

lAma^io )A!^c JojsaaJo . |ooi oAa] pollebat compta et suavi , eratque *) Noe in Bacupha.montis Libani oppido,anno et homiliam de anmntiaiione qw orationes in- 

1451 natus scripsit 68 carmina syriaca et tres terdum Jacobo Baradao adscripts fuerunfc.Scripsit 

orationea arabice, videlicet : caieeheaim seu trac- etiam breve Ckrenicon. Cfr. Assemanus , Bill. 

tatum de fide jacobitica , encomium in Jacobites Orient^ II, a) C add, ^3^ p — b) C oro, |— ijp^o* — c) C |->v* — d) om. UiJ*.- |L-a| . 551 BARHEBR-ffil CHRONICON BCOLES. SECT. II. 552 teaxtkb oAa)o . oi^ A*) |A. „Vi>^ ifcO. universo gregi, incolis et extraneis charus ac dilectus. Maphrianatum 
gessit in Oriente annos quatuor. V^O * ]A^j.Lo O&S %^ 1-HJ.ZlMQ 

b , 

Is^i^ls A^& U.4a+? ois^ Altfio 

aA^s . Og.iialA^o a*!l© *<na£a*£^i phrianus ut iret in regionem Damasci Anno autem Grsecorum 1805 
(Christi 1494) mortuus est Joannes 
Barsila, Mardini patriarcha, post- 
quam jam iter aggressus erat ma- 5 As . oi^ i-io|o ^-liia* (s^i^d ad suos invisendos amicos, fratres ac 
discipulos. Cohibuit eum patriarcha A-l*,£a^ ^1 *^\] ^i^o ^j^AL Joannes dicens : «expecta usque ad 

^l^i^Aioj *Aa\aolol A3]o . U'?*o Tescnrm {Octobrem-Novembrem), et 

. * ambo ibimus in sanctam civitatem. 

UaAL £> yosai . vi .*» (n^* ^ Postquam autem Domini sepulchri 

Jj]o e ^a^^o ^$ jaS^tfo -LaL? benedictionem acceperimus, tu, pater 

..,,.. . . t , , . nostcr, te conferes ad montem Libani 

^ > » rr ' * fratresque tuos ac amicos visitabis, 

,-lAasai ^»5^ U^A^ao ^saiA ^o.^o^ ego autem transibo in iEgyptum ad 

ff r v Christus permiserit ambo revertemur 

• ^H^l? li-*r° r^ -* Ur^r^s ^r?^! in regionem nostram et ad sedes nos- 

. }a*t-s <r*i-*^? «-A<*r° A*ico tras. » Post unum autem aut duos 

, . • ,\ , . menses morbum contraxit patriarcha 

ZclmI) anas >atf *d w^oJ LIai^Ioo t ,. 7 , 

• - r * Joannes m coenobio Zapharanensi , 

om r-so . mJ^A^i^o U*J|^a^ aii> et ineunte Tesohrin priore (Octobri) 

Ibi^u, Uvl ^ \fr o ? ^ \4y-p obiit - Q uum autem Noe maphrianus 

"J ^ gressusdirexissetutinOrientem,dioe- 

^ )2 )qz£>.%m]z All oi^ Ajiie ^a* ces j m suam ^ descenderet et Gozartam 

r-s?^5 j >** y^ i~2*& oi^s |dj Cardu pervenisset, occurit ei nuntius : y^o . i-^ik)j ai&sQfZ) l^asi^j^Ld //patriarcha, aiebat, mortuus est, vi- vas; agedum, veni; ecce totus po- 
'r-Nj*' >^-^o • (A*^*^ <nks U^a pulus te eligit ut vice defuncti pise a) C om. oi^ L*) -• b) C add. ^sc| ? ^^.j Jjoi — c) > V* — • d) C pro ,o-£>] ©f 
habet ^Uj^lo — o) C add. ^i.q^? ):ojls>? — f ) add. ol^J^^ juo — g) C add. cvJ^-? 
— h) C y^ — i) C add. A^ao? Uaiccujso ?Z«l^5 . 


5& PRIMATES ORIENTIS ! 8M0. XV. 554 •* M? . lea ^9 V-^i© . I*-^*1 >o^ 
waj) <]o , j^] ? l^lttdlo **A*1 Ui^oJ 
13 . jjoi M ^* yi^.sAJ? U*a ^j^l 

Qfzc] \x*yt~\nt A*a? 1.4V4.P0 jfli^a« 
aSodo U+j^t oi^ lorn ^| *i^*o V|* . <n^ 

. I^g.-^ *.*?0£9 lAAS t M& lsj.Af^lS 

i ' i • 

.. wMOl ^QJDI ^Jl0 JQ-4. ^4\Q'| 

UhA^o U^9 09 to1,So *A^s ^&;Aao 
^oauA*|? »12A4]? l!^£ ,-^e |,*| ^*}A^ 

*) Vel trium annoram spatio. Cfr. Sect. /, 844, memoriaepatriarchatum geras ; tota te 
expectat dioecesis. « Nuntius simul af- 
afferebat chirographuma dioscesis Mar- 
dini primoribus. Porro rediit ille in 
Beth-Severinum, ac inito consilio cum 
coenobii prflesule,noluitMardinum cum 
nuncio proficisci, dicens : « in ilia re- 
gione ego sum extraneusetperegrinus, 
et si quis alius regionis illiuspatriarcha 
fieri cupit, nolo ego dissensionem exci- 
tare« Coegerunt autem eum Georgius 
episcopus et presbyteri Beth-Severinse 
dicentes : « vade,et vide utrum oriatur 
contentio contra te, et siquidem aliqui 
patriarchatum ambiant, reverteris in 
Orientem ad gregem tuum j sin vero 
universa dicecesis te expetiverit, bene- 
dictus sis atque benedicas. // Cum 
igitur Mardinum advenisset comper- 
tum habuit se ab omnibus dioeceseos 
primoribus exposci. Quare ilium die 
dominica consecrationis ecclesise ordi- 
narunt patriarcham et populus uni- 
versus clamavit tribus vicibus : « a^tog, 
dignus et idoneus pater noster Noe ! « 
Exinde remansit Oriens absque 
pastore duorum annorum spatio 4 . 
Turn patriarcha elegit duos e castro 
Attae fratres, utrumque episcopum, 
Eabban Abraham ejusque fratrem 
juniorem Rabban Habib, eosque in 
Orientem misit. Isti per biennium 
sacro defuncti sunt ministerio coram ■$ a) 0|L Jfl. -* ^ n) -> — t» C 1-jtn |*4a — o) C pro )-i£^ya \!\ ,*S| Sn habet V, * n ky 7^ I ViS — d) C pro w_t0GL*xa~£o] uai'jl habet , moi mnj> ^oin ■ r\\\\ — e) C 

36 •^ ^ 555 BAEHBBRiBI CHRONICON EOCLES. SECT. II. 556 \s>h \m] )ooifral ^QjS caAaIo UA£d 
t.lijffl^ ^oieuft|^|o Jj«£.^? ]f*r^> 

U*1 f ^ aeno^&oo . ou^aa^ A*lo 

. a£k Ion taj^A^o hnn<nj 
Aas ila^O) feci <a-*? «i^[ 'AJLtso 

P? loon %*££&» U^ \^c . *«£*?? 
\om A*] P ^a . jLog^o p?o ^ooiJUsdjO 

pS^A^O ^*'^ U^Vd loCl wrf*j.O&0 

Jjj^lo .*A*1 Uau Ulo ]ooi |ic| |j«o 
**j| Po . *A*1 Usl* |i]o )oai ^] 

• 

Urn** all^lo .Jjudcu! P? Is? IlaLao 

)*_*.*] ,*• aoiaL^ V-pjso ]A.t^£<tf9 
oi9 A_a )*-**) ojj-^o • J~.sU>? Usa*? 
wn o * n *o Uil| fnkfflftm Usfr'r^? 

P mJ^a^, 12] P w^Jlo ^d* Wtf] 
oocn ^ i S~> Ir-i^lo . ]^i p Q (,.£,, area Mar Behenam. Deinde Orien- 
tales communi consensu Rabban 
Abraham fratrem natumajorem duxe- 
runfc in raonasterium Zapharanense, 
ubi totius populi (Mentis consensu 
ordinatus est maphrianus, ao dein 
ad sedem suam perrexit ; Orientales 
autem eum perhonorifice exceperunt, 
ac frater ejus minor, prsesul Habib, 
illius ministerio addictus fuit. 

Anno Graecorum 1805 (Christi 
1494) episcopi Turabdinenses alter- 
cationem habuerunt cum patriarcha 
Masud Salachensi propter episcopos 
quos absque eorum consensu et 
absque jure ordinaverat, utpote qui 
dicecesibus carerent. Singulis quippe 
noctibus, solus neminc advertente, 
ordinarat duos vel tres episcopos, 
adeo ut in Turabdin duodecim epis- 
copos unumque maphrianum ordina- 
verit. Quare dicebat hie : « ego epis- 
copus sum » ; alter vero reponebat : 
« ego etiam sum episcopus « ; et nemo 
sciebat quisnam esset monachus, quis- 
nam vero episcopus. Hinc confusio 
magna et incertitude*. Indignabundi 
dioecesium prsesules accusarunt eum 
apud Hesen-Cephss prsefectos; prse- 
fecti autem patriarcham Masud Za- 
ziensem acciverunt et in ecclesia Mar 
Zachaei in Hesen incluserunt ubi 
quatuor dies remansit, quin ullus sive 
magnus'sive parvus ei ad opem feren- 
dum accederet. Interim prsefecti ab '4> &) C om. |JUa r lD — b) C J-aj*^ v o.o|3 — o) C V-^ — d) C jj| ? |_Jcl^— e)G om. 

Wft*^ - C \iSul — g) c ll^^u*i * 557 PRIMATES ORIMTIS : S.EC. XV. 558 

^oQ .01^ bf&> wfcj] flo Jh-'lci^ Aa^j eo quingentos auri denarios exige- 

. 1^1? 1-1-^*5 __Le tfo _^1 ? UsL bant 5 cumque cerneret praesto sibi 

a , , * esse neminem qui ipsum adjuvaret 

ma9 ooi . oilLo .ool£sI aasoil •ooi^oo • . t , 

^* ? on «** v" *"' «»°m v w "-" w S ive ex episcopis quos ordmaverat 

i ^ oj-iQ-4 l^il^P >rel° to'^s f^ sive ex loci primoribus sed omnes 

— .^d ? ^^ lAjo 1*4* .sajl? faci . em ab iP 80 averti sse, consilium 

' " . cepit dicendi prsefectis : « dimittite 

U*^>a *&fr aoiojia-* ? so . ^o me ut c i rcumeam j n re gi 0Iie e t quod- 

iXt*? *oio^aa Bo 1 Jo-si ij.*t^ Mo cunque poscitis afferam. « Cum vero 

4^u ? l^po . b «._l a-off flo H^l? ' illum ^imisisseiat, ipse noctu aufugit 

• . / et venit in monasterium Phutae ; 

oi-ii £o\ l-^eo^s Ul^*50 f 5i^ hujus autem loci primores eum nee 

. Urn*? oipfi,^ y^ )o^^? '^'K? "U^ ? suscipere nee adire voluerunt. Qtiae- 

, , , ■■.• . " • renti descendere Gozartam princeps 

f|i.».f>Vr| ^A^ **oia^i ~*sfo oooio r r 

^ Barsumas dixit ei : « dominus Gozar- 

1>** r*° • l^^? U*«^° wUfi U.a^? toe tradit te Hesnse domino. » Circui- 

UAO^a^a^ll^^ll^o^uAsP? bant enim servi emiri Hesnse eum 

' requirentes in Haha et in monas- 

^ ?i *» \bJ» lte>Q.U& W ^W **. terio crucig Videns igifcur gibi nul- 

ouLfU ^«2 ^90) r s ,^a^ lAt^o^ lum superesse auxilium, clam cum 

4 i. ,m a i j ' i *•• * » duobus fratribus monachis Nisibin 

U4* 1h* • l^juj --*2>2 woAso . 

f ^ ^ fuga petnt; pervenit in Cahbm , 

5q^ Iflj . >oAaoi3 H2j3 U^c . iimj»9 pagum regionis Mardinensis , seque 

.oa^s ^oAil 131 . Ujoa?) U2p JjI ^ ibi prodidit ac duas scripsit epistolas, 

. .. unam Hesnae regioni, alteram Haita- 

^a-Aas ^.*r&^ jo^j fA^i^o naIo m8e ^icens . „ equidem in Syriam 

S7,v^ \oi^o — &o* — Sco . Ua^uka transeo, vos autem, quotquot estis 

. * . a . . . m . . dioecesis Turabdinensis fideles,manete 

j r- r r-o r— . «-r. . m ^ &CQ . ab ^ ac emm ^ et ^ em . 

l^oa^ >ofr* IpoU . s*»Aa wO^d i^itf ce ps quisquis defecerit aut prseter ^ Iffij jAi fl USAA^Aieo meutmihisuccedatnovuminSalacha 

* patriarcham constituent, excommuni- 

r -*? V^ -20,00^2 ^.ioo U^i«> catus s it tarn constituens quam con- 

y*] -A9|^)9 ooi U*9Qic^ A*l Uj.a|.^Ls stitutus nee absolvatur a Sanctis apos- 

*,..i». , * . , tolis aut a mea humilitate,quia unus 

lA^^Uloo,2 ? v o^o»o <t !»&\> egt p atriarcha Syris> scilicet Mardi . 

It^r^ otAsJ ul£u» \j|o . U^b ^o nensis,juxta verbum Domini in Evan- a) C om. _*j ooi — b) C oi^oa oj-o — c) Vide notam 2 col. seq. :J .1 •;;• 8 559 BARHEBRffll CHRONICON ECCLES. SECT. II. 560 

. otSai, U1 11&2o 2^ Z\pi fe4^? gelio 4 : « eritunum ovileet unus pas- 

. oijj^a >af s-iJ) Po * 0? "-" P° rro i^d© profectus inclusit 2 se 

cum tribus frafcribus in monasterioCa- 

rat-Phrat,quin ull us eiauxili am ferret. 

bo4 ]&~A>'fioi Uffl- o}» ^oiAso Postea episcopi dicecesium Turab- 

ooi^ ^^a. ^ ^opi* *ff& * i^S dinensium,videntesquidillievenisset, 

. ^ ^ - * •. . * , Mardinensi patriarchs adhaeserunt 

' y - ' ~ wW ^ ' chirograpnumque dederunt coram 

rr*?& 9 * MJ^a* Jo^o Uu»? 1^1 Hesnm prafecto et Mardini soltano 

P *«oJI U>^j^Lso . °*Uo >aa|li ooi9 Kasem-Beg. Porro patriarcha Noo 

W* 2uo Ion, y .^~ 1o«n ^„, ignorabat rem inter episcopos et pa- 

e ' ' • . ^ triarcham Turabdini gestam. Quum 

t-so . ^^r^^ ja^? ocn l2>r*rA^ jgitur Mardini soltanus hunc patriar- 

jLJffi^ ^_*»fLe? ILljU^Q* *<sw-±' r p cham Noe vocasset eumque interna 

AJ) l^,- . »i> t«| . -QJ U»*t*a g88Set * D *»»»» He T CUp6ret 

respondit ei Noe i « nabet Hesna 
A*V^eJ <n^^l.liau ? . liu^i^fl^ prsesulem. » Reposuit soltanus : 

us|^ U^&oa, i±c] .(lm*? inlk 1 p* oi^ « fugit, nee de eo quidquam auditur j 

U^-^«|«.e^iU^^]qo^ omnes re & ionis ^^ at 1 ue ma " 

^ ' . gnates ecce recesserunt ab eo et te 

v ofliis1 aos«l v ooi-^ l-iA*3o oi?4? expetunt. « Respondit Noe : « quod 

ir<^ Jo **aJ pel • *^ x y^o ni^ si eras eum rursus poscant et re- «*-^ ■ * tl nNo —-A^uitfo ffiL «^d ducant meque ludibrio habeant, tu 

vero manum ipsis porrexeris, quid 

Ulio 1^1 <ooil AjI ^<iuo &a*o^ f ac i am ? „ Cui soltanus : « in verbo 

U] ?oup ^eo* U^Lq-4, £d\ . r £&] eorum hodie testor eos ab hac die et 

„Lw ^ v «*oi U; ,o«i^ * Vi. deince P s non recessuros. . 

. \gi\o 

U?l»? U**>' ^*J 0091 ^oot*A*1o Erant autem ibi magnates Hesnse et 

<nJ<*o ill V « rg wJsl v~*U»o HahaaatquepagiZazcttotiusmontis 

superioris, qui coram soltano protes- 
^j-o <o*u-^ o^iio . lAi> UcuJ tftti sunt ge hunc p 0Stu i are e iq Ue a ^. 

• i^v** qi^o ^-^^ U<n* U^cla. hserere. Dedit igitur ei soltanus di- 
ll *) t7o^«.,X, 16. C. suppleta sunt ; nempe bornmlooo in L. tres a ) Verba . ^^^ ^i] ... w-aoJ^J? e cod. ^ea erasa habentur. 
a) G ^ — b) C U&» — c) C add. ?aimSo — d) C ]ZUja? . ^/ 


mm 


561 PRIMATES ORIEMTIS : SjEC. XV. 562 

jjoij ^at^i^*v UA^a* <j& *oolaq ploma, quo eum proclamabat omnium 

. JUJSo* v o«,.^ ? t-ei*fr*s o*A*l Syroram patriarcham. Dedit etiam 

, « ' i " . t e i soltanus pallium pulchrum holo- 

/ ; * sericumprohumens.Susceptusitaque 

mhf±o . ^flia^Afo eiAsAa^ ^oa^e? fuifc et a soltano missus ad emirum 

■/^ ja^o pm«? Ijliol ^a^ ll^a* Hesnse et ad emirorum principem, 

.«..," . -. * i i i *••« significans istum esse patriarcham 

^ r " , • cunctis Syns prsepositum. Hesnse 

w»o2 j^o*?);.*!*] Ai^ofliA ws|.U*3o» emirus dedit etiam ei pallium pul- 

.Oi^A«^ ws| \^aa^9 J j >* ** Iso^ ctrum et diploma cum mandato ut 

, i ., , . , o . circumiret regionem Hesnse seu Tur- 

^ • " • abdini dioecesm. Pnnceps vero emi- 

jielo . ^r^ 9049 IAa^Lo Aaso] rorum dixit : « vade prius in Beth- 

A^-aL d *A^ 4 * Vj UlJteQI y v^» Severinum et Beth-Manaem et, ob- 

. . e .\ , , ten to eorum chirographo atque con- 

•^ * • ^^^ sensu, perge in montem supenorem. * 

^1^ ,«_© ^oaiia . Sft\ lo ^ocn^^l Itaque cum pervenisset in dicecesin 

U^iiol \A r ^o . U^ lU*i> Haytamperhonorifice exceptus fuit a 

... *. . . Beth-Severini incolis. Et omnes'regio- 

. w* ]^u> i*** afliQ^^ >oa*o» ? nis Medu ^ Beth . Maiia g m) P ; phiati 

# • ai^a uas^lo . li*j..katt Aao *ia Arban, et Beth-Isaac fidcles in Beth- 

'Aajslso f }q aMSp A*o© o,io M Severino convenerunt, chirographum- 

, . , que dederunt totius regionis magnates 

•^ T^-r-» e ^ presbyten coram episcopis qui cum 

t ^ SAj io llA^9 ^001^^1 '2fO ooolao eo advenerant, nempe coram Jacobo 

. oxioL, o^l? t?™~ >o^ 1>^1 oi^sj Hahaeepiscopo,Jesuprincipe, Joanne, 

, , . , Medse episcopo, magnatibus ex Urda- 

^* p • nas et Modiad ; episcopus coenobu 

^sU^o^9 }j.-4rA?o ]£oi ^likOA Uscuko Georgius defunctus erat in ccenobio 

^L^a^ofl, liieo^j Ufluo . jUr^ ? o Zapbaranensi. Post synodum istam 

ii i h a Mardini babitam, singuli in regionem 

. ^^1? 'r*r° !*« r^ Ul^r^» suam re dierunt. Prsesul autem bic 

^?A^1 — A?fla^ looi9 j^ald ooi 9A0 Georgius vir magnus et senectute 

. . 1 . , n . vcnerabilis in niorbum incidit in cce- 

^ ^ • *_ nobio Zapnaran apud patriarcham 

cij*2l . laffo Is? 'r^ 1 ^ fe 81 °^*' Noe et post decern dies mortuus est; 

I- a) G om. jj^o^. ... ^Joi? — b) C om. ^soZ [.IfiTy? ||^ol — 0) C ci^, u£ai-.o •— d) C 

«|j V>&^t-° — e) C >aSi^) — f) C >asi[v> iUao o-Sfi — g) C ?l— .r^? — h ) C CT < '1^ • 

^H- • It" t t 568 BABHEB1LEI OHRONICON BCCLES. SECT. II. 564 *-*oJ Usj^i^Ls 4o± <Jh*M? Vrp eumque sepelierunt in latere inferior! 

aoioj-aiJo Ajfcico . _ aLocu J l*A£* sanctuarii ejusdem ccenobii, congre- 

<*^, ' ^> A^^ )UA*J la^ «?*!?/ P atre nost ™ No« totius regio- 

^ ms Mardmensis fidehbus cum episco- 
pal lo^i^ls v a-s] uAlo' y© . l^jj pi s q U i apu( i ip Sum erantot episcopo 

Uauo oi Ja^i Uauo <-*?f^? W "^ Turabdinensi, quippe qui tunc cum 

. >uA.1 ^mL _^ 5 o^ i Pf>«*» t ' idem< l ue exequias ejus 

v • -s r— celebravit ac magno cum honore funus 

tr^is ai*aUo lAAifl^^ oil j^o ejusperegit. Dominus praestet animae 

. ,-lS*] «wlaJ w4wOJ Ujio . iLaj e jus requiem. Amen. 

W**„\JL* ^fl **- 14 r*o ° Um aUtGm VeniSSet Patriarcha » 

N * f regionem nostram, propterea quod 

9^0 • U^5 |3? ^Seoifej l ? <n JA^jio ccenobii dioecesis remanserat absque 

afi^o . H4? U-»-fc?o f * ? * -> ;2ta loci p&store, accivit loci presbyteros et 

i«L. u^^« a -*-o . wi^ ™ agna ! es * iiqu f tr ? s . vi r elegerant - 

> rorro descnpsit patnarcha eorum no- 

\i> U^o? 1silo*L ^oJ] >a»o <o<n^ ? mina eaque, scilicet electorum no- 

I^i^Ls j4*1o . <$U1ja« ***©? Galois' naina, reposuit in throno Mar Gabrie- 

U'o^UW^^U^l^A lis; tu^c patriarcha viro saeculari 

x # • . «Y^ prsecepit ut ingressus educeret e sche- 

^o5j *<n ei^la zJ\ \L ^o . UA dis unam quoa occurreret : quo facto , 

sig^lo^ ]ooi oAa|j \***i %* &«* ' X*\.±_frsir attulit ille in manu sua schedam Rab- 

" . ,, , ., . , ban Stephani Severinitae qui discipu- 

^>^> * lus fuerat Georgii episcopi piae memo- 

Ur* ^olaa oi t a*.o ,.* >oa* acia^l risQ.Congregati igitur ordinarunt eum 

A~t£? Ur±£> s |L*Ja*? iLsl 'A1a die dominica,5 a Conun posterioris (Ja- 

. , , i" nwam) anni Grsecorum 1807 (Christi 

' ' r ^ 1496) in ecclesia Beth-Severini re- 

gionis Hay tarn 1 . 

«) In codice hie apponnntur annotations duae ^> — .iW^ ? ^S _L-a* was] *S*o 

Carschunice hoc modo : - W| v- | «% ~j ~ ^ * ^ 

,-^1 ....... U^! >-a>~J» wslioT? flt -^' • ^^W ^* ^^^ *«t- 

~) <o±±ll, ^i_^io io| ^c| a»l^ ^io ^o^ - Wr** ^-*^1 ^ya S* <niie V-Lasu 

oi_J|u4ao oii--* - v **»* t . -"i-n^" J^fivio Q uoe <l Qidem verba » exceptis ultimis, ita vertun- 

s ^ ., ^^T "\fr M ' , tur ap. Rosen et Forshall, Catal., part. I, 91 : 

i ^ V • ^r 9 ' T^^r , Annttenti&w consilm Dei non comprehendendis, 

«fj£^| j^o ^*io| yiU&o oi^^ oii^l ^it hunc librum, nempe librum descriptionis 

a) C add. eon — b) C om. ? V^.,.y> — c ) x > "I — d) C add. ^«»? — e) C 
oiao j^ — ■ f) C ^a^JO — g) C om. |— Uo-k? • 565 PRIMATES ORIENTIS : 8JEC. XV-XIX. 566 J 


'& I. Series maphrianorum conlinuata. 

Hucusque maphriauorum historia. Desunt nobis monumenla ut eorum scries ad nostros usque dies 
perduci possifc. In subscriptionibus codicnra Syriacorum qui in' bibliothecis Parisiensi, Londinensi et 
Oxoniensi reponuntur, hi memorantur recentiores maphriani : Athanasius Habib ex castro Man- 
sur, anno Christi 1528 (Rosen et 
Forshal, Caial. p. 61). 

Basilius Elias, anno 1533 (Zo- 
tenberg, catal. codd. pans. pp. 190). 

Basilius, anno 1549; Basilius 
alter vel idem cum praecedente 
anno 1556 (Zotenberg, ibid. p. 106, 
136). 

Abdulgani, Stephani filius, anno 
1564 (Wright, Catal. p. 625). 

Basilius Pilatus , anno 1576- 
1583 (Lequien, Oriens Christ. II, 
1558 ; Smith, Catal. Bill. Bodl. p. 57, 
264, 265, 273, 560). Elias, anno 1590 (Lequien, ibid). 

Basilius Habib, anno 1658-1665 
(Rosen etForshall, Catal.jt.&S; Smith, 
Catal. p. 212). 

Basilius Ialda, anno 1680 (Ro- 
sen et Forshal, Catal. pp. 2, 102). 

Isaac, Bar-Azau, anno 1720 
(Wright, Catal. p. 627). 

Ctrillus, Abdul- Aziz, anno 1811 
(Forshall, Catal. p. 99). 

Antonius Samhiri, anno 1827 ma- 
phrianus constitutus, anno sequenti 
haeresim abjuravit. 

Basilius Elias, anno 1829-1831 
(Wright, Catal. pp. 628, 1182). II. Series catholicorum Nestor ianorum continuata. 


l 

s *.m (Ex Assemano, Bibl. Orient. , II, 455, sqq. Ill, 620, sqq. ; Lequien, Oriens Christ., II, 1152; 
Al.Assemano, De Catholicis Ohaldasorum, 215, sqq. ; Guriel, Chronotdxia patriarcharum Chaldaorum in 
ejus Orammatioa Chald. Robqib, 1860, p. 188, sqq.; aliis). 

Jaballaha, nondum in Sinam contigit. In ejus igitur locum electus 
profectus erat quando Denhse mors et ordinatus est catholicus mense Oc- temporum ..... filius Abduni a Kasu, filio 
sororis metropolitan? Simeonis, nempe metropo- 
litani Jerosolyma, pretio cujus summa et decla. 
ratio est duorum numorum Karsh dictorum x et 
lconis effigiem exhibentium (?) anno bis mille_ 
sirao et quadragesimo. Quod Deus benedict urn red. 
dat.Amen.Emiteumaibi et fratri suoSalib©, ctc.« 

<*t-^ wSlfibd^ fed *^k y^0 *-D 01. S^Q 

\ ,-aj {JU. y*JL fjJb| wiZ^aic cs(&a jL^j-i » Deinde acquisivit nunc librum, qui vocatur liber 
descriptionis temporum, Hana. diaconus, filius 
Abdolahadi tinctoris; emit vero ipsum ab An- 
tonio (P) Karkushensi, pretio summce duorum 
numorum, Xarsb dictorum, et quadrantis ........ 

teste presbytero Abdolahad Seerdensi.a r i 567 BARHBBIWEI OHRONIOI ADDITAMENTUM. 568 

tobri 1281. Vixit sub octo regibus Simeon III sedit, juxta eumdem, 

Mogulorum. Anno 1304 professionem annos 30. 

fidei orthodoxse filialisque obedientiaa Elias IV sedit annos 28. 

misit ad Benedictum XI. Obiit 13 Simeon IV sedit annos 39. Hu- 

Nov. 1317. Florebat eo tempore Ebed- jus tempore Timotheus, insulse Cypri 

Jesu Sobaa seu Nisibis metropolita, episcopus , cum suo grege ad veram 

qui scripsit Catalogum scriptorum fidem reversus est anno 1445. 4 

Syrorum, Collectionem canonum , Simeon V sedit annos 32. De- 

Margaritam seu Eccpositionem fidei, cesserit igitur , juxta Guriel , anno 

Eden seu Collectionem carminum, 1510. Sed ex iis quae de episcopis 

aliaque opera, de quibus vid. Asse- Joanne et Thoma a Simcone in Ma- 

manum, Biol. Orient, t. Ill, part. I, labariam missis tradunt Assemanus, 

p. 325, sqq. Catalogus scriptorum JBibl. Orient. Ill, part. I, p. 590, et 

editus est in prsofato tomo Bibliothecce Land, Anecdota Syriaca,!, 123, con- 

Orientalis ; collectio canonum et mar~ stat Simeonem decessisse anno 1503. 

0ar#a habentur in Mai Vett. Scriptt. Eltas V ei successit anno 1504, 

nov., coll. XI. et eodem anno obiit. Is tres ordinavit 

.Timotheus II , antea Joseph, episcopos ex coenobio S. Eugenii : 

ex metropoli Mossulana ad Arbelen- Davidem scilicet, quera Jaballaham, 

sem evectus, ordinatus est catholicus Georgium qucm Denham, et Masu- 

mense Februario anni 1318, sedem dam quern Jacobum nominavit. Hos ^ 

tenuitjuxta Guriel, annos 9 et men- episcopos in Indiam, insulas Dabecse ; 

ses 8. Habuit synodum, in qua plu- atque Sinam misit, ut videre est apud 

res conditi sunt canones quos refert Asscmanum, loc. cit. 

Ebed- Jesu, in sua Collectione cano- Simeon VI sedit, juxta Guriel, an- I 

num. Scripsit etiam librum De sep- nos 20. 

tern causis sacramentorum Ecclesia. Simeon VII , antea Jesujab, fra- | 

Denha II , ejus successor , se- ter prsecedentis,qui sedem vicaria po- 

dit, juxta Guriel, annos 21 et menses testate jam ab anno 1538 administra- | 

10; decesserit igitur, anno 1349. bat, sequenti anno patriarcha renun- j 

Sed Denham adhuc in vivis fuisse tiatus fuit. Obiit anno 1551. I 

anno 1$64, ex supra dictis colligitur. -Simeon VIII, cognomento Bar- j 

Circa hsec tempora, anno scilicet 1340, mama, Simeonis ex fratre nepos, sc- c 

florebat Amrus Matthaei, scriptornes- dem patriarchalem jure haereditario 

torianus, auctor libri Madschdal sive invasit et flagitiis dehonestavit.Obie- 

Turris, in quo describit seriem ca- rit anno 1559. Sub eo multi Nesto- 

tholicorum nestorianorum. riani S. Sedi se Jltiverunt et patriar- 

Simeon II seditjuxta Guriel, annos cham ab eo obtinuerunt Joannem 

20 ; postea sedes vacavit annos 9 et Sulakam, de quo infra, 

menses 9. Elias VI, apud alios V, Si- 569 PRIMATES 0RIENTI8 : S^EO. XV. 570 meoni successit et sedem tenuit usque 
ad annum 1576,quo obiit. Sub eo Si- 
meon Denha, Gelu metropolita, de 
quo infra, ad veram fidem rediit anno 
1575. 

Elias VII, cognomini Elise suc- 
cessit anno 1576. Obiit mense Maii 
1591. Monachum qSSlidam cum sua 
fidei professione anno 1586 Romam 
misit ; sed cum ejus fides nestorianis 
erroribus scateret, a Sixto V re- 
jecta fuit, nee ipse Ecclesige Romanae 
communioni admissus fuit. Juxta Le- 
quien is unus idemque sit cum prae- 
cedente. 

Elias VIII, anno 1591 electus 
fuit. Obiit autem feria 2 a , 26 maii 
1617,;postquam se cum suis episcopis 
sanctse sedi univisset et synodum 
Amidse, anno 1616, habuissetcui in- 
terfuere Gabriel Hesna9, Elias Seert, 
Josephus Gozartse, Timotheus Ami- 
des et Jerusalem, Abraham Vedonfo- 
res et Ananjesus Van. 

Eltas IX, qui et Simeon, anno 
1617 catholicus inauguratus fuit. Cum 
plures e suis ad unitatem cum eccle- sia catholica rediissent ipse tamen, 
nestorianismum nunquam ex animo 
abjuravit. Obiit anno 1659. 

Elias X, qui et Joannes. Hie Ma- 
rughi (**£&) presbyteri filius anno 
1660 consecratus fuit, cum annum 
setatis 15 m ageret. Obiit in haeresi 
anno. 1700. 

Elias XI Joanni successit anno 
1700. Obiit 14 decembris anni 1722. 

Elias XII , qui et Denha, pa- 
truo suffectus fuit die 25 decembris 
anni 1722, cum setatis annum 22 m 
ageret. 

Elias XIII. Is, sive prsecessori 
immediate successerit sive non, ab 
anno 1750 usque ad annum 1775 
plures ad summos pontifices litter as 
dedit sanctae Sedi uniri postulans. 
Imo cum suo nepote Jesujabo Romam 
professionem fidei catholicae miserat 
paulo antequam J. Al. Assemanus 
anno 1775 suum ederet librum De 
Catholicis Chaldceorum, ut ipse refert 
in hoc libro p. 341. Obiit Elias in 
Alkosch supra Mossulum 29 Apr. 
1778. 3fe5 
13 III. Series patriarcharum Chaldceorum S. Sedi unitorum et recentiorum 

Nestorianorum . 

(Ex iisdem auotoribus et ex Badger, The Nestorians, Londini, 1852, 1. 1. A. d'Avril, La Chald6e t 
Paris, 1864, p. 65, sqq. ; Martin, La Chaldie, Paris, 1867, p. 23, sqq.). Joannes Sulaka, alias Siud vel 
Said, ab anno 1551-1555. Defuncto 
anno 1551 Simeone, plerique Nesto- 
rianorum, episcopi nempe tres : Sal- 
masti scilicet, Adorbiganse et Arbelee 
multique sacerdotes et monachi ac fideles, segre ferentes patriarchalem 
dignitatem in eadem familia ab annis 
prope centum quasi haBreditariam re- 
tineri, verentesque ne Simeonis nepos 
ut revera factum est, sedem invade- 
ret, statim Gozartse, deinde Mosulae 

37 


571 BARHBBIUEI CHROMCI ADHIT AMENTUM. 572 

convenerunt et communi suffragio ele- fidei,a Pio IV confirmatus fuit. Anno 

gerunt Joannem Sulakam e ccenobio sequenti interfuit ultimae sessioni con- 

Hormisdae (Rabban Eormuz) prope cilii Tridentini. Ejus effigies depicta 

Alkosch, simulque decreverunt ut, cernitur in aula vaticana. In Chal- 

juxta antiquum morem, pergeret ille daeam reversus Josephum Indis epis- 

ad Romanum pontificem ut ab eo con- copum dedit. Scripsit quatuor car- 

secraretur. Quum vetus ilia consue- mina, tria de Sulaka,unum de Pio IV. 

tudo nullo idoneo teste asseratur, for- In catalogo Gurielis dicitur sedisse 

san Nestoriani ill! de Roma intellexe- annos 9. 

runt ea quae de Antiochia in Epistolis Ahatallaha seu Iaballaha Ebed- 

Orientalium et Occidentalium dicta jesum excepit ; non habuit tamen con- 

erant ; quia scilicet Antiochia olim firmationera apostolicam, quod earn 

ad imperium Graecorum pertinebat, Rom89 non postulasset. Obiit circa 

quos Chaldaei Romanos appellare con- annum 1580. 

sueverunt. Hinc Antiochiam et Ro- Simeon Dknha. Hie olim archie- 

mam confuderint ; Hanc autem con- piscopus Gelu, Seert et Salmasae, cum 

fusionem eo facilius fecerunt quod ab Elias nestoriani patriarchs obe- 

antea jam pluries litterarum commer- dientia una cum suis subditis, qui in 

cium inter Romanos Pontifices et Ca. finibus Persarum sub ditione Zeinal- 

tholicosNestorianorumcceptumfuerat. bach degebant, discessisset, opera et 

Sulaka igitur Romam profectus est, studio Hormisdae Eliae Chaldaeis or- 

ibique,abjuratahsaresi,9aprilis 1552, thodoxis sub Ahatallaha se adjunxit.. 

patriarcha Chaldseorum proclamatus, Post obitum Ahatallaha patriarcha 

imposito Joannis nomine. Eodem anno elcctus fuit deinde anno 1 582 a Sancta 

Sulaka in Mesopotamiam rediit, Ami- Sede confirmatus sedem fixit in Urmia 

damque pervenit 12 nov. 1553 ubi ad lacum hujus nominis in Perside, 

duos e discipulis suis episcopos ordi- ubi ejus successores, assumpto Simeo- 

navit : Gozartsa scilicet Abdjesum seu nis nomine, usque ad recentiora tem- 

Ebedjesumipsiuspostea in catholicatu pora habitarunt. Juxta Gurielem pa- 

successorem, et Amidse Hormisdam, triarchatu functus est annos 13. 

alias Asmar Abib, quern Eliam appel- Simeon X, Denhae successor, fidei 

lavit. Sulaka, jussu Amidae praefecti, professionem Romam misit anno 1619. 

quern Simeon VIII pecunia subor- Interca temporis duo patriarchae sub 

naverat, interfectus fuit anno 1555. nomine Elise, ut supra diximus, or- 

Ebedjesxjs seu Abdjestjs, Ccenobii thodoxis prasfuerunt. 

SS. Achae et Joannis monachus, Go- Simeon XI, (X ap. Guriel), fidei 

zartea metropolita a Sulaka consecra- professionem Romam misit ad Inno- 

tus, in patriarcham a Chaldaeis ortho- centium X, anno 1653. Sedit, juxta 

doxis anno 1555 electus Romam petiit Gurielem, annos 9. 

et, emissa 7 martii 1572 professione Simeon XII (XI ap. Guriel) fidei 573 PRIMATES ORIBNTIS : SiEC XV. 574 professionem ad Congregationem pro- 
pagandas fidei misit sub Alexandro 
VH, anno 1658. Omittitur ab Al. 
Assemano. Post eum memorat Chiriel 
aliquem Eliam VIII, qui suam fidei 
professionem Romam misit ad Cle- 
mentem VIII anno 1668 An idem 
sit cum Elia IX supra memorato no- 
bis non liquet. 

Simeon XIII fidei professionem, 
quam excribit Guriel, misit ad Cle- 
mentem X, anno 1670. Sedit annos 
7 et aliquot menses. Omittitur ab 
Al. Assemano. 

An isti ultimi patriarchee et qui ex 
eadem familia secuti sunt in fide vera 
constantes permanserint , valde du- 
bium est. Recentiores certe haeretici 
fuerunt, si forsan excipiatur ille qui 
sequitur. 

Simeon XIV, anno 1770 scripsit 
ad Clementem XIV fidei professio- 
nem quam refert Al. Assemanus 1. c. 
in Appendice. 

Simeon XV, Nestorianis jam praee- 
rat anno 1836 eosque regere perrexit 
usque ad annum 1860 vel circiter. 
Iste in Kotschannes non procul ab 
Urmia, sedebat quum partes Turco- 
rum secutus est contra Beder Khan, 
Curdorum principem,a quoNestoriani 
multapassi sunt mala an. 1841-1848. 

Simion XVI, praecedentis nepos, 
junior ei successit. Jam sedem tene- 
bat anno 1865 hodieque omnibus 
Nestorianis praeest, utramque potes- 
tatem, ecclesiasticam nempe et civi- 
lem exercens. Subsunt ei episcopi 
septem, preBbyteri ducenti, fideles 
numero 200,000 , vel juxta d'Avril 170,000, vel juxta Badger 70,000, in 
Kurdistano Turcico et Persico. 

Interea Chaldaeis orthodoxis prae- 
fuerunt : 

Josephus I, (II ap. Guriel) Amidse 
metropolita ab Innocentio XI die 20 
maii 1681 Chaldseorum patriarcha 
institutus, quum, anno 1695, digni- 
tatem sponte abdicasset, Rom am ve- 
nit, ubi obiit. 

Josephus II (III ap. Guriel), in 
locum Josepni I magistri sui subro- 
gate, ab Innocentio XII anno se- 
quenti confirmatus fuit. Obiit anno 
1713. 

Josephus III (IV ap. Guriel), olim 
Timotheus, Mardae episcopus, a Cle- 
menti XI, anno 1714, Chaldaeorum 
patriarcha institutus, Amidae sedem 
habuit, quam per annos 46 tenuit. 

Josephus IV (V ap. Guriel) a Cle- 
mente XIII confirmatus anno 1760 
sedem tenuit 20 annos. 

Josephus V, a Guriele omissus, 
sedem tenuit usque ad annum 1826. 
Vid. A. d'avril, La C/ialdee, p. 80. 

Joannes, antea Hormez vel Hor- 
misdas, Eliae e fratre nepos, anno 
1776 metropolita ordinatus, imme- 
diate post mortem Eliae, die scilicet 
30 Aprilis, ecclesiae catholicae se uni- 
vit, absolutione prius a missionariis 
latinis accepta. Quod eodem die fecit 
alter Eliae nepos Jesujab, qui in pa- 
triarcham acceptus mox in hseresim 
relapsus est. Anno 1780 Joannes ob- 
tinuit a Gubernio Othomanico diploma 
quo auctoritas ejus in omnes Chal- 
daeos sive orthodoxos sive haereticos 
agnoscebatur.Tunc professionem fidei 575 BARHEBRiEI CHR0NIC1 ADDITAMENTUM. 576 

Romam misit. Pius VI die 11 Dec. scilicet Emmanuelem Asmar , ep. 

1782 ei officia patriarch© implere per- Zaku, Augustinum Barschina, ep. 

misit non autem uti sigillo patriar- Kosravae in Perside, Petrum Bar-Ta- 

chali, forsan quia tunc dignitate pa- tar, ep. Seerd, Isaacum Pharson, ep. 

triarchali ornatus erat Josephus V qui Mardini, Paulum Hindi, ep. Gozartse, 

Amidsedegebat.Hsec ipse Joannes re- Ebed Jesum Khayyat,olim ep. Ame- 

fert apudBadger 4 .De eo aliterGuriel 3 . deah nuncvicariumpatriarchae,Eliam 

Iste, inquit,vocatur d'Hormez fewon) Millus, ep, Akrse, Thomam Rockum, 

prius patriarcha heereticus ab Elia suo ep. Bassorae, Simeonem Sindjari, ep. 

avunculo renuntiatus; sed S. Sedes 1 1 Senae, Joannem Tamres, ep. Kerkuk, 

Febr.1781 istam electionem uti nullam Attar, ep. Amidae seu Diarbekir, qui- 

declaravit; posteaS.Congregationede bus suberant circiter 70,000 iideles 

Propaganda fide annuente, creatus ritus chaldaici. Ab eo tempore, ausus 

fait episcopusMossulensis; tandem die est patriarcha Audu, contra canones 

5 Julii anno 1830 creatus fuit patriar- pro ecclesiis ritus chaldaici a Romanis 

chaBabylonensisChaldaeorum."Quum Pontificibus sancitos, duos consecrare 

Josephus V anno 1826 obiisset, S. C. episcopos,EliamncmpeetMatth.33um, 

de Propaganda fide decrevit ut in pos- quos dicecesibus Gozartas et Amedeah 

terum unicus foret Chaldseorum pa- prsefecit. Consecratio peracta fuit die 

triarcha, quod et factum est per no- 24 maii 1874. Recentius alios duos, 

minationem Joannis supra memorati Cyriacum scilicet et Philippum, epis- 

qui sedem tenuit usque ad obitum coposconsecravit,unumdioecesiZaku, 

anno 1888. alterum Malabariae, quo jam mise- 

Nicolaus Isaias de Jacobis, Chos- rat Eliam Milium, Akrae episcopum, 

ravae episcopus, patriarcha constitu- quern sancta Sedes excommunicavit. 

tus est anno 1840, in urbe Chosrava Hisce de causis Romanus Pontifex, 

sedem habuit, donee anno 1 847 sponte, tantis sacrilegiis valde contristatus , 

abdicavit. excommunicationem et patriarch© et 

Josephus VI, qui et Audit, coenobii episcopis, ab eo illegitime constitutis, 

S. Hormisdse seu Rabban Hormuz per litteras encyclicas l ao sept. 1876, 

monachus, ex Alkosch oriundus, a comminatus est nisi intra 40 dies 

Pio IX, 11 septembris 1848, patriar- resipiscerent. Quod fecit quidem lau- 

cha creatus, sedem usque hodie tenet, dabiliter patriarcha ; interum vero an 

Mossulae residens. Habebat , quo illi illegitimi episcopi patriarcham in 

tempore concilio vaticano intererat, sua pconitentia secuti sint, ad nostram 

sibi subjectos undecim episcopos : notitiam non pervenit. <) The Nestorians and their rituals 1, 150, sqq , *) Lib, eit, 210. Cfr. D'Avril, La Chaldfe, p. 80. ■3! INDEX GENERALIS. 

Numeri romani indicant sectioncm, arabici columnam. 
Abbbeviatiokes : patr. •» patriarcha ; cath. = catholicus; mctrop. — metropolita; ep. = episcopusj 
•presb. = presbyter; diao. n diaconus j mon. = monachus; coBnob. = ccenobium; Nest. = Nesto* 
rianas; Jacob. = Jacobita j pontif. v. t. = pontifex veteris testamenti. ir- 49* Aaron ponlif. y. 1. 1, 8. 
Aaron Angur patr. Vid. Dionysius. 
Aaron Joannes Barmaadeni. Vid. Joannes. 
Aaron Segcstanensis, ep. Hadithse I, 818. 
Aaron Tanzig, ep. Lacabenao I, 678,686. 
Aaron monachus, comes. S. Eugenii I, 88, 

n. 1. 
Aaronis Sarugensis coenob. prope Meliti- 

nam I, 88. 
Aaronis coenob. in monte Bricha I, 408; 

II, 398. 
Aaronis coenob. in Singara 1, 438,498. 
Aaron Barhebrsei pater, medicus praef.VIII. 
Aba I, patr. Nest. Vid. Maraba. 
Aba II Bar Brich Sebianeh II, 154; ejus 

scripta, ibid ; ejus mors II, 156. 
Aba, ep. Amidae 1, 322, n. 1. 
Abaka, rex Mogulorum I, 760 ; ejus mors 

11,454. 
Abbassidarum Caliphatus quando incoepit 

II, 154 — deficit sub Hulacu praef. X. 
Abdallah, scriba II, 230. 
Abdallah Barabda Bartelensis II, 500. 
Abdallah, Tahiri filius I, 356, 360. 
Abdalmessias, patr. Jacob. I, 849. 
Abdelmessias Ghalcedonensis I, 476. 
Abdclmessias, patr. Jacob. I, 850. 
Abdjesu, patr. Chald.Unit. II, 571. 
Abdulmalik Merwani filius II, 156, 140,142. 
Abdun, ep. Symnada I, 452. V. Joannes- 

Abdun. Abdun. Yid. Joannes Bar Abdun. 
Abdychi coenob. Graec, I, 442. 
Abgarus, rex Edessae II, 14. 
Abhaeus, metrop. Nicaeae I, 134. 
Abhaei coanob. ad Euphraten I, 136, n. 1, 

446, 550. 
Abi coenob. in Saura II, 546. 
Abicar, pontif. v. 1. 1, 10. 
Abillus, ep. Alexandria^ I, 38. 
Abirad, cath. Armenorum I, 600. 
Abjesus, pontif. v. 1. 1, 10. 
Abraham, patr. Jacobit. 1, 410. 
Abraham qui et Abiron, antipatriarcha I, 

34£sqq. 
Abraham I, maphr. II, 134. 
Abraham II, maphr. I, 844; II, 554, sqq. 
Abraham I, primas Seleuciae, sanat filium 

regis Persarum II, 22. 
Abraham II, cath. Nest. II, 190. 
Abraham III, cath. Nest. II, 230, ejus dissi- 

dia cum Joanne Bar-Bocht Jesu II, 232, 

sqq.; cum Elia patr. graeco II, 236, sqq.; 

cum veziro de communione II, 240; 

ejus mors II, 244. 
Abraham, ep. Amidae I, 578. 
Abraham, ep. Callisurae I, 434. 
Abraham, ep. Edessae I, 66. 
Abraham qui et Timotheus, ep. Gihon I, 

526. 
Abraham, ep. Emesse I, 282. 
Abraham Cascarensis, ep. Seleuciae II, 22. 579 BARHBBR^SI OHRONICON ECCLESIASTICUM. 580 Abraham Bar-Garib. Vide Ignatius. 

Abraham Athanasius, maphr. Vid. Athana- 
sius. 

Abraham Kindunensis velKhidunensis 1,86. 

Abraham Bag, Soltanus Mardini I, 856. 

Abrosius, Maris discipulus, Antiochiae or- 
dinatus et Sclcuciao sepultus II, 20-22. 

Absamias, S. Ephraemi nepos. Ejus scripta 
I, 434. 

Abu Ali Hasan Bar-Sahel scripta II, 284. 

Abu Ali Isa Ebn Zaraa. Vid. Isa. 

Abul-Cairus mcdicus II, 460. 

Abugalcb Barsabuni, cp. Edessae 1, 468,474. 

Abugaleb, ep. Gihon I, 548. 

Abugalebi ccenob. in regione Gargar 1,560, 
642, 648. 

Abugiatar, Arabum rex I, 316; de chemia 
sollicitusl, 318 et 326. 

Abulcarem presb. II, 514. 

Abujaser, ep. Teliaphar II, 364. 

Abulas Bar-Dukik medicus II, 426. 

Abulhasan, Razi IcgispcriLus II, 246. 

Abulhassan Bar-Schammaa II, 414. 

Abulkassem, Amidae princeps I, 578. 

Abulpharag. Vid. Barhebraeus. 

Abulpharag Barchamore. V. Athanasius VII. 

Abulpharag, Abdalla Ben-Taib scripta II, 
284. 

Abumanzur, ep. Nisibin II, 316. 

Aburihan-al-Biruni Persa I, 222, 926. 

Abusahak legisperitus II, 249. 

Abyssini. Vid. ^Ethiopes. 

Acacius, primas Orientis II, 72, sqq.; Nes- 
torianismo infectus II, 74; sc ab hac 
nota defcndil II, 76. 

Acacius, ep. Alepi I, 152. 

Acha, ep. Phezoz-Sapor II, 122. 

Achae ccenob. I, 88, n. 

Achaeus, primas Orientis II, 52. 

Acco seu Ptoleniais I, 516, n. 

Achadabues, Orientis primas II, 24, sqq., 
pergit Antiochiam et inde Jerusalem ubi 
ordinaturll, 26. Permittunt Occidenta- 
ls Orientalibus ut hi electum dcinceps 
ordinent II, 26. 

Achar urbs I, 354. 

Achimaas, pontif. v. 1. 1, 12. 

Achimeleck, pontif. v. 1. 1, 12. Achitob, pontif. v. t, 1, 12. 
Achmed, Abakae successor II, 454. 
Achudcmes, primus maphr. II, 100, sqq. ; 

ejus scripta II, 100, n. 2. 
Adaeus apost. Abgarum Edessae regem ad 

fidem adducit II. 14; martyr Edessae 

moritur, ibid.; Adaii Doctrinall, 14 sqq. 
Adaeus II, ep. Edessae I, 66. 
Adorbigana rcgio I, 402, n. 2, 784, n. 3, 

ejus civitatcs, ibid. 
^Egae Ciliciae I, 153. 

^EraGraecorum quo anno incipit prsef.XXVI. 
/Ethiopcs, quando monophysismum am- 

plexi I, 250; sedi Alexandrine subjecti 

I, 656. 

Agalius, cp. Nathinaeorum II, 43, n. v. 
Agapius, pair. Ghalced. I, 416. 
Agapitus, papa Romanus I, 208, 210. 
Aghtamar, insula in lacu Van I, 534. 
Aghaban in Armenia I, 536. 
Aghaous, Adaei discipulus, ejus praedicatio 

II, 16. 

Aliwas regio II, 15, n. 1. 
Ahatallaha, patr. Chald. II, 572. 
Ahischma, ep. Nest. I, 264. 
Aichillaus, ep. Alexandria? I, 68. 
Aitallaha, ep. Edessae I, 66, n. 1. 
Aitallaha, ep. Gumal II, 122. 
Akhlamar insula lacus Van I, 534, n. 3. 
Akula, urbs cpiscopalis II, 100, n. 3 ; ejus 

situs II, 112, n. 1. 
Aladdin Kikobad Sultanus I, 648. 
Alalia} Zachae hist, citatur II, 108, n. 3. 
Alcp, urbs syriae ab Hulachu expugnatur, 

praef. X. 
Alexander Hananeel, pont. v. 1. 1, 28. 
Alexander, patr. Antioch. 1, 138. 
Alexander, ep. Apameae, dcinde Eudoxio* 

poleosl, 158. 
Alexander, ep. Alexand., excommunicat 

Arium I 70. 
Alexander, ep. Hierapoleos seu Mabugi I, 

154. 
Alexandrini patriarch® Jacob. litteras com- 

munionis mittunt ad Antiochenos I, 270. 
Ali, Abutaleb filius, privilegio exornat 

Gubae ccenob. I, 358. 
Ali Bar-Isa II, 278; ejus scriptum, ibid. 581 INDEX GENRRALIS. 582 n Ali pascha, sultanas Mossulae IT, 502. 

Al-Moallak ccen. II, 806. 

Altaria versus occasum posita 1, 120. 

Al-Tak juxta Ctesiphontem I, 780, n. 1. 

Aluch coenob II, 206. 

Amarias I, pontif. v. t. I, 42. 

Amarias II, pontif. v. 1. 1, 12. 

Amasias, pontif. v. 1. 1, 14. 

Amazunus, ep. Edessae I, 220, 291, n. 

Amida urbs I, 309, n. 2 ; sedes patr. 1, 434. 

Ammar coenob. in Turabdin. I, 88. 

Amrum pagus Claudia? I, 742. 

Amrus, Mattha?) 61ius, scriptor Nest. II, 867. 

Anacletus, pont. rom. I, 36, n. 2. 

Ananias, ep. Mardae I, 290. 

Ananias S. coenob. ap. Mardin. I, 846; 

scdcs patriarch© Jacobitarum praef. 

XVIII; ejus origo I, 334. 
Ananiae coenob. ap. Callinicum I, 244,280. 
Ananias Xenaias patr. Vid. Ignatius XI. 
Ananjesus I, cath. Nest. II, 134, sqq.; 

ejus dissidium cum Joanne Nisibin. II, 

136, sqq. ; ejus mors II, 140 ; ejus scripta 

II, 134, n. 1. 
Ananjesus II, cath. Nest, sub eo erigitur 

monumentum Sinicum II, 166, n. 1 ; ejus 

scripta II, 168, n. 0. 
Anastasius, patr. Al. I,270,unitur Jacobitis 

syris ibid. 
Anastasius, ep. Alcpi I, 410. 
Anastasius, ep. Damasci I, 348. 
Anastasius imperator do trisagio I, 486; de 

synodo Ghalced. I, 188. 
Anatolius Alex. I, 62. 
Anatolius, cp. Constantinop. 1, 170. 
Anbara, urbs ad Euphrat. II, 422, n. 2. 
Anchil, Nisibeme regionis pagus II, 386. 
Andrea? ap. praedicatio ct mors I, 32. 
Andreas, ep. Gallisura? I, 770. 
Andreas, ep. Constantinop. I, 40. 
Andreas, ep. Edessa? I, 66. 
Andreas, ep. Samosala? I, 184. 
Andriomachus, pout. v. t. I, 20. 
AndroDj'cus chronographus quando vixerit 

I, 8, n. 1. 
Andronicus, ep. Nica?se 1, 156. 
Anianus, ep. Alexandria) 1, 38. 
Anianus, ep. Antiochia? I, 98, n. 2. Anikitarum coenob. juxta Baladam II, 192. 

Annuntiationis dominica, II, 286, n. 2. 

Anthimus, patr. Constantinopoleos I, 158. 

Ant him us, patr. Constant, monophys. I, 
204, 212, 

Antiochia, urbs ad Orontem. Ejus sedi sub- 
jeetae dioeceses orientisl, 40; schisma I, 
138 ; committitur ep. Tarsensi I, 498 ; in- 
cendituraChosroell, 88; incendio peti- 
lur 1, 193; terra? motu subverlilurl, 200. 

Antiochia Magdoniae 1,384, n. 2. 

Anton I, 268. 

Antoninus, ep. Alepi I, 214. 

Antonius, monachorum pater I, 86. 

Antonius Rhetor I, 364. 

Aod edesseni errores I, 102. 

Apamaea Asia? 1, 187 n. et 158. 

Apamea urbs Syria? I, 222, not. 

Aphtonii. Vid. Bar Aphtonii. 

Apollinarii aetas, errores I, 100. 

Aphraat, cp. cconob. Mar Malthaei I, 86 ; 
II, 34, ejus scripta, ibid. ; distinguitur 
a Buzite I, 922. 

Apostoli quo prsedicaverint I, 52, sq. 

Arabes ab A.chudeme ad Christum adducti 
II, 100; Arabes Taglibenses II, 124; 
Arabes subigunt Persidcm II, 124; Ara- 
bum propheta. Vid. Mohammedes. 

Arabia; cpiscopatus duplex II, 100, n. 5. 

Arbela, urbs II, 18, n. 1 ; ejus ecclesia vas- 
tatur II, 534. 

Area, urbs circa Melitinam I, 430, n. 2. 

Archestia? lacus, id est lacus Van 1, 536,n.l. 

Ardabad urbs ct dicec. II, 18, n. 1. 

Ardaschir, Persarum rex II, 118. 

Argisch ad lacum Archestia? II, 440. 

Arias, ep. Melitina? I, 666. 

Aristacius Arinenus interest concilio Ni- 
cseno, I, 70. 

Aristobulus I, pont. v. 1. 1, 26. 

Arislobulus II, pont. v. t. I, 28. 

Arisen, arabice El- Arisen, urbs deserti Idu- 
meae 1, 658, n. 2. 

Ariun, urbs in Beth-Garmse II, 18, n. 1. 

Arius. Ejus aetas, errores et excommunica- 
to I, 68. Ariani contra S. Athanas. I, 
78; ejus mors I, 82. 

Armeni, azymo in Eucharistia utuntur I, 583 BARHEBK^I CHRONICON ECCLlSIACUM. 584 486; coiitroversiam habent de corrup- 
tione corporis Chrisli I, 304; quatuor 
habent catholicos I, $34; varii apud cos 
abusus I, 556, n. 2; Graecis uniuntur I, 
586; patriarchatum hscreditate trans- 
mitturit I, 796. 

Arsacius, ep. Const. I, 430. 

Arsamosata diaec. I, 438. 

Arsenius Meletianorum ep. I, 78. 

Arsanias fluvius I, 616, n. 1. 

Arundinum coenob. II, 300. 

Arzangan, urbs Arcncniae I, 754, n. 2. 

Arzun, urbs Armenia? I, 578, n. 1. 

Aschit in regione Sarugi I, 394. 

Asclepiades, ep. Antiocbiae I, 46. 

Asclepius, ep. Edessae I, 66. 

Ascolius, ep. Rhesinae I, 206. 

Aspharin coenob. I, 310. 

Atabeghi principes II, 394, n. 1 . 

Athanasius S., pair. Alexandrinus I, 76; ab 

Arianis impugnalur I, 78 ; ab exilio re- 

vocalur I, 84; dcnuo pellitur I, 90 ; rur- 

sus revocatur I, 92 ; ejus tertium exilium 

I, 94 ; restitutus suae scdi a Juliano I, 
102; fugit I, 104; redit quinta vice I, 
106; ejus mors 1, 108. 

Athanasius I Camelarius, patr. Jac, 1, 262, 
sqq; ejus ordinatio I, 262; unionem init 
cum Alcxandrinis Jacobitis 1, 270 ; Hera- 
clio resistit I, 272; unit sibi Jacobitas 
orientis 11, 120. 

Athanasius II Baladensis, patr. Jac, 1, 288, 
sqq ; se unit cum Armenis. 

Athanasius III, Jac. patr., I, 500. 

AthanasiusIVSandalius, patr., illeg. 1, 320. 

Athanasius V Saliha, patr. Jac. I, 416; II, 

258. 

Athanasius VI Haie patr. Jac. I, 436, sqq. 

Athanasius VII Abul pharagiusBar-Ghamore 
patr. Jac. 1, 460, spp. ; ejus electio et or- 
dinatio I, 460-462 ; descendit Bagdadum 

II. 308 ; Herat ordinationes presbytero- 
rum I, 472; alia ejus gesta I, 474482. 

Athanasius VIII Josue Bar-Kelrch eligitur 
per sortes I, 492; ejus dissidia I, 494; 
alia gesta 1, 496, sqq. ; ordinat infantes 
I, 524, sqq. ; ejus mors I, 534. Athanasius IX Saliba Kraha, patr. Jac. I, 
606, sqq.; electus per sortes I, 610; 
visitat Turabdinum I, 612; ejus mors I, 

616. 
Athanasius I Sergius, maphr, II, 214, 218, 

228. 
Athanasius II Edessenus, maphr, II, 292, 
sqq.; reconciliatur cum patriarcha II, 
294, sqq. 
Athanasius III Abraham, maphr. II, 506, 
sqq. ; ejus electio et ordinatio II, 522- 
523; ejus gesta II, 524 sqq. 
Athanasius Josue, ep. Aci I, 682, 710. 
Athanasius, ep. Anazarbae I, 546. 
Athanasius Barsumaneh,ep. Bagdad II, 410. 
Athanasius, ep. Cypri I, 746. 
Athanasius, ep. Edessae I, 450. 
Athanasius Denha, ep. Edessae I, 550. 
Athanasius, ep. Hierosolym. I, 598; alter 

I, 746. 
Athanasius, ep. Lacabcne I, 754. 
Athanasius Pharagus, cp. Lacabene, I, 760. 
Athanasius, ep. Mabug. I, 746. 
Athanasius Sandalius, ep. Maiphercat I, 
306; patriarchs adversatur 1, 512, sqq.; 
illegitime constituitur I, 320 ; Athana- 
sius alter ep. Maiphercat, I, 548. 
Athanasius Barsumane, ep. Nuhadrae II, 

450. 
Athanasius, ep. Samosatte I, 452. 
Athanasius, ep. Tarsi I, 400; alter I, 746. 
Atta castrum ep. Mardin I, 848 ; II, 554. 
Atticus, ep. Const, 1. 130, 140. 
Audius , Anthropomorphitarum auctor I, 

102, n. 2. 
Autunus interpres I, 348. 
Axital, 158. 

Azarias I, pontifex. v. 1. 1, 12. 
Azarias II, pontifex. v. 1. 1, 14. 
Azarias III, pontifex. v. t, 1, 14. 
Aziz maphr. Vid. Basilius VII. 
Aziz Barsabta. Vid. Ignatius VII. 
Azymo pane in Eucharistia conficienda 
utuntur Armeni et Maronitae et olim Syri 
I, 485, n. 5. 
Baalbec, urbs in Libano I, 330. 
Baaltan pagus I, 520. 585 INDEX GENERAL1S. 586 Babaeus sen Babi, calbol. Nest. II, 80; 

jubet nl primates uxores habeant II, 80. 
Balm, ep. Nisibin II, 52 n. 1. 
Babuaeus, primas Orientis II, 60, sqq.; sub 

eo nestorianismns Orientera pcrvadit II, 

64; occiditur a Pheroze II, m 
Babylas, ep. Antiochiac martyr I, 54. 
Bacchus, cp. Akulae II, 148. 
Bacchus, cp.Cyrrhensium I, 338. 
Baderzache, patr., I, 784. 
Badr-ed-Din Lulu, emirusll, 594, 400, 4 J 6. 
Bard-ed-Din Mohammed II, 832. 
Badia, pagus ad Euphraleii I, 316. 
Badrana, vicus prope Seleuciain II, 20. 
Badrus calipha, II, 224. 
Bagasch in montibus ArbcIidioeccsisII,168. 
Bagdaduml,365; in ca multi gracci II, 236; 

ib. aedificia Christiana deslrunnt arabes 

II, 260; incentiium ecclesiae Jacobitarum 

II, 269-270. 
Bahrain, urbs in provincia Tagriteusi II, 

194 n. 1. 
Bajazid, emirus II, 824, 526. 
Balad, urbs I, 288, n. 1 ; 374, n. 9. 
Balas sive Balis, urbs I, 250, n. 3. 
Balasch urbs T, 724, n. 1. 
Balasch vel Balasccs, Persarum rex II, 78. 
Balissus tluvius I, 307, n. 1. 
Bapti sinus quando confer tur apud Coptos 

1, 376; tempore jejuuii collalus I, 120; 

non ante diem 40 m I, 376. 
BaradtKus. Vid. Jacobus. 
Bar-Abdou. Vid. Joannes VIII. 
Bar-Audreas. Vid. Joannes. 
Bar-Aphtonii ccenob. I, 259. Vid. Kenserin. 
Barbaschemin, primas Orientis II, 40, sq.; 

pcrmittit sacerdotibus et monachis albas 

vcsles, ibid; martyr ocenbuit II, 42. 
Barburianorum hceresis I, 220. 
Barcepha. Vid. Moyses. 
Bardaa, urbs cpise. in Adorbigana I, 402, 

n. 2. 
Bardesani errores, aetas I, 48. 
Bargaghi cocnobium juxta Mclitinam 1,456. 
Bargarib. Vid. Ignatius VIII. 
Barhadbesehaba a S. Thonia conversus II, 

6; alter II, 42, n. 1. 
Barhadbesehaba, ep. Margie I, 348. Barhcbneus. Vid. Grcgorius. 

Barid coenobium a Sarighta fundatum I, 

412. 
Barkainseus. Vid. Jacobus. 
Barkiki. Vid. Ignatius. 
Bar-Kutela, archim. cam. Mar Matthaei si- 

multates habet cum maphriano ll, 324; 

fit coeuobii episc, ibid. ; excommunica- 

tur II, 526. 
Barjesus maphr. Jacob. II, 132, sqq. 
Barmaadanus. Vid. Joannes. 
Barmaudiana. Vid. Dionysius. 
BaruisanI, §32; II, 546. 
Barnun. Vid. Josue. 
Barsabta. Vid. fguatius VII, I, 830. 
Barsabimi. Vid. Said ct Basilius. 
Barsalibi. Vid. Dionysius. 
Barschumana. Vid. Basilius. 
Barses, cp. Edessae I, 6Q. 
Barsohedcs, ep. Ninives a Barsuma occisus 

II, 72; ejus historia cit. II, 65, n. 1. 
Barsumas, coon. Gavicathse, patr. Jacob. 

Vid. Ignatius Michael. 
Barsumas, ep. Edessao I, 505. 
Barsumas Maadanensis, maphr. II, 544, 

sqq. 
Barsumas Schatti I, 828. 
Barsumas Saphi, maphr. Vid- Gregorius III. 
Barsumas archimandrita monophysismum 

inter Syros propugnat praef. XII; 1, 162; 

mors ejus 1, 180-182. 
Barsumas Nisibeniis Nestorianismum pro- 

pagat II, 62, sqq.; ejus crudelitas II, 68, 

sqq. ; mores pravi et mors II, 78. 
Barsumas, cath. Nest. II, 328. 
Barsumas, ep. Gozartae II, 542. • 
Barsumas, ep. Cub* I, 686. 
Barsumas, ep. Heseumansur I, 704. 
Barsumas, ep. Salachae I, 792. 
Barsumsc cocnobium ap. Mclitinam I, 328, 

422, 434, 505, n. 1. Dircptum a Goscelino 

I, 504, sqq. ; privilcgio exemptionis do- 

natum I, 572; incenditur I, 592 ; reaedi- 

ticatur 1, 594 ; picturis ornatur ab Ignatio 

David I, 650. 
BarsumtB ccenob. in regione Claudia? 1,416; 

aliud inTel-Kokab I, 505, n. 1; Scia- 

nense, ibid. 

38 


^ 587 BARHEBR/El OHRONICON ECCLESIAST1CUM. 588 Barsumaneh. Yid. Athanasius. 

Barsusan. Yid. Joannes. 

Barteli Castrum regionis niniviticae II, 323, 

380, n. 2. 
Barlholomeus, apost. in Armenia I, 34. 
Barturca ep. Mabugi 1, 484. 
Barturca ep. Symmadae I, 520. 
Barvahib. Vid. Ignatius. 
Barvehebun. Vid. Theodoras. 
Bar-Zobi ejus scripta II, 402, n. 2, 410. 
Baschirus, Akulae prsefcctus II, 136. 
Basilius, ep. Cappadociae 1, 100. 
Basilius I, patr. Jac. I, 398. 
Basilius II, patr. Jac. I, 450, sq. 
Basilius Gabriel, patr. Jacob. Syriae et Cili- 

ciae I, 796; obiit Siside I, 808. 
Basilius Simeon manaamita, patr. Syriae I, 

818 ; obiit in Jerusalem I, 820. 
Basilius I Baladensis, maphr. II, 184, 190, 

192. 
Basilius II antea Lazarus Stylita, maphf. II, 

196 ; ejus dissidia cum patriarcha, ibid.; 

ejus mors II, 204. 
Basilius III, maphr. II, 244, 248. 
Basilius IV Tagritcnsis, maphr. II, 298, 

sqq.; reconciliatur cum patriarcha, ibid.; 

ejus mors II, 302. 
Basilius V Behenam Hedlensis maphr. II, 

534, sqq. ; ejus scripta II, 536; ejus iter 

Jerosolymam II, 538; eligitur patriar- 
cha II, 540. Vid. Ignatius IX. 
Basilius VI, seu Behenam Arabs, maphr. 

II, 542, sqq. 
Basilius VII seu Aziz, maphr. II, 546, sqq. 
Basilius Isaac, maphr.Syrorum unit.1, 849. 
Basilius, Saliba Barjacob, cp. Alepi I, 670, 

674, 706. Vid. Ignatius IV maphr. 
Basilius, ep. Arcae I, 652. 
Basilius Matthaeus, cp. Bagdad II, 380. 
Basilius, ep. Caesareoe I, 544; alter I, 698. 
Basilius, ep. Carmae I, 746. 
Basilius Barschumana, ep.Chisumse 1, 486, 

ep. Edessse I, 498, 550. 
Basilius AbugalebBarsabuni, ep.Edessae I, 

468,474. 
Basilius, ep. Gehon I, 488. 
Basilius, ep. Gozartae II, 368. Basilius Marekanus, ep. Gozartae II, 368. 

Basilius, ep. Lacabenae I, 500. 

Basilius, ep. coenob. Mar Matthsei II, 448. 

Basilius, ep. ftoaban. I, 694. 

Basilius Saba, ep. Salachae, I, 798. 

Basilius, ep. Tabrizi II, 444. 

Basilius, ep. Zaid I, 644. 

Bassora, Basra urbs II, 28, n. 3. 

Batna Sarugi 1, 190. 

Behenam a rubs. Vid. Dioscorus. 

Behenam Hedlensis. Yid. Basilius V. 

Behenam Barsumane ep. Beth-Nuhadre II, 

434. 
Behenami coenob. Gubae I, 826, 844; II* 

330, 544. 
Behenami coenob. in Lakacha II, 450. 
Behcram, Saporis successor II, 46; alter 

II, 58. 
Beherin, urbs II, 194, n. 1. 
Benatibus. Vid. Abulpharag Abdalla. 
Benjamin, ep. Hierosolymae I, 40. 
Bcrnardus, Antioch. patr. lat. I, 474. 
Beth-Abe coenob. II, 188, 190. 
Beth-Arsam, pagus juxta Seleuciam II, 86. 
Beth- Bo tin coenob. in Haran I, 392. 
Beth-Cudida, urbs II, 344. 
Beth-Daniel superior pagus et coenobium 

in regione Ninivitica II. 344. 
Beth-Daniel inferior II, 380. 
Belh-Ebre I, 498. 
Bcth-Elaia pagus II, 119. 
Bet-Gabbare in regione Ninives II, 182, 
Beth-Gaghem, I, 808. 
Belh-Garmae, urbs etregio II, 18; ejus ur- 

bes episcopates, ibid. 
Bcth-Garud II, 536. 
Beth-Irtachae I, 804. 
Beth-Kalita in regione Ninives II, 344. 
Beth-Koke coenob. II, 410. 
Beth-Lapeth metropolis Huzitarum II, I5,n. 
Beth-Malche coenob. in Tur-Abdin I, 287, 

n. 2. 
Beth-Manaem in Turabdin 1, 808, n. 1. 
Beth-Naar prope Edessam, I, 332. 
Beth-Nuhadra, urbs Mesopotamia II, 70, 

n. 1. 
Beth-Nicator, urbs Garmaeorum 11,18, n. 1. «<*► *fc 589 INDEX GffiNERALIS. 590 ir 1 4 

4 Beth-Raman dioec. II, 124, 432, n. 1. 

Beth-Rischa dioec. II, S42. 

Beth-Saida, pagus regionis Arbelae 11,438. 

Beth-Saiara II, 500. 

Beth-Severin in Turabdin I, 838; II, 304, 

n. 1 ; II, §36, 554. 
Beth-Seluc, urbsinBeth-Garmae II, 18, n.l . 
Beth-Sori,urbs in Beth-Garmae II, 18, n. 1. 
Belh-Telat 1, 284. 
Beth-Uchama. Vid. Paulus. 
Beth-Urba ccenob. juxta Tagritam II, 144. 
Beth-Vazik idem ac Beth-Raman II, 132. 
Bezonse coenob. juxta Callinicum'I, 332. 
Birkumi coenob. I, 374, n. 3; II, 192. 
Biruna quaenam vestis I, 355, n. 2. 
Bizonithae coenob. II, 70. 
Bondecdar., soltanus iEgypti 1, 972. 
Bulida, ep. Carchae II, 28, n. 3. 
Buazichaurbs II, 18, n. 1. 
Buzitis ab Aphraate diversus I, 722; II, 

33, n. 1. 
Byamitae populi I, 374. 
Byzantus. Yid. Gonstantinopolis. 
Cabad. Vid. Cavad. 
Gacha castrum I, 570, n. 1. 
Gachta oppidum I, 491, n. 1. 
Caesarea urbs I, 624, 626. 
Caii coenob. in finibus Bulgar. 1, 430, n. 3. 
Gaiphas, pont. v. t. I, 30. 
Gajnmas, primas Orientis II, 46-48, officio 

renuntiat II, 48. 
Galamina, urbs Indiae II, 10, n. 1, 
Galandipn, patr. Antioch. 1, 184. 
Galaz pagus I, 342. 
Galibin pagus II, 558. 
Galiljesu coenob. II, 188; ejus vastatio II, 

210. 
Callinicum, urbs hodie Rakka I, 250, n. 3. 
Gallinici coenob. I, 340. 
Callisura, urbs juxta Melitinam I,433,n. 1. 
Camal-ed-Din philosophus II, 412. 
Campanae quales ap. Jacobitas 1,462, n. 1. 
Cancrata regionis Amidae I, 464; coenob. 

I, 476. 
Ganones. Vid. Concilium. 
Cansara, Vid. Kenserin. 
Canuschaa coenob. Singarense II, 152,160. Gapharnibu, ditionis Sarug. pagus 1, 412. 
Gaphartuta urbs I, 333, n, 1; synodus II, 

204. 
Carat-Phrat coenob. II, 560. 
Carcha, urbs Babyloniae I, 732, n. 2; Car- 

cha Mesene II, 28, n. 3. 
Carcha, qua3 et Beth-Seluc II, 18, n. 1. 
Carchani, oppidum regionis Tirhanensis II, 

150. 
Cares, ep. Singarae I, 218; II, 88. 
Carma, urbs in Arabia I, 296. 
Carmelischa urbs II, 508, 510, 524, 526, 

530. 
Garschena vel Carsena regio et urbs 1, 456, 

480, n. 1. 
Cartaminae coenob. aedificatur 1, 120, 121, 

n. 1. 
Garterius, Joannis Chrys. praeceptor 1, 122. 
Cascara urbs, II, 118 ct 250. 
Gassiani ccenob. in jEgypto I, 244. 
Gastra Mogulensium I, 736. 
Castrum romanum sive Kalaat-al-Rum I, 

534, n. 2. 
Catalogi priorum Pontificum Romanorum 

1,38. 
Catholicorum seu primatum Nestorianorum 

series ab Acacio II. 72, sqq. 
Gatin in regione Gihon I, 416. 
Cavad, rex Persarum II, 80. 
Cavad Siroes, rex Persarum II, 118. 
Gedron, ep. Alexandria? I, 38. 
Gephae castrum. Vide Hesen-Kipha. 
Gerinthi aelas errorque I, 44. 
Cessunium. Vid. Ghisuma. 
Chaboras, urbs olim Circesium I, 520, n. 2. 
Ghalcedonenses e Syria expulsi I, 266; ab 

Heraclio restituti I, 272; Jacobitis in- 

fensi I, 426, 442. Ghalcedonense. Vid. 

Goncilium. 
Chalach eadem ac Halava II, 155. n. 1. 
Chalcis, I, 124, n. 2. 
Ghalep, patr. Mardini I, 822. 
Chamis, ep. Turabdin I, 642. 
Ghanigiara urbs in Beth-Garmae II, 18,n.l. 
Chiliastse a Cerintho orti I, 44. 
Chisuma urbs I, 291 ; sedes fitpatriar. I, 

486. 591 BARHBBR^I OiIKONICON ECCLESIASTICOM. 592 Chisumse ccenob. I, 292. 

Chorasan, regio Margos complcctens II. 4, 

n. 4. 
Chosroes expellit e Syria oinnes orlhodoxos 

I, 266. 

Chosroes Abruiz, rex Persarum II, 404, 

n.l;106. 408 
Chosroes Anuschcrvan II, 86, 92, 102. 
Chowaresmius citatur II, 126, n. 3 ct sa3- 

pius. 
Chrismatis consecratio I, 382, materia et 

con&ecrationis ritiis I, 454, n. l;chrisma 

exoleo Scsami op. Armeuos I, 596. 
Christi nativi las quo anno I, 30. In Chrislo 

imam naturam admittunt Jacobitse prof. 

XI, I, 854; Nestoriani autcm duas per- 

sonas I, 159, n. 2. 
Chrislophorus, cath. Armeuorum II, 88 
Christopliorus, ep. coenob. Mar Matthwi 

II, 104. 

Chronologia Syrorom prjef. XVI ; chronolo- 
gica series regum Persarum II, 84, u.l. 

Chuzistan, regio Pcrsidis II, 28. 

Circesium urbs I, 354, n. 1. 

Circisii ccenob. in regione Marasco. I, 410. 

Claudia, regio circa Mclitinam I, 142, 492. 

Clemens romanus I, 36. 

Coche. Vid. Seleucia. 

Codices ab Emmanuele exarati pulcherrimi 
I, 420. 

Communio sub unica specie II, 240; in- 
tincfta, ibid. 

Concilium llicrosol. de paschate celebrando 
I, 46; — Romanum contra Demetrium I, 
gg. — Alexandrinum contra Arium, I, 
70; — Nicaenum I, 70; varia ejus de- 
creta, ibid. ; et II, 122; annus quo ha- 
bilum est II, 30; — Aucyras I. 82; — 
Neocaesarese I. 82; — Laodic&ae I, 82 ; 
~ Antiochiac I, 82; — Sardicai I, 90 ; 
— Selcucise I, 98; — Constantinopoleos 
1, 110; ejus decreta de Spiritu sancto, et 
primatu 112 ; — Ephesi contra Nesto- 
Hum I, ISO; — Latrociuium Ephes. I, 
162; — Chalcedonense I, 170, sqq.; — 
Constantinop. sub Anastasio I, 188; — 
Lateranense contra Monothclitas I, 278; — Beth-Telat I, 284; — Tar manse I, 
312; — Callinici I, 346; — Mardini I, 
514; — in cnenobio Barsumse I, 516; 
alterum in eodem cocnobio de ramulatu 
episcoporum I, 548; — Tarsi de unionc 
Armenonim 1,586; — Seleucix et Ctesi- 
phonlis sub Isaaco II, 50; — alterum 
sub Dadjesu II, 60, n. 1; — concilium 
Adri Nestorianum, ubi matrimoninm 
cpiscopis permillilur II, 70; — Conci- 
lium Nestor. Clesiphoiitis II. 72; — 
Nestor, in cumohio Mar Mattha&i II, 80, 
quo jubentur episcopi ut uxores acci- 
piant; — Ezechiclis, ejus canones II, 
104, n. 2; — Capharlulae de ordinaudo 
palriarcha a maphriano el vicissim II, 
204. 

Cotmobiorum origo a pud Syros I, 85; ha- 
benl episcopos I, 122, n. 1. 

Confessio peccalorum abrogata a p. Coptos 
I, o74; conservata a .lacobitis aliisque 
orientalibus I, 576. 

Confessoruin. Feria quiuta confessor urn I, 
612, n. 2; 11,36. 

Confessionis sacramentum a Coplis impii- 
gnatur I, 574. 

Conisapor urbs II, 132, n. 1. 

Conon, ep. Edesssc I, 66. 

Conon tritheita I, 226, 228, 230. 

Constans, Luca? filius II, 12. 

Constantina seu Tela Mauzalat, I, 265. 

Constanliuopolcos primi episcopi I, 40, 
synodus 1, 110-112; jurisdictio patriar- 
chs Const. I, 112, n. 

Constantinus imperator. Ejus gesta in con- 
cilio Nic. I, 72. 

Constantinus, ep. Garmac I, 412, n. 3. 

Constantinus, ep. Haran. 

Constantinus, ep. Laodica^se I, 216. 

Constantinus, ep. Melitinac et patr. I, 782. 

Constantinus, cath. Armeuorum I, 686. 

Copti monophysismo infecti. Vid. Diosco- 
rum, Theodosium.Variae eorum consuc- 
tudines 1, 375, sq ; uniti Jacobitis 1, 194, 
270, 360. 

Cornelius, ep. Antiochise 1, 44. 

Corruptible et incorruptibile I, 212, 302. 593 INDRX GENKRAUS. 594 ."& ■*k> «* Cosairum, sedes patr. Francorum I. 546. 
Cosmas et Damiajius, martyres sub Nume- 

riano I, 64. 
Grucis signum uno digito fit a Syris I, 

428, 486. 
Grucis caeuob. prope Haham II, 522. 
Crustcnscs. Vid. Cyi'rhenses. 
Ctesiphons. Vid. Seleucia. 
Cuplia urbs I, 204, n. 1. 
Curdi populi I, 570, n. 2. 
Cursoris coeuob. prope Mclitinam I, 422, 

648. 
Cursoris ecclesise instauratio I, 534. 
Curtamuin, ad Euphratem, I, 189, n. 3. 
Curzahcl coenob. I, 400. 
Gutibah subjugat Bukariam I, 297, n.l. 
Cyprianus, cp. Nisibin II, 162. 
Cyriacus, patr. Jacob. I, 330. Controversia 

de voce : pancm coelestem frangimus I, 

332, 342; convenit cum Gabriele Julia- 

nista I, 336; rcliqua ejus gcsta I, 338, 

sqq. ; II, 190; ejus opera I, 344, n. 3; 

reconciliat Matthseanos cum Tagrilensi- 

bus, II, 178. 
Cyriacus Horan, maphr. II, 248, 254. 
Cyriacus, ep. AmidaB I, 266. Scripsit cano- 

ncs, ibid. n. 2. 
Cyriacus, cp. Edessse I, 291, n. 2. 
Cyriacus, ep! Turabdin I, 322, n. 1. 
Cyriaci ccenob. in Zonicrata I, 616; vasta- 

tur I, 724. 
Cyrillus Alex, in concilio Ephesino 1, 150 ; 

sensus verborum una natura Dei Verbi 

incarnata pnef. XIII; I, 441, n. 2; I, 

858. 
Cyrillus, ep. Antiochiae I, 64. 
Cyrillus seu Joseph Bar-Nisan, maphr. I, 

832. Emesae sepullus, I, 834^11. 
Cyrillus, ep. Bah* I, 792; II, 522. 
Cyrillus Hicrosol. I, 98, 110. 
Cyrillus Bchnam-Benni ep. syro-cath. Mos- 

suli I, 854. 
Cyrillus Bar-Lukli, patr. Ai. I, 658. 
Cyrrhenscs,incoIae Cyrrhesticso 1,337, n. 1. 
Cyrus, urbs I, 338. 
Cyrus, ep. Edessse I, 66. 
Dadjesu, primas Oriontis II, 60 ; ejus sy- 

nodus el scripta II, 60, n. 1. Dair-Kuni. Vid. Dorkena. 

Daisan, fluvius Edessam alluens I, 48. 

Dakuka, urbs in Beth-Garmae 11,18, n. 1; 

ejus duo coenobia II, 410, n. 2. 
Damianus, patr. Alexandr. dissidet cum 

Paulo Beth-Ucamae 1,246, sqq.; dissidet 

cum Petro Callinicensi I, 258. 
Daniel, maphr. I, 374 ; II, 192. 
Daniel, ep. Chaborse I, 688. 
Daniel, ep. Mossul. I, 344. 
Daniel, ep. Nuhadrae II, 120. 
Daniel Bar-Mosis,scriptor Jacobita I, 305, 
Danielis superioris coeuobiurn II, 380; in- 
ferior, ibid 
Dara,urbsl, 354; II, 108. 
David, maphr. II, 142. 
David, cp. Darae I, 314, 323. 
David, syncellus JoannisAbdonpatr. 1,422. 
David, ep. Mesensc II, 28. 
David, ep. cocnob. Cartamin. I, 632. 
Dei parai cocnob. in suburbio Melitinae I, 

416. 
DcbafluviusI, 616. 
Demetrius, cp. Antiochiae I, 56. 
Denarium aureum 25 zuzis constat, I, 

326, n.l. 
Dcnha I, maphr. 11,130, sqq. Sanciturjus 

quo patriarcha a maphriano et vicissim 

ordinandus est, ibid. 
Dcnha II, maphr. II, 146 ; ejus dissidium 

cum patriarcha II, 148-150. 
Denhalll, maphr. II, 240, 244. 
Denha I, cath. Nest, antea ep. Arbelae II, 

430,440,450,452. 
Denha II, cath. Nest. 11,508,512, 516, 

524; 
Despina Catunaregina II, 461, n. 
Diaconissa non ante annum 70 m I, 116. 
Diarbekir. Vid. Amida. 
Dimatus, ep. Laodiceae I, 218, n. 2. 
Dioclctiani persccutio I, 64. 
Diodorus Tarsi adest concilio Constant. I, 

112; praeceptor Chrysostomi I, 122. 
Diogenes, ep. Edessae I, 66. 
Dionysius I Telmaharcnsis 1,344, sqq.; 

II, 190; ejus clcctio I, 348, sqq.; or- 

dinatio I, 352 ; sibi reconciliat Cyrrhen- 

ses, ibid. ; ejus itinera I, 354 im pugna tZzlKS 595 BARHBBRiBT CHRONICON BCOLESIASTICUM . 596 tor ab Abrahamo I, 556; descendit in 
.dEgyptum I, 360; pergit Bagdadum I, 
366 ; ejus disseusio coram Calipbu cum 
Lazaro I. 368; emiLLitur in ^Egyplum a 
Cali p ha I, 374 ; alia ejus gestu et mors 

I, 376, sqq. ; ejus chronicon 1, 384, sqq. 
Dionysius II, pair. Aniioch. I, 592, sqq. 
Dionysius III, patr. Jacob. I, 400, sqq. 
Dionysius IV, Heheh, patr. Jacob. I, 432, 

sq. ; II, 292, sqq. 

Dionysius V, Lazarus, Jacob, patr. I, 454. 

Dionysius VI, Marcus, patr. Jacob. I, 438. 

Dionysius VI I quiet Aaron Angur, patr. Ja- 
cob. I, 696, sqq. ; iterala ordinatione fit 
patriarcha I, 70S; dissidet cum ma- 
phriano I, 704, sqq. ; obtinet diploma a 
Malck-Nazr I, 728 ; accusatur a Saliba 
quern occidit I, 730, sqq.; obtinet di- 
ploma ab Hulachu I, 734; interficitur I, 
738, sqq. 

Dionysius I, antea Moyses, maphr. II, 312, 
sqq.; primus mittit fidci professionem 
ad palriarcham II, 314; ejus dissidia 

II, 316, sqq.; restaurat Tagrili res Jaco- 
bitarum II, 318 ; nova dissidia II, 320, 
sqq.; ordinat patriarcham II, 328. 

Dionysius II, Saliba Capharsaltensis, maphr. 

11,402-406; occiditur pugnans contra 

Gurdos II, 406. 
Dionysius Gharimus Bar-Maseah, maphr. II, 

380 ; ejus mors II, 388. 
Dionysius, ep. Amidse I, 806. 
Dionysius,qui et Jacobus Bar-Salibi 1, 504, 

fit episc. Marasch I, 514 ; — et Mabugi 

516; ejus mors et scripta I, 561, sqq., 

11,352. 
Dionysius Barmaudiana, ep. Melitinse I, 

466, sqq. 
Dionysius, ep. Melitinse I, 598. 
Dionysius, Jeremiae filius, ep. Melitinse I, 

652, sqq. 
Dionysius, ep. Ghisuma? I, 482. 
Dionysius, ep. Claudise I, 638 ; alter I, 

660, sqq. 698, 746, 772. 
Dionysius, ep. Alepi I, 712, n. 
Dionysius qui et Moyses, ep. Salach I, 

786. Dionysius, ep. Sisidis I, 746. 
Dionysius, ep. Tabrizi II, 446. 
Dionysius, ep. Telpatrieiae I, 432. 
Dionysius Rescalla, ep. cath. Alepi 1,849. 
Dioscorus, patr. Alex, monophysismi pro- 

pugnator praaf. XII ; succedit Cyrillo I, 

158; accusatur et deponitur I, 174. 
Dioscorus, Bchenam Arabs, ep. I, 812; 

ordinatur maphr. I, 812; ejus gesta II, 

542, sqq. 
Dioscorus, ep. Damasci II, 510. 
Dioscorus Gabriel, ep. Gozartse II, 466. 
Dioscorus, ep. Zaid Castri I, 754. 
Diploma sub Mohammedanis requisitum 

pro patriarchis praef X ; pecunia obti- 

netur. ibid. 
Dirasu, cath. Armenorum I, 598. 
Discus Eucharistiae I, 507, n. 2. 
Djarve Ignatius Petrus, patr. cath. I, 851. 
Djezirah. Vid. Gozarta. 
Doctrinse apost. liber II, 4, n. 1. 
Dokuskatona regina II, Tatarorum 440. 
Doliche seu Dulichia, oppid. Syriae 1, 400. 
Domitianus, ep. Melitinse I, 266. 
Domitii ccenob. I, 434. 
Domnus, ep. Antiochise I, 60. 
Domnus, patr. Antiochise I, 158, sqq. 
Dor-Kena vel Dorcena coenob. S. Maris II, 

19, n. 1. 
Dormientes septem pueri ephesini I, 56 ; 

redivivi I, 142. 
Duair,camob. Jacob, in regione Antiochena 

I, 474, 482, 598. 
Dyophysitse I, 190. 
Ebed-Jesu I, cath. Nest. II, 252, electus 

per sortes ibid., ejus mors et scripta II, 

256 et n. 1. 
Ebed-Jesu II, Bar-Arcds, cath. Nest. II, 

302, 310. 
Ebed-Jesu III, Bar-Maola, cath. Nest. II, 

328. 
Ebed-Jesu, ep. Maru II, 280. 
Ebed-Jesu, ep. Sobae sen Nisibin II, 567. 
Ebra castrum Gubae I, 498. 
Ecclesiarum Jacobitarum, forma I, 738, 

n. 5; — dedicatio quando celebratur II, 

330, n. 1. «V «**• 


I. iff 597 INDEX GKRfcJRALIS. 598 .1 

t i W m *8 "A- Edessa, urbs Mesopotaniae ab Adaeo ad 
fidem adducta II, 12; reliquiae S. Tho- 
mse in earn invectac, ibid. ; Edessae epis- 
copi I, 66, 291 ; — ecclesiae dirutse I, 
360; — expugnatio per Zanghaeuin I, 
802; — ecclesia S. Joannis I, 596; — 
schola edessena II, 62; — expugnatio 
a Persis II, 126, n. 1. 

Eleazar, pontifex, v. t. 1, 10. 

Electio patr. per sortes I, 392, 460, 460, 
482, 492, 536, 610; II, 210, 282, 284, 
288. 

Elias, patr. Jacfob. I, 298. Antiochiae se- 
det ibid. 

Elias Anghes, patr. Jacob. I, 881. 

Elias, patr. antiochenus Graecorum II, 236. 

Elias I, cath. Nestor, instituit genuflexio- 
nem in Pcntecosle II, 288; ejus scripta, 
ibid. 

Elias II, Mokli alius, cath. Nest. II, 109. 
ri. 1. 

Elias III Abuhalim, cath. Nest; ejus gesta 
et scripta II, 370. 

Elias IV, cath. Nest. II, 868. 

Elias V, cath. Nest. II, 868. 

Elias VI, cath. Nest. II, 868. 

Elias VII, cath. Nest. II, 569. 

Elias VIII, cath. Nest II, 869. 

Elias, ep. Elamitarum II, 424. 

Elias, ep. Euphemiae 1, 438. 

Elias, ep. Melitines I, 402. 

Elias, ep. Singarae I, 314, 322, n. 1. 

Elias, ep. Symnadae I, 428, 432. 

Elias, ep. Zeugma; I, 456. 

Eliae Nisibeni chronicon, praef. XXII ; re- 
citatur in nolis I, 36-38, 48, .88, 89, 152, 
146, 180, 170, 182, 188, 224, 244, 258, 
295, 299, 308, 318, 321, 323, 389, 396, 
398, 411 ; II, 31, 42, 43, 48, 47, 49, 31, 
53, 56, 58, 59, 60, 68, 71-73, 78-80, 
95-98, 103, 106-110. 113, 121-127, 129, 
135, 137-140, 149-154, 161-165, 209- 
212, 217, 219, 221, 227-229, 245, 249, 
281,261,281,284,289. 

Elias, ccen. Gaghaei fundator I, 408. 

Elias, archim. coenobii sergii I, 406. 

Eliasas, pontifex. v. 1. 1, 18. Elisseus, cath. Nestor. II. 82 

Elisaeus, ep. Mel i tinge I, 470. 

Eljesus, pontifex. v. 1. 1, 16. 

Elmacinus, scriptor I, 720. 

Emesa, urbs Syriae I, 276, n. 2. 

Emmanuel, cath. Nest. II, 246, sqq. 

Enosch, cath. Nest. If, 206, 210. 

Enthronismi patr. ritus I, 701, n. 

Ephesus. Ibi praedicat Joannes ap. I, 32 ; 
septem dormientes I, 142 ; — concilium 
contra Nestorium I, 180. 

Ephraem S.Concilio Nicaeno interfuit I, 70. 
Ejus gesta et scripta I, 84 ; annus mor- 
tis 1, 108. 

Ephraemius Amidensis, patr. I, 202. 

Ephraem, ep. Gandisapor II, 168. 

Ephraem, ep. Haran I, 688. 

Ephraem, ep. Hierosolymae I, 40. 

Ephraem Estateos Tocmagi ep. Syro-cath. 
Karputhensis I, 854. 

Epiphanius Cypril, 122, 126, 128, 130. 

Episcopus. Translationes episc. quando li- 
citae I, 156; olim rariores ap. Jacobitas 
1, 438, n. 4 ; prohibitae et tamen fre- 
quenles, I, 540 ; fas ipsis non est 
uxores habere I, 548 ; matrimonium ip- 
sis apud Nestorianos permissum II, 70 ; 
episcopi Persidis alba gerentes vesti- 
menta II, 170; cpiscoporum perfectio II, 
172. 

Epistola Occidentalium ad Orientates II, 
26. 

Eron, ep. Antiochiae I, 42. 

Estrangelica scriptura renovata I, 418. 

Estunae ccenob. juxta Calltnicum I, 352. 

Eucharistia post comestionem sumpta I, 
120 ; controversia de vocibus panem coe- 
lestem frangimus I, 332, 342, 346, 352; 
Jacobitae pani consecrando oleum mis- 
cent I, 428 ;— olim in pane azymo apud 
Syros I, 486, n. 3 ; Jacobitae fermentato 
pane utuntur I, 486 ; Armeni et Maro- 
nitae azymum adhibent, ibid; Armeni 
aquam non fundunt in calicem I, 556, 
n.2; — data sub unica specie H,239,n.l. 

Eudoxius, ep. Antioch. I, 96. 

Eudus, ep. Antiochiae I, 44. mn 
599 BARHEBR^EJ OHRONICON ECCLBSIASTICUM , 600 Eudoxius, Bar bitra, ep. Lacabcnse I, 644. 
Eugcnius, scu Eughin, monastic® vitae in 

Oriente propagator I, 85. 
Eugenii cocnobia I, 88, u. II. 
Eugenius, cp. Selenciao I, 218, n. 2. 
Eulalius arianus, cp. Antioehiac I, 80. 
Eulogius, ep. Edessae I, 66. 
Eunesius, ep r Novatian. I, 76. 
Eunomius, ep. Amidae I, 218, n. 2. 
Euphemia, urbs I, 222. 
Euphrasius Barrnalaha, patr. Antioch. I, 

200, sqq. 
Euphronius, ep. Amidse I, 82. 
Eusebius, ep. Dorylari I, 166, 174. 
Eusebius, ep. Laodiceac I, 62. 
Eusebonae, cocnob. I, 275, n. 2; I, 356. 
Euslhatii coenob. in Artaba I, 288. 
Eusthatus, ep. Antioehiac I, 70. 
Eutherius, ep. Thianorum I, 154. 
Eutychetis crrores, prarf. XI, 1, 160, sqq. 
Euzoius, ep. Anlioch. I, 100. 
Evangelium pictaris exornatum I, 726. 
Evodius, cp. Autiochiae post Petrum 1, 40. 
Ezechiel, cath. Nest. II, 98, 104. 
Ezechielis coenob. II, 440, n. 2. 
Fabius, ep. Antioehiac I, 54, 
Fakr-ed-Din II, 528. 
Feria quinta mysteriorum quid I, 208. 
Ferraentum, vid. Eucharistia. 
Flaviamis, patr. Antioch. 1,114; alter I, 

188. 
Flaviamis, patr. Const. I, 160. 
Gabala, pagus I, 124, n. 2. 
Gabula, pagns, I, 261, n. 2; coenob. I, 

203, n. 1. 
Gabriel, ep. Sarugi I, 522. 
Gabriel, Singarensis inedicus II, 110. 
Gabrielis cocnob. Cartamin. II, 298, 548. 
Gacti locus II, 674, n. 2. 
Gaghaei coenobii fundatio I, 408. 
Gaii coenob. I, 430. 
Gajasa fundator cocnob. Sergii I, 402. 
Galan, regio II, 15, n. 2. 
Gamua, pagus, 1, 216. 
Gandisapor, urbs episc. in Chuzistana II, 

222, n. 3. 
Gargar, castrum et sedes episc. I, 491, n.l. Garmaius, ep. coen. mar Mattheei II, 88, 

104. 
Garumaeorum cocnob. I, 274. 
Gathani coenob. II, 102. 
Gaucbi,urbs-in Beth-Garmae II, 18, n. 1. 
Gavicathae coenob. in Cilicia propre Mop- 

suesliam I, 624, 746. 
Gazarta ZabdaBorum, Tigridis insula 1,121, 

n. 2. 
Gelse ubinam habilabant II, 15, n. 2. 
Gemal-ed-Din, medicus II, 528. 
Georgius,patr. Jacob. I, 320 ; male tractatur 
Calipba I, 324, sqq.; II, 162, scribit 
carmina aliaquc I, 328 ; Tagrito magni- 
fice exceplus, 11,176. 
Georgius I, cath. Nest. II, 132 ; ejus scripta 

II, 154, n. 1. 
Georgius II, cath. Nest. II, 188. 
Georgius, ep. Arabum I, 304 ; Jacobitis ad- 

haeret I, 304, n. 4. 
Georgius, ep. Bahrain II, 194. 
Georgius, ep. Cartamime coenob. 1, 828. 
Georgius, cp. Sigarae II, 120. 
Georgius, rex Iberorum, honorifice excipit 

Maphrianum II, 554-356. 
Georgius Varda, scriptor Nest. II, 402, n.2. 
Germanicia, urbs ejus situs I, 96, n. 2. 

Eadem ac Marhasch I, 140. 
Gezira, vid. Gazarta. 
Giaabar castrum I, 494. 
Ghemal-ed-Din, Mossulac vizirusll, 354. 
Ghischir, pagus in agro antiocheno I, 192. 
Gihon, idem ac Pyramus I, 416, n. 3. 
Gihon, regio Cilicia? I, 416, n. 3; sedes 

episc. I, 492. 
Gondisabur, vid. Gandisapor. 
Gosceiinus, edessae monasterium Barsumae 

spoliat. I, 507. 
Gozartie situs et nomina I, 121, n. 2. 
Graecorum epocha prsef. XXVI. 
Gregorius Abulpharagius, Ben-Aaron, seu 
Barhebracus,prjcf. VIII, sqq.,sect. 11,434, 
sqq.; ejus nomiaa, pracf.VM ; aelas ct pa- 
tria,praef.VIII; educatio pracf.VIII ;I, 668; 
fitmonachus,praef. lX;episc. Gubae, praef. 
IX; I, 670; Lacabenac II, 686; partes 
sequitur Dionysii Angur, prscf. IX; I, j l- m 601 INDEX aENBRALIS. 602 722 ; Alepi sedem amittit et rursus obr 
tinet I, 722, 728; II, 428, fit maphria- 
nus praf. X; I, 750, sqq.; II, 434,sqq.; 
diploma obtinet, I, 758; II, 434; rejicit 
Ncstorium et Eutychen, I, 160, sed 
Bagdadi familiariter conversatur cum 
Ncstorianis II, 456; medicus fit regum 
TatarorumI, 748; electioni fayet Igna- 
tii I, 750 ; varia ejus in maphrianatu 
gcsta et itinera II, 440, sqq.; Tagri- 
tenscs visitat II, 448; obtinet diploma 
ab Achmed II, 454; cxstruit templum 
Mar Joannis Bar-Nagore II, 462; prae- 
dicit suam mortem II, 466 ; ejus mors 
praef. XI; II, 470, sqq.; ejus sc- 
pulchrum II, 494; ejus errores praef. 
XV-XVI; ejus indoles II, 482, sqq.; 
ejus scripta II, 476, sqq. ; scripta in 
lucem edita praef. XX ; ejus chronici 
descriptio ac valor prref. XXI, sqq.; 
chronici ecclesiastici editio a nobis qua- 
liter elaborata praef. XXIV, sqq. ; qua 
sera Barhcbrseus utitur praef. XXVI. 

Gregorius seu Joannes Invardensis patr. 
Turabdin I, 844. 

Gregorius I raaphr. II, 378 sqq.; dissi- 

dium de ejus ordinatione II, 378-382; 

rccipitur in Nisibin, Singara, Chabora 

*et Gozarta II, 384; schisma inter Nini- 

vitas II, 386; ejus mors II, 588. 

Gregorius II niaphr. Vid. Gregorius Abul- 
pharagius. 

Gregorius III maphr. seu Barsumas Saphi 
II, 488, sqq. 

Gregorius IV maphr. qui et Matthacus II, 
494, sqq. ; scquitur partes Bader-Zache 
II, 498. 

Gregorius Nazianzenus I, 100, 108, 110, 
114, 158. 

Gregorius Neocaesar I, 54. Ejus ordinatio, 
ibid. 

Gregorius Nysscnus I, 110. 

Gregorius cath. Nest. II, 108. 

Gregorius, Armenorum apostolus I, 70. 

Gregorius, cath. Armenorum, scribit contra 
Jacobitas I, 486. 

Gregorius Degha cath. Armen. I, 584, 
n. 4 ; I, 588; ejus mors I, 596. Gregorius ep. Beth-Raman II, 120. 
Gregorius ep. Hesenmansur I, 694; trans- 
ferer Melitinam I, 704. 
Gregorius Josue ep. cath. Hierosol. I, 849. 
Gregorius ep. Mclitinae I, 762. 
Gregorii coenob. I, 428. 
Guba, urbs propc Melitinam I, 670, 686. 
Guba baraia, coenob Mesopot. ad Euphrat. 

I, 234, n. 3; I, 258, 296, 500; privilc- 
gio ab Ali decoratum I, 358. 

Gubrin, Cyrrhensium castrum I, 342. 
Gulmarga, urbs in rcgione Singara 11,160. 
Gumal, diosc. in rcgione Margensi II, 122. 
Gumia in agro Antiocheno I, 290, 403, 

n. 3,674,n. 1. 
Gumii, in dicec. Mardensi I, 402, n. 3. 
Gundaphar, rex India? a. S. Thoma ad 

fidem adductus II, 8. 
Habelis'coenob. 1 1 , 542. 
Uabibus, ep. Anazarbao I, 598. 
Habibus, ep. Edcssac I, 291, n. 2. 
Habibus, cp. Tarsi I, 388. 
Habschuchitarum cocn. II, 498. 
Hadatha vel Hadeth,urbs I,431,n. 3, 518; 

II, 410. 

Hacl, castrum regionis Singara I, 634 ; 

Ecclesia Mar Sabae I, 844. 
Haghi Tag II, 502. 
Haha, castrum I, 570, n. 1. 
Halavana, urbs Media? II, 155, n. 1. 
Hananael, pont. v. t. I, 28. 
Hananias. Vid. Ananias. 
Hananus, pontifex v. t. I, 50. 
Hanikarum coenob. juxta Balad I, 374. 
Hanzita, in regione Melitinae I, 412. 
Haran vel Harran, urbs Mesopot. ad fl. 

Balissum I, 206, 507, n. 1. 
Harbaz, coenob. in ditione Samosatae I, 

300, n. 2. 
Harchel in Palsestina, I, 268, n. 1 . 
Harcus Ignatius, patr. cath. I, 854. 
Haret, films Gabalae I, 220. 
Haret-Bareth I, 512, n. 2. 
Harun-Raschid I, 340. 
Hassan, emirus II, 510. 
Hasassanitae I, 574 ; eorum dissidia de voce 
« panem coelestem frangimus » II, 214 ; 

374-376. 

39 


603 BARHEBMl CIlRONIOON ECCLESTAST1CUM, 604 Hatacha, urbs juxta Maiphcrcat II, 810. 
Haytam, locus in Turabdin I, 846; II, 558. 
Haytum, rex armenorum I, 690. 
Hebdomas quietis quid I, 395, n. 1. 
Hegirae epocha quando incipit II, 114, 

n. 1. 
Helcias I, pontif. v. t. I, 14. Helcias II, 

pontif. v. 1. 1. 14. 
Heliopolis, urbs iEgypti I, 138, 378, Baal- 

bech, ibid. 
Hellenopolis Bithyniae 1, 157, n. 3. 
Hendi Simeon, patr. cath. I, 852. 
Henoch Invardcnsis. Vid. Ignatius IV. 
Henoticon Zenonis 1, 190. 
Heraclius, imperator I. 
Herju seu Herat, Urbs Chorosanae II, 128. 
Herbaz coenob. I, 590. 
Hesen vel Hesna, id est castrum 1, 429, n. 1. 
Hescn-Kipha I, 429, n. 1. 
Hesen-Mansur I, 429, n. 1. 
Hesen-Zaid, I, 429, n. 1. 
Hicrapolis. Vide Mabug. 
Hierusalcm. Ejus primi episcopi 1, 40 Sub- 

versio sub Adriano, ibid. 
Hinadae coenob. II, 106. 
Hirta Naamanis, urbs 1, 202 ; ejus situs ibid . 
Holae coenob. I, 214. 
Homeritac martyres I, 204, orthodoxi non 

monophysilae, ibid. n. 1. 
Honainus seu Joannes medicus, ejus gesta II, 

198; scripta, 198, n. 1. 
Honias I, pontif. v. 1. 1, 20; alter, I, 22; 

tertius, I, 22. 
flormizdan, rex Persarum II, 102, 104. 
Hosam ed-Din Timurtasch, Mardini prin- 

ceps II, 342. 
Hosannarum festum I, 381, n. 2. 
Hudra vel Hodra, liber liturgicus I, 658. 
Hulachus, Tatarorum rex I, 734, 756 ; 

ejus mors I, 760. 
Huscha, ep. Nisibin II, 78. 
Huzitarum regio seu Ahwas II, 15, n. 1. 
Hyrcanus, filius Alexandri I, 28. 
Hyza, ep. syro-cath. Mossulae I, 852. 
Ibas, ep. Edessac I, 66, 156, 174. 
Iberi dissident cum Armenis de pascbate I, 

604. Ignatius, mart. cp. Antiochiae duos in 
officio liturgico choros instituit I, 42; 
Romje moritur, ibid. 

Ignatius I, patr. I, 390. 

Ignatius II seu David, patr. 1, 642, sqq. 
ejus ordinatio 1, 646; relinquit coenobium 
Barsumac I, 648; ad illud redit I, 650; 
pergit Ierosolyma I, 654; ejus dissidium 
cum patr. Alex. I, 658; ordinat Abyssi- 
num episc. I, 660; sc confert Antio- 
cbiam I, 666; redit Melitinam I, 666; 
extruit ecclesias et acdificia T, 666, sqq. ; 
Antiochiao, Mclitinac, in Cyrrhestica, in 
Castro romano, successive sedct I, 674, 
sqq. ; ejus relationes cum cath. Armen. et 
rege Haytum I. 690, sqq.; mors in Castro 
romano, cxequiae et haeredes I, 692, sqq. 

Ignatius III seu Josue Gavicathae, patr. I, 
744, sqq. ; ejus elcctio I, 750; pergit cum 
Barhebraeo ad castra Mogulorum et obti- 
net contra adversarios diploma I, 754» 
sqq. ; redit Melitinam 1, 760 ;dissidet cum 
Simeone presbytero 1, 762, sqq. ; comino- 
ratur in Cilicia I, 768, ejus mors I, 778. 

Ignatius IV alias Philoxenus seu Nemrod, 
patr. I, 778, sqq. ; antea ep. Melitinae I, 
772, sqq. ; vi ordinatus I, 780 ; ejus 
mors I, 782. 

Ignatius V seu Barvahib Badcrzachc, patr. 
Mardini I, 782; schisma, ibid.; procla- 
matur in Oriente, I, 788; ejus mors et 
scripta I, 790, sqq. 

Ignatius VI, alias Joannes sou Ismael, patr. 
Mardini I, 792, dissidium habct cum 
maphrianol, 794, ct cum episc. Salach. I, 
797; ordinat Abraham eremitam ma- 
phrianum I, 804. 

Ignatius VII Schahab, patr. Mardini I, 804. 

Ignatius VIII seu Abraham Bar-Garib, patr. 
Mardini I, 806, ordinat maphrianum Be- 
henam I, 808; obiit Mardini I, 810. 

Ignatius IX seu Behenam Hcdlcnsis, patr. 
Mardini I, 810 ; abolct patriarchatum 
Simeonis I, 820, sqq.; ejus mors et 
scripta, ibid. 

Ignatius X seu Chalep, patr. Mardini 1, 822, 
ejus ordinatio I, 828; mors I, 836. I- 4* *t* «!* 605 INDEX GEKKRALIS. 606 I Ignatius XI seu Joannes Barsilas, patr. 

Mardini I, 858, dissidium habet cum 

maphriano I, 858, sqq.; aedificat eccle- 

sias I, 842. 
Ignatius XII seu Noe Bacuphensis, patr. I, 

847, vid. inter maphrianos. 
Ignatius XIII seu Josue Kclatensis, patr. I, 

847. 
Ignatius XIV seu Jacobus Damascenus, 

patr. I, 848. 
Ignatius XV seu David Maadanensis,patr. I, 

848. 
Ignatius XVI seu Abdallab, patr. I, 848. 
Ignatius XVII seu Nehemetalla Mardinensis 

Romam venit I, 848. 
Ignatius XVIII sou David schah Mardin, 

patr. I, 848. 
Ignatius XIX sou Pilatus Mansurensis , 

patr. I, 848. 
Ignatius XX seu Abdalgani, patr. I, 848. 
Ignatius XXI seu Petrus IIodaie,patr.1, 849. 
Ignatius XXII seu AbdaImessias,patr.I, 849. 
Ignatius XXIII sen Simeon, patr. I, 849 ; 

convertitur, ibid. 
Ignatius XXIV, seu Schocralla, patr.I, 850. 
Ignatius XXV seu Abdelmessias,patr.I, 880. 
Ignatius XXVI seu Gcorgius, patr. I, 850. 
Ignatius XXVII seu Isaac, patr. I, 850. 
Ignatius XXVIII seu Schukr-AIIah, patr. I, 

850. 
Ignatius XXIX seu Georgius III, pair. 1, 850. 
Ignatius XXX seu Matthaeus, patr. I, 851, 
Ignatius XXXI seu Behenam, patr. I, 851. 
Ignatius XXXII seu Georgius IV,patr.1, 851 . 
Ignatius I, qui et Saba Salachensis, patr. 

Turabdin. I, 802, obiit in Salach. I, 810. 
Ignatius II, qui et Josue Bar-Muta, patr. 

Turabdin.I, 810, expellitur 1, 812, sqq.; 

ejus mors I, 816. 
Ignatius III, qui et Masud, patr. Turabd. I, 

812; veueno interficitur, 814. 
Ignatius IV, qui et Henoch, pair. Turabd. I, 

816, sqq. obiit Salaclue. I, 820. 
Ignatius V, qui et Cumas Bar-Gaphel, patr. 

Turabd. I, 820. 
Ignatius VI, qui et Josue Invardensis patr. 

Turabd.I, 824, sqq. obiit Salaclue 1, 1830. Ignatius VII, qui et Aziz Barsabta patr. 
Turabd. I, 830, obiit in Castro Cepha I, 
836. 

Ignatius VIII, qui et Joannes Bar-Cuphar 
patr. Turabd. I, 844. 

Ignatius IX,quiet Masud pat. Turabd.I, 844. 

Ignatius antea Michael, patr. Gavicathae I, 
782, sqq. 

Ignatius I alias Simeon ad cathoiicam fidem 
rcditl, 849. 

Ignatius II alias Andreas Achigian, patr. 
Syro-cath. I, 849. 

Ignatius III alias Petrus Gregorius, patr. 
Syro-cath. I, 849. 

Ignatius IV alias Petrus Djarve, patr. Syro- 
cath. I, 852. Ejus scdes in Scharfeh 
Libani, ibid. 

Ignatius V alias Antonius Samhiri. Ejus con- 
versio; ep.Mardini creatur 1, 852; patriar- 
cha renuntiatur et Mardini residet I, 855. 

Ignatius VI alias Harcus, patr. Syro-cath. I, 
854. 

Ignatius I, qui etBar-Kiki, maphr. n, 258, 
272; ejus dissidium cum catholicoNest.II, 
272, sqq.; prohihetur sedem habere Bag- 
dadi II, 276,- fidem abnegat II, 288. 

Ignatius II, Lazarus maphr. II, 334, sqq. ; 
Sigarae ordinatusll, 336; ejus itinera II, 
336-338 ; vult Tagritensi sedi unire Mos- 
sulanamll, 338-344; ccclesias aedificatll, 
346, sqq.; impugnatur ab Abrahamo 
presbytero II, 348-352; pergit ad rcgem 
Iberia? II, 354 ; ejus mors II, 356. 

Ignatius III, David maphr Jl, 390 ; Tagritum 
ingreditur II, 390, ab Arabibus male 
tractatur II, 392, e carcerc educitur II, 
396; Melitinsc sedem occupatll, 398; 
fit patriarcha TI, 398. Pro reliquis ejus 
gestis vide Ignatius patr. 

Ignatius IV Saliba, maphr. II, 418, sqq. 
Antea ep. Alepi I, 670, 674, 706; diffi- 
cultatcs habet cum Matthaeanis II, 420, 
cum Abulaz II, 426; ejus mors II, 428. 

Ignatius Hauschab, ep coenobii Carta- 
minse I, 786. 

Ignatius, ep. Gargar I, 544. 

Ignatius, ep. Hahse I, 570. 607 BARHEBR^I CHRONICON EOOLESIASTICUM . *608 Ignatius, Barsuma cp. Hesenmansur I, 704. 
Ignatius, ep. Hierusalem 1, 496, 596 ; alter I, 

598. 
Ignatius Abugaleb, ep. Maiphercatae 1, 548, 

592. 
Ignatius I, seu Isaac cursor, ep. Melitinae I, 

416. 
Ignatius II, ep. Melitinae 1. 440. 
Ignatius III, ep. Melitinae I, 464. 
Ignatius IV, cp. Melitinae I, 496. 
Ignatius, cp. Telae Arsaniae I, 754. 
Ignatius, ep. Urmiae II, 378. 
Indaba castcllum I, 290. 
Inkennsc coenob. II. 102. 
Irepscus, ep. Tyri 1, 154. 
IsaBar-Zaraa,philosophus; ejus scriptall, 

278. 
Isa, medicus Edessenus I, 670. 
Isae pharinacopolae facinus II, 164. 
Isaac, primas Orientis II, 48, sqq. ; con- 
cilium sub eo congregalum Seleuciae II, 

50. 
Isaac, patr. illeg. I, 316. 
Isaac, abbas Edessenus 1, 166. 
Isaac, ep. Arcac I, 430. 
Isaac cursor, ep. Melitinae I, 416. 
Isaias, ep. Edcssae I, 266 ; — resislit Hera- 

clio I, 272. 
Isaias Severenita, presb, I, 808. 
Israel, ep. Cascarae II, 206, deinde cath. 

Nest. II, 250. 
Izla, mons prope Mardin I, 87, n. 1 ; — 

prope Nizibin I, 216. 
Izdcgerdes, rex persarum II, 46, n. 3; 48, 

50. 
Jaballaha, primas Orientis II, 54. 
Jaballaba I Bar-Kajuma;, cath. Nest. II, 

370-372, simoniace sedem occupat, ibid. 
Jaballaha II, cath. Nest. II, 452-454. 
Jaballaha III, cath. Nest. II, 565. 
Jacob, Orientis primas I, 24. 
Jacobus Zebedaei, ab Herode Agrippa occi- 

susl,32. 
Jacobus Alphaei an idem cum fratre Domini 

I, 34, obiit Sarugi,ibid. Ejus anaphora. 

Ejus cathedra diu conservata 1, 62. 
Jacobus Nisibcnus I, 70, ejus epistolae 11,32. Jacobus Baradaeus seu Zanzalus praef.XVIT; 
ejus vita I, 216, sqq. ; auctor Jacobita- 
rnm I, 218 ; anathemalizat Tritheitas I, 
236; deponit Paulum Belh-Ucamensem 

I, 240 ; mors I, 244 ; ordinat Achude- 
mem II, 98-100. 

Jacobus, pair. Alexandria I, 360. 
Jacobus Barsalibi Vid. Dionysius. 
Jacobus Edessenus. Ejus vita et labores 

290-294. Monophysita fuit, ibid. 
Jacobus Sarugensis. Ejus vita, scripla, 

fides 1, 190, sqq. ; quid videalur de ejus 

tide, ibid et I, 924-925. 
Jacobus, cath. Nestor. II, 156, 162, 164. 
Jacobus, ep. Callinici I, 400. 
Jacobus Bar-Kainasus ep. Damasci II, 510, 

sqq. ; ejus mors et anaphora II, 516. 
Jacobus seu Severus Bar-Schakku, cp. 

coenob . Mar Malthaei II, 410. 
Jacobus Nisibenus, scriptor,citatur 11,108, 

n. 1. 
Jacobus, ep. Rischcephae II, 318. 
Jacobus, ep. Symnadae I, 412, n. 3. 
Jacobus, patr. al. I, 360. 
Jacobus monachus II, 536. 
Jacobi Cyri coenob. I, 338. 
Jacobi de Ghisuma, coenob. I, 348. 
Jacobi reclusi, coenob. in Salach I, 800, 

II, 542. 

Jacobi coenob. in monte Edessae I, 532; 
II, 360. 

Jacobi ccenob. prope Mardin II, 510. 

Jacobi coenob. in dioec. Seerd I, 88. 

Jacobi to sunt monophysitae, prajf. XI; as- 
scrunt unam in Christo naturam compo- 
sitam, praef. XIII ; nomen trahunt a Ja- 
cobo Baradaeo seu Burdeana, prsef. XVII ; 
sect. I, 218 ; disputant cum Tritheitis I, 
236, sqq.'; abuluntur verbis. Cyrilli «una 
natura Vcrbi incarnata» I, 442; eorum 
status ecclesiasticus, praef. XVII; inde 
a Scvero Antiocheno suum caput titulo 
patriarchae Antiocheni decorant, praef. 
XVII ; variae corum patriarcharum sedes 
praef. XVII ; horas canonicas cum fideli- 
bus recitant I, 536, n. 3; habent Jero- 
solymis episcopum I, 658, n. 3; uno «* & *<*» «?*» 609 INDEX GENERAL1S. 610 *4 

■q 4 digito crucem signant I, 486; fermen- 
tum in Eucharistia ad hi bent, ibid. ; 
uniuntur cum monophysitis Alexandri- 
nis I, 968; eorum jejunia I, 737, n. 3. 

Jaguritse Turci II, 452. 

Jaliias, emirus II, 530. 

Jason, pontifex v. t. 1, 24. 

Jatreb sive Median, urbs II, 414. 

Jazid-ben-Muavia, quando rcgnum iniit. II, 
134. 

Jejunium quadragesimal in concilio Nicse- 
no I, 74; jejunium quadragesimalc fcria 
sexta completur I, 726; feriac quartsc ct 
sabbati, ibid.; diversi usus circa jeju- 
nium I, 1J8 ; varia Jacobitarum jejunia I, 
718, n. 3; jejunium Ninivitarum I, 738, 
n. 3; qua occasione institntum II, 104, 
n. 2; jejunium virginum II, 142; qua 
occasione instauratum, ibid. 

Jesus, pont. v. t. 1, 14; alter 1, 16. 

Jesudcnha, ep. Nisibin citatur II, 42, n. 2; 
114, n. 1;122, n. 1. 

Jesudenha, ep. Bassorsc, citatur II, 128, 
n. 3; 135, n. 1. 

Jcsujab I Arzunila, cath. Nest. II, 106; 
ejus scripta, ibid. n. 1. 

Jesujab II Gadalensis, cath. Nest.; mitti- 
tur legatus ad imperatorem graecum, ejus 
fides dubia II, 114, sqq. ; ejus scripta et 
mors II, 128, n. 3. 

Jesujab III Adiabenus, catb. Nest. II, 128; 
annus ejus mortis II, 130 ; ejus scripta II, 
150, n. 2. 

Jesujab IV E/echiclis filius, catb. Nest. II, 
286. 

Jesujab V Baladensis, cath. Nest. II, 330. 

Jesujab, ep. Nisibin; ejus scripta II, 370, 
n. 4. 

Jesuzacha, ep. ccenob. Mar Matthaei II, 
104. 

Jezdapneh, ep. Scharzuli II, 120. 

Joakim, pont. v. t. 1, 18. 

Joannes, pontifex v. t. I, 16; alter I, 18; 
tertiusl,26. 

Joannes Hyrcanus 1, 26. 

Joannes evang. praedicat Ephesi I, 32. 

Joannes, patr. antiocb. I, 146; favet Nes- 
torio 1, 150-152, 154. Joannes, patr. chalcedonensis judicat Tri- 
theitas I, 228. 

Joannes I sedrarum, patr. Jacob. I, 276, 
sqq. 

Joannes II Haranas, patr. I, 306 ; ejus 
electio per sortcs I, 306. ■- Diploma 
obtinet a MeruanI, 310. Synodum habet 
in Tarmana I, 312. 

Joannes III, patr. I, 386, sqq., II, 196, 
sqq. 

Joannes IV Kurzachelensis, patr. I, 396. 

Joannes V Uchamcnsis, patr. I, 398, sqq. 

Joannes VI Kurzachelensis, patr. I, 400, 
II, 236. 

Joannes VII Sarighta, patr. I, 412. ^Ediii- 
cat coen. Barid, ibid. ; scribit ad patr. 
alex. ibid. 

Joannes VIII Bar. abdun, pair. I, 420; 
II, 292; abducitur Constantinopolin I, 
426; moritur in exilio I, 430. 

Joannes IX patr. I, 434, sqq. 

Joannes X Barsusan, patr. I, 438, 446; 
ejus canones I, 446, ejus scripta I, 448. 

Joannes XI Abdun, patr. I, 452, sqq. Ejus 
electio I, 452 ; Schisma I, 452, 456, 460 ; 
mors I, 466. 

Joannes XII, mon. Carsenae, patr. I, 456. 

Joannes XIII Bar-Maudiana, ep. Gubac et 
Mclitime I, 466; deinde patr. I, 482. 
Ejus ordinatio coram Goscelino I, 484. 

Joannes XIV scu Joisuc scriba, patr. I, 618. 
Ejus ordinatio I, 622; fugit ad ccenob. 
Gavicathyc I, 624 ; obtinet diploma a 
Soltano Ezaddino I, 626; venit Meliti- 
nam I, 628; cxcominunicat Simeonem 
archimandritam I, 636; moritur in cog- 

• nob. Barsumse I, 640 ; ejus liturgia, 
ibid. n. 4. 

Joannes XV Barmaadanus, patr. I, 708, 
sqq. ; ordinat Basilium Alepi maphria- 
num, mutato ejus nomine I, 710; pergit 
Anliochiam 1,710; sedem figitMardini I, 
714; obtinet diploma I, 722; confugit 
ad regem Haytum I, 728 ; diploma obti- 
net a soltano Iconii I, 744 ; ejus mors et 
scripta I, 744. 

Joannes I Saba, maphr. Tagriti I, 286; 
11,142,146. .,5 611 BARHEBR^EI CHRONICON BCCLESrASTICUM. 612 Joannes II Chionita, maphr. II, 160 ; de- 
ponitur II, 176. 

Joannes III Damascenus, mapbr. ordinatus 
in Marasch II, 254, defunctus in Bag- 
dad II, 258. 

Joannes IV Saliba, maphr. ordinatur in 
Cartamin II, 304, ejus gesta II, 306, 
sqq. ; dcsccndit Bagdadum TI, 308 ; ejus 
mors II, 310. 

Joannes V Sarugensis, mapbr. 1 1 , 358, sqq.; 
imponit manum patriarch* Michacli II, 
362; ordinatepisc.Arabum II, 364; adit 
Michaelcm magnum II, 368; male agit 
erga Hassassiniias II, 374-376; ejus 
obitus II, 378. 

Joannes VI, Aaron Bar-Maadani, maphr. II, 
406, sqq. ; ordinatur a patriarcha II, 
408;descendit Bagdadum, ibid.; linguam 
arabieam addiscit II, 412; Ninivitanim 
agendi ratio crga eum II, 414; consti- 
tuitur patriarcha II, 416. Pro rcliquis 
ejus gestis Vid. Joannes XV, patr. 

Joannes I Bar-Martha, cathol. Nest. II, 

154. 
Joannes II Bar-Narsi, cath. Nest, ejus elec- 

tio per sortes II, 210 ; ejus gesta II, 

216, sqq. 
Joannes III, cath. Nest. II, 218, sqq.; — 

mors II, 222. 
Joannes lVBar-Isa seu Bar-Abgarus, cath. 

Nest. II, 222, sqq. ; dissidium de ejus 

electione II, 222-228; ejus scripta II, 

222, n. 2; mors II, 230. 
Joannes V ex ep. Persidis, calh. Nest. IT, 

262 ; ejus ordinatio II, 262 ; simulates 

habet cum Jacobitis et cum medico Ali 

Bar-Isa II, 272-278; ejus mors II, 282. 
Joannes VI Bar-Nazul, cath. Nest. II, 284- 

284; electus per sortes, ibid. 
Joannes VII Bar Targal, cath. Nest. II, 300. 
Joannes Sulaka, patr. Ghald. unit. II, 569. 
Joannes, patr. Alcxandrinus I, 534; alter 

I, 600. 
Joannes, cathol. Armenorum I, 300. 
Joannes Chrysostomus apud Melelium in- 

stitutus 1, 100; ejus vita I, 124, sqq. 
Joannes iEgyptius I, 216, Joannes Dcnha, ep. Adorbiganae II, 438. 

Joannes Saliba, ep. Amidae I. 706. 

Joannes Amidensis, Asia? I, 196; ejus his- 
toria eccles. ibid. ; idem ac Joannes 
Jacobita I, 224, n. 2. 

Joannes, ep. Anazarbae I, 214. 

Joannes, ep. Arabum II, 378. Vid. Rawad. 

Joannes Ascusnaghes tritheita I, 224. 

Joannes grammaticus seu Philoponus tri- 
theita I, 226. 

Joannes Barkonun, cp. Callisurae, deinde 

Mclitinae I, 598. 
Joannes, ep. Callinici I, 322, n. 1. 
Joanues Dcnha, ep. Callinici I, 566, sqq. 
Joannes, ep. Carmao I, 296. , 
Joannes, ep. Cartaminas I, 244; alter I, 

792, 800. 
Joannes, ep. Carchao II, 28, n. 3. 
Joannes, ep, Carchae-Mcsene II, 35, n. 1. 
Joannes, cp. Chisuroa? I, 514, 554, 560. 
Joannes, ep. Ciliciac I, 154. 
Joannes, ep. Damasci I, 746. 
Joannes, ep. Darse; ejus setas et scripta I, 

384, n. 3. 
Joannes , ep. Eiiphemise I , 222 , ejus 

errorcs, ibid. 
Joannes Vehebun, ep. Gozartse II, 440,450. 
Joannes, ep. Gumisc I, 746. 
Joannes, ep. ITadeth I, 432. 
Joannes, ep. Haran I, 308 ; alter I, 438. 
Joannes, ep. Hierosolymorum I, 40. 
Joannes, ep. Hormisdadschiri II, 35. 
Joannes, ep. Maiphcrcat I, 704. 
Joannes Saba, ep. Mattbaai ecenob. II, 142. 
Joannes Barbocht-Jesu , ep. Maaltise et 
Mossuli II, 220; ejus dissidia et fastns 
11,232, sqq. 
Joannes Barandrcas, ep. Mabug I, 484; 
scribit contra Armenos I, 488; fit ep. 
Turabdin I, 516, sq.; — gramaticae artis 
peritus I, 526; ejus mors I, 532. 
Joannes, ep. Marasch seu Germaniciae I, 

348, 396. 
Joannes, ep. Mardin I, 500, sqq. ; 514, 

526; 11,356, 358. 
Joannes Maronis, quis I, 404, n. 2. 
Joannes Barsabuni, ep. Melitinae I, 464. I 
i -** 613 INDEX GENKRALIS 614 


i •I I- 1 Joannes, ep. Melitinae seu Elisseus I, 488. 
Joannes Barbocht-Jcsu, ep. Mossulae 1, 224. 
Joannes, ep. coenob. Moallak II, 448. 
Joannes Garba, ep. Nisibiu II, 136. 
Joannes, ep.Nubadrae, II, 462. 
Joannes, ep. Pcrsidis I, 28, n. 4. 
Joannes, ep. Ramatuae I, 412, n. 3. 
Joannes, ep. Saurae I, 834. 
Joannes Barturca, ep. Synmadae I, 520. 
Joannes Scbuhaitaleb, ep. Tagriti I, 740. 
Joannes, ep. Telae Mauzalat, ejus vila et 

scripta I, 214, n. 3. 
Joannes, ep. Turabdin II, 296. 
Joannes, ep. Tarsi, Bar-Hebraeae dictus I, 

284. 
Joannes, ep. Tel palriciac I, 432. 
Joannes, ep. Zaid castri I, 512. 
Joannes Barbur arcbim. I, 254, sqq. 
Joannes Bar Zugbi, mouaeh. et scriptor II, 

402, n. 2; 410. 
Joannis Bar Aphttonii ccenob. Vid. Kense- 

rinense. 
Joannes, monacbus ex Eupbemia I, 222. 
Joannes Jacobita, historicus I, 224, n. 
Joannes « presbyter » II, 280, n. 
Joannis Bar-Nagore coenob. II, 462, sqq. 
Job, ep. Zcugmse 1, 410. 
Jobus, Edessenus pbilos. II, 182. 
Joiadas, pont. v. t. I, 14; alter. I, 16; 

tertius I, 18. 
Jonas, ep. Gulmargse II, 16. 
Jonas, ep. Nuhadra I, 322, n. 1. 
Jonathan, pont. v. t. I, 26. 
Josedech, pont. v. t. I, 14; alter, ibid.; 

tertius I, 16. 
Joseph, patr. I, 330. 
Joseph, ep. Arabum Teglabensium I, 296. 
Joseph, patr. Alex. I, 376. 
Joseph, cath. Nest. II, 96. 
Joseph, maphr. II, 176. 
Joseph, ep. Hicrosolymae I, 40: 
Joseph, ep. Mara Nestorianis infensus II, 

172, sqq. 
Joseph Huzita, discipulus Narsetis II, 78. 
Josue Barsusan I, 438, sq. 
Josue Barketreh I, 490. Vid. Athanas. 
Josue Septhana, Michaelis pair, nepos I, 604, 606 sqq. Vid. Michael Junior. 
Josue, scriptor. Vid. Joannes XIV. 
Josue Bar-Nun, cath. Nest. II, 182; ejus 

scriptaII,182,disputatdeincarnationeJI, 

186; ejus mors II, 188. 
Josue, ep. Zaid caslri I, 578. 
Jovinianus imperator I, 106. 
Judaeorum Babyl. dissidium cum Tiberia- 

densibus I, 366. 
Julianus, patr. Antioch. cathol. I, 184. 
Julianus I, patr. Jacob. I, 260, sqq. 
Julianus II Romanus, patr. I, 294, sqq. 
Julianus Sabas I, 86. 
Julianus apostata 1, 102, sqq.; ejus mors II, 

44. 

Julianus Halicaraassi phantasiasta I, 198, 

212. 
Julianistarum errores I, 198, 212, 300. 
Justus, ep. Hierosolymas I, 40; alter, ibid. 
Justus, id est Justinus philosophus I, 46. 
Juvenalis, ep. Hierosol. 1, 150, 162. 
Kalaat-al-Rum 1, 533, n. 2. 
Kalat-GiaW arx I, 494, n. 2. . 
Kalig-Arsclan, princeps Marasch I, 522. 
Kamjesus, maphr. II, 102; ejus mors II, 110. 
Karamis, in regione Melitinae I, 460. 
Karigara, locus I, 502, n. 2. 
Kenncsrin vel Kenserin, urbs, hodie pagusl, 

259, n. 3. 
Kenserin cocnob I, 259, 268, 296, 322; 

ejus ecclesia I, 354 ; ibi docitur lingua 

graeca I, 290. 
Keraith vel Kerith, populus fidem am- 

plexus II, 280. 
Kharput, castrum I, 512. 
Kosra, urbs ad Orientem Scleuciae II, 285, 

n.l. 
Kosrun, presb. et scriba peritus II, 330. 
Kublai Khan II, 452. 
Knrzahel cocnob. I, 396. 
Kuchtac coenob. Vid. Matthsci in monte 

Elpheph. 
Kupha, vid. Akula. 

Lacabena, urbs prope Melitinam 1, 499, n. 1 . 
Laschuma, dicec. II, 18, n. 1. 
Latrocinium ephesinum I, 162, sqq. 
Lazari coenob. in regione Gubse I, 434. 615 BARHEBRiEI CHRONICON BCCLESIASTICUM , 616 Lazarus, cp. Anazarbae I, 416. 

Lazarus, cp. Bagdad I, 366. 

Lazarus, maphr. vid. Ignatius II. 

Ledan, Huzitarum oppidum II, 35, 42. 

Leo, rex Cilicise I, 600. 

Leonis papae cpist. rejecta a monophy- 

silis 1, 166. 
Leontius, ep. Antioch. I, 92. 
Levi, ep. Hierosolynsae I, 40. 
Liberius, Romanus pontif. I, 96. 
Linus, primus Petri successor I, 36. 
Lilurgia, qua hora celebrate ap. Nestor. II, 
244; qnomodo recitatur symboluui II, 
254; duo chori in officio liturgico I, 42. 
Locustsc densa) II, 528. 
Maadan rcgio II, 542. 
Maadeni Arabes nomades II, 267, n. 1. 
Maaltaja, urbs in Babylonia II, 219, n. 3. 
Maanes, episc. Scleueiae vid. Magnes. 
Maara, dioec. Jacob. II, 806. 
Mabug, urbs I, 154, 184, 480. 
Macedonius, ep. Constanlinop. I, 98. 
Machicha 1 Bar-Salomon, cath. Nest. II, 
310, 312; dissidium de oratione domi- 
nica II, 312. 
Machicha II, cath. Nest. II, 402, ejus 

ordinatio II, 424; mors II, 438. 
Macrons ccenob. I, 492, 648. 
Magdalenae coenob. Jacob, in Jerusalem I, 

546, 654. 
Magedlsmael, patr. Jacob. I, 792; 11,504. 
Magnes, primas Oricntis II, 54, sqq. Depo- 
nitur propter Nostorianismum II, 58; 
episcopatum arripit Pcrsidis II, 64, 74. 
Mahuza, urbs I, 731 ; II, 88, n. 1 ; 102. 
Mahuza vid. Ariun. 
Maiphercat, urbs I 306, n. 3. 
Maischan, rcgio infra Seleuciam II, 28, 

n. 3. 
Maklob seu Elpheph mons II, 379, n. 2. 
Makhin, seu El Macin scriptor I, 720. 
Malatia, vid. Mclitani. 
Malchae ccenob. vid. Bcth-Malchae. 
Malek-as-Salah, Mardini dominus II, 512. 
Malek-Mansur, Mardini Dominus II, 496. 
Mamonis caliphaj ratio agendi erga chris- 

tianos I, 368, sqq. Manaem, pagus in Turabdino I, 808. 
Manasses pont. v. t. I, 16; alter I, 20; 

tertius, ibid. 
Manes. Ejus aelas, errores et mors 1, 60-62. 
Manichaei I, 920. 
Manuel imperator grsecus scribit Michaeli 

patr. I, 880. 
Mansur, vid. Hesen. 

Manzuri ccenob. prope Mossulam II, 106. 
Maphrianus seu primas Orienlis, ejus nomen 
et dignitas apud Syros, pra3f. XVIII; 
II, 1; patriarcham absque maphriano 
creare non licet ; canones de hac re ma- 
phrianorum series ab Achudeme 11,100; 
dioeceses addictte prsef. XIX, II, 124. 
Eorum sedes Tagriti pisef. XVIII, II, 122; 
deinde Mossula) et alibi, ibid.; ex Occi- 
dent mittuntur I, 658; diceeeses sub- 
jects) II, 124. 
Mar, honoris appellatio Sanctis et episcopis 

tribui solita 1, 1, n. 1. 
Maraba, cath. Nestor .fl I, 90, sqq; ejus de 
uxoribus clericorum colloquium cum 
Chosroc 1 1 , 92-96 ; ejus mors 1 1 , 96 ; ejus 
scripta II, 90, n, 1. 
Marabochtus, primas Orientis II, 58, sqq. 
Maraga, urbs I, 783, n. 2. 
Marak castellum inter Nisibin ct Mossu- 
lam II, 363, n. 1. 
Marasch vel Marhas, urbs I, 96, n. 2. 
Marcianus imperator 1, 168. 
Mariconis aetas et errores I, 44. 
Marcus evang. in iEgyptum pergit I, 36, 
Marcus, patr. Alex. I, 536. 
Marcus, Konbari filius, abrogat confessio- 

nem I, 574. 
Mardinum, oppid. ct sedes patr. 1, 500, n. 4. 
Mardus fluvius II, 15, n. 2. 
Maremcs, cath. Nest. II, 128. 
Mares, Adaei discipulus, primus Seleuciae 
ct Ctesiphontis episc. II, 16; ejus mira- 
cula et prsedicatio II, 18-20. 
Mares Bar Tubi, cath. Nest. II, 256; primus 
obtinct diploma a Calipha II, 2H6; ejus 
mors II, 260. 
Maro Elita pr. ncstor. II, 61, n. 1. 
Maronis coenobite Jacobitis infensi I, 274. «S» 


617 INDEX GENKRALIS. 618 Maronitae an semper fuerintorthodoxi, 404 ; 
utuntur azymo in Eucharistia 1, 485, n. 3. 

Martyrius, patr. Antioch. I, 184, sqq. 

Martyrum coenob. in regione Melitinae, I, 
678. 

Maru, pont. v. 1. 1, 12. 

Mam, urbs Chorazana) I, 86, n. 2, II, 280. 

Maruthas, ep. Maiphcrcatae I, 422; II, 46; 
mittitur ad fzdegerdem II, 46, 50. Ejus 
scripts II, 46, n. 4. 

Maruthas, maphr., ejus virtutes II, 112; 
fit maphrianus ct unitur sedi patriar- 
chali II, 120, q. ; sedem primus Ta- 
griti constituit, ibid; duodecim habct 
suft'raganeos II, 124 ; mi (lit episcopos in 
Segcstanam, Ghorazanam el. Adorbiga- 
nam II, 128 ; ejus anaphora II, 46, n. 4. 

« Maschusch » feslum Barburianorum 1 , 222. 

Masius fluvius I, 354, n. 1. 

Masnaphta vestis pontificia I, 622, 4. 

Masud Salachensis, patr. I, 844, II, 856. 

Masud, prineeps Beth-Daniel II, 524. 

Matithas pont. v. t. I, 24. 

Matrimonium clericis a concilio nicacno pcr- 
missum I, 74; Yark; consuetudines circa 
matr. eler. et sacer. I, 120; episcopis 
et monachis interdiclum, presbyteris sa!- 
cularibus ubinara et quando permissum 

I, 548 ; nestorianis episcopis permissum 
a Barsuma II, 64, 70, a Babseo praescrip- 
tum Tl, 80 ; Marabae de hac re scntentia 

II, 92-96 ; quaenam eorum praxis recen- 
tior II, 94, n. 3. 

Matthaeus, apost. morilur in Gabala I, 34. 

Matthaeus, ep. Alepi I, 276. 

Matthaeus, ep. Ilicrosolymorum I, 40. 

Matthaci coenob. Jacobitarum prope Mos- 
sulam in monte Elphcph seu Maklob I, 
285,344; dicitur Kuchtae II, 68; 380, 
n. 2 ; nonnulli ejus cpiscopi II, 104 ; ma- 
phrianus ccenobii episcopum ordinat II, 
122 ; maphrianus ibi inthronizalur II, 
344; privilegia a Matthasanis oonccssa 
Saharensibus H, 364 ; coenob. a Curdis 
vastatum, II, 364-368, 532 ; usus impro- 
bandi in hoc cosnob. II, 420 ; sepulclirum 
Gregorii Barhebraei ibi II> 494. Matthacanorum dissidia I, 344. 

Matthias, apost. I, 34. 

Maudiana, ep. Mardini I, 596 ; Maipher- 
catie, 598. 

Maximinus, ep. Constantinop. I, 456. 

Maximus, ep. Antiochiao I, 46. 

Maxiams, patr. Antioch. I, 166, sqq. 

S. Maximus. Ejus vita juxla Barh. I, 278, 
sqq. 

Mazdaaus, rex Indise II, 12, n. 1. 

Mazgareda, urbs in Adiabene I, 732, n # 1. 

Melchisedech maphr. II, 198. 

Mclck-Nazr, Alepi dominus I, 714. 

Mcletius, ep. Antioch. I, 98, 158, ejus exi- 
lium I, 106; sedet iu concil. Constant. 
I, 110 ; ejus mors I, 114. 

Mcliapor cadem ac Calamina II, 40, n. 1. 

Mel i Una vel Mclitenc, urbs multis Jacobitis 
inhabitata I, 424, n. 1 ; — obsidetur a 
Kalig Arselan I, 464. 

Memnon, ep. Ephesi I, 450. 

Mennas, ep. Amidae I, 610, 642. 

Meniuc coenob. I, 428. 

Menelaus pont. v. 1. 1, 24. 

Meru seu Merua, urbs in Chorasana I, 86, 
n. 5. 

Meru an us Calipha benignus in christianos 
I, 310. 

Messalianorum, origo ct errorcs I, 574. 

Michael I, magnus, archim. ccen. Barsu- 
mael, 526, sqq ; fit patriareha 1, 556 ; ejus 
eleclio per sortes ibid. ; difficultas de or- 
dinatione I, 540, sqq.; scribit epistolam 
unionis patriarchal Alexandrino J , 542 ; 
canoncs edit in ccenobio Ananias I, 544 ; 
pergit Jerusalem I, 544 ct indc Antio- 
chiam I, 546; scribit libcllum fidei I, 
550; dissidet cum Denha T, 566, sqq.; 
vindicat confessionem I, 576; deponit 
Barvehebun I, 578, sqq.; placet Kalig- 
Arsalano, I, 590; ejus mors et seripta I, 
604; 11,552. 

Michael junior, pair., alias Josuc Scphtana 
I, 612; sedet in ccenobio Barsumac I, 
614, 618; convitiis laccratur T, 628, sqq.; 
rursus in ccenobio sedet I, 632; ejus 
mors et anaphora 1, 654. 

40 619 BAKHEBR^EI CIIRONICON ECCLESIASTIC UM , 620 Michael I, patr. Cilicisevid. Tgnatius. 
Michael II, seu Josue Barsusan patr. Jacob. 

Cilieiae I, 788. 
Michael, ep. Beth-Raman II, 448. 
Michael, ep. Maiphercatce II, 570, n. 2. 
Michaelis ccenob. II, 382. 
Michse hist, ecclesiastica citatur II, 106, 

n. 3. 
Militi seu Mclitu aetas et scripta I, 64. 
Millenariorum errores I, 44. 
Moallak ccenob. Vid. Sergii in monte Sajo. 
Mobrada. Vide Seert. 
Modaina id est Scleucia et Ctesiphon. 
Modik ccenob. in rcgione Claudiac I, 608, 

636, 644; II, 396. 
Modschahcd-ed-Din, emirus II, 334-336. 
Modzafr-ed-Din, Arbclae dominus II, 400. 
Mohammed, falsus propheta prodit II, 116; 
ejus decretum erga christianos, ibid.; 
II, 270; ejus hegira II, 114, n: 1. 
Mohammed, frater Abdallah, vastat eccle- 

sias Edessae I, 360. 
Monachi ab Eugenio propagati I, 86, n. 5; 
deferunt vestesnigras I, 220; nestoriani 
albas II, 40. 
Mondar vid Mundar. 

Monophysitac. Eorum errores et origo praef. 
XI-XIV, propagatoresBarsumas, Diosco- 
rus, Samuel, praef. XII ; Severus Antio- 
chenus I, 188, sqq; Philoxcnus I, 184, 
sqq; Jacobus Baradaeus I, 216, sqq; 
diversae sectae praef. XII ; I, 228, n. 2. 
Confutantur a Theoriano I, 581, n. 1. 
Propagantur in Orientc II, 88. 
Mopsuestia, urbs Giliciac I, 133, 624. 
Morde, pagus Cyrrhesticse I, 680. 
Moriba, castrum Risch-Cephac I, 398. 
Moses vid. Moyses. 

Mossul 1, 122, 353; sedes unita Tagrito I, 
516; a maphriani jurisdictione partim 
exempta II, 338. 
Moyses Barccpha. Ejus vita et scripta I, 

216; II, 216; mors II, 218. 
Moyses, ep. Hesnao I, 430. 
Mubarcch, Rabban I, 620. 
Mucliz, archid. Alepi I, 712. 
Mugedaladin, Amidae princeps I, 464. Mundar Hareth, seu Arethao filius 1, 238, n.l . 

Murghab, flumen II, 6, 

Myron vid. Chrisma. 

Naaman, Arabum christianorum rex II, 1 06. 

Nabadis, Vide Nubia. 

Nagran, urbs Arabiae 1, 204, ejus martyres, 

ibid. 
Nardis ccenob. II, 112. 
Narcissi prodigia I, 52. 
Narsabada II, 178. 
Narses Nisibenus nestorianismi propagator 

II, 64, sqq. ejus scripta II, 78, n. 1. 
Nerses cathol. Armenorum. Ejus disputatio 

cum Theoriano I, 580 sqq. 
Nataphae ccenob. juxtaMardinl, 81 2 ;II, 522. 
Nazr-ed-Din, emirus II, 508. 
Neardca. Vid. Beth-Nuhadra. 
Nectarius Const, presbyteros pocnitentiarios 

abrogat I, 118. 
Nemetalla. Vid. Ignatius. 
Nemrod. Vid. Philoxcnus. 
Nestorius, ep. Constant. I, 140; Mariam 
Deigenitricem negat I, 148; deponitur I, 
150; in jEgyptum mittitur 1, 154. 
Nestorius, cp. Bcth-Garmac II, 282. 
Nestoriani unam in Christo asserunt volun- 
talem I, 280; in Orientc propagantur II, 
62, sqq. ; cpiscopi eorum uxorati II, 64, 
70, 80; ritus communionis apud eos II, 
240; qua hora missam celebrant II, 243, 
n. 1 ; Nestoriani in Sina II, 166; conver- 
tuntur II, 402, n. 2. 
Nicatorius mons II, 18. 
Niccphorus, ep. Melitinse graccus 1,424, sqq. 
Nicephorus,imperator favet,Jacobitis 1,412. 
Nigranenses Christiani II, 116. 
Nili fluvii crescentis mensura I, 382. 
Nisibin, urbs I, 353 n. 2; maphriano adju- 
dicatur I, 460; II, 304; primi ejus cpis- 
copi n, 32. 
Ninivc. Vide Mossul. 
Noe Bacuphensis, primo maphr. doinde 

patr. I, 847, II, 550,'sqq. 
Nonnus, ep. Edessae I, 64. 
Novatianus in concilio nicaeno I, 74. 
Novatum cum Novatiano confundit Bar- 
hebraeus I, 56. *!• 4& St 621 INDEX GENBRALIS. 622 & *> & Nubae I, 685 ; Nubia in monophysisinum a 

Juliano inducta I, 230. 
Nuhadrall, 70, n. 1. 
Nureddin, Zanghi filius II. 364. 
Nur-ed-Din, princeps Beth-Cudidac II, 520. 
Obelisci iEgypti I, 378. 
Occidentis nomine quid intelligant Syri I, 

3, n. 1. 

Occidentalium cpistola ad Orientates II, 26. 

OmarBar-ChatibI, 923. 

Omar ibn-Said{AmmsBar-Saad) 1,276,926. 

Ordinatio in ccclesia alterius I, 1 28 ; ordi- 
nationes an ad patriarcham pertinent I, 
284; — per saltum I, 472, n. 1; aetas 
requisita I, 523, n. 1 ; ordinatio iterata I, 
438, 702; apud Jacobitas prohibita ibid, 
n. 2; I, 794; ordinatio patriarchae ct 
episcopi apud Nest. II, 286, n. 3. 

Orientis nomine quasnam provincias desi- 
gned Syri I, 3, n, 1 ; Orientis apostolill, 

4, sqq.; primates II, 1, sqq.; Vid. catho- 
lici, maphriani. 

Orientates ex decreto concilii Nicaeni pri- 

matem eligunt II, 122. 
Origenis labores I, 50. Erroris accusatus a 

Demetrio I, 52. 
Osna, Oschna vel Uscbanu 1, 404 ; II, 450. 
Orthodoxos Yocat Barhebraeus monophy- 

sit as 1, 184 et passim. 
Ozri, pont. v. 1. 1, 12. 
Pakidas, ep. Edcssse I, 66. 
Paksemat coon. I, 622. 
Palladius, patr. Antioc. 1, 186, 
Papa, presb. Jacob. II, 186. 
Papas, ep. Bcth-Lapeth cathol. II, 62. 
Papas, primas Orienlis II, 28, sqq.; an 

interfuitSynodo Niacnae II, 30; depositus 

fiiit II, 50; epistolae S. Jacobi Nisibeni 

et Ephraemi ad eum II, 32. 
Paphnutius ep. I, 74. 
Parthae seu Persae I, 28. 
Pascha. De paschate controversia I, 46. 

Quo die celebranda ex concilio nicaeno I, 

74; dissidium de hac re inter graccos, 

Syros, Iberos et Armenos I, 602. 
Patriarcha ex episcopo factusl, 438; — 

electio per sortes.l, 392, 450, 460, 482, 492, 536, 610; — systaticae litterao I, 

495, n. 1 ; — ordinatio ad quern per* 

tinet I, 540; — ritus ordinationis patriar- 

chae I, 542, n, 1 ; ubi jam est episcopus 

enthronizatur tanlum I, 702, n. 2; 794; 

a maphriano ordinandus I, 794; hacre- 

ditate non debet fieri patriarcha I, 796; 

scribit ad Alexandrinos I, 542. 
Patriarchs Antioch. orthodoxi omissi a 

Barhebra30 I, 213, n. 1, recensentur I, 

309, n. 1. 
Patriarchae antioch. Jacobitarum, series a 

Severo 1, 188, sqq. 
Paulinus, ep. Antioch. 1, 100, ordinatEva- 

gvium illegitime 1, 11. 
Pauli Samosaleni errores I, 58. 
Paulus, apost. I, 36. 

Paulus, patr. Antioch. orthod. 1, 196, sqq. 
Paulus Beth-Ucamensis patr. I, 234, sqq. 
Paulus, maphr. II, 152, 160. 
Paulus cath. Nestor. II, 90. 
Paulus, ep. Edessae I, 66; alter 1, 291. 
Paulus, ep. Tagriti I, 322, n. 1. 
Paulus, ep. Telse auctor versionis Hexa- 

plaris I, 420, n. 1. 
Paulus Persa, scriptor dialecticac II, 98. 
Paulus, vitse crcmiticse ftmdator I, 54. 
Persae persequuntur Christianos II, 34; 

eorum annates citantur II, 42, n. 2, 46, 

n. 1, 78, n. 3, 80, n. 1. 
Perfectio episcoporum quaenam caeremo- 

niall, 172, n. 1. 
Persidis episcopi albis induti II, 190; Per- 

sarum regum series chronologica II, 83, 

n. 1. 
Peskin coenob. I, 480, 486; ejus monachi 

Messaliani I, 482. 
Petrus, apostolorum caput 1 , 32; ab Agrippa 

inclusus et ab angelo liberatus I, 32 ; 

sedem antiochenam condit, Romam per- 

git et in ca cpiscopatum gcrit annis 25, 1, 

52; Romae moritur ibid. 
Petrus Calliniccnsis patr. I, 250, sqq. ; ejus 

gesta, ibid. 
Petrus Fullo I, 184, sqq. 
Petrus, ep. Alexand. I, 64. 
Petrus, ep. Haran I, 422. •-■.,31 ap 623 BAUHKBK-iEl CHKONIGON ECCLESIAST1CUM. 624 Petrus, ep. Rhcsinae T, 214. 

Phagiinthse cccn. Vid. Saphyli. 

Phanir in Ccelcsyria, I, 141, n. 2. 

Pharagus, ep. Laeabeus I, 760. 

Pharganus, diac. Edess. I, 722. 

Pharhad. Vid. Aphraat. 

Pharis coon, in regioneHesen Mansur 1, 438. 

Pharzcman, fluvius I, 692. 

Phasilla; cocn. I, 216. 

Phassur, pont. v. t. 1, 16. 

Phaxiuiata; coenob. I, 744. 

Pheroses, Pcrsanini rex II, 66, ejus initia 

et mors, ibid. n. et II, 78. 
« Pherpherschuraie » lnonachi Franci 1, 654. 
Pheruzabad pagns II, 108. 
Phelion, cath. Nest. II, 152. 
Phetion, presb.II, 250. 
Phetionis coenob. 11,232. 
Philacillus arianus, ep. Antioch. I, 84. 

Philippus, ep. Anliochiae I, 50. 
Pbilippus, ep. Hierosolymoruin I, 40. 

Philippus, ep. Hcliopolcos ct Aspuniae I, 
158. 

Pbilogonius, ep. Anliochisc I, 68. 

Philoxenus seu Xenaias Vid. Xenaias. 

Philoxcnus Vid Ignatius Nemrod. 

Philoxcrfus scriba ep. Daniasei, deiude pa- 
triarcha I, 808; ejus mors, 818. 

Philoxcnus ininor I, 216. 

Pliiloxenus, ep. Melitinte I, 774. 

Philoxcnus, ep. Nisibin II, 180. 

Philoxenus, ep. Seerd I, 792. 

Phinees, pont. V. T. I, 10. 

Phir-Schabur, urbs II, 122, n. 2. 

Phurtag seu Phuteg I,. 640. 

Phulse coenob. II, 558. 

Pirmana, Singarsc cmirus II, 530. 

Plinius secundus scribit Trajano I, 42. 

Polycarpus, op. Constantinop. I, 42. 

Polycarpus, cp. Nicopoleos I, 158. 

Polycratcs, de paschale I, 46. 

Polytorus, ep. Constantinop. I, 42. 

Porphyrius impugnat Origcnem I, 52. 

Porphyrius, pair. Antioch. I, 136. 

Prcsbyteri uxores eiucunt apud Nestoria- 
nos II, 94. 

Probus, ep. Chalcedonis I, 254-256. Proclus Cyzicenus, ep. Constant. 1, 156. 

Proterius, patr. Alex. 1, 176, 180. 

Ptolemais. Vide Acco. 

Purchese coenob. in monle Edesstc I, 516. 

Pyramidcs iEgypti I, 580. 

Rabulas, ep. Edcssas 1, 152; II, 56, n. 1. 

ejus verba de a/.ymo I, 486, n. 3. 
Rakka, urbs I, 250, n. 3. 
Ras-el-ain. Vid. Rhcsinam. 
Rawad, ep. Arabum II, 364. 
Reliquiae sanctorum verac a falsis distinc- 

.tae I, 136. — S. Thoniae Edessa) I, 66; 
II, 12; — S. Stephani 1,142. 
Resurrectionis festum. Vid. Pascha. 
Rhesina seu Rischaina, urbs. I, 206. Varia 

ejus nomina ct situs, ibid. 
Rhodi colossus I, .178. 
Riscbkipha, oppid. Mesopot. I, 518. Vid. 

Heseu-Cephtc. 
Roabanum, urbs Euphratesiae I, 516. 
Romanus. cp. Damasci I, 522. 
Roman us, medicus I, 392. 
Romani id est Byzantini 1,25, n.l, 179,n.l. 
Romanorum pontificum catalogi 1,35, n. 2. 
Rubil, Rabban I, 638. 

Rukn-Addin, Mclitinse princeps I, 614. 

Rukn-Aldin, sultanus I, 724, sqq. 

Saadost. Vid Schahdost. 

Saba Basilius Salacbensis. Vid. Basilius. 

Saba, patr. Turabdincnsium II, 518. 

Sabarjesus I, cath. Nestor. II, 108. 

Sabarjesus II, cath. Nest. II, 190. 

Sabarjesus III, Zanbur,cath. Nest. II, 302. 

Sabarjesus IV, Mossulanus, cath. Nestor, 
siinoniacc ordinatus II, 372. 

Sabarjesus V, Baz-Masihi cath. Nest. II, 
372, 402. 

Sabarjcsu coenob. II, 410, u. 2. 

Sabellii errorcs I, 56. 

Sadoc, pout. v. t. I, 12; alter I, 14; tcr- 
tins I, 16. 

Sahuth ep. Edessse I, 66. 

Said Barsabuni, qui et Joannes, scripta464. 

Saidi coenob. in Ninivitica regione II, 106, 
182. 

Said, princeps christ. Nigranensium privi- 
legia a Mohammed obtinet II, 116. & 'J** :4 T l 


625 INDEX GERERALIS. 626 & * -i Saliarensium privilegia in coenob. MatthsM 

II, 364. 
Sahada, ep. coen. Mar Matthaei II, 104. 
Sajur, fluvius 1, 482, n. 1. 
Salach, urbs I, 415. 
Salahaddinus vel Saladinus I, 584; quo die 

Jerosolyniam expugnavit, ibid n. 3. 
Saliba Zacha, catb. Nest. II, 150; iteratsc 

ab eo ordiiialiones ibid. 
Saliba, ep. Alepi I, 670. 
Saliba, ep. coenob. Mar Matthaei II, 380. 
Saliba Zacha, ep. Tirhanae II, 156. 
Saliba Karigarae scriptor I, 502, 530. 
Salmasa, urbs episc. I, 402, n. 2. 
Salomon, cp. Bassorao scripsit librum apis 

II, 372, n. 2. 
Salomonis coenob, in Dulicha I, 400. 
Samosata, urbs Syrias I, 136, n. 
Samuel maphr. II, 110, 112. 
Samuel, ep. Amidae I, 266. 
Samuel, Cartamin. coenob. fundator 1, 122. 
Sandalius vid. Athanasius. 
Saphyli seu specula coenob. I, 282, n. 4. 

387 ; 926 sq. 
Sapor, Horinisdac filius, Christianos perse- 

quitur II, 36. 
Sarmin, urbs I, 756. 

Sarug vid. Batna. 

Sarunschah vastat coenob. Mar Malthsei II, 
532. 

Sasima, urbs Cappadociae I, 157, n. 1. 

Sassanidarum ultima fata II, 124, n. 1. 

Saura oppidum apud Amidain I, 833, n. 1. 

Schahdost primas Orientis II, 58; ejus 
martyrii acta II, 40, n. 1. 

Schaharcadta, urbs Belh-Garmae II , 18, 
n. 1. 

Schahlupha, primas Orientis II, 26-28. 

Scbakr-Scharif « Khuadscha » II, 500. 

Scbalita, vitae monast. propagator I, 88, 

Schalum, pont. v. t. 1, 14. 

Scharaf-ed-din, II, 726. 

Seharbil, maphr. II, 178. 

Scharzul, dioec. II, 120. 

Schigar vid. Singara. 

Schinac seu Silas coenob. I, 386. 

Schinghis-Kkan, imper. Mogul. I, 756. Schirsc coenob. ad Euphraten I, 620, 768. 
Schiraz, urbs Persidis II, 262, n. 2. 
Schola Edessena nestorianismo infecta II, 

62, sqq. 
Schuhaitaleh Tagritensis I, 740. 
Schurzak pagus II, 112. 
Schyrae castrum I, 654. 
Scriptura* lectio in dominica et fcria quarta 

I, 120; — versiones I, 266; 419, n. 4. 
Scriptura estrangelica restituta I, 418; 

scriptura Cuphensis II, 112, n. 
Sebaste, urbs, hodie Sivas I, 737, n. 2. 
« Sedra, » oratio quid sit, I, 738, n. 4. 
Sedecion, ep. Constantinop. I, 40. 
Seert, urbs I, 792. 

Segestana, urbs Chorasanae I, 477, n. 1. 
Seleucia, urbs ad Tigrira Ctesiphonti con- 

juncta II, 18, a Mari evangelizata, ibid. 
Seleucidarum epocha vid. Graecoruin. 
Semaha sen Semha, urbs circa Mclitin. I, 

491, n. 2 ; 636. 
Seneca, ep. Hierosol, I, 40. 
Sergius, Beth-Charlac, patr. I, 214. 
Sergius, maphr. II, 206 ; ejus dissidia et 

mors 208, sqq. 
Sergius, cathol. Nestor. II, 198 ; ejus dis- 

putatio II, 202; mors 11,206.* 
Sergius Athanas. vid. Athanasius. 
Sergius, ep. Apamcae I, 412, n. 3. 
Sergius Armenus, ep. Edessac I, 260. 
Sergius, syncellus Jaeobi Baradaei I, 244. 
Sergius, ep. Constant, monolhelita I, 278. 
Sergius, ep. Sarugi I, 412. 
Sergius Zachonius, ep. Cartaminae I, 284. 
Sergius arianus medicus II, 200. 
Sergius Rhesinensis medicus I, 206. 
Sergii et Bacchi coenob. aedificatum I, 402, 

sqq. ; — ecclesia Tagriti. 
Sergii in monte Sahia coenob. I, 396* II, 

364, 506. 
Serguna, ep. Mardae I, 322, n. 1. 
Severus,patr. Antioch. 1,1 88. Ejus scripta et 

errores 1, 190 ; Antiochia pcllitur 1, 194; 

excommunicato I, 212; mors I, 212. 
Severus Barmasche, patr. I, 282, sibi vin- 

dicat omnes episcoporum ordinationes I, 

284, sqq.; ejus dissidia I, 286. 627 BARHEBRiBI CHRONIOON BCOLBSIASTICUM . 628 Severus, ep. Beth-Raman vid. Moyses Bra- 

cepha*. 
Severus Sabocht, ep. Kenserin I, 276. 
Severus, ep. Samosatae I, 264. 
Severus, ep. Taurizii II, 446. 
Severus Bar-Schakku, Mar-Matthaci ep. 

Vide Jacob. 
Sever i cccnob. II, 194. 
Siahcuh, locus in Perside I, 764. 
Sibabarech dicccesis I, 499, n. 2. 
Sidus, locus I, 797, n. 1. 
Sigara, vid. Singara. 
Silas, cath. Nestor. II, 82. 
Simeon, pont. v. I. I, 20; alter I, 22 ; ler- 

tius I, 26 ; quartus I, 30. 
Simeon Cananaeus moritur in Hemath I, 34. 
Simeon Clcophao, ep. Hierosol. I, 40. 
Simeon Barsaboc, primas Orientis II, 34-36 ; 

duos choros.in officio instituit II, 34; 

martyr occubuit II, 36 ; ejus scripta II, 

37, n. 
Simeon maphr. II, 178. 
Simeon I, cath. Nest. II. 
Simeon II, calh. Nest. II, 567. 
Simeon III, cath. Nest. II, 568. 
Simeon IV, cath. Nest. II, 568. 
Simeon V, cath. Nest. II, 568. 
Simeon VI, cath. Nest. II, 568. 
Simeon VII, cath. Nest. II, 568. 
Simeon VIII, cath. Nest. II, 568. 
SimconlX, Denha patr. chald. unit., Scdcm 

habetinUrmiall, 562. 
Simeon X, patr. Chald. II, 572. 
Simeon XI, patr. Chald. II, 572. 
Simeon XII, patr. Chald. II, 572. 
Simeon XIII, patr. Chald. II, 573. 
Simeon XIV, patr. Chald. II, 573. 
Simeon XV, cath. Nest. II, 573. 
Simeon XVI, calh. Nest. II, 573. 
Simeon, ep. Arzun I, 578. 
Simeon, ep. Betharsam I, 199 ; ejus epis- 

tola de initiis nestorianismi in Perside 

II, 61, n. 1.; ejus scripta et gesta 11, 86. 
Simeon, ep. Chisuma) I, 452. 
Simeon, ep. Edessae I, 291, n. 2. 
Simeon Bar-Zybda, ep. Gargarae I, 808. 
Simeon, ep. ccen. Mar Matthfei II, 104. Simeon Bar-Kalig ep. Tus II, 450. 

S. Simeon Stylita 1, 142 ; mors ejus 1, 182. 

Simeon Kokensis I, 192. 

Simeonis JacobitasChronicon cilatur 1, 244. 

Simeon Taibutha medicus II, 140; ejus 

scripta, ibid. 
Simeon Cepha, scriptor Nest. II, 402, n. 2. 
Simeon, Gabulao abbas I, 204, n. 1. 
Simeon Hesnensis medicus I, 616. 
Simeon medicus, II, 456. 
Simeon diaconus, scriptor Jacobita II, 126. 
Simonia apud Coptbs I, 376 ; — ap. Jaco- 

bitas I, 516 ; canonibus prohibita I, 540. 
Singara, urbs Mesopotamia? I, 313. 
Siraias pont. v. 1. 1, 14; alter 1, 16. 
Sirocs. Vid. Cavades. 
Sinicum monumentum 11, 166, n. 1 ; ejus 

auctoritas, ibid. 
Sis, urbs Armenian incendio vaslatur 1, 670. 
Sisinnus, ep. Novatianorum 1, 136. 
Soba. Vid. Nisibin. 
Socrates scholasticus I, 116, 150. 
Soloce, urbs II, 17. 
Sophocli coenob. junta Rhesinam 1. 388, 

398, 614. 
Stephanus, patr. Antioch. 1, 184 ; alter, ibid. 
Stephanus arianus, ep. Antioch. I, 90. 
Stephani Barsudaili crrores I, 222. 
Stephanus, ep. Chaborae 1, 322 not. 
Stephanus, ep. Hesenmansur 1, 618. 
Sulaka, vid. Joannes. 
Suleimania, urbs Persidis II, 155, n. 1. 
Suphrin, urbs, I, 310, n. 3. 
Sura, urbs 1, 124, n. 2. 
Surinus, cath. Nest. II, 156; ejus scripta, 

ibid., n. 2. 
Sus, Susan, urbs Elamitarum II, 36. 
Symnada, urbs I, 432, n. 2. 
Synodus. vid. Concilium. 
Syri occidenlales et Oricntales I, 3, n. 1. 
Syri id est Jacobitae I, 486 et passim. 
Systaticae litterae quid designcnt 1, 495, n. 1. 
Tabriz, Tabrizium, vid. Taurizium. 
Tabusch ccenob. juxta Chisumam I, 596. 
Tag-ed-Din Bar-Muctads, Emirus II, 430. 
Tag-eddulat II, 458. 
Tagra I, 540. «£&» «**.» ■ lit:- 629 INDEX GENERAL1S. 630 B 1 

3'S i: 


i Tagritum seu Tekrit, urbsl, 343; sedes fit 

maphriani II, 124, 130. 
Tagritenses Jacobitae dispersi II, 310. 
Tahal, urbs in Beth-Garmac II, 18, n. 1. 
Taicutlug, Hunnus christianus I, 742. 
Tak sive al-Tak I, 779 n. ; II, 454. 
Tamuza, primas Orientis II, 42 sqq ; ejus 

decretum de nuptiis II, 44. 
Tamenin, pagus in regione Claudiae I, 434. 
Tangudar seu Achmed, II, 453. 
Taril coenob. I, 268, 410. 
Tarmana in ditione Cyrensi I, 312. 
Taschnisch, locus in Armenia, I, 648. 
Taurizium, urbs Adorbiganae I, 784, n. 2; 

II, 446, 454, 456. 
Tela Arsania I, 754. 

Tela Mauzalat sive Constantina 1, 265, n. 1 . 
Telaphar vcl Teliaphar II, 198. 
Telbascher, castrum I, 482, n. 1. 
Tel Besmai castellum prope Mardin I, 329, 

n. 1. 
Teleda hodie Hasya I, 275, n. 2; Teledse 

coenob. ibid. 
Telliapbar. Vid. Tel Aphar. 
Tel-Patricia, castrum I, 432, n. 4. 
Tel-Sephre coonob. extra Haran I, 396. 
Templarii 1. 660. 

Thaddaeus, apost. moritur Beryti I, 34, 
Theodora, impcralrix favet Monophysitis I, 

204, 220, 232. 
Theodoretus, ep. Cyri 1, 154. 
Theodoretus, patr. Grace. II, 162-164. 
Theodoras, mopsuest. adest concilio Const. 

I, 112; cum Ghrysostomo institutus I, 

124; ejus mors I, 434. 
Theodoras, patr. I, 280, sq. 
Theodoras Barvchcbun monachus I, 554; 

patriarcha constituitur et deponitur I, 

576, sqq. ; excipitur a patriarcha Hieros. 

latino I, 584; recipit se ad cathol. Ar- 

menorum I, 584, sqq.; monophysismum 

rejicit, ibid. n. 4 ; ejus mors et scripta I, 

588, 590, n. 1. 
Theodoras, ep. Beth-Garmse II, 222. 
Theodoras, ep. coenobii Chisumae I, 348. 
Theodoras Schukair, ep.EdessaeI,618, 628. 
Theodorus, ep. Gandisapor II, 222. Theodorus, ep. Hirtse I, 230. 

Theodorus, ep. Melitinas I, 496. 

Theodorus, ep. Maru I, 86, n. 5. 

Theodorus, cp. Samosatac I, 522. 

Theodosius iraperator abusus quosdam 
tollit 1, 116. 

Theodosius, patr. hsereticus Jerosol. 1, 178. 

Theodosius, patr. Al. I, 304, 226, 230. 

Theodosius, cath. Nestor. II, 192, 199, 198. 

Theodosius, ep. Baalbech I, 332. 

Theodosius, ep. Callinici I, 352.- 

Theodosius, ep. Edcssse I, 362. 

Theodosius, ep. Rhesinae I, 300. 

Theodosius seu Romanus medicus patr. 
Antioch. I, 390; II, 204; ejus syntagma 
medicines I, 392. 

Theodotus, patr. Antioch. 1, 142. 

Thcodotus, medicus et scriptor I, 62. 

Theophilus, ep. Antiochiae. Ejus scripta I, 
46. 

Theophylus, patr. Alex. 1, 126. 

Theorianus ad Armenos et Jacobitas dele- 
gatus ; ejus disputatio I, 550, sqq. 

Thcosebius Ephcsi 1, 198. 

Thomas, apost. evangelizat Parthos, Modos, 
Bactros, Persas, Carmanos, Indos II, 
4-10. A Brachmanis occisus Calamine 
sepelitur II, 10. Acta S. Thomae apo- 
crypha II, 6, n. 2; ejus reliquiae Edes- 
sam deportata) I, 66; II, 12. 

Thomas I Tagritensis, maphr. II, US. 

Thomas II stylita, maphr. II, 236. 

Thomas, ep. Damasci 1, 198. 

Thomas, ep. Darae I, 214. 

Thomas, ep. Edessae I, 234. 

Thomas, ep. Germaniciae I, 216. 

Thomas, ep. Hahae I, 716. 

Thomas Heraclccnsis seu Hard ens is emen- 
datversionem syriacam N. T. I, 268. 

Thomas Margensis citatur II, 128, n. 3. 

Thomas, monachus Abyssinus I, 656. 

Timotheus, Pauli disci pulus I, 40. 

Timotheus, ep. AnLiochiac I, 62. 

Timotheus I, cath. Nest. II, 166, sqq. ; ejus 
dissidia II, 168-170; subjicit sibi epis- 
copos Persidis II, 172; mors II, 180; 
scripta ibid. 631 BARHEBR2EI CHRONIOON EOCLESIASTIOUM. 632 Timolheus II, catb. Ncsl. II, 867. 
Timotheus, patr. Alex, bscreticus I, 180. 
Timotheus, ep. Arabuin II, 562. 
Timotheus Josue, cp. Bagdag II, 438. 
Timotheus, ep. Cascarse II, 168. 
Timotheus, ep. Edessa) I, 392, n. 1. 
Timotheus, ep. Gargar I, 498. 
Timotheus, cp. Samosatae I, 390. 
Timotheus, ep. Tel patricise I, 462. 

Timotheus Sogdi, ep. coenob. Mar Mattbsei 
II, 306. 

Tinlinnabulum, 1, 461, n. 

Tirhana, urbs Assyria* I. 309; II, ISO. 

Tobias, ep. Hierosol. I, 40. 

Trajanus a persecutione abstinet I, 42. 

Trazareg coenob. armen. I, 488. 

Trisagion. Additio qui crucifixus est 1, 186, 
Armeni earn ad Filium referebant I, 556, 

n. 1. . 4 . 

Tritheitje I, 224, sqq.; anathematizati a 

Jacobo Baradseo I, 236. 
Tubana, ep. coenob. Mar Matta II, 104. 
Turabdin, regio describitur I, 288, n. 2. 
Turcse intcrior.es fidem christianam am- 

plexi II, 280. 
Turcoman! Agagaraei rcgionem Mclitmao 

diripiunt I, 732. 
Turrium sive Purchesc coen. I, 316. 
Tus, urbs in Chorazano II, 450. 
Tyranius, ep. Antioebiae I, 64. 
Ucha#a, mons I\ 398. 
Unio inter Jacobitas et Coptos 1, 194, 270, 

360, 544. 
Uphrinus, fluvius I, 400. 
Urmia, urbs ad lacum hujus nommis II, 

577, n. 2. 
Uschanu, urbs Adorbiganae I, 402. 
Vahraran, persarum rex II, 58, n. 1. 
Valens, imperator 1, 106. 
Valcntinus, imperator I, 106. 
Vehebun.Vid. Joannes. 
Versio syriaca N. T. Heracleensis I, 266; 
. Simplex et Hexaplaris I, 419, n. 1. 
Virginum jejunium II, 140. Visitator apud Jacobitas I, 741, n. 1. 
Vitalius, ep. Antiochiai I, 66. 
Vologesch, ep. Nisibin II, 32, n. 1. 
Vologesia, urbs II, 112, n. 1. 
Xenaias Ananias, patr. vid. Ananias. 
Xenaias Ignatius, patr. Vid. Ignatius. 
Xenaias ep. Mabugi a Petro fullone ordi- 
nate 1, 184; monophysismum quomodo 
propugnat prarf. XIII-XV; I, 184; exul 
in Gangram 1, 196; ejus N. T. versio I, 
268. 
Yazidita* I, 220, n. 4. 
Zabar coenobia I, 500. 
Zabdicene seu Gazarta I, 122, n. 2. 
Zachse scu Zaehxi coenob. propc Callini- 

cum I, 214, n. 3; 352, 386. 
Zachseus, ep. Arznni II, 324. 
Zachsnus, ep. derma? I, 522, n. 1. 
Zachseus, ep. Hierosol. I, 40. 
Zacharias, pont. v. t. I, 30. 
Zacharias, rhetor I, 148; ejus historia, 

ibid. 
Zaid vel Ziyad, castrum, hodie Kharput I, 

512, n. 2; 11,340. 
Zaoiasphcs, rex Persarum II, 82. 
Zanghaeus Edessam expugnat I, 502. 
Zanzalus. Vid. Jacobus Baradseus. 
Zapharan coenob. Vid. Ananise Mardini 

C0Bn * 
Zaraata, pagus in rogionc Claudise II, 396. 

Zarchias pont. v. 1. 1, 12. 

Zarnukae coenob. prope MelitinamII ? o06. 

Zaz, pagus II, 560. 

Zebilns vel Zebinus, cp. Anliocbise 1, 5^. 

Zebinus, Rabban, II, 726. 

Zenonis ecclesia in Mossul II, 338. 

Zeugma, dioec. I, 410. 

Zoaras stylita; ejus prajtensa miracula I, 

206, 208. 
Zonicratae coenob. in confinio Zaid I, 616, 

648, 724. 
Zucheniu vel Zuknin coenob. I, 308, n. 2. 
Zumri, patr. Francorum I, 598. 
Zuza, moneta quid valet T, 526. * 633 INDEX GENERALIS. 634 SUPPLEMENTUM INDICiS Abumansur presbyter II, 380. 
Amin-ed-Din Mobarach Nestorianus legatus 

mittitur a Tataris I, 726, sq. 
Asbag ecclesia II, 236. 
Aspes locus II, 536. 
Arias archimandrita I, 634. 
Barconon, ep. Callisurse I, 644. 
Bero9a urbs II, 348. Vide Alcp. 
Beth-Akre, pagus II, 462. 
Cathismata quid sint I, 627, n. 
Gurdeca medicus I, 766. 
Damascus seu Scham I, 817, n. 
Dcgha, cath. Armenorum I, 584, nl 4. 
Emmanuel scriba I, 418. 
Frauci I, 654 sqq, 
Gadanse ecclesia in Mossul II, 338. 
Garizim mons. 1, 19. Gunirus, presbyter I, 748. 

Gurnascha, oppidum I, 784. 

Hanbalita II, 265 n. 

Haripha I, 664. 

Hauschab Maarensis Rabban I, 786. 

Hedel pagus II, 536. 

Iconium, urbs I, 464. 

IerlikU quid sit I, 714. n. 

Imad Barpapa, medicus I, 766. 

Kir-Michael, medicus I, 718. 

Kolba oppidum I, 644. 

Kuphlida, urbs I, 654. 

Malchas ep. I, 786. 

Mangaluna regina II, 454. 

Manschur quid sit I, 713, n. 

Marga Oabecae I, 339, n. 1. 

Naha codices exoinat pictura I, 929. 41 CORRIGENDA ET ADDENDA. 1' 


Note muneronun majores columnas, miuores vero lineaa indicant; 
porro n notas, v variantes designat. 3, 5, *c**M lege 

5, 12, ^o^l? " 

7, 17, ^ " 

13, 12, ^<nO|iVS^ " 

15, 18, <j " 

17, 14, fes** " 

19, 19, ooi O0I 22, 7, Seleucienci « Seleuciensi 

23, 3, ^*o#o « -*r»^l© 
26, 13, anstites « antistes 

« 26,Schahlupha « Schachlupha 

30, 8, post : Simeonem adde Bar- 
Saboe. 

31, 10 n, l-^-*-^a-a* i * ft ** ? %* 

32, 11 », ^o^* 1*9* 
36, 4, ex « 
42, 7, euin « 

« 44 ft, ouoo " et 
cum 
dCao 46, 


9», 


synacae 


48, 


2w, 


<^ 


50, 


3», 


U-* 


53, 


6», 


^OlJO 


u 


13 », 


?i-tf* 


56, 


1 n, 


mundum synace 

^0190 

nondum 61, 9, *}» le e 

63,44, 149& " 

« 16, V»r^ " 

64, 8n, Aacius « 

65, l, \A**# • 

66, 1 fl, tS-fca^? « 

68, 32, ob « 

69, 19, j*? » 
73, 15, 

75, 8 , 

76, 3, 
80, 12 n, 
83, 7, 
87, 21, 
89, \v f 
91, 22, 
93, 1, 

" 7, 
95, s, qui » 
anuo « Aoacius 

)Z04^0lC? 

ab 

qua 
anno 


J> " 

o) « 

<*^ " 

100, 9 n t quoddum lege quoddam ; 

Mesopotamia lege Mesopotamia 
102, *3, secti lege sexti. 
106, 20, octodecim lege octo et tri- 

ginta. 

108, 14 w, y**nn lege >ouazz! 

109, 45, ©^ » Or&-»*e 639 BARHEBRiEI CHRONIOON ECCLESIASTICUM . 640 110,25, anstitite lege antistite 188, 4wA^-r^9^ xai ^ftffl o 

113 9 w, Persaram « Persarum « Qn, teo^© » &^zo 

114, 17, GraecoTem « Graocorum. igo^ 9, monasterie « monasterio 

114, 3 n, conititutum lege constitu- „ 2 0, Telmacharensis lege Telma- 

tum. ' harensis 

117, 4, «^' tye r^e 191, 5, ^S*. lege w&Sl 120, 27, #os^hi autem adds una cum 
Joanne. 

123, 14* -r^ teff e 

124, 5^. V^P? " 
134, 19, Conum » 

137, 8, ^oia-ic?lo « 

139, 7 n, anstites « 

H 9w, montcrn » 
143, 18, 

u 21, o01 " 20, 
21, ***** 192, 1, %<? Thcodosius Callinici 
Mw /i 15, Bar-Baladensem te#e Bala- 
Conun densein. 

^CTOAifi^o 195, B, JLJUD^s &?#<? UifiZ© 

antistes I96 f 18, dissentio « dissensib 

mortem \g^ t 9, lege ex Ephrsemia pago 

zui-^z 199, 4, #os£ ?rL M Sn acfcte l&^i© 

o« 200, 30, ecelesiis lege ecclesiis 146, 11 et 12, maphriarum lege ina- 201, 11, 

phrianum « IS, j^ks? « ^ ^«>^»? 

147,10, r 4io lege j^* 204, w#., interressefc lege interesset 

148, 12, unirenter » unirentur go6, 7 , Meclhisedechum lege Mel- 
153, 3, ujflo^a^oU? « opa^a^oU? chisedechum ' 

j 57 Q f « ^ u^ * 12, Callicini te#e 158, »,• e) O R om. i-i*i-»e«° *iia-^ 

lege e) O R om, in 
165, 9, 6ci % e 0<n 

14 JjsolZoAcu-J " uttol^oia^ « 18, ecelesia « 

209, H, l^o-ro » 

211, 4, l**g^ » 

»8, lr^ " 

168," 1 '*, O iodji-r^f. E **■+« !15 , i n, ' f - T " 

,7 \ \ . .. ,, , 214,22, patriarcha » 

169, v, l^auil* tye I***!!* 

173, 5, ^* " ^^^ Callinici 
ecelesia 

quae 
patriarchis „ 25, V|]jo " 

179, $, ^oiaa^i^j-i « 

« 9, ©<* " 

180, 15, ergo « . 

181, 16, date 

182, V, O UBojAio^o, R OBolAAa^o 217, v, M 

218, 20, lege ducentesimo decimo 
quarto 

224, 12 et 13, cunuchum te^e.eunu- 
l^A-n! z chum 

' 001 127, 1 n, codico %e codice 

er g a 231, tttf., ^l-a* » ^a- 

234^ 32, reliquas vero sarcinas lege 
reiiquse vero sarcinse wCLt^£££ f 

i 

i.', 

i: I i t 641 CORRIGENDA ET ADDENDA. 642 235i 16, \ac*£j*o lege )«da±* 
236, 16, cum « eum 

237, v, ^Mn? " ^*icu*v 

238, 27-34, ab eoque regionem 

lege et chirographum impetravit 
a, calipha, nempe licitum non 
esse ut patriarcha Grcecorum 
haberct datholicum sive metro- 
politan! Bagdadi perpetuo resi- 
dentem, sed ut identidem ille ad 
invisendum Grsecos atque eorum 
necessitati satisfaciendum able- 
garet prsesulem , qui mox in re- 
gionem suam regrederetur 

239, 11, v c<n.i-> lege ^001*1*? 

240, 11, augustiis « angustiis 
248, 2 et 3, subditis ejus revcraban- 

tur lege subditi ejus reverebantur 
« 19, Tagritensinm lege Tagriten- 
sium 
251, 5, v nv*jftio lege ^vi^aio 
252, 10, sex millia lege sexcenta millia 
253, v, W lege *JZ 

254, 28, urba » urbe 

257, 6, t&AXoo « Ifiyb^so 

" 1*, H 1.T* *** " >.«■»« ^2*^ 

258,27, di « die 

261, 1 V, ]cL» « JffUD 

262, 20, tertio (inchoatolONov.1002) 
lege secundo (inchoato 20 Nov. 
1001) 

263, 17, *oi*^fi? lege ^eia^jL©? 

265, 4, r 3 " r* 

266, 22, repersas « respersas 

267, 11, 0100)}.* » cioo}ufc 

» 1 ft, UA^ " U'r&> 

268, 13, supesset « superesset 

iCl if Ult. t 0010 " 0010 

273, lUt.f Ism 11 pen 275, 11, ^mli &0e **&J 

288, 7 n , II, 262-265 « I, 262-265 
294, 21,psmalmodue « psalmodiee 

« 31, acquisceret // acquiesceret 
295, 13, on « • ]o« 

// 1 / o i \**r\r> i' 1& nnri 

304, 1 <yw^?vv.j^ » wtta^SiwI^) 

307, V, afi ^° " taa ^° 

309, 3> Mn « <*oi 

310, 3, Archudemse « Achudemsa 

311, 9 .wfihjOuJ « *&frUQb«? 

319, 20, a^ « g&*4 

320, 26, muclfcari // mulctari 

321, 1, n^Mto? » q^? 
328, 20, dele terti'i 

330, 9 et 10, octo et viginti lege octo- 
decim 
a 18, Grseeorum lege Graecorum 

322, 8, post quadringentesimo adde 
quinquagesimo 

332, 2 v, Uosuas lege teaaoa 

333, 3 w, disecesibus « diceccsibus 

338, 1 V, cUfOZA a eC+fSbl 

340, 8, patriacha « patriarcha 

342, 1 tf, ^owJC|fl*3? « wJV*30|jaiJo 

343, 3 v, o<n Po » Ion P© 

349, 18, ^j 11 ^s ? 

354, 23, duobis » duobus 

355, 12, ovlffuaa // ovJotJos 

" 13, Vtujp // VmjP 
257, 11, dele v oai^. 

358, 18, anstitite * antistite 

359, 17, Uifc^U" a Uaiu^ 

364, i2, scales * scalas 

« ult., trecentos » triginta 

366, 33, destruentur »destruerentur n 643 BARHEBRuEI 0HR0N1C0N EGCLBSIASTICUM. 367, 22, 

• **, 
369, 19, 
378, 8, ILa;^ lege 
id " 380,5et6»,nivitico 
387, 1, x^a^ 

388, 2, praepraedivit 
* 7, Conum 

2 v, ,-isJjl? 

389, penult., 

392, 28, auraaos \ate> 453, *, Jal * 

^1*0* 453, 15, jx.1L©!? y^SD « 

Jusl 455, 21, lut^ao© « 

illiusfacti 471,17, 1,4a " 

ninivitico 477, 7, U*£s » 

prsepedivit 478,19, librum « 

Conun 4BI, penult. t liaooi « 

^'?1? 494, i, sepulcturo « 

*-r^ 495,10, *$> u 

aureos „ 25, l^j* " 

394, 2o, viginti millia « vigesies mille 497 ^ |2> ^oa^tf* « 

395, 18,^30^143? a^e^i^a « 2», **o « 

397. 21, U*y» lege ^ 500> ^ ' suum „ 
" 24, ^sipjs » |A^jpx> u i ^ negociatur » 

400. 22, duirno « diurno 501, 
402, 16, post Bacota adde juxta am- 

bonem 

404, penult., agebet fe^e agebat 

405, 8, oUafiUfci? %e oUaSLU? 

« 2 n, vacuam « vacuum 

406, 25, supestes « superstes 
409, 4, n^, « oi^ ? 
411, 15, post 01^. acfcte ,-.? 

414, 1 «?, jjd %e r* 

415, 5, )a^Jt$e " Joi^jbll 
417, 3, **u$JiAm2**? « ^i n i ^m i ftiNn l? 

coenobitis 
<*oioit<1o 22, 
503, 14, 
505, 1, 
507, is, 
510, 17, 
514, 28, 
517, 10 v, 
u 14 v, 
521, 17, 1)0ia3 

uTba 644 
|2oaatta2**a> 

liber 
sepulchro 420, 18, ccenibitis 

42 1 , penult . ,*giq] j.?o 
427, 3, >ck 
430, H, placiut 533, 20, 

536, 9-io, sub disciplina 

i» 20, Rabbam » 

« 29, bonesque « 

539, penult., V*r? " 

^ 540, 29, Discorus » 
placuit 541> 8, UU 432, 7, potf Saliba aride Bar-Jacob 544^ 5 v$ j^^ 435, 20, 
439, 
440, 7, 
« uU. 
443, 19, 
449, 7, 
452, 12, 


1266 
eorem jussa lege "J* 549, 5, iM^-^o 

^l»ouo 550, 18, pictatem « 

1265 551, 7, 5o^ ? « 

eorum 552, 29, occurit » 

.. gw ». .^ 589, 17, Bondecdar 975 

Ua?^po 614, 31, docitur « 

jussu 616, 32, Mariconis, « secum 
negociator 

1»«aa 
urbe 

0L3f4te1 

* 

i^ol 
1ln\n>*w 

lege incella 

Rabban 

bonosque 

Dioscorus 

\ -<^*<^ 

pietatem 

occurrit 
lege 772 
docetur 
Marcionis SUPPLEMENTUM 

AD CORRIOENDA ET ADDENDA SECTIONTS PRIORIS. 295, 1 n, lege Carme eregione Tagriti. 

297, 8 n, Masalmae lege Muslim. 

316, 28 et 318, 4, secretum lege Zyp&v, 
elixir. 

404, n. ad finem adde : scripta hsec 
erant, quando nobis innotuit 
liber 111. Debs, Beryti archie- 
piscopi, cui titulus Summa con- 
futationum contra assertiones 
Joseph David, in quo nititur 
pTobare Maronitas ab omni erro- 
ris labe semper fuisse immunes, 
et ex variis documentis ostendit 
Joannem, cognomine Maronem, 
monachum fuisse in coenobio 
S. Maronis, quando Justini Rhi- 
notmeti exercitus monasterium 
funditus anno 694 diruerunt. 
Quicontroyersiam de ©rthodoxia 
Maronitarum penitius indagare 
voluerit, prsefatum librum ut 
consulat necesse est. 

448, 4 et 5, etsi cum illis eedificatio- 
nis gratia humillime conversare- 
tur lege etsi cum illis in omni 
cordis humilitate conversaretur 

455, 8,^. a 9i)*o lege *Ka%y* 

456, 10, coepit miscere omnia lege 
coepit superbire 

468, 12 et 13, humilitate ad sedifica- 
tionem efficiendam lege humili- 
tate cordis 

548, 19, J-*!© lege ^e)e 

571, 2 5 , 1Z?oa^ " U?q-^> 

« n, dele adnotationem. 
585, 6, r*) lege ^la 
586,i 9 et 10, qui ilium magno amore prosecutus est atque recepit 
et porro jussit lege sua in hunc 
opera effecit ut eum reciperet et 
porro juberet 

586, nota 2 deleatur 

670, 21 et 22, etsi sagacitate naturali 
effatum lege etsi naturali casu 
contigit 

685, 14, h* 3 lege ft* 

686, 18-21, calumniatus est Salibam 
diaconus quidamj Samanensis 
apud patriarcham commorans, 
isque scripsit litteras lege prae- 
cepit cuidam Salibse diacono Sa- 
manensi, qui apud ipsum com- 
morabatur, ut scriberet litteras 

689, 6, Uju*-o lege Uj*-* 

690, 8, Litigatores lege Haranenses 
726, 1, amentes lege fakiros 

731, penult., ?h3^ lege ?r^U*^ 

« nota 2 deleatur ejusque loco hcec 
ponantur : Manazgherd, nunc 
vero Malazgherd sive Melez- 
gherd aut Manavazgherd, urbs 
est Armenia non procul a ripa 
orientali fluminis Murad sita. 
Cfr. Ritter, Erdkunde, IX, 994 
et X, 665. 

732, 29, Mazgaredam, Mahuzse oppi- 
dum, lege in Manazgherdam 
magnam 

739, 13, ^aao r^a ty* v nn^f> f \sn 

740, 17 et 18, absque nutu vestro 
institutus fuerat lege inimicus 
vester erat 

929, 11, legendum non est ^**^* 

f» sed f> ^o* 


CONSPECTUS. PrjEFATIO .....-••• V 

Prooemium 1 

Primi apostoli Orientis .... . .. 3 

1 Thomas . . » 

a Adaeus . . . . ■. .... 11 

3 Aghscus ... IB 

4 Mares • • • » 

Ewscon Seleucienses privates 

Orientis 19 

5 Abrosius • » 

6 Abraham . . . . . . . • . 21 

7 Jacob . . . . . f ... 23 

8 Achadabues ....... » 

9 Schachlupha ., .. . . . . . 28; 

10 Papas ; ... 27 

11 Simeon Bar-saboe. ..... 33 

12 Schahdost ........ 37 

13 Barbaschcmin. . . ... . 39' 

14 Tamuzas . . . . . . . .41 

15 Cajuroas. ........ 45 

16 Isaac. . . . 47 

17 Aehaeus. 51 

18 Jaballaha . ... . . . . . 83 

19 Magnes . . . . , . . . . » 

20 Marabocht ........ 57 

21 Dadjesus .59 

22 Babuseus » 

Origo Nestoriamsmi m Orientb . 61 

Catholici Ne&toriaworum ... 71 

1 Acacius ....... 71 

2 Babi ........ 79 

3 Silas . , . . .... 81 

4 Elisauis . » 

5 Paulus . 89 

6 Abas I » 

7 Joseph 95 

8 Ezechiel ...... 97 Maphriani Jacobitarum. 99 23 Achudemes w 

24 Kamjesus *^t 

9 Jcsujab I catholicus. . . 105 

40 SabarjesusI catholicus. . 107 

H Grcgorius catholicus . . » 

25 Samuel . . *W 

12 Jcsujab II catholicus . . 113 

26 Maruthas ^ 

13 Maremes catholicus ... 12? 

14 Jesu (jab) HI catholicus . • 

27 Denha I * 2 9 

14 Gcorgius catholicus . . . 131 

28 Barjesus ......•• » 

15 Joannes I catholicus. . . 133 

16 Ananjcsus I catholicus . . » 

29 Abraham . . * }> 

50 David 141 

31 Joannes Saba 148 

32 Denha II ....... * » 

17 Saliba-Zacha catholicus. . 149 

33 Paulus 181 

18 Phetion catholicus . . . » 

19 Aba II catholicus ... 183 

20 Surinus catholicus . . . 155 

21 Jacobus » 

34 Joannes II Chionita 159 

22 Ananjesus II catholicus. . 163 

23 Tiinothcus catholicus . .165 
38 Joseph . 175. 

36 Sebarbil 177 

37 Simeon , . . » 

24 Josuo Bar-Nun catholicus . 181 

38 Basilius I 183 

25 Georgius catholicus . . 187 

26 Sabarjesus II catholicus . 189 

27 Abraham II catholicus . . » 

39 Daniel 191 

28 Thcodosius catholicus . . » 

40 Thomas 193 

41 Basilius II 195 

42 


651 BARHEBKfEI CHRONICON ECCLESIASTICUM. 652 42 Melchiscdceh 197 

29 Sergius calholicus . » . » 

43 Sergius 205 

30 Enosch calholicus ... » 

31 Joannes II Bar-Narsi catho- 
licus 209 

44 Athanasius I ....... 213 

32 Joannes III catbolicus . .217 

33 Joannes IV Bar-Jesu seu 
Ibn-Isa catholicus . . . 221 

34 Abraham III catholicus. . 229 

45 Thomas Stylita 233 

46 Denha III 239 

47 Basilius III 243 

35 Emmanuel calholicus . . 245 

48 Cyriacus 247 

36 Israel catbolicus .... 249 

57 Ebcdjcsus I catholicus . . 251 

49 Joannes III Damasceinus . . . 255 

58 Marcs Bar-Tubi catholicus. 255 

50 Ignatius I .257 

39 Joannes V catholicus . . 261 

40 Joannes VI Bar-Nazul ca- 
lholicus ...... 283 

41 Jcsujab II catholicus. . . 285 

42 Elias I catholicus. . . . » 

81 Athanasius II. ..... . 291 

52 Basilius IV 297 

43 Joannes VII Bar-Targal ca- 
tholicus ...... 299 

44 Sabarjesus III Zanbura ca- 
tholicus ...... 301 

45 Ebedjesus II Bar-Areds ca- 
tholicus ...... » 

83 Joannes IV Saliba 303 

46 Machicha I Bar-Salomon ca- 
tholicus 309 

54 Dionysius I seu Moyses. . . . 311 

47 Barsumas catholicus. . . 327 

48 Ebedjesus III Bar-Moala ca- 
tholicus ...... 327 

49 Jesujab V catholicus. . . 329 

50 Elias II Abu-Halira catholi- 
cus 329 

55 Ignatius II seu Lazarus. . . • 333 

56 Joannes V Sarugcnsis .... 357 

51 Jaballahall Bar Gajumse ca- tholicus . 369 

52 Sabarjesus IV catholicus . 371 

53 Sabarjesus VBar-Masihi ca- 
tholicus » 

57 Gregorius I seu Jacob . . . . 377 

58 Ignatius HI seu David .... 389 

54 Machicha II catholicus . . 401 

59 Dionysius II Capharsaltensis seu 
Saliba » 

60 Joannes VI Bar-Maadani . . . 405 

61 Ignatius IV seu Saliba . . . . 417 

62 Gregorius II seu Abulpharagius 
Barhebraeus 431 

55 Denha I catholicus . . . 439 

56 Jaballaha III catholicus. . 451 SUPPLEMENTUM BaRSUHLE . . . 467 

63 Barsumas Saphi seu Gregorius III 487 

SUPPLEMENTUH AnONTOI. . . . 491 

64 Gregorius IV seu Matthaeus . . 493 

65 Athanasius III 505 

57 Denha U catholicus . . . 507 

66 BasiliusVseuBehenamHedlensis 533 

67 Bchenam Arabs seu Dioscorus . 541 

68 Barsumas 543 

69 Basilius 545 

70 Noe 849 

Series maphuianorum continuata. 565 

Series catholicorum continuata. » 

Patriarchs chalrsoruh . . . 569 

Index generalis 577 

SlfPPLEMENTUM INDICIS .... 633 

Corrigenda et addenda. . . . 637 

Supplementum ad corrigenda et 

addenda sectionis prioris . . . 645 

Conspectus 649